Årsrapport fra 2004 - SiO

sio.no
  • No tags were found...

Årsrapport fra 2004 - SiO

StudentboligeneVårt mål er at høgskolestudenter i Oslo og Akershus skal få et tilfredstillende botilbud. For åoppnå dette har vi satt en dekningsgrad på 15% som mål. Godt bomiljø, beliggenhet og priser de viktigste kriteriene ved valg av studentbolig.OrganisasjonPå slutten av året startet vi en omfattendeprosess med å organisere oss mer ut ifrakundens behov. Vi har valgt å bygge organisasjonpå enheter med totalansvar for kunde,kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi. Vi ønskerå utvikle en flat organisasjonsstruktur medutstrakt grad av delegering. Målet er ved høygrad av tilfredshet hos våre beboere å skapeet godt renommé også i fremtiden.HusverterHusvertordningen ble etablert i 2003 og hari løpet av 2004 blitt et viktig element i vårsatsing på gode bomiljøer på studenthusene.Husvertene er studenter som alle bor påstudenthusene.4


Nye boligerByggearbeidene for St. Hanshaugen studentby med 269 boliger startet med riving av eksisterendebygningsmasse i september 2004. Ca 200 boliger skal stå klare før årsskiftet 2005/2006,mens de resterende skal stå ferdige sommeren 2006. Disse svært sentralt beliggende og moderneboligene mener vi vil være et godt tilbud for våre studenter. St. Hanshaugen studentbyer fullfinansiert. Når disse boligene står ferdig har vi nådd en dekningsgrad i Oslo på 8,8%.Antall ansatte: 15Husverter: 10Antall studentboliger: 1 159Antall studentboliger som bygges: 269Dekningsgrad Oslo: 6,8%Dekningsgrad Akershus: 9,5%Omsetning: 51,8 mill. kr *Resultat: 3,2 mill. kr *Gjennomsnittlig utleiegrad, Oslo: 95,2%Gjennomsnittlig utleiegrad, Akershus: 70,1%* I beløpene er innarbeidet en driftsinntekt på 2,7 mill. kr som egenkapitalføring av statstilskudd fra langsiktig gjeldOAS spisestederOAS spisesteder vil fortsatt arbeide for å holde prisene lave. Vi holder også økt bevissthetrundt pris- og produktutvikling. Vi vil intensivere samarbeidet med våre leverandører og deøvrige samskipnadene.5


Etter et veldig godt år i 2003 kom hverdagen i 2004. Etter flere år uten å øke prisene merkbartser vi at dette slår ut på varekostnaden for 2004.Organisasjon2004 har vært et år med målrettet arbeid for å endre spisestedenes organisering. Vårt målhar vært å finne en organisasjonsform som i større grad skal tydeliggjøre ansvar og arbeidsoppgaveri avdelingen. Samtidig som kunden skal settes i fokus. Vi håper også at dette skalskape økt jobberikelse og motivasjon for alle medarbeidere gjennom bredere deltakelse ogstørre mulighet for påvirkning av egen arbeidsdag. Slik ønsker vi at hver medarbeidersammen med sin leder skal lære mer om hver enkelts behov for meningsfullt innhold i jobben.DriftI løpet av de siste fire årene har OAS spisesteder økt omsetningen blant annet gjennom øktkvalitet på mat og bedre utvalg. Den såkalte «Fedon-effekten» merkes også i form av økt salgav varm mat og at brødsalget har stagnert noe.Antall ansatte: 35Antall spisesteder (enheter): 12Omsetning:27,9 mill. krResultat:-0,4 mill. krVarekostnad: 41,8%Personalkostnad: 46,8%VelferdsavdelingenVelferdsavdelingen består av psykolog- og rådgivningstjenesten, studentbarnehagene og studentservicemed helsefond, legerefusjon og treningstilbud.StudentserviceHelsefondHelsefondet gir støtte til ulike behandlinger rekvirert fra lege. En student kan få inntil kr 3000i støtte per år og inntil 50% av sine utgifter dekket.Det har vært utbetalt støtte til ekstraordinær tannbehandling, fysioterapi, psykologbehandlingog kiropraktorbehandling.2003 2004 UtviklingAntall innvilgede søknader 394 514 +30%Samlet utbetaling 447 183 585 406 +31%LegerefusjonVed hjelp av denne ordningen får studenter refundert de egenandeler (utover kr 200,- og opptil frikortgrensen) som de betaler i løpet av studieåret.6


2003 2004 UtviklingAntall innvilgede søknader 297 530 + 78,5%Samlet utbetaling 195 932 404 780 +107%HytterOAS har to hytter på Hafjell, Lillehammer samt en hytte på Mylla, Hadeland.Bruken av OAS hyttetilbud har økt fra 166 utleiedøgn i 2003 til 194 utleiedøgn i 2004.Vi formidler også leie av overnattingsplasser gjennom Oslostudentenes Idrettsforening.TreningstilbudTabellen under viser summen av subsidierte treningskort totalt i antall studenter (vår + høst)2004.2003 2004 UtviklingUniversitetsidretten 1800 2219 +23,3%Friskis & Svettis 116 116 +0SATS (til 1/3.04) 420 142 Sagt opp 01.03.04.Støtte i Akershus 77 Start av tilbudTotalt 2336 2554 +9,3%StudentbarnehageneOAS studentbarnehager består av følgendeenheter:Antall barnLille Bislet studentbarnehage 52Bisletbekken studentbarnehage 27Kjeller studentbarnehage 16Torshov studentbarnehage 8Grefsen studentbarnehage 12Totalt 115Det var 90 barn på venteliste ved semesterstart.ForeldrebetalingKr 2 400 for plass i ordinær barnehageKr 2 300 for plass i familiebarnehage7


Psykolog- og rådgivningstjenestenPsykolog- og rådgivningstjenesten merker et stigende behov for sitt tilbud. Dette kommer tilsyneved at vi i flere perioder enn tidligere har ventelister for tjenesten, og ved at brukernemå vente lengre enn tidligere for å få time. Det kan være nærliggende å anta to ulike årsakertil dette:– Tjenesten er blitt stadig mer kjent, slik at antall studenter som er mulige brukere øker fraår til år.– Kvalitetsreformen og målsettingen om å gjenreise heltidsstudenten har øket presset påstudentene.Vi har i de senere årene arbeidet med å utvikle og tilby ulike kurs for studentene (ta-ordet,stressmestring etc). Både vi og brukerne mener at dette er et viktig supplement til den individuellesamtalen. Nedgangen fra 2003 til 2004 på dette området, skyldes en personalavgangmidt i året for en ressursperson som arbeidet mye med dette tilbudet. Vi er i 2005 opptattav å øke dette tilbudet igjen.2003 2004Antall studenter som fikk individuell konsultasjon 344 387Antall studenter som gikk på kurs 110 608


Markedsføring og kommunikasjonVårt mål er å få en best mulig overordnet kommunikasjon eksternt og internt. Våre fremstekommunikasjonskanaler er OAS nettsider, OAS presentasjonsbrosjyre, besøk ved høgskolenesamt internavisen OAS ark.Foruten å videreføre planlagte oppgaver, ble året bl.a. preget av arbeidet med nye tilknyttedehøgskoler, OAS 15. års jubileum samt forberedelser til en stor studentundersøkelse vedrørendekunnskap/kjennskap og tilfredshet i 2005.Antall ansatte: 2Besøk på OAS nettsider 2004: 426 755Besøk på OAS nettsider 2003: 176 308Utvikling i %: 142%Utgivelser OAS ark : 5Penelope Bokhandel ASÅret har vært preget av stadig tilspissendekonkurranse på fagbokmarkedet. PenelopeBokhandel har utsalg ved Høgskolen i Osloog Høgskolen i Akershus, og vil fortsette åarbeide aktivt for å bli en best mulig leverandørav faglitteratur til studenter og ansatteved våre tilknyttede høgskoler.Dagens bokbransjeavtale utløper 01. mai2005, og det knyttes stor usikkerhet til hvordande endelige rammebetingelser for bokbransjenvil bli etter denne dato. Et mulig scenarioer bortfall av fastprissystemet for fagbøker.Fleksibilitet i forbindelse med planleggingog tilpasning til nye rammebetingelser vil derforprege driften i 2005. Det forventes at selskapeter godt rustet til å møte disse utfordringene.Omsetning 2004:Resultat før skatt 2004:22 045 908 kr(2003: 19 524 868 kr)1 605 143 kr9


