September - Stokke kommune

stokke.kommune.no

September - Stokke kommune

Virksomhet - Teknisk driftVirksomhetsleder Tekniskdrift :Bjørn Heimdal,telefon 33 30 52 05E-post: bjorn.heimdal@stokke.kommune.noVirksomhet Teknisk drifti Stokke kommune består av to av kommunenseldste og kanskje best kjente tjenesteytere,eller «vesen»:1. Ingeniørvesenet.2. Brannvesenet.Ingeniørvesenet og brannvesenet disponererfelles ressurser, noe som gir en økonomiskog god drift av virksomheten. Virksomhetenivaretar kommunens ansvar og forpliktelseovenfor innbyggere/bedrifter/institusjoner forsikkerhet og rasjonell levering av livsviktigelokale basistjenester:- Brann-, ulykkes-, forurensnings- ogkatastrofeberedskap, innsats og forebygging.- Vannforsyningen - Avløp - Avfall - Veier/veitransport/kommunikasjoner.Virksomhetens tjenesteområde er regulert ien rekke lover og forskrifter.Nær 85% av kostnadene dekkes 100% avkommunale avgifter. For å få kostnadene ned,samarbeider kommunen bl.a. med andre kommunerog interkommunale selskaper:- Vestfold Interkommunale Vannverk, VIV,sikrer Stokkes bassenger en vannforsyningav høy kvalitet.- Tønsbergfjordens Avløps-Utvalg, Taurenseanleggpå Vallø, behandler og re-sirkulererslam som virksomheten samler innfra ca 700 private renseanlegg/slamtankeri Stokke.- Vestfold Avfall og Ressurs AS, VESAR,er overført ansvar for innsamling og behandlingav fast avfall fra Stokkes husholdningerog virksomhetens avfallsanlegg.- Brannvesenet har på en rimelig måte dekketkravene til sikkerhet gjennom en konkurranse-utsettingav brannvarsling og administrativeoppgaver. Dette resulterte ien avtale med Sandefjord brannvesen omadministrasjon og drift under felles brannsjef.Nytt fra Stokke kommuneOveringeniørTeknisk drift:Monica Skjønhaug,telefon 33 30 52 24E-post:monica.skjonhaug@stokke.kommune.noVirksomhetens anlegg og produksjon driftes,planlegges, prosjekteres, styres, administreresog saksbehandles under ledelse avvirksomhetsleder og overingeniør MonicaSkjønhaug, og en overingeniør (vakant).Gjennom virksomhetens ekspedisjon i rådhusetholder vår sekretær Tove Revetal kontakten medvåre kunder, alle innbyggere og bedrifter i kommunen,ca 4200 som mottar fra 2 til 4 døgnkontinuerligetjenester som: Feiing, renovasjon,vann, avløp. Teknisk drifts administrasjon erproduksjonsfokusert, med samtlige ansatte direktetilknyttet tjenesteproduksjonen. Personalressursenei virksomhet Teknisk drift består samletav 14 personer + 20 deltidsengasjerte «frivillig»brannpersonell. Virksomhetens administrativeog økonomiske hovedkvarter befinner segpå Stokke rådhus.4


