Årsberetning 2010 COWI AS (pdf)

cowi.no

Årsberetning 2010 COWI AS (pdf)

COWI AS konsern oppnådde i 2010 etoverskudd før skatt på MNOK 57,4. Omsetningenfor konsernet endte på MNOK899,5. Totalt sett og ut fra markante utfordringeri enkeltmarkeder betegnes resultatetsom akseptabelt og på nivå medoppnådd resultat i 2009. Aktiv deltagelseinnen de strategiske satsingsområdene tilCOWI-gruppen har sammen med markedsføringav egen spisskompetanse ogflerfaglighet samt videreutvikling av egenorganisasjon, bidratt til å markere COWIsom en attraktiv samarbeidspartner ogarbeidsgiver overfor kunder og medarbeiderei det norske markedet.VirksomhetenCOWI AS har som ambisjon å være bestinnen kompetansebasert rådgiving og prosjekteringrelatert til kundenes verdiskapingog tilfredshet. Våre løsninger skal byggepå integrert rådgiving i skjæringspunktetmellom teknikk, miljø og samfunnsplanlegging.Dette er en forutsetning for å innfriambisjonen om miljøvennlig prosjekteringog økt verdiskaping for kunde, samfunnog sluttbrukere.Å komme i posisjon som en foretrukketrådgiver, forutsetter at våre medarbeidereog kunder kjenner til og forstår verdien avvår flerfaglige kompetanse, tilgjengelighetog profesjonalitet i prosjektgjennomføring.Gjennom etablerte holdninger og verdierønsker vi å opptre slik at verdiskapingenfor våre kunder og eiere blir ivaretatt i etlangsiktig perspektiv. Et suksesskriteriumer at COWI besitter kompetanse og kapasitettil helhetlige vurderinger og ansvarligopptreden i forhold til samfunnsutviklingen.COWI Norge tilbyr rådgivings- og prosjekteringstjenesterhovedsakelig innenfølgende markedsområder:• Bygninger• Samferdsel• Vann og avløp• Industri og Energi• Miljø og SamfunnI tillegg til store enheter i Oslo, Trondheim,Bergen og Fredrikstad, har konsernet enrekke mindre og mellomstore kontorstederrundt om i landet. En desentralisert tilstedeværelsemed 22 kontorer skapernærhet til de lokale markedene, samtidigsom det samlet sett gir kapasitet og kompetansetil å dekke store prosjektoppgaver.I løpet av 2010 passerte antalletmedarbeidere 800 i den norske delen avCOWIgruppen.Økt samarbeid mellom de over 6000medarbeiderne i COWI-gruppen styrkertjenestetilbudet overfor det norske markedetved at vi til enhver tid kan tilby riktigsammensatt kompetanse til det enkelteprosjekt. Sammen med gode samarbeidsrelasjonerog partneravtaler med norskebedrifter, bistandsorganisasjoner og forskningsinstitusjoner,gir det interne samarbeideti COWI-gruppen et godt grunnlagfor aktivitet i utlandet. I 2010 tilbrakte 8medarbeidere fra Norge større eller mindredeler av året ute på internasjonale oppdrag.Omtrent 1 % prosent av den samledeomsetningen i 2010 kom fra utenlandskeoppdrag.Begivenheter i 20102010 har vært et spennende og utfordrendeår preget av store variasjoner i bådemarked og økonomisk inntjening. Deler avdet norske marked har været under hardtpress, og spesielt vår industri- og mappingvirksomhethar vært hardt rammet. Dethar dog også vært områder som har gåttmeget godt. Det offentliges økte investeringeri infrastruktur, transport og helse(sykehus), har gitt meget god uttelling forCOWI. Spesielt innenfor sykehus- og transportsektorenhar vi vunnet store prosjekter.I løpet av 2010 har COWI AS fusjonertinn to nye virksomheter som ble oppkjøptmed regnskapsmessig effekt fra 01.012010, henholdsvis Sørlandskonsult AS ogFB Engineering AS. Virksomhetsintegrasjonenehar vært vellykket. Utover å kompletteredet norske fagmiljøet innen vannog avløp, bygninger, avfall, renovasjon ogprosjektadministrasjon, tilfører SørlandskonsultCOWI Norge spesialistkompetanseinnen miljørådgivning og idrettsanlegg.For COWI Norge har integrasjonenav FB Engineering vært ensbetydendemed en betydelig styrking av vår kompetanseinnen industri og mapping og gjøross godt rustet til å ta nye markedsandeleri 2011.Selv med til dels store variasjoner i enkeltemarkeder, hadde