Urban Boligutleie ASUrban Boligutleie AS ble stiftet 09.07.1993 og er et selskap med formål å bidra til velferdsgoderfor høgskolestudenter i Oslo og Akershus ved en forretningsmessig utnyttelse av arealerog eiendommer som selskapet eier.Selskapet eier og forvalter to boligeiendommer i Oslo; Åkebergvn. 26 og Holstsgt. 11.På provisjonsbasis leier selskapet dessuten ut OAS sine parkeringsplasser i Haslevn. 9 ogleiligheter i Kingos gt. 16, 18 og 20.Omsetning 2004:Resultat før skatt:3 683 169 kr (2003: 1 345 106 kr)194 353 kr10


OAS: Styrets beretningVirksomhetens artStudentsamskipnadene i Norge er spesielle organisasjoner som er etablert ved lovgivning for å gistudentene gode velferdstilbud under studietiden. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad(OAS), som ble stiftet 7. februar 1989, er samskipnaden for høgskolene i Oslo og Akershus.OASOAS' visjon sier:«Vårt velferdstilbud skal høyne livskvaliteten i studietiden og gi studentene gode forutsetningerfor å gjennomføre studiene.»OAS konsernet omfatter i tillegg til morselskapetPenelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS.OAS har forretningskontor I Oslo.Styret i OAS besto pr. 31.12.2004 avStyreleder Hilde Marie Vik, studentrepresentant NITHNestleder Marius Brunes, studentrepresentant Høgskolen i OsloStyremedlem Pia Wirum, studentrepresentant Høgskolen i OsloStyremedlem Stein Rune Ø. Halleraker, studentrepresentant PolitihøgskolenStyremedlem Eirik Veseth, studentrepresentant Høgskolen i AkershusStyremedlem Anne Marit Fahre, Høgskolen i Akershus, sentraladministrasjonenStyremedlem Tove Bull-Njaa, Høgskolen i Oslo, sentraladministrasjonenStyremedlem Egon Palmgren, ansattes representantStyremedlem Bjørg Winger, ansattes representantStyremedlem Carl-Otto Gjævert, ansattes representant.Hilde Marie Vik Marius Brunes Pia Wirum Eirik Veseth Stein Rune Ø. HallerakerAnne Marit Fahre Tove Bull-Njaa Egon Palmgren Bjørg Winger Carl-Otto Gjævert11


OASStudenterOAS fikk i 2004 semesteravgift for gjennomsnittlig 16 868 studenter. Semesteravgiften utgjordekr 330,- både i vår- og høstsemesteret.AdministrasjonOAS hadde i 2004 i gjennomsnitt 105 ansatte.Pr. 31.12.2004 besto ledelsen av:Direktør John HvidstenAss. direktør Kari RosenstrømAvdelingssjef OAS spisesteder Guri SkansenBolig- og eiendomssjef Frode SagedalMarkeds- og kommunikasjonssjef Jane Sofie SvendsbøVelferdssjef Torild OlufsenFortsatt driftForutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2004 er satt opp underdenne forutsetning.ArbeidsmiljøArbeidsmiljøet vurderes å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader av vesentligkarakter. Sykefraværet i bedriften utgjorde i 2004 9,8 %.Arbeidsmiljøutvalget besto pr. 31.12.2004 av:Fra de ansatte:Jorid Haavardsholm (hovedverneombud og leder), Per Rune Larsson, Lene Dons SamsetSunniva Harmens, Jan Erik Johansen og John Riley.Fra ledelsen:John Hvidsten, Grethe Røsok og Torild OlufsenLikestillingSelskapet hadde 107 fast ansatte pr 31.12.2004, 75 kvinner og 32 menn. Kvinnene representerte71,1 årsverk, mens mennene representerte 31,5 årsverk. Kjønnskjevheten i OAS viserseg spesielt innen områdene barnehager, psykolog- og rådgivningstjenesten og spisesteder.Når det gjelder spisesteder og barnehager, har det historisk sett vist seg vanskelig å fåmannlige søkere. Vi har forsøkt å kompensere for dette ved systematisk å ta inn mannlige sivilarbeiderei barnehagene. OAS prøver dessuten å påvirke kjønnskjevheten gjennom rekrutteringsprosessenfor nye stillinger.I ledergruppen er det 2 menn og 4 kvinner.12


OAS har i sin personalpolitikk nedfelt at kvinner og menn skal behandles likt og gis sammemuligheter til karriereutvikling og at det bør bestrebes at begge kjønn skal være representertpå det enkelte arbeidssted.Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjelligestillinger, ansvarsområder og relevant erfaring.Styret bestod i 2004 av 6 kvinner og 4 menn, med kvinnelig styreleder. I januar ble detvalgt nytt styre med 5 kvinner og 5 menn, fremdeles med kvinnelig styreleder. Styret menerlikestillingen for selskapet som helhet er tilfredsstillende.OASYtre miljøOAS driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.Konsernets framtidige utviklingEtter styrets oppfatning gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noterog kontantstrømoppstillinger en fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernetsdrift og stilling ved årsskiftet.St.Hanshaugen studentby er under bygging, med planlagt ferdigstillelse dels årsskiftet 2005/2006 og dels sommeren 2006. Til sammen vil det bli bygget 296,5 HE, eller 269 boliger. OAShar fått tilsagn om statstilskudd til prosjektet. Gjennomføringen av prosjektet innebærer enklar reduksjon i OAS sin risikoeksponering, som i de siste par årene har vært betydelig i forbindelsemed boligprosjekter.På nyåret 2005 fikk OAS tilsagn om statstilskudd til ytterligere 70 HE. Dette vil redusererisikoeksponeringen ytterligere.Det er ikke inntrådt andre forhold etter avslutningen av regnskapet som er av betydningved bedømmelsen av selskapet og konsernet.Årsresultat og disponeringerAv årsoverskuddet i OAS, kr 5 169 722, foreslås kr 2 699 649 overført til egenkapital statstilskuddog kr 2 470 123 til annen egenkapital.Oslo, 28. april 200513


OAS: ResultatregnskapOASNote 2004 2003Driftsinntekter og -kostnaderSalgsinntekter 3 26 666 834 22 966 105Leieinntekter 45 543 047 46 091 515Oppholdsavgift barnehage 2 852 462 2 874 240Organisasjonsmessige inntekter 2, 16 28 469 289 25 713 647Annen driftsinntekt 5 464 975 4 539 317Sum driftsinntekter 108 996 610 102 184 826Varekostnader 11 797 418 9 859 061Lønnskostnader m.m. 5, 6 40 415 266 34 923 981Ordinære avskrivninger 7 7 582 720 7 367 720Tap på fordringer 1 093 458 1 387 735Andre driftskostnader 31 270 560 29 006 723Sum driftskostnader 92 159 424 82 545 222Driftsresultat 16 837 185 19 639 604Finansinntekter og -kostnaderInntekt på investering i annet foretak 1 000 000 1 500 000Renteinntekter konsernselskap 278 616 554 600Annen renteinntekt 455 278 1 029 296Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler 455 856 0Rentekostnad fra selskap i samme konsern 239 0Annen rentekostnad 12 943 100 16 505 501Andre finanskostnader 2 112 13 523Resultat av finansposter -11 667 413 -13 435 128Ordinært resultat 5 169 772 6 204 475Årets resultat 5 169 772 6 204 475OverføringerOverført egenkapital statstilskudd 2 699 649 2 592 021Overført til annen egenkapital 2 470 123 3 612 455Sum overføringer 5 169 772 6 204 47614


