Årsrapport 2007 - Fondsfinans

fondsfinans.no

Årsrapport 2007 - Fondsfinans

InnholdFondsfinans................................................................................................2Årsberetning ..............................................................................................3Regnskap m/noter....................................................................................7Revisjonsberetning..................................................................................14Organisasjonsplan……………...................................................................151


VIRKSOMHETENMegling – aksjer, derivater og renterEtter en oppgang på snaut 33 % i 2006,var det norske aksjemarkedet sterkt ogsågjennom 2007. Oslo Børs Benchmarksteg 11,5 %. Likviditeten i markedet varfortsatt tilfredsstillende, men volatilitetenøkte betydelig spesielt i 2. halvår.Tilgjengeligheten av kapital var god, menkravet til kvalitet samt risikopremienøkte gjennom året. Vår dedikerte satsingpå meglere med høy kompetanse samtvår analysekapasitet, spesielt innenforkapitalintensive og til dels typisk norskeindustrier, medførte nok et godt resultatfra aksjemegling.Vår markedsandel av kurtasjeinntekterinnrapportert til Kredittilsynet økte igjenmarginalt fra 2006, mens vår observertemarkedsandel på Oslo Børs ikke holdttritt. Dette indikerer nok en gang øktomfang av egenhandel hos meglerhusenegjennom fjoråret.Antall kundemeglere var stabilt gjennomåret, kun en megler sluttet i 2007 mensen ny kundemegler kom til. Dermed varvi fortsatt 13 rene kundemeglere i 2007.2007 var et nytt rekordår for derivatomsetningenpå Oslo Børs, og antall kontrakteromsatt pr. dag økte med 6,5 % til55 950. Den største økningen var i OBXfutures,hvor omsetningen steg med95 % til 193 milliarder kroner i underliggendeverdi. Hos Fondsfinans var det ensterkt økende interesse for å bruke OBXfuturesi kombinasjon med aksjeinvesteringerfor å redusere markedsrisikoen.Totalt sett er således vår strategi om åutvide vårt produktspekter betydelig iferd med å bli gjennomført.Fondsfinans er en fokusert nisjespiller idet norske finansmarkedet, og vil fortsettearbeidet for best mulig å betjene vårstadig økende kundebase. Dette inkludereren markert økning i reisevirksomheten,besøk av våre kunder både med og uteneksterne selskaper, arrangering av seminarerog besøk hos selskaper relevante forvurderingen av de selskaper vi analyserer.Vår suksess som nisjespiller er avhengig avat vi klarer å fremstå som en av de bestetil å vurdere investeringsalternativer ogselskaper notert på Oslo Børs. Således ervår nærhet til de børsnoterte selskapeneav avgjørende betydning.Det norske markedet for tilretteleggingav nye obligasjoner var i 2007 aktivt fremtil sommeren. Etter at problemene i detamerikanske boligobligasjonsmarkedetble kjent og ringvirkningene av dettebegynte, minsket aktiviteten betrakteligutover høsten. Som resultat av detteøket risikomarginene markant i de fl estetyper obligasjoner. Det norske obligasjonsmarkedetmerket den minskendeinvesteringsetterspørsel og det økendelikvideringsbehov på lik linje med andreobligasjonsmarkeder i verden. Under storedeler av høsten var markedene stort settstengt for nye emisjoner. Dette påvirketselvsagt også Fondsfinans aktiviteter innenobligasjoner. Uansett hadde vi et relativtgodt år. Vi var den 12. største tilretteleggerav obligasjoner i Norge i 2007, mot den18. største i 2006. Volumet av innhentetkapital for våre kunder økte med 600 %fra 2006. Av de større transaksjonene i2007 vil vi fremheve Wega Mining, EnerPetroleum og Corrocean. Totale inntekterpå tilrettelegging av obligasjoner ble NOK15 millioner for året. I kontrast til mangeav verdens største finansforetak haddeFondsfinans ingen tap/nedskrivningerpga. obligasjoner i 2007.Utsiktene for 2008 er fortsatt sterkt pregetav uroen i fi nansmarkedene i verden.Vårt fokus er å bistå våre kunder i å hentekapital i vanskelige markeder på bestemulig måte ved å utnytte de vinduer ogmuligheter som oppstår. Vi vil også strebefor å bedre annenhåndsomsetningen avobligasjoner.AnalyseAnalyseavdelingen består av 12 analytikeremed variert faglig og yrkesmessigbakgrunn. 9 er siviløkonomer, 1 er sosialøkonom,1 er ingeniør og 1 medisiner.Vi har dessuten nylig ansatt ytterligere enanalytiker som skal ha fokus på fornybarenergi.Avdelingen har, i likhet med sammensetningenav Oslo Børs, et sterkt fokuspå energirelaterte og shippingselskaper.6 av analytikerne dekker selskaper relaterttil disse sektorene. I tillegg dekker2 av analytikerne IT/telecom, 1 media/konsum, 1 fi skesektoren, 1 bank/finansog 1 farmasi/biotech.Fondsfinans har analysedekning av 81selskaper med fullt produktspekter. Videkker 50 av de største og mest likvideselskapene som inngår i OSEBX-indeksen.Disse selskapene utgjør ca 95 % avindeksens markedsverdi.Fondsfinans analysevirksomhet erfundamentalt basert, med hovedfokuspå selskaper med identifiserbare omsetnings-og inntjeningsdrivere.Fondsfinans arrangerte tidlig sommeren2007 det første Fornybarseminar meddeltagelse fra en rekke større og mindreselskap innen fornybar energi. Det bleet meget bredt program med svært god5


