5.0 Sammenfattende konklusjon - NINA

naturforskning.no

5.0 Sammenfattende konklusjon - NINA

ReferatMasseklekking av fjærmygg fra et avsnørtelveløp i Orkla osen er et problem for gjen—boerne. Det avsnørte elveløpet er i dag etbrakkvannsområde med tilførsel av storemengder næringsstoffer. Forsøk viser at fjær—mygglarvene (Chironomus salinarius) ikke erfølsomme for korttidspåvirkninger av rentferskvann eller saltvann. Rapporten inneholderogså en litteraturoversikt over lignende pro—blem i utlandet. Et forslag til mekanisk opp—renskning er vurdert.AbstractMass occurrence of chironomids emergencingfrom a river delta annoy the inhabitants of theriver bank. A part of the river is today withoutconnection to the main stream and has becomean estuary with brackish water. An experimentindicate that the chironomid larvae (Chironomussalinarius) tolerate both pure freshwaterand saltwater for up to ten days. A literaturereview of relevant international papers isgiven. A method for mechanical removing ofthe larvae and the mud is considered.4© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.noVennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.

More magazines by this user
Similar magazines