OAS: BalanseEiendeler Note 2004 2003OASAnleggsmidlerUtviklingsarbeider 7 660 887 991 329Sum immaterielle eiendeler 660 887 991 329Varige driftsmidlerTomter og bygninger o.a. fast eiendom 7 479 972 643 467 084 941Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 7 3 475 046 3 396 337Sum varige driftsmidler 483 447 689 470 481 278Finansielle anleggsmidlerInvesteringer i datterselskap 8 5 647 781 5 547 781Lån til foretak i samme konsern 11 16 583 780 16 608 179Investeringer i aksjer og andeler 111 500 567 356Andre langsiktige fordringer 14 654 691 670 288Sum finansielle anleggsmidler 22 997 752 23 393 605Sum anleggsmidler 507 106 329 494 866 212OmløpsmidlerLager av varer og annen beholdning 4 764 022 690 927Sum varer 764 022 690 927FordringerKundefordringer 1 756 348 2 998 438Forskuddsbetalte kostnader 783 681 1 372 825Andre fordringer 11 1 091 182 262 892Andre fordringer konsern 11 1 000 000 1 500 000Sum fordringer 4 631 212 6 134 156Bankinnskudd, kontanter o.l. 15 87 163 760 25 677 380Sum omløpsmidler 92 558 996 32 502 465Sum eiendeler 599 665 325 527 368 67715


OAS: BalanseOASEiendeler Note 2004 2003EgenkapitalEgenkapital st.tilskudd Ullevål Studenthjem 12 1 322 560 1 016 868Egnekapital st.tilskudd Kansleren Studenthjem 12 4 361 183 4 169 663Egenkapital statstilskudd Sofienberg Studenthjem 12 4 307 589 4 001 423Egenkapital st.tilskudd St. Hanshaugen Studentby 12 107 628 0Egenkapital st.tilskudd Hasleveien Studenthjem 12 1 863 993 1 251 536Egenkapital st.tilskudd Åråsen Studenthjem 12 2 664 880 1 488 694Annen egenkapital 12 35 796 221 33 553 965Sum opptjent egenkapital 50 424 055 45 482 150GjeldAvsetning for forpliktelserInvesteringstilskudd, utsatt inntektsføring 2 257 732 183 189 440 601Netto pensjonsforpliktelse 6 3 138 394 2 386 259Vedlikeholdsfond 7 9 123 505 6 190 213Sum avsetning for forpliktelser 269 994 082 198 017 074Annen langsiktig gjeldLån Husbanken 9 167 901 657 169 654 022Lån Norgeskreditt 9 69 010 000 72 190 000Lån Nordea 9 5 850 000 10 834 283Depositum leieboere 7 040 254 6 264 288Sum annen langsiktig gjeld 249 801 911 258 942 594Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 14 472 456 4 368 611Skattetrekk og andre trekk 3 544 807 2 979 971Skyldig lønn og feriepenger 3 319 903 3 097 683Kortsiktig gjeld konsern 11 0 18 701Annen kortsiktig gjeld 8 108 108 14 461 891Sum kortsiktig gjeld 29 445 275 24 926 859Sum gjeld 549 241 269 481 886 527Sum egenkapital og gjeld 599 665 325 527 368 677Oslo, 29. april 2004I styret for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad16


OAS: Noter til regnskapet1. RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norskeregnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.OASHovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeldEiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler erklassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet,er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktiggjeld er analoge kriterier lagt til grunn.Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifalletforventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrivesetter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskostog virkelig verdi.Immaterielle eiendelerImmaterielle eiendeler gjelder utviklingsarbeider i forbindelse med studentboliger. Immaterielleeiendeler er vurdert til kostpris med fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnetpå grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningeneer beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.FordringerKundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventedetap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.Andre fordringer er ført opp til pålydende.PensjonerOAS har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, dvs. atselskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. OAS har ogsåen usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP). Pensjonsmidlene ogpensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet. Forpliktelsen er i balansenpresentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjonskostnadenerskjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Pensjonskostnaden omfatterperiodisert arbeidsgiveravgift.17


OAS2. Endring av regnskapsprinsipp mv.OAS har endret regnskapsprisnipp for behandling av statstilskudd til studentboliger fra ogmed regnskapsåret 2004 i tråd med forslag til ny standard fra Utdannings- og forskningsdepartementet(UFD).Statstilskudd til studentboliger er omklassifisert fra egenkapital til langsiktig gjeld under avsetningfor forpliktelser i balansen pr. 01.01.2003 med kr 176.908.786. Egenkapitaloverføringfra langsiktig gjeld tilsvarende avskrevet andel på eiendommene er gjennomført fra sammetidspunkt med kr 9.336.164. Resultatregnskapet for 2003 er endret ved at 1,33 % av sumstatstilskudd under langsiktig gjeld er overført og innarbeidet som driftsinntekt med kr2.592.021. Tilsvarende er innarbeidet for 2004 med kr 2.699.649 og vil fortsatt bli gjennomførtover byggenes levetid, av hele kostprisen og i takt med avskrivningene. Sum mottattstatstilskudd til studentboliger er pr. 31.12.2004 kr 272.360.017, hvorav kr 257.732.183 gjenstårtil utsatt inntektsføring under langsiktig gjeld - avsetning for forpliktelser. Det vil sannsynligvisbli fremmet krav om refusjon ved bruksendring eller salg.3. Salgsinntekter2004 2003Salg spisesteder i Oslo og Akershus 26 666 835 22 966 1054. Varer2004 2003Ferdigvarer vurdert til kostpris 764 023 690 9285. Lønnskostnader2004 2003Lønninger 31 761 338 27 951 889Folketrygdavgift 4 743 307 4 100 774Pensjonskostnader 2 653 380 1 692 688Andre ytelser 1 257 241 1 178 631Sum 40 415 266 34 923 98218


6. PensjonerSamskipnadens pensjonsordninger omfatter i alt 92 yrkesaktive og 6 pensjonister.2004 2003OASNåverdi av årets pensjonsopptjening 2 146 934 1 496 674Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 699 563 529 473Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring 53 784 -13 132Periodisert arbeidsgiveravgift 327 893 209 175Forventet avkastning på pensjonsmidler -634 318 -529 502Administrasjonskostnader 59 524Årets netto pensjonsomkostning 2 653 380 1 692 688Beregnede pensjonsforpliktelser 12 637 322 10 119 231Pensjonsmidler (til markedsverdi) -9 246 119 -7 500 703Sum netto pensjonsforpliktelse 3 391 203 2 618 528Betalingsavvik -252 809 -232 268Netto pensjonsforpliktelse - balanseverdi 3 138 394 2 386 260Pensjoner (forts.) 2004 2003Økonomiske forutsetninger:Diskonteringsrente 6,0 % 6,5 %Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 %Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,5 %Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 %Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 %Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 %Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 %Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanligbenyttede forutsetninger innen forsikring.19