Nytt fra Stokke kommuneBrannvesenetStokke brannvesen haretter avtale felles alarmsentral/brannsjefogforebyggende avdelingmed Sandefjord brannvesen.Den daglige drift ledesav Brannmester Leif Skistad med besøkadresse:Brannstasjonen/Verkssted, Industrigata 6,3160StokkeTelefon: 33 30 52 15, Mobil: 92 64 08 35.E-post: Postmottak@stokke.kommune.noArbeidstid: Mandag - torsdag 07.00 - 15.00,Fredag 07.00 - 13.00.Brannvesenets beredskapsstyrke på 5 lag à 5mann er i kontinuerlig beredskap året rundt.De sørger for best mulig sikkerhet til innbyggerog bedrifter, men beredskapskapsstyrkenutnyttes på mange måter og oppgavene omfatterbl a.:- Slukking av branner, redde liv og verdierved trafikkulykker og andre ulykker. Hindreakutt forurensning på land og i vann.Brannhindrende tiltak. Assistere hjemmesykepleien.- Forebyggende arbeid som brannsyn i bygninger,opplæring av brannvernledere,være veileder/instruktør ved brannøvelserfor kommunale/private foretak, utleie avredningsvester.- Første utkallingsenhet i samarbeid medIngeniørvesenet for lokal bistand, ogberedskapsarbeide som ; oversvømmelser,småpumper (elektriske), vannlekkasjer,kloakkforstoppelser, ødelagte veier.IngeniørvesenetIngeniørvesenet har ansvarfor lokale veier,vannforsyning, avløpog avfallsanlegg. Vi harløpende beredskap koordinertog i samarbeidmed brannvesenet sombl.a. sørger for:- At de lokale veiene holdes best muligfremkommelige, under alle vær og føreforhold.- At det er vann i springen av god kvalitetog velfungerende avløp til ca. 90% avkommunens familier og bedrifter.Dette og mer besørges av ingeniørvesenetsfagpersonell under ledelse av:Oppsynsmann Steinar Hansen, medbesøkadresse:Brannstasjonen/Verkssted, Industrigata 6,3160 StokkeTelefon: 33 30 52 17, Mobil: 95 87 37 47.E-post: Postmottak@stokke.kommune.noArbeidstid:Mandag - torsdag 07.00 - 15.00,Fredag 07.00 - 13.00.- Kommunale veier og trafikkanleggFagansvarlig er Arne Antonsen.Drifter og vedlikeholder offentlige veier, parkeringsplasserog trafikkanlegg nærmest derdu bor/arbeider.I tillegg kommer veitrafikkregulering/skilter,trafikksikkerhetsanlegg og tiltak: Busslommer- leskur, bommer og sluser.Forts. neste side5


Nytt fra Stokke kommuneMen ingeniørvesenet er ofte avhengig av dinetips for å gjøre veiene bedre og sikrere.- Vann- og kloakknett med bassenger mv.Fagansvarlig er Jon Johansen.Drifter og vedlikeholder et samlet kommunaltvannledningsnett og kloakknett. Herunderligger ansvaret for vannkvalitet frafordelingsnettet med tilhørende pumpestasjonerog høydebassenger.- Avfall og lokale avfallsanlegg.Fagansvarlig er Hans Bergli.Sørger for riktigst mulig behandling av avfallpå avveie, og at lokale avfallsmottak/returpunkter/miljøstasjoner er funksjonsdyktige.Kloakkrensing og resirkuleringav avløpslam.- Kloakkrenseanleggene er døgnkontinuerligeproduksjonsbedrifter. Avløpsvannetblir renset og omgjort til et slutt-produkt -«kloakkslam» - som resirkuleres 100% tillandbruket.Stokke kommune har tre separate renseanlegg:- Vårnes hovedrenseanlegg, kjemisk flotasjonsanleggmed slambehandlingsanlegg6- Fossnes renseanlegg, biologisk-kjemiskanlegg- Løke renseanlegg, biologisk-kjemisk anleggKloakkrenseanleggene ervåre sterkeste garantier mothelsefarlige kloakkforurensningerav nærmiljøet.Stokkes kloakkrenseanleggmottar og behandler forurensetkloakk fra mer enn 80%av kommunens innbyggereog bedrifter. De er kompliserte produksjonsanleggmed strenge statlige krav til utslipp,som driftsoperatørene - 2 faste - har ansvaretfor.Vårnes renseanlegg.De ledes av: Driftsleder Frank Løvvold, medbesøkadresse:Vårnes renseanlegg, Vårnes, 3160 Stokke.Telefon: 33 33 71 14,Mobil: 92 20 19 62E-post: Postmottak@stokke.kommune.noArbeidstid:Mandag - torsdag 07.00 - 15.00,Fredag 07.00 - 13.00.Sommertiden er over!Det betyr at kontortideni Stokke kommune er:Bjørn HeimdalVirksomhetslederkl. 08.00 - kl. 15.45i tiden 1. september til 1. mai.