deltagelse fra industrien og investorene.I tillegg ble suksessen med gjødselsseminarfra 2004 videreført. Dettefjerde Gjødselseminaret ble også i årlagt til London, med deltakere fra Yara,fl ere utenlandske gjødselsselskaper oganalysebyråer. Seminaret hadde igjenen meget god investordeltakelse og fi kkpositiv omtale. Etter at 2006 ble noepåvirket av utskiftninger og nyansettelser,var avdelingen tilbake med en megetgod utvikling i 2007. De ulike investorevalueringerviste solid fremgang påbred basis for avdelingen.Prosjekter og fi nansiell rådgivningCorporateinntektene viste igjen sterkfremgang i 2007 med en vekst på over59 % fra året før. I 2006 økte corporateinntektenemed 50 %. 2007 var dermedvårt beste år noensinne. Avdelingenbestår nå av åtte personer. Jens ReidarHveem er ansatt som ny leder foravdelingen.Vår sterke posisjon innen analysebegynner nå å gi resultater innenforcorporateområdet. Vi fokuserer fortsattpå olje- og offshoremarkedet, men vihar også en bevisst satsning mot andresektorer som renewables, fi sk/havbruk,medisin/biotech og IT/Telekom.Deltagelse i bransjefaglige organerArne Lien er innvalgt i styret i NorgesFondsmeglerforbund. Nils Erling Ødegaarder styreformann i Norske FinansanalytikeresForening.UTSIKTERUtsiktene for 2008 er vesentlig mernøkterne enn for 2007.Den internasjonale fi nanskrisen ogusikkerhet knyttet til eiendomsverdierinternasjonalt setter et betydelig pregogså på det norske kapitalmarkedet.På den annen side gir rekordhøyepetroleumsinvesteringer og fortsattkonsumvekst solide vekstimpulser tilselskaper innen oil-service, konsum- ogbanksektoren. Oljeprisen har steget ytterligeresiden årsskiftet. Det har medført atOslo Børs så langt i 2008 nok en gang harutviklet seg sterkere enn andre børser,kurs og omsetningsmessig. Det er grunntil å vente at interessen for det norskeaksjemarkedet fremdeles vil være stor ogdermed fortsatt gi gode markedsforholdfor megling og analyse. Utviklingen ipetroleumsprisene vil på mange måtervære retningsgivende. Emisjonsmarkedetforventes fortsatt å være krevende,men bedriftenes ønske om konsolideringinnen en rekke næringer gir gode forholdfor fi nansiell rådgivning. Vi venter derforat 2008 blir et svakere år for Fondsfinans,men at vi relativt sett kommer til å vinnemarkedsandeler.ANDRE FORHOLDSelskapets pensjonsforpliktelser er dekketi egen pensjonskasse.Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværethar vært ubetydelig. Det har ikkevært rapportert skader eller ulykker påarbeidsplassen. Selskapets drift har ingeninnvirkning på det ytre miljøet.Erik Must A/S eier 100 % av aksjenei Fondsfinans ASA.Det har ikke inntruffet forhold avvesentlig betydning for bedømmelsenav selskapets stilling etter regnskapsåretsavslutning.Selskapets ledelse består nå kun avmannlige ledere. Både styret og selskapetsledelse er bevisst på de samfunnsmessigeforventninger om tiltak for åfremme likestilling i virksomheten ogstyret.Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.Styret foreslår følgende overskuddsdisponering:NOKKonsernbidrag til morselskap 30 866 400Fra pensjonsfond -1 125 364Til annen egenkapital 800 967Årsresultat 30 542 003Oslo, den 25. april 2008Styret i Fondsfinans ASAErik MustStyreformannNils Erling ØdegaardAdm. direktørLuciana BergerKjell Chr. UlrichsenTrine MustØyvin A. Brøymer6