7. Varige driftsmidler og immaterielle eiendelerOASUtviklingsarbeiderDriftsløsøre/inventar/utstyrFast eiendomTOTALTAnskaffelseskost pr. 01.01. 1 652 216 19 258 624 491 836 109 512 746 949Årets tilgang 0 1 536 101 18 682 305 20 218 406Årets avgang 0 -110 657 0 -110 657Anskaffelseskost pr. 31.12 1 652 216 20 684 068 510 518 414 532 854 698Akk. avskrivninger pr. 31.12 -991 329 -17 209 022 -30 545 771 -48 746 122Bokført verdi 31.12 660 887 3 475 046 479 972 643 484 108 576Årets avskrivninger 330 443 1 457 422 5 794 856 7 582 721Avskrivningsats (%) 20,00% 5-33 % 0-20% 0-33%Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineærLeie av varige driftsmidler 801 508 801 508Vedlikeholdsfond 01.01.2004 6 190 213Avsetning til vedlikeholdsfond i 2004 - 0,75% av indeksreg. eiend.verdi 3 501 109Utført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i 2004 -567 817Vedlikeholdsfond 31.12.2004 9 123 5058. DatterselskapFirma Forr.kontor Eier/st.andel EK 31.12.03 Resultat 2004Penelope Bokhandel AS Oslo 100,00% 2 742 330 1 250 190Urban Boligutleie AS Oslo 100,00% 2 733 917 194 353Oasen Spiserier AS Oslo 100,00% 94 224 -5 776Investeringer i datterselskaper er bokført etter kostmetoden.9. Langsiktig gjeld2004 2003Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen 208 141 907 202 143 000Pantsikret gjeld 242 761 657 252 678 306Balanseført verdi av egne pantsatte eiendeler 479 972 643 467 084 941Balanseført verdi av heleid datterselskaps pantsatte eiendeler 36 676 903 37 129 87910. GarantierOAS har avgitt følgende ikke balanseførte garantier for datterselskapet Penelope Bokhandel AS2004 2003Den Norske Forleggerforening 1 500 000 1 500 000OAS har også avgitt tilbakeståelseserklæring vedrørende alle sine fordringer i Penelope.20


11. Mellomværende med selskap i samme konsernForetak i samme konsern 2004 2003AnleggsmidlerLån til Urban Boligutleie AS 16 500 000 9 000 000Mellomregning Urban Boligutleie AS 83 780 7 608 180Sum konsernfordringer under anleggsmidler 16 583 780 16 608 180OASOmløpsmidlerKundefordringer 1 195 9 386Mellomregning Penelope Bokhandel AS 10 142Opptjent aksjeutbytte Penelope Bokhandel AS 1 000 000 1 500 000Sum konsernfordringer under omløpsmidler 1 011 337 1 509 386Kortsiktig gjeldMellomregning Penelope Bokhandel AS 0 18 701Sum konserngjeld under kortsiktig gjeld 0 18 70112. EgenkapitalEgenkapitalstatstilskuddAnnenegenkapitalInnskutt egenkapital 31.12.03 i h.t. årsregnskapet for 2003 201 368 786Endring av regnskapsprinsipp, jf. Note 2:Overført til investeringstilskudd under avsetning for forpliktelser -189 440 601Egenkapital studenthjem 11 928 185Annen egenkapital 33 553 96511 928 185 33 553 965Overført statstilskudd bygg 2 699 649Korreksjonsposter vedr. 2003 4 402Positivt betalingsavvik pensjoner 01.01.2004 ført mot EK -232 268Årsoverskudd utover inntektsført statstilskudd 2 470 123Egenkapital 31.12.04 14 627 834 35 796 22213. Antall ansatteGjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var : 10514. Ytelser til ledende personer m.v.Det er i 2004 utbetalt honorar til styret med kr 163.878. Lønn og andre ytelser til administrerendedirektør utgjorde kr 671.124. Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr 408.492,herunder lån til direktør med kr 160.000.I 2004 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor:Ordinær revisjon: 155 000Bistand: 270 692Sum 425 69221


15. Bankinnskudd, kontanter o.lOAS2004 2003I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk. 1 850 019 1 548 18216. Offentlige tilskuddOrganisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd for til følgende formål:2 004 2 003Drift av barnehager for studentbarn 11 586 138 9 345 509Annen velferdsvirksomhet for studenter 2 701 000 2 716 364Sum 14 287 138 12 061 873Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser.22


OAS: Kontantstrømoppstilling2004 2003OASKontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteterÅrsresultat 5 169 772 6 204 476Ordinære avskrivninger 7 582 721 7 367 720Gevinst anleggsmidler -1 500 -35 180Nedskrevet aksjer 455 856 0Avsetning til vedlikeholdsfond 2 933 292 358 474Egenkapitalføring betalingsavvik pensjoner m.v. -227 866 -118 275Endring i varelager -73 095 -16 520Endring kortsiktige fordringer 1 410 294 531 587Endring leverandørgjeld 10 103 845 1 905 854Endring i andre tidsavgrensningsposter -7 440 579 -2 137 698Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter 19 912 740 14 060 438Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteterUtbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -20 218 406 -17 675 035Innbetalt ved salg av varige driftsmidler 1 500 96 000Utbetalt ved kjøp av aksjer -100 000 -2 997 500Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -20 316 906 -20 576 535Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteterInnbetaling fra langsiktige fordringer 39 997 5 075 895Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld -9 140 682 -32 110 065Innbetaling av statstilskudd bygg 70 991 231 24 460 000Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 61 890 546 -2 574 170Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året 61 486 380 -9 090 267Kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 25 677 381 34 767 648Kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 87 163 761 25 677 38123


OAS: Revisors beretningOAS24


OAS konsern: ResultatregnskapNote 2004 2003Driftsinntekter og driftskostnaderSalgsinntekter 2 48 613 401 42 462 961Leieinntekter 48 811 316 47 137 358Oppholdsavgift barnehager 2 852 462 2 874 240Organisasjonsmessige inntekter 14 28 469 290 25 713 647Andre driftsinntekter 4 904 318 4 047 330Sum driftsinntekter 133 650 787 122 235 536Varekostnader 27 475 196 23 516 940Lønnskostnader m.m. 4,5 43 255 846 37 065 250Ordinære avskrivninger 6,7 8 326 986 7 767 097Tap på fordringer 1 093 458 1 388 381Annen driftskostnad 33 533 790 30 567 391Sum driftskostnader 113 685 276 100 305 059Driftsresultat 19 965 510 21 930 477OAS konsernFinansinntekter og finanskostnaderFinansinntekter 487 109 1 105 717Finanskostnader 14 571 530 17 147 132Resultat av finansposter -14 084 421 -16 041 415Resultat før skatt 5 881 089 5 889 062Skattekostnad 354 953 433 944Konsernets årsresultat 5 526 136 5 455 11825


OAS konsern: KonsernbalanseEiendeler Note 2004 2003AnleggsmidlerImmaterielle eiendelerUtviklingsarbeider 6 660 887 991 329Goodwill 6 171 849 242 958Sum immaterielle eiendeler 832 736 1 234 287OAS konsernVarige driftsmidlerTomter, bygninger o.a. fast eiendom 7 518 933 994 504 743 157Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 7 3 867 855 3 983 795Sum varige driftsmidler 522 801 849 508 726 952Finansielle driftsmidlerInvesteringer i aksjer 114 500 570 356Andre langsiktige fordringer 657 651 673 248Sum finansielle driftsmidler 772 151 1 243 604Sum anleggsmidler 524 406 736 511 204 843OmløpsmidlerLager av varer 3 6 648 889 5 638 727FordringerForskuddsbetalte kostnader 1 280 222 1 372 825Andre fordringer 2 951 754 2 537 798Sum fordringer 4 231 976 3 910 623Bankinnskudd, kontanter o.l. 13 89 502 026 27 621 563Sum omløpsmidler 100 382 891 37 170 913Sum eiendeler 624 789 627 548 375 75626


OAS konsern: KonsernbalanseEgenkapital og gjeld Note 2004 2003Opptjent egenkapitalEgenkapital statstilskudd studenthjem 14 627 834 11 928 185Annen egenkapital 10 36 596 546 33 774 463Sum egenkapital 51 224 380 45 702 648GjeldAvsetning for forpliktelserInvesteringstilskudd, utsatt inntektsføring 257 732 183 189 440 601Netto pensjonsforpliktelse 5 3 138 394 2 386 260Vedlikeholdsfond 7 9 426 784 6 360 656Sum avsetning for forpliktelser 270 297 361 198 187 517Annen langsiktig gjeldLån Husbanken 8 171 738 357 173 571 922Lån Norgeskreditt 8 69 010 000 72 190 000Lån Nordea 8 20 575 000 25 420 422Depositum leieboere 7 040 255 6 264 288Sum annen langsiktig gjeld 268 363 612 277 446 632OAS konsernKortsiktig gjeldLeverandørgjeld 18 763 472 6 294 111Betalbar skatt 354 953 433 944Skattetrekk og andre trekk 3 795 202 3 163 692Skyldig lønn og feriepenger 3 513 024 3 278 358Annen kortsiktig gjeld 8 477 623 13 868 854Sum kortsiktig gjeld 34 904 274 27 038 959Sum gjeld 573 565 247 502 673 108Sum gjeld og egenkapital 624 789 627 548 375 756Oslo, den 28. april 2005I styret for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad27