Nytt fra Stokke kommuneNorgres Vels Medaljefor lang og tro tjenesteOndag den 18. juni ble det delt ut tre medaljerfor lang og tro tjeneste.De som blir æret:Turid Nodeland,ansatt i Stokke kommune i 33 årMarit Marcussen,ansatt i Stokke kommune i 32 årEva Steinnes,ansatt i Stokke kommune i 30 årNorges VelNorges Vel ble stiftet i 1809. Hoved-idèenhar hele tiden vært å ta opp pioneroppgaverog utvikle løsninger på nye områder. Livskraftiglokalsamfunn med allsidig næringslivog gode sosiale og kulturelle tilbud ermålet. Dette preger Norges Vels virke. Norgesvel er i dag engasjert i utvikling og verdiskapningbåde i Norge og i andre land.Litt om Medaljens historieDen første Medaljen ble delt ut i 1888, da nipersoner fikk den. Lengst tjenestetid haddeAnne Kristine Knudsdatter, Klækken på Ringerike.Hun hadde vært i tjeneste hos sammearbeidsgiver i 46 år. I begynnelsen var detarbeidstakere i jordbruk og privat husholdningsom ble tildelt Medaljen. Etter hvert komarbeidstakere i industri, handel og håndverkmed og fra 1999 kan også arbeidstakere i offentligvirksomhet bli tildelt denne hedersbevisning.Bare en gang er det delt ut en spesiell Medalje.Kjell Aukrusts kjente Solan Gundersenfikk i 1988 en 100 års minnemedalje for sittmangeårige, humørfylte virke på Rustadsaga.Litt om MedaljenMedaljen er i sølv, 3 cm. i diameter. På den enesiden en sittende kvinnefigur som overrekker enlaurbærkrans for lang og tro tjeneste, på den andresiden navnet på hederpersonen og årstallet.Med Medaljen følger et diplom som er underskrevetav formannen i direksjonen for DetKonglige Selskap for Norges Vel. I tillegg tilMedaljen er det et jakke merke.Tre stolte Stokke-ansatte damer mottar Norges VelsMedalje. Fra v.: Rektor v/Bokemoa skole Bjørn-ErikEriksen, Turid Nodeland, Eva Steinnes, MaritMarcussen og ordfører Per-Edvind Johansen.Foto: Ole Bjørnstaad.Når kan man bære Medaljenfor lang og tro tjenesteMedaljen for lang og tro tjeneste er ikke enorden og kan derfor ikke bæres på uniform.Den kan bæres på antrekk som mørk dress,smoking og kjole og hvitt. Jakkemerket kanderimot bæres på alle typer antrekk.Ole Bjørnstadpersonalsjef7


NYTT FRA LAG OG FORENINGERStokke form og farge- Mitt sommerbildeStokke Form og Farge arrangerte tegnekonkurransen«Mitt sommerbilde» underStokke-dagene 13. og 14. juni.Nytt fra Stokke kommuneNorgesBygdeungdomslagtil MelsomDe flotte tegningene som vant i tegnekonkurransenkan du se nedenfor. Vinnernehar fått diplom og premier.Tegningene vil bli utstilt på maleriutstillingensom Stokke Form og Farge arrangerer i oktoberpå Stokke stasjon.Ann FreitagStokke Form og fargeVinner gruppe BAnnikenBjerkestrand,8 år2. - 5. oktober i år arrangerer Norges Bydeungdomslagsitt høstarrangement på Melsomvideregående skole.Dette er et tevlingsarrangement som bl.a.inneholder NM i motorsag og maskinmelking,i tillegg til mange andre tevlinger.Alle er hjertelig velkommen til å følge arrangementet,det vil også bli åpnepublikumstevlinger.Vestre Skjee BU er medarrangør.Se fullstendig program påwww.grontfagsenter.no/vbuVinner gruppe A:Emma KarolineGjeldstad, 4 år.Vinner gruppe CRannveig,10 år.8


