DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

Generelt kan det sies at forholdet mellom kristne og muslimer er godt i de palestinskeområdene, der kristne og muslimer har levd side om side i 1400 år. Det er likevel ikke til åkomme unna at flere av informantene uttrykker sterke følelser og meninger om hvordan det erå være en liten minoritet, og at dette er med på å farge deres hverdag. Den katolske pateren iBetlehem, Pater Jamal Khader, mener den fiendtligheten som kan oppfattes mot muslimer ogislam blant kristne palestinere, kan ses i sammenheng med at de er en svært liten minoritet,som lider under et mindreverdighetskompleks. Den kristne minoriteten har dermed en tendenstil å se sin egen situasjon som en gruppe som står utenfor samfunnet, og derfor er truet.Pateren mener at dette fenomenet gir et inntrykk som ikke nødvendigvis stemmer medvirkeligheten, og at det er naturlig at en gruppe som er i mindretall, vil gå langt for å bevaresin egenart og eksistens dersom de oppfatter den som truet. Det er denne frykten Khaled fraBeit Sahour nevner som en grunn for emigrasjon blant mange kristne. Han mener at fryktenfor det ukjente og en usikker framtid er med på å oppmuntre de kristne til å emigrere, hellerenn å bli værende i et land der de ikke vet hvordan framtiden for den vesle minoriteten vil seut. Han mener at mange ikke klarer å leve med denne uvissheten. Den stadig økendeemigrasjonen forsterker de kristne palestinernes rolle som minoritet.Tre av de kvinnelige informantene mente også at frykten for et mer lukket palestinsksamfunn er en annen årsak til at folk emigrerer. Disse kvinnene er i slutten av 30-årene, ogmener å ha sett en gradvis endring fra et åpent samfunn til et samfunn som endrer seg i taktmed radikaliseringen av islam. Dette bekymrer dem, i tillegg til hvordan kvinnens rolle kankomme til å endre seg i tiden som kommer. Bare én av mennene nevner dette, men han siersamtidig at han er influert av å ha bodd mange år i USA. Kan det være slik som den norsketeologen Oddbjørn Leirvik spør seg i sin bok Islam og kristendom at det er kvinnene som erbarometer på endring i samfunnet?Av og til kan ein få inntrykk av at det einaste konstante trekket ved dei ofteforvirrande endringsprosessane som samfunnet gjennomgår, er at det er kvinnene sommå finne seg i å vere barometer på kulturelle og religiøse klimaskifte (Leirvik2006:19).Disse kvinnene mener seg også fremmedgjort i det palestinske samfunnet av i dag, og de erengstelige med tanke på hvordan framtiden kan komme til å se ut for palestinske kvinnerdersom Hamas får større innflytelse. Én av dem mener Hamas’ kvinnesyn ligger nært opp mothva hun karakteriserer som kvinnefiendtlig. Dette er strengt tatt ikke noe som gjelder bare dekristne kvinnene, og Suha fra Jerusalem poengterte hvordan også muslimske moderate84

More magazines by this user
Similar magazines