OAS konsern: Noter til konsernregnskapet1. RegnskapsprinsipperKonsernregnskapet for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) og dets tredatterselskaper Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS er avlagti henhold til regnskapslovens bestemmelser, norske regnskapsstandarder og anbefalinger tilgod regnskapsskikk.Kontinuitets- og oppkjøpsmetoden er anvendt ved konsolidering av datterselskapene. Interntsalg og kjøp, andre interne overførsler og belastninger, interne fordringer samt interntaksjeeie er for øvrig eliminert.OAS konsernHovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeldEiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler erklassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet,er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktiggjeld er analoge kriterier lagt til grunn.Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifalletforventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrivesetter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskostog virkelig verdi.Immaterielle eiendelerImmaterielle eiendeler gjelder utviklingsarbeider i forbindelse med studentboliger og goodwilli forbindelse med oppkjøp av aksjer i datterselskap. Immaterielle eiendeler er vurdert til kostprisetter fradrag for avskrivninger, beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært overantatt økonomisk levetid.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningeneer beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.FordringerKundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventedetap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.Andre fordringer er ført opp til pålydende.PensjonerKonsernet har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan,dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene.Konsernet har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP).Pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet.Forpliktelsen er i balansen presentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pen-28


sjons kostnadener skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Pensjonskostnadenomfatter periodisert arbeidsgiveravgift.2. Endring av regnskapsprinsippOAS har endret regnskapsprinsipp for behandling av statstilskudd til studentboliger fra ogmed regnskapsåret 2004, i tråd med forslag til ny standard fra Utdannings- og forskningsdepartementet(UFD).Statstilskudd til studentboliger er omklassifisert fra egenkapital til langsiktig gjeld under avsetningfor forpliktelser i balansen pr. 01.01.2003 med kr 176.908.786. Egenkapitaloverføringfra langsiktig gjeld tilsvarende avskrevet andel på eiendommene er gjennomført fra sammetidspunkt med kr 9.336.164.Resultatregnskapet for 2003 er endret ved at 1,33 % av sum statstilskudd under langsiktiggjeld er overført og innarbeidet som driftsinntekt med kr 2.592.021. Tilsvarende er innarbeidetfor 2004 med kr 2.699.649 og vil fortsatt bli gjennomført over byggenes levetid, av helekostprisen og i takt med avskrivningene.Sum mottatt statstilskudd til studentboliger er pr. 31.12.2004 kr 272.360.017, hvorav kr257.732.183 gjenstår til utsatt inntektsføring under langsiktig gjeld - avsetning for forpliktelser.Det vil sannsynligvis bli fremmet krav om refusjon ved bruksendring eller salg.OAS konsern2. Salgsinntekter2004 2003Kantinesalg i Oslo og Akershus 26 666 835 22 966 105Salg av studiemateriell i Oslo og Akershus 21 946 566 19 496 856Sum salgsinntekter 48 613 401 42 462 9613. Varer2004 2003Ferdigvarer vurdert til laveste verdi av kost- og salgspris 6 648 889 5 638 7274. Lønnskostnader2004 2003Lønninger 34 023 323 29 745 833Folketrygdavgift 5 089 555 4 373 741Pensjonskostnader 2 710 533 1 692 688Andre ytelser 1 432 435 1 252 988Sum 43 255 846 37 065 25029


5. PensjonerKonsernets pensjonsordninger omfatter i alt 92 yrkesaktive og 6 pensjonister.2004 2003Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 146 934 1 496 674Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 699 563 529 473Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring 53 784 -13 132Periodisert arbeidsgiveravgift 327 893 209 175Forventet avkastning på pensjonsmidler -634 318 -529 502Administrasjonskostnader 59 524Årets netto pensjonsomkostning 2 653 380 1 692 688OAS konsernBeregnede pensjonsforpliktelser 12 637 322 10 119 231Pensjonsmidler (til markedsverdi) -9 246 119 -7 500 703Sum netto pensjonsforpliktelse - sikret 3 391 203 2 618 528Betalingsavvik -252 809 -232 268Netto pensjonsforpliktelse - balanseverdi 3 138 394 2 386 260Pensjonsforpliktelser (forts.) 2004 2003Økonomiske forutsetninger:Diskonteringsrente 6,0 % 6,5 %Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 %Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,5 %Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 %Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 %Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 %Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 %Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanligbenyttede forutsetninger innen forsikring.6. Immaterielle eiendelerUtviklingsarbeiderGoodwillTOTALTAnskaffelseskost pr. 01.01. 1 652 216 355 547 2 007 763Årets tilgang 0 0 0Årets avgang 0 0 0Anskaffelseskost pr. 31.12. 1 652 216 355 547 2 007 763Akk. Avskrivninger pr. 31.12. -991 329 -183 698 -1 175 027Bokført verdi 31.12. 660 887 171 849 832 736Årets avskrivninger 330 443 71 109 401 552Avskrivningssats (%) 20% 20% 20%Avskrivningsmetode lineær lineær30


7. Varige driftsmidlerDriftsløsøre/inventar/utstyrFast eiendomTOTALTAnskaffelseskost pr. 01.01. 20 733 906 530 651 091 551 384 997Årets tilgang 1 550 337 20 226 248 21 776 585Årets avgang -412 712 0 -60 820Anskaffelseskost pr. 31.12 21 871 531 550 877 339 572 748 870Akk. avskrivninger pr. 31.12 -18 003 676 -31 943 345 -49 947 021Bokført verdi 31.12 3 867 855 518 933 994 522 801 849Årets avskrivninger 1 666 307 6 259 127 7 925 434Avskrivningsats (%) 5-33 % 0-20 % 0-33 %Avskrivningsmetode lineær lineærFast eiendomTOTALTLeie av varige driftsmidler (husleie) 1 331 010 1 331 010Vedlikeholdsfond 01.01.2004 6 360 656Avsetning til vedlikeholdsfond i 2004 - 0,67/0,75% av ind.reg.3 776 065verdi byggUtført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i 2004 -709 937Vedlikeholdsfond 31.12.2004 9 426 784OAS konsern8. Langsiktig gjeld2004 2003Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen 232 163 907 220 647 000Pantsikret gjeld 270 323 357 271 182 344Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 517 355 331 504 743 1579. Garantier2004 2003Konsernet har avgitt følgende garantier som ikke er balanseført:Den Norske Forleggerforening 1 500 000 1 500 000Sum garantier 1 500 000 1 500 00031


10. EgenkapitalInnskuttegenkapitalInnskutt egenkapital 31.12.03 i henhold til årsregnskapet for 2003 201 368 786Endring av regnskapsprinsipp, jf. note 2:Overført til investeringstilskudd under avsetning for forpliktelser -189 440 601Egenkapital statstilskudd studenthjem 31.12.03 i h.t. årsregnskapet for 2004 11 928 185Annen egenkapital 31.12.2003 33 774 46345 702 648Positivt betalingsavvik pensjoner 01.01.04 ført mot EK -232 268Korreksjonsposter vedr. 2003 4 402OAS konsernElimineringsavvik 01.01.04 vedr. aktiverte konsernrenter i 2003 223 462Årsoverskudd konsern 2004 5 526 136Egenkapital 31.12.04 51 224 38011. Antall ansatteGjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var : 111,512. Ytelser til ledende personer m.v.Det er i 2004 utbetalt styrehonorarer med kr 163 878. Lønn og andre ytelser til administrerendedirektør utgjorde kr 671 124. Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr 408 492,herunder lån til direktør med kr 160 000.I 2004 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor:Ordinær revisjon: 210 440Bistand: 306 348Sum 516 78813. Bankinnskudd, kontanter o.l2004 2003I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk.2 002 165 1 656 48814. Offentlige tilskuddOrganisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd til følgende formål:2004 2003Drift av barnehager for studentbarn 11 586 138 9 345 509Annen velferdsvirksomhet for studenter 2 701 000 2 716 364Sum 14 287 138 12 061 873Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser.32