ResultatregnskapNote 2007 2006NOKNOKDriftsinntekter og -kostnaderDriftsinntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester 4 273 171 149 216 345 173Annen driftsinntekt 634 650 613 106Sum driftsinntekter 273 805 799 216 958 279Lønnskostnad 5,6 29 609 225 33 275 581Administrasjonsutgifter 1 156 187 680 100 492 219Avskrivning på varige driftsmidler 7 118 717 123 842Annen driftskostnad 23 41 452 318 34 633 679Sum driftskostnader 227 367 940 168 525 321Driftsresultat 46 437 859 48 432 958Finansinntekter og -kostnaderRenteinntekt fra foretak i samme konsern 32 045Annen renteinntekt 24 084 405 11 821 696Annen fi nansinntekt 135 883 100 436Rentekostnad til foretak i samme konsern 3 089 579 300 728Annen rentekostnad 9 679 464 5 359 469Annen fi nanskostnad 1 049 713Netto fi nansinntekter 11 483 290 5 212 222Kapitalutgifter DIS Fondsfinans 1 15 812 090 13 866 401Ordinært resultat før skattekostnad 42 109 059 39 778 779Skattekostnad på ordinært resultat 13 11 567 056 12 901 073Årsresultat 30 542 003 26 877 706OverføringerKonsernbidrag 30 866 400 28 837 268Fra pensjonsfond -1 125 364 -364 476Til annen egenkapital 800 967 -1 595 08630 542 003 26 877 7067


Balanse pr 31.12Note 2007 2006NOKNOKEIENDELERAnleggsmidlerVarige driftsmidler 7Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 449 902 459 706Andre varige driftsmidler 300 564 300 564Finansielle anleggsmidlerOverfinansiering pensjonsforpliktelser 6 30 212 908 31 775 913Investeringer i aksjer og andeler 8 265 000 265 000OmløpsmidlerFordringer 10Kundefordringer 148 870 423 194 869 646Fordringer på verdipapirforetak 131 645 245 40 989 272Andre kortsiktige fordringer 71 025 752 5 808 830Investeringer 9Markedsbaserte aksjer 26 884 335 5 709 214Andre fi nansielle instrumenter 195 488 833 554Bankinnskudd, kontanter og lignende 165 787 914 94 643 827Sum eiendeler 575 637 531 375 655 526EGENKAPITAL OG GJELDEgenkapital 14,15,16Innskutt egenkapitalSelskapskapital 1 000 000 1 000 000Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 76 719 925 75 918 958Pensjonsfond 21 753 294 22 878 657Sum egenkapital 99 473 219 99 797 615Annen ansvarlig kapitalAnsvarlig lån 17 25 000 000 25 000 000Sum ansvarlig kapital 124 473 219 124 797 615GjeldAvsetning for forpliktelserUtsatt skatt 13 8 459 615 8 897 256Kortsiktig gjeld 11Leverandørgjeld 1 715 468 419 356Gjeld til verdipapirforetak 28 217 066 89 700 620Gjeld til kunder 304 214 897 80 391 949Betalbar skatt 13 1 097Forskuddstrekk 3 216 239 5 620 551Skyldige offentlige avgifter 1 307 883 2 260 836Annen kortsiktig gjeld 12 104 032 047 63 567 343Sum gjeld 451 164 313 250 857 912Sum egenkapital og gjeld 575 637 531 375 655 526Oslo, den 25. april 2008Styret for Fondsfinans ASAErik MustStyreformannNils Erling ØdegaardAdm. direktørLuciana BergerKjell Chr. UlrichsenTrine MustØyvin A. Brøymer8