Nytt fra Stokke kommuneStokke Historielag - Program 2003-042003August, tirsdag 26.Rusletur i Stokke sentrumv/ Svein-Erik BergsholmFrammøte Stokke stasjonSeptember, tirsdag 23.Vestfold landbruksskole og Melsommøller v/Otto MøllerSted: Melsom MølleOktober, tirsdag 28.Tollekniver, knivmakere, smederog gamle knivtradisjonerv/ Jon JohnsenNovember, fredag 21.Sangkveldv/sanglaget Leikvin og Moajentene2004Januar, tirsdag 27.Byggeskikk i Vestfold gjennomårhundrene v/siv. arkitektEva Schaulund TorkildsenFebruar, tirsdag 24.Bygninger som forsvant.Registrering av den gamleJevnaker-gården (nå rådhuset)v siv.arkitekt Roar L. TollnesÅrsmøteMars, tirsdag 23.Radio i Norgev/ Tor MarthinsenApril, tirsdag 27.Rusletur i Prestegårdsskogenv/Svein- Erik BergsholmFrammøte Stokke kirke kl. 1800Møtene begynner kl. 1900 på Stokke Bygdetunhvis ikke annet tidspunkt eller sted erangitt. Se for øvrig Tønsbergs Blad, Nytt fraStokke kommune, Historielagets hjemmesideog Stokke kommunes hjemmeside. Dettas forbehold om endringer i programmet.Med vennlig hilsenStyretHøyonnaDette er en gammel melodi, og det er vel ikkeså mange som bruker ljåen på høyet idag,men det er jammen ikke lenge siden heller.(gammel melodi – Tekst: Margrethe Munthe)Jeg løfter kne og går på tå,for gresset er så høyt som så.Jeg løfter kne så godt jeg kan,så hviler jeg meg lite grann.Nå henter jeg min skarpe ljå;det høye gresset vil jeg slå.Jeg slår, jeg slår så godt jeg kan,så hviler jeg meg lite grann.Med riven raker jeg i haugmin mat til hest og ku og sau.Jeg raker gress så godt jeg kan,så hviler jeg meg lite grann.Nå armer ned og ryggen høyog opp på hesjen med mitt høy.Jeg hesjer høy så godt jeg kan,så hviler jeg meg lite grann.Nå tørker det i sol og vind,og siden skal det kjøres inn.Jeg tråkker høy så godt jeg kan,så hviler jeg meg lite grann.Og Gamle-Brun, så sterk og god,drar lasset opp ad låvebro.Han drar, han drar så godt han kan,så hviler Brun og alle mann.Bjørg EbeltoftRedaktør9


AktivitetshusetKubenKUBEN er et aktivitetstilbud tilmennesker med psykiske lidelser bosatt i Stokke kommune.KUBEN ligger i 1.etg. på den «kubeformede» bygningenpå Soletunet!KUBEN har åpent: Tirsdager, onsdag-er og fredager kl.9.30 - 14.30.På KUBEN får du kjøpt enkel mat og drikke - og på fredagerhar vi felles varm lunsj kl.12.00!På KUBEN treffer du:Grethe Wiik,Hildur Øygarden ogMarian Brattås,Tlf.nr. 33 33 65 60Nytt fra Stokke kommuneEventyrstund påStokke bibliotekVi inviterer alle barn i kommunen mellom tre og fem år tileventyrtime på biblioteket!Tidspunkt:Hver onsdag kl.10 -10.45 i perioden september til mai.Vi starter igjen onsdag 10. september 2003.Tilbudet er spesielt beregnet på førskolebarn i kommunensom ikke går i barnehage eller har andre tilbud, menalle barn kan delta.Barnehagegrupper må avtale deltakelse på forhånd.Velkommen på biblioteket!BibliotekssjefenVELKOMMENTIL KUBEN!10