OAS konsern: Kontantstrømoppstilling2004 2003Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteterÅrsresultat 5 169 772 6 204 476Ordinære avskrivninger 7 582 721 7 367 720Gevinst anleggsmidler -1 500 -35 180Nedskrevet aksjer 455 856 0Avsetning til vedlikeholdsfond 2 933 292 358 474Egenkapitalføring betalingsavvik pensjoner m.v. -227 866 -118 275Endring i varelager -73 095 -16 520Endring kortsiktige fordringer 1 410 294 531 587Endring leverandørgjeld 10 103 845 1 905 854Endring i andre tidsavgrensningsposter -7 440 579 -2 137 698Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter 19 912 740 14 060 438Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteterUtbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -20 218 406 -17 675 035Innbetalt ved salg av varige driftsmidler 1 500 96 000Utbetalt ved kjøp av aksjer -100 000 -2 997 500Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -20 316 906 -20 576 535OAS konsernKontantstrømmer fra finansieringsaktiviteterInnbetaling fra langsiktige fordringer 39 997 5 075 895Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld -9 140 682 -32 110 065Innbetaling av statstilskudd bygg 70 991 231 24 460 000Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 61 890 546 -2 574 170Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året 61 486 380 -9 090 267Kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 25 677 381 34 767 648Kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 87 163 761 25 677 38133


Penelope Bokhandel AS: Styrets beretning1. Virksomhetens artPenelope Bokhandel AS driver bokhandel i tilknytning til høgskolemiljøene i Oslo og Akershus.Selskapet har forretningskontor i Oslo.I vedtektene heter det: «Selskapets formål er å drive bokhandel på steder med geografisktilknytning til høgskolemiljøene i Oslo og Akershus. Selskapet skal selge fagbøker, studiemateriellog rekvisita, samt andre aktuelle produkter. Virksomheten kan omfatte forlagsvirksomhet.»Styret besto pr 31.12.2004 av følgende personer:John Hvidsten, styrelederKari Rosenstrøm, nestlederRita Halvorsen, studentrepresentantMari Johansen, studentrepresentantHilde Marie Vik, studentrepresentantTor Håkon Blom, ansattes representantPenelope Bokhandel AS2. Styrets arbeidStyret har gjennom året avholdt 5 styremøter og arbeidet for å videreutvikle driften av bokhandelen.Det er:– Vurdert selvstendig medlemskap i SSAF for bokhandelen– Foretatt bemanningsøkning i Oslo i tråd med økende behov.– Foretatt ombemanning på Kjeller– Levert tilbud til NKS om etablering av bokhandel i forbindelse med deres relokalisering tilsentrum.– Vurdert ekspansjonsmuligheter i nærområdet til HiO.3. Fortsatt driftÅrsregnskapet for 2004 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret mener at denneforutsetningen er tilstede.4. ArbeidsmiljøStyret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader. Sykefraværeti bedriften var 29 dager (2%) i 2004.5. LikestillingSelskapet har 6 heltidsansatte, fire kvinner og to menn, hvorav daglig leder er kvinne. Målsettingener at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillingog ansvarsområder, og relevant erfaring. Styret besto i 2004 av to menn og fire kvinner, meden mann som styreleder. Styret mener likestillingen er tilfredsstillende og at det ikke er nødvendigmed tiltak for å forbeder situasjonen.34


6. Ytre miljøSelskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.7. Selskapets fremtidige utviklingDagens bransjeavtale utløper 01. mai 2005, og det knyttes stor usikkerhet til hvordan de endeligerammebetingelser for bokbransjen vil bli etter denne dato. Et mulig scenario er bortfallav fastprissystemet for fagbøker. Fleksibilitet i forbindelse med planlegging og tilpasning til nyerammebetingelser vil derfor prege driften i 2005. Det forventes at selskapet er godt rustet tilå møte disse utfordringene.Selskapet vil fortsette arbeidet for å bli en best mulig leverandør av faglitteratur til studenterog ansatte ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus, og har videre vekst som målogså i 2005. Spesielt ønsker man å etablere en filial i Pilestredet 35 i forbindelse med flyttingenav avdelingene ØKS og IU ved Høgskolen i Oslo.7. Årsresultat og disponeringerStyret foreslår at årets overskudd, kr 1 250 190,- disponeres slik :Utbytte kr 1 000 000,-Annen egenkapital kr 250 190,-8. Fri egenkapitalSelskapet har tilfredsstillende egenkapital til fortsatt drift.Oslo, 2005-04-14Penelope Bokhandel AS35


Penelope Bokhandel AS: ResultatregnskapNote 2004 2003Driftsinntekter og -kostnaderSalgsinntekter 21 946 565 19 496 855Andre driftsinntekter 99 342 28 012Sum driftsinntekter 22 045 908 19 524 868Varekostnader 15 677 776 13 657 878Lønnskostnader m.m. 3, 7 2 284 672 1 664 534Ordinære avskrivninger 4 208 885 159 017Tap på fordringer 0 645Andre driftskostnader 7 2 237 567 1 604 234Sum driftskostnader 20 408 901 17 086 310Driftsresultat 1 637 006 2 438 558Finansinntekter og -kostnaderRenteinntekter 15 916 57 150Rentekostnad fra selskap i samme konsern 0 5 315Rentekostnader 20 413 1 036Andre finanskostnader 27 367 18 527Resultat av finansposter -31 863 32 271Penelope Bokhandel ASOrdinært resultat før skattekostnad 1 605 143 2 470 829Skattekostnad på ordinært resultat 11 354 953 433 944Årets resultat 1 250 190 2 036 885OverføringerAvsatt til utbytte 1 000 000 1 500 000Avsatt til annen egenkapital 250 190 536 885Sum overføringer 1 250 190 2 036 88536


Penelope Bokhandel AS: BalanseEiendeler Note 2004 2003AnleggsmidlerVarige driftsmidlerDriftsløsøre, inventar o.l. 4 392 808 587 457Finansielle anleggsmidlerInvesteringer i aksjer 3 000 3 000Andre fordringer 2 959 2 959Sum anleggsmidler 398 768 593 416OmløpsmidlerVarerVarelager 1 5 884 866 4 947 799FordringerKundefordringer 2 86 629 112 088Andre fordringer 475 757 702 250Bankinnskudd, kontanter o.l.Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 805 079 872 122Sum omløpsmidler 7 252 332 6 634 261Sum eiendeler 7 651 101 7 227 678Penelope Bokhandel AS37


Penelope Bokhandel AS: BalanseEgenkapital og gjeld Note 2004 2003EgenkapitalAksjekapital (11 aksjer à kr 100000) 5, 10 1 100 000 1 100 000Overkursfond 10 100 000 100 000Sum innskutt egenkapital 1 200 000 1 200 000Annen egenkapital 10 1 542 330 1 292 140Sum opptjent egenkapital 1 542 330 1 292 140Sum egenkapital 2 742 330 2 492 140GjeldKortsiktig gjeldLeverandørgjeld 2 3 002 636 1 847 943Betalbar skatt 11 354 953 433 944Skyldige offentlige avgifter 180 352 145 778Påløpne feriepenger 193 121 143 332Skyldig utbytte 2 1 000 000 1 500 000Kortsiktig gjeld konsern 2 10 142 4 991Annen kortsiktig gjeld 167 565 659 547Sum kortsiktig gjeld 4 908 770 4 735 537Penelope Bokhandel ASSum gjeld 4 908 770 4 735 537Sum egenkapital og gjeld 7 651 101 7 227 678Oslo, 14. april 2005I styret for Penelope Bokhandel AS38