NOTE 15 – KAPITALDEKNING31.12.07 31.12.06NOK 1 000 NOK 1 000Risikovektede eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen 50 553 40 319Poster utenom balanse som ikke inngår i handelsporteføljen - -Risikovektede eiendeler som inngår i handelsporteføljen 55 408 37 969Beregningsgrunnlag for valutarisiko 1 084 292Sum beregningsgrunnlag 107 045 78 580Kjernekapital 76 720 76 919Tilleggskapital - Ansvarlig lån 25 000 25 000Netto ansvarlig kapital 101 720 101 919Kapitaldekning 95,03 % 129,70 %Kapitalkrav tilsvarende 8 % av beregningsgrunnlag 8 564 6 286Overskudd av ansvarlig kapital 93 156 95 633NOTE 16 – EGENKAPITALAksjekapitalen i Fondsfinans ASA består av 1 000 aksjer, pålydende NOK 1 000 hver.Fondsfinans ASA er 100 % eiet av Erik Must A/S, et selskap eiet av Erik Mustog hans familie. I tillegg til Fondsfinans ASA og Fondsfinans KapitalforvaltningHolding AS, eier Erik Must A/S aksjer og andeler i aksjefond til en bokført verdiav NOK 1,640 mill. og til en markedsverdi på NOK 2,721 mill. pr 31.12.07. Bokførtegenkapital i Erik Must A/S utgjør NOK 1,289 mill. Selskapet har ingen eksternrentebærende gjeld.NOTE 17 – ANSVARLIG LÅNEKAPITALNOK 25 000 000 er ansvarlig lån fra partnerne i DIS Fondsfinans med forfall1. august 2013. Lånet er avdragsfritt og har ingen fast avtalt rente.NOTE 18 – KLIENTMIDLERKlientmidler står på separat konto og er ikke medtatt i balansen, ifølgeFinansdepartementets forskrift for årsregnskap for verdipapirforetak av 23.08.99NOK 1 000Bankinnskudd tilhørende investorene pr 31.12.07 433 308Fondsfinans klientansvar pr 31.12.07 433 090Over-/underdekning 218NOTE 19 – ANDRE FORPLIKTELSER (UTENFOR BALANSEN)Foretaket er solidarisk ansvarlig for ansvar Verdipapirsentralen (VPS) kan pådraseg i sin virksomhetsutøvelse. Dette solidaransvaret er lovpålagt og gjelder allekontoførere i VPS. Foretaket er ansvarlig for kunders margininnbetaling/sikkerhetsstillelsei forbindelse med derivathandel gjennom VPS Clearing. Alle kunderhar oppfylt sine margininnbetalinger pr 31.12.07.NOTE 21 – YTELSER TIL LEDENDE PERSONERLønn/honorarNOKStyrets formann 300 000Øvrige styremedlemmer 120 000Administrerende direktør (*) 13 558 534Revisor, revisjon 425 000(*) Lønn og overskuddsandel fra Det Indre Selskapet14 403 534Pr. 31.12.07 har Fondsfinans ikke forpliktet seg overfor administrerende direktøreller styrets formann til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring avansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ingen spesielle avtalerom tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter overfor ansatte ellertillitsvalgte.NOTE 22 – SIKKERHETSSTILLELSE OVERFOR KUNDERFondsfinans er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, som reguleres avforskrift av 22.12.2005 nr 1672 gitt av Finansdepartementet merket med hjemmeli verdipapirhandelloven § 8–13. Fondets formål er ved manglende økonomiskevne hos medlemmene å gi dekning for krav som skyldes medlemmenesbehandling av kunders midler og fi nansielle instrumenter. Sikringsfondet dekkerinntil 200 000 norske kroner for hver enkelt kunde.NOTE 23 – ANNEN DRIFTSKOSTNADFondsfinans støtter medisinsk forskning og humanitært arbeide. Det størstebidraget for år 2007 er NOK 4 500 000 (NOK 3 000 000 i 2006) til medisinskforskning, som inngår under posten Annen driftskostnad.NOTE 20 – BANKGARANTIERI forbindelse med det daglige megleroppgjøret i Norges Bank er det stilt enbankgaranti for NOK 100 mill. Det er i tillegg stilt en garanti til VPS Clearing forNOK 3 mill i forbindelse med det daglige derivatoppgjøret.13


Revisjonsberetning14


Organisasjonsplan for Fondsfinans ASA– pr. 1. mai 2008StyretErik Must, StyreformannTrine MustØyvin BrøymerKjell Chr. UlrichsenLuciana BergerComplianceKjell RannugAdministrerende direktørNils Erling ØdegaardInternkontrollLuciana BergerCorporateNils Erling ØdegaardAnalyseBengt KirkøenMeglingStåle SchmidtRentebærendeinstrumenterEinar LycheCFOOve BjerkanArne Egil RønningHelge NerlandJohan AaserudKjell RannugMarius JacobsenRolf Henning LemRunar RønningenArild NysætherArnbjørg FlotenBent RøllandCarl Christian BachkeChristian MustEinar HoffartHans Peter BøhnHåkon LevyKjetil BakkenPer HaagensenPetter NarvestadAnders HøyemAndreas HolmenArild StåhlbrandArne S. LienChristian CoucheronHåkon BenjaminsenJohn Olav HarrKjell Åge HommeKnut EllingsbergKristoffer EngerLasse HalvorsenOla KirksætherStåle DanielsenSven-Åge HermansenThomas Holm KnudsenTore Elstad ForbrigdTore-Jan SøraaITEsben WahlRegnskapKjetil StuvikVerdipapirHilde UtneOppgjørRagnar NyhagenStøttefunksjonerAnne HaugenAnders WinterstadBjørn DahlChristin HärterVikki JohansenCamilla Thorsen (svangerskapspermisjon)Ellen Forbeck HavreHildur AndresenIngrid GranKjell-Erik HåveLise RasmussenMarit Marksten15


FONDSFINANS, HAAKON VII`S GATE 2, POSTBOKS 1782 VIKA, N-0122 OSLOTLF.: +47 23 11 30 00, FAX: +47 23 11 30 03, mail@fondsfinans.no, Org.nr. 911752271www.signatur.no

More magazines by this user
Similar magazines