Nytt fra Stokke kommuneETTERLYSNINGI forbindelse med restaurering/tilbakeføring av det som tidligere var stoppested ogvannhull for hestetrafikk forbi Vatninga på Vear ble det gamle hestetrauet midlertidiglagret ved brannstasjon/verksted til Stokke kommune.Noen har funnet ut at dette hestetrauet måtte være kjekt å ha. Hestetrauet - av typensom vist på bildet nedenfor - er og blir borte.Mødretrimmenstarter opp igjen etter sommeren - onsdag3. september.Trimmen er for alle nybakte mødre iStokke. Hver onsdag fra 10.30. til 11.30på Soletunet.Lett styrketrening og sirkulasjonstrening,bevisstgjøring og trening avbekkenbunn, «knipeøvelser», tøyningog avspenning.Ungene kan selvfølgelig være med. Sosialt,knytte kontakter, spise lunchsammen, komme i gang etter fødsel,pleie seg selv, uhøytidelig, ha det gøy!!!.Er det noen som har sett eller har kjennskap til forsvinningen så bes de kontakte:Virksomhet kultur, tlf. 33 30 51 00/33 30 51 40Bjarne SætreKultursjef/Virksomhetsleder kulturTreningen er gratis de første fem gangene.Påmelding til undertegnede ellerved frammøte.Inger Marie SolbergFysioterapeut Helsestasjon33 30 52 66/33 30 52 6411


Nytt fra Stokke kommuneEtter en lang, fin sommer står høsten for døren,og Aktivitetsavdelingen er i full virksomhet.I tillegg til de faste aktivitetene er det myespennende som skjer. Ta kontakt med personaletfor mer informasjon. Velkommen til Engveien-Senteretog Soletunet Dagsenter.Mandag: Åpen aktivitet kl. 9.00 - 15.00Avisgruppe kl. 10.15 - 10.45Malergruppe kl. 12.00 - 14.00Bridge kl. 18.00 - ……..Tirsdag: Åpen aktivitet kl. 9.00 - 15.00Avisgruppe kl. 10.15 - 10.45Tur i skogog mark: kl. 10.30 - 14.00Bingo (ulik uke): kl. 11.00 - 13.00Onsdag: Åpen aktivitet: kl. 9.00 - 15.00Avisgruppe: kl. 10.15 - 10.45«Stoltrim»: kl. 10.15 - 10.45Torgtreff: kl. 11.00 - ……..Malegruppe: kl. 12.00 - 14.00Koret: kl. 17.30 - 19.00Torsdag: Åpen aktivitet: kl. 9.00 - 15.00Avisgruppe: kl. 10.15 - 10.45Natursti: kl. 11.00 - 12.30Barnetreff: kl. 11.00 - 13.3012Mandag: RehabiliteringsgrupperMandagstrim: kl. 10.15 - 11.00Avisgruppe: kl. 10.30 - 11.00Div. spill kl. 12.00 - 13.30Lett trim kl. 12.30 - 13.00Tirsdag:Onsdag:RehabiliteringsgrupperRehabiliteringsgrupperAvisgruppe kl. 10.30 - 11.00«Hjernetrim» kl. 11.00 - 12.00Lett trim kl. 12.30 - 13.00Torsdag: RehabiliteringsgrupperAvisgruppe kl. 10.30 - 11.00Slaggruppe kl. 11.00 - 13.00Fredag:Silkemaling: kl. 13.00 - 14.00Fredag: Åpen aktivitet: kl. 9.00 - 15.00Avisgruppe: kl. 10.15 - 10.45«Stoltrim» kl. 10.15 - 10.45Ukeslutt: kl. 11.00 - ……..RehabiliteringsgrupperAvisgruppe kl. 10.30 - 11.00Vaffelkos kl. 11.00Lett trim kl. 12.30 – 13.00EngveienKafeteriaÅpningstider:mandag - fredag kl. 9.00 - 15.30lørdag kl. 9.00 - 14.00søndag kl. 9.00 - 15.00SoletunetKafeteriaÅpningstider:mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00lørdag kl. 09.00 - 14.00søndag kl. 09.00 - 15.00Her kan du spise middag eller taen kopp kaffe i hyggeligeomgivelser sammen med venner.Reduserte priser for pensjonisterog trygdede.