Penelope Bokhandel AS: Noter til regnskapet1 RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidetetter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små selskaper er brukt for alle posterhvor det foreligger slik valgadgang.Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeldEiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler erer klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet,er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig oglangsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost,men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidlermed begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig ogkortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke oppeller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningeneer beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.VarerVarer er vurdert til det laveste av kostpris og netto salgsverdi.FordringerKundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Andre fordringer erogså ført opp til pålydende.Sammenlignbare tallSammenligningstallene for balansen og resultatregnskapet er ikke omarbeidet.2 KonsernSelskapet eies 100% av Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad.Penelope Bokhandel AS2004 2003Kortsiktig fordring konsern 1 825 1 047Kortsiktig gjeld konsern -1 010 142 -1 504 992Sum konsernmellomværende -1 008 317 -1 503 94539


3 Lønnskostnader2004 2003Lønninger 1 814 923 1 405 877Pensjonskostnader 31 176 6 929Folketrygdavgift 271 899 209 530Andre ytelser 166 674 42 199Sum 2 284 672 1 664 5344 Varige driftsmidlerInv./utstyrbokhandelDatautstyrTelefonsentralTotalsumdriftsmidlerAnskaffelseskost 01.01.04 1 031 848 425 049 18 385 1 475 282Tilgang kjøpte driftsmidler i 2004 0 14 236 0 14 236Avgang til anskaffelseskost 302 055 0 0 302 055Anskaffelseskost 31.12.04 729 793 439 285 18 385 1 187 463Samlede av- og nedskrivninger 477 220 309 040 8 394 794 654Balanseført verdi 31.12.04 252 573 130 245 9 991 392 809Årets ordinære avskrivninger 64 162 141 051 3 672 208 885Avskrivningstid i år 10 år 3 år 5 år - 3 - 10 årAvskrivningsplanen er lineær5 Antall aksjer, aksjeeiere mv.Penelope Bokhandel ASOslo og Akershus-høgskolenesstudentsamskipnad (OAS)Antall aksjer Pålydende Sum Andel11 100 000 1 100 000 100,0 %6 Antall ansatteSelskapet har i regnskapsåret 2004 hatt gjennomsnittlig 5,5 ansatte.7 Ytelser til ledende personer mv.Styrehonorar er utbetalt med kr 43.245 i 2004. Daglig leder fikk utbetalt lønn medkr 375 951 og kr 5 383 i andre godtgjørelser. Administrasjonsgodtgjørelse til OAS var kr600 000. Honorar til revisor er kostnadsført med kr 72 000, hvorav kr 48 000 gjelder revisjonog kr 24 000 gjelder bistand.8 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv.Selskapet har ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet til fordel for daglig leder.40


9 Garantier2004 2003Selskapets eier har avgitt følgende garantier til Den Norske Forleggerforeningpå vegne av Penelope Bokhandel AS1 500 000 1 500 00010 EgenkapitalAksjekapitalOverkursfondAnnen egenkapitalTotalsumEgenkapital 31.12.03 1 100 000 100 000 1 292 140 2 492 140Årsresultat 1 250 190 1 250 190Avsatt til utbytte -1 000 000 -1 000 000Egenkapital 31.12.04 1 100 000 100 000 1 542 330 2 742 33011 SkattÅrets skattekostnad fremkommer slik: 2004Betalbar selskapsskatt 354 953Årets totale skattekostnad 354 953Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:Ordinært resultat før skattekostnad 1 605 143Endring midlertidige forskjeller -342 370Permanente forskjeller 4 916Fremførbart underskudd 0Grunnlag betalbar skatt 1 267 689Betalbar skatt 28% 354 953Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:Betalbar skatt på årets resultat 354 953Sum betalbar skatt 354 953Utsatt skatt er ikke hensyntatt i årsregnskapet.12 Bankinnskudd, kontanter og lignende2004 2003Penelope Bokhandel ASI posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk 109 485 92 72841


Penelope Bokhandel AS: Revisors beretningPenelope Bokhandel AS42


Urban Boligutleie AS: Styrets beretning1. Virksomhetens art og driftsstedUrban Boligutleie AS ble stiftet 09.07.1993 og er et selskap med formål å bidra til velferdsgoderfor høgskolestudenter i Oslo og Akershus ved en forretningsmessig utnyttelse av arealerog eiendommer som selskapet eier.Styret besto pr. 31.12.2004 av:John Hvidsten, styrelederKari Rosenstrøm, nestlederStein Rune Halleraker, styremedlemHilde Marie Vik, styremedlemAksjekapitalen er på kr 3 000 000 og består av 500 aksjer a kr 6 000, alle eid av Oslo- ogAkershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS).Selskapet eier og forvalter to boligeiendommer i Oslo; Åkebergvn. 26 og Holstsgt. 11.Selskapet leier ut OAS sine parkeringsplasser i Haslevn. 9 og OAS sine leiligheter i Kingosgt. 16, 18 og 20 på provisjonsbasis.Selskapet har forretningskontor i Oslo kommune.2. Styrets arbeidStyret har hatt 6 møter og har særlig arbeidet med:– Navneendring av selskapet.– Inngått avtale med OAS om å forestå utleie av leiligheter og parkeringsplasser i Kingos gt.16, 18 og 20.– Utarbeide rutinebeskrivelser for selskapet– Reforhandlet avtale med OAS om kjøp av administrative tjenester.– Erstattet «mellomregningskonto» til OAS med låneavtale.– Fulgt byggesaken om ombygging av loft i Åkebergvn. 263. Stilling og resultatEtter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noterfyllestgjørende informasjon om selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådtforhold etter avslutningen av regnskapet som er av betydning for bedømmelsen av selskapet.3. Fortsatt driftForutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.5. ArbeidsmiljøDet er ikke registrert skader eller ulykker. Det har ikke vært sykefravær.Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt.43Urban Boligutleie AS


6. LikestillingSelskapet har en - mannlig - ansatt.7. Ytre miljøSelskapet bygninger er elektrisk oppvarmet og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.8. Forslag til anvendelse av årets underskuddStyret foreslår at årets overskudd på kr 194 353 overføres til dekning av udekket tap.9. Fri egenkapitalSelskapet har ikke fri egenkapital i forhold til aksjelovens § 8-1, annet ledd.Oslo, 19. april 2005Urban Boligutleie AS44


Urban Boligutleie AS: ResultatregnskapNote 2004 2003Driftsinntekter og -kostnaderAndre driftsinntekter 3 683 168 1 345 105Sum driftsinntekter 3 683 168 1 345 105Lønnskostnader m.m. 2 555 908 476 734Ordinære avskrivninger 4 452 976 157 956Andre driftskostnader 4 1 094 423 775 695Sum driftskostnader 2 103 307 1 410 385Driftsresultat 1 579 861 -65 280Finansinntekter og -kostnaderRenteinntekter 15 549 20 305Rentekostnader 1 401 005 935 401Andre finanskostnader 52 0Resultat av finansposter -1 385 508 -915 095Ordinært resultat før skattekostnad 194 353 -980 375Årets resultat 194 353 -980 375OverføringerOverført fra/til udekket tap -194 353 980 375Sum overføringer 194 353 -980 37545Urban Boligutleie AS


Urban Boligutleie AS: BalanseEiendeler Note 2004 2003AnleggsmidlerVarige driftsmidlerAnlegg under utførelse 4 1 578 662 34 720Bygninger 4 30 676 903 31 129 879Tomter og andre grunnarealer 4 6 000 000 6 000 000Sum varige driftsmidler 38 255 565 37 164 599Sum anleggsmidler 38 255 565 37 164 599OmløpsmidlerFordringerKundefordringer 3 29 561 20 385Andre fordringer 20 784 21 632Bankinnskudd, kontanter o.l.Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 1 438 960 1 072 059Sum omløpsmidler 1 489 305 1 114 077Sum eiendeler 39 744 871 38 278 676Urban Boligutleie AS46


