DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

forskere, og i dette ligger det et krav om at vi skal holde vår egen person utenfor beskrivelsen,analysen, rapporten. Men samtidig oppnår vi en annen type autoritet gjennom feltarbeid – enerfaringsdybde som gir oss rett og plikt til å ”tale våre informanters sak” – fordi vi har ”værtder” og ”opplevd det” personlig: vi har ”brukt oss selv som forskningsinstrument” (Nielsen1996:101f).Nielsen sier at det krever både avstand og nærhet til seg selv å bruke seg selv som instrument,og at man må kjenne seg selv faglig, samtidig som man ikke må ta ting så mye innover seg atman tar det personlig. Dette er en av de store utfordringene ved å gjøre feltarbeid i depalestinske områdene. Man blir dratt inn i de politiske realitetene, og man opplever denisraelske okkupasjonen på nært hold, akkurat som informantene. Da kan det være vanskelig åikke ta ting personlig, slik som Nielsen sier, og å følge den balansen det innebærer å ”tastilling som forsker”. Jeg har likevel forsøkt.2.4 INFORMANTERJeg foretok 14 intervjuer, som varte mellom én og to timer. Noen av intervjuobjektene har jegtilbrakt mye tid med utover selve intervjuet, mens andre er personer jeg ikke har hatt kontaktmed utenom intervjusituasjonen. Graden av personlige opplysninger varierer derfor i deenkelte intervjuene. I tillegg har jeg plukket opp informasjon gjennom deltagendeobservasjon, fra private besøk, selskap, tilstelninger og annet. Intervjuene spenner derfor fraprivate samtaler med venner og bekjente til mer formelle intervjuer med ansatte i kirken. Jegkjente også flere av informantene mine fra før, og fikk av flere av dem stor hjelp til å utvidelisten over informanter. Jeg opplevde det som en stor fordel å kjenne både området, kulturenog mennesker, slik at jeg lettere og raskere kunne sette meg inn i arbeidet.Majoriteten av informantene tilhører middelklassen i Palestina. De fleste harforholdsvis stabil økonomi 17 , høy utdannelse og gode jobber. Dette påvirker muligens deninformasjonen som kommer fram i feltarbeidet, og de syn mine informanter fremmer isamtalene. Som sagt tilhører palestinske kristne for øvrig eliten, og også middelklassen, i detpalestinske samfunnet i moderne tid. De har jevnt over høyere utdannelse enn sine muslimskelandsmenn og er også høyere representert i akademiske yrker og i såkalte administrativeyrker. De kristne har også tradisjonelt sett vært høyt representert i de store byene (Hourani1947: 55), spesielt i Jerusalem, Ramallah og Betlehem, og før 1948 også i byene Jaffa, Haifaog Nazareth 18 . Det palestinske samfunnet er et utpreget klassesamfunn.17 I den forstand det er mulig å snakke om stabil økonomi under de rådende forhold.18 Opprettelsen av staten Israel i 1948, og den påfølgende krigen, førte til at det palestinske samfunnet endret seg,at mange flyktet, eller ble tvangsflyttet internt i Israel. Dette endret det demografiske mønsteret i disse byene.18

More magazines by this user
Similar magazines