Nytt fra Stokke kommuneStokke kommune - Informasjon (www.stokke.kommune.no)Kommunale kontorer/postadresse:Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1Postboks 124, 3160 StokkeÅpningstider:1.september - 30. april kl. 08.00 - 15.451. mai - 31. august kl. 08.00 – 15.00Til dere som ønsker e-postadresse direkte tilsaksbehandler i Stokke kommune, ta kontaktpå telefon: 33 30 51 00.Sentralbord: Inngang E, 1.etg.Telefon: 33 30 51 00Telefax: 33 33 82 19Postmottak@stokke.kommune.noRådmannskontoret:Inngang E, 1.etg.Telefon/Faks: 33 30 51 00 / 33 33 82 19Postmottak@stokke.kommune.noVirksomhetene Teknisk drift, Eiendom ogArealplan og byggesak: Inngang E, 3.etg.Telefon/Faks: 33 30 52 00 / 33 30 59 15Postmottak.teknisk@stokke.kommune.noVirksomhet Barnehage: Inngang E, 2.etg.Telefon/Faks: 33 30 51 70 / 33 33 82 19Postmottak.barnehage@stokke.kommune.noVirksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering:SoletunetTelefon/Faks: 33 33 65 60 / 33 36 20 39Postmottak.helsesosial@stokke.kommune.no14Virksomhetene Familie og oppvekst ogTiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg.Telefon/Faks: 33 30 52 40 / 33 36 20 39Postmottak.helsesosial@stokke.kommune.noHelsestasjonenTelefon ekspedisjon: 33 30 52 66Virksomhet Bokemoa skoleTelefon/Faks: 33 36 38 00 / 33 36 38 28Postmottak.bokemoa.skole@stokke.kommune.noVirksomhet Ramsum skoleTelefon/Faks: 33 33 65 30 / 33 30 59 22Postmottak.ramsum.skole@stokke.kommune.noVirksomhet Feen skoleTelefon/Faks: 33 33 62 78 / 33 36 22 26Postmottak.feen.skole@stokke.kommune.noVirksomhet Melsom skoleTelefon/Faks: 33 33 64 33 / 33 33 67 41Postmottak.melsom.skole@stokke.kommune.noVirksomhet Stokke UngdomsskoleTelefon/Faks: 33 36 09 00 / 33 33 08 88Postmottak.stokke.ungdomsskole@stokke.kommune.noVirksomhet Vear skoleTelefon/Faks: 33 36 52 88 / 33 36 55 88Postmottak.vear.skole@stokke.kommune.noVirksomhet Vennerød skoleTelefon/Faks: 33 36 37 00 / 33 36 37 01Postmottak.vennerod.skole@stokke.kommune.noVirksomhet Kultur: Inngang E, 1.etg.Telefon/Faks: 33 30 51 40 / 33 33 82 19Postmottak.kultur@stokke.kommune.noVear Fritidsklubb holder til i «Låven» på Vear.Tirsdager: kl. 18 - 22Torsdager: kl. 18 - 22Telefon: 33 36 54 06Stokke Fritidsklubb holder til iStokke sentrum ved siden av Alles-byggetOnsdager: kl. 18 - 22Fredager: kl. 18 - 23Telefon: 33 30 51 90Skåum Fritids- og aktivitetsklubbholder til i egne lokaler på Fossnes-områdetMandager: kl. 18 - 22Onsdager: kl. 18 - 22Telefon: 33 36 17 51Stokkehallen, Rørkollveien (KUN besøksadr.)Telefon: 33 30 51 40 dagtidTelefon: 33 33 87 00 kveldstidVearhallen, Melsomvikvn. 561 (KUN besøksadr.)Telefon: 33 30 51 40 dagtidTelefon: 33 36 21 95 kveldstidHenvendelser om leie rettes til kulturkontoret.Stokke Kommunale KulturskoleBesøksadr.: Engveien 4Telefon, rektor: 33 36 27 10Telefon, lærer: 33 36 27 19Stokke@kulturskolen.no

More magazines by this user
Similar magazines