Urban Boligutleie AS: BalanseEgenkapital og gjeld Note 2004 2003Egenkapital og gjeldEgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital (500 aksjer à kr 6000) 5 3 000 000 3 000 000Sum innskutt egenkapital 3 000 000 3 000 000Opptjent egenkapitalUdekket tap -266 082 -460 436Sum opptjent egenkapital -266 082 -460 436Sum egenkapital 2 733 917 2 539 563GjeldAvsetning for forpliktelserVedlikeholdsfond 4 303 279 170 443Sum avsetning for forpliktelser 303 279 170 443Annen langsiktig gjeldGjeld til kredittinstitusjoner 3, 9 18 561 700 18 504 037Øvrig langsiktig gjeld 3, 9 16 583 780 16 608 179Sum annen langsiktig gjeld 35 145 480 35 112 217Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 1 290 202 86 940Skyldige offentlige avgifter 70 041 38 081Annen kortsiktig gjeld 3 201 949 331 428Sum kortsiktig gjeld 1 562 194 456 451Sum gjeld 37 010 953 35 739 112Sum egenkapital og gjeld 39 744 871 38 278 676Oslo, 19. april 2005I styret for Urban Boligutleie AS47Urban Boligutleie AS


Urban Boligutleie AS: Noter til regnskapet1 RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidetetter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små selskaper er brukt for alle posterhvor det foreligger slik valgadgang.Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeldEiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler erklassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktiggjeld er analoge kriterier lagt til grunn.Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifalletforventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrivesetter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskostog virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp påetableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningeneer beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.FordringerKundefordringer er ført opp uten fradrag for avsetning til forventet tap. Andre fordringer erogså ført opp til pålydende.Sammenlignbare tallSammenligningstallene for balansen og resultatregnskapet er ikke omarbeidet.2 Lønnskostnader2004 2 003Lønninger 447 062 388 067Pensjonskostnader 25 977 20 593Arbeidsgiveravgift 74 349 63 437Andre ytelser 8 520 4 637Sum 555 908 476 734Urban Boligutleie AS48


3 Mellomværende med selskap i samme konsern2004 2 003Fordringer under omløpsmidler:Kundefordringer 0 4 576Gjeld under langsiktig gjeld:Gjeld til kredittinstitusjoner i mellomregning med OAS 9 000 000 9 000 000Annen lånegjeld til OAS 7 500 000 0Mellomregningsgjeld OAS 83 780 7 608 1794 Varige driftsmidlerAnlegg underutførelseBygningerSumAnskaffelseskost 01.01.04 34 720 31 931 695 37 966 415Tilgang i 2004 1 543 943 0 1 543 943Anskaffelseskost 31.12.04 1 578 663 31 931 695 39 510 358Samlede av- og nedskrivninger 0 -1 254 792 -1 254 792Balanseført verdi 31.12.04 1 578 663 30 676 903 38 255 566Årets ordinære avskrivninger på bygg i normal drift 452 976 452 976Avskrivningstid i år 75 75Avskrivningsplanen er lineærÅrets avsetning til vedlikeholdsfond - 0,75% av274 956indeksreg. verdi på bygg i normal driftBelastet vedlikehold 2004 -142 120Samlet avsetning til vedlikeholdsfond 31.12.2004 303 2795 Antall aksjer, aksjeeiere mv.Antall aksjer Pålydende Sum AndelOslo- og Akershushøgskolenesstudentsamskipnad500 6 000 3 000 000 100,0 %6 Antall ansatteSelskapet har i regnskapsåret 2004 hatt gjennomsnittlig 1 ansatt.7 Ytelser til ledende personer mv.Det er i 2004 utbetalt honorar til styret med kr 39 407. Lønn og andre ytelser til daglig lederutgjorde kr 406 986. Honorar til revisor er kostnadført med kr 19 096, hvorav kr 7 440 gjelderrevisjon og kr 11 656 gjelder bistand.8 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv.Selskapet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet.49Urban Boligutleie AS


9 Langsiktig gjeld2004 2 003Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen 24 022 000 9 218 000Pantsikret gjeld 27 561 700 18 504 038Balanseført verdi av pantsatte eiendeler for egen gjeld 36 676 903 3 000 280Balanseført verdi av pantsatte eiendeler for morselskapets gjeld 33 725 835 34 129 59910 Bankinnskudd, kontanter og lignende2004 2 003I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk 42 661 17 578Urban Boligutleie AS50


Urban Boligutleie AS: Revisors beretning51Urban Boligutleie AS


Oasen Spiserier AS: Styrets beretning1. Virksomhetens artSelskapets virksomhet er utvikling og drift av spisesteder, herunder arrangementsavvikling ogcatering.Selskapet ble stiftet 17. juni 2004, men er fortsatt ikke i driftStyret i Oasen Spiserier AS pr. 31.12.2004:Styreleder John Hvidsten, OASStyremedlem Hilde Marie Vik, studentrepresentant NITHStyremedlem Pia Wirum, studentrepresentant Høgskolen i OsloStyremedlem Guri Skansen, OASStyremedlem Kari Rosenstrøm,AdministrasjonSelskapet har ingen ansatte2. Fortsatt driftForutsetningen om drift er til stede og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetning.3. LikestillingSelskapet hadde ingen ansatte. Styret besto ved årsskiftet av 4 kvinner og en mann, som varstyreleder. Styreleder er i dag enestyre.4. Ytre miljøSelskapet skal ikke drive ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.5. Årsresultat og disponeringerSelskapet har et årsunderskudd på kr 5 776 som foreslås overført til udekket tap.Oslo, 19. april 2005John HvidstenStyrelederOasen Spiserier AS52


Oasen Spiserier AS: ResultatregnskapNote 2004Driftsinntekter og -kostnaderAndre driftskostnader 6 140Sum driftskostnader 6 140Driftsresultat - 6 140Finansinntekter og -kostnaderRenteinntekter 364Resultat av finansposter 364Ordinært resultat før skattekostnad - 5 775Årets resultat - 5 775OverføringerOverført til udekket tap 5 775Sum overføringer - 5 77553Oasen Spiserier AS


Oasen Spiserier AS: BalanseEiendeler Note 2004OmløpsmidlerBankinnskudd, kontanter o.l.Bankinnskudd, kontanter o.l. 94 224Sum omløpsmidler 94 224Sum eiendeler 94 224Egenkapital og gjeldEgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital (10 aksjer à kr 10000) 2, 3 100 000Sum innskutt egenkapital 100 000Opptjent egenkapitalUdekket tap 2 -5 775Sum opptjent egenkapital -5 775Sum egenkapital 94 224Sum egenkapital og gjeld 94 224Oslo, 19. april 2005I styret for Oasen Spiserier ASJohn HvidstenStyrelederOasen Spiserier AS54


Oasen Spiserier AS: Noter til regnskapet1. RegnskapsprinsipperSelskapet ble stiftet 17. juni 2004, men er fortsatt ikke i drift. Årsregnskapet er satt opp i samsvarmed regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler.Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk vil bli klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendelerer klassifisert som omløpsmidler.2. EgenkapitalAksjekapital Udekket tap Sum egenkapitalAksjekapital, innbetalt 100 000 100 000Årsunderskudd -5 776 -5 776Egenkapital 31.12.04 100 000 -5 776 94 2243. Antall aksjer, aksjeeiere mv.Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad eier 10 aksjer à pålydende kr 10.000 ,d.v.s. 100% av aksjene 100 0005. Antall ansatteSelskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 0 ansatte.6. Ytelser til ledende personer mv.Det er ikke utbetalt styrehonorar til styret i 2004. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til dagligleder. Honorar til revisor er kostnadsført med kr 0.7. Betingede utfallDet er ikke kjente forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall.8. Bundne bankinnskudd mv.2004 2 003Bundne bankinnskudd 0 055Oasen Spiserier AS


Oasen Spiserier AS: Revisors beretningOasen Spiserier AS56

More magazines by this user
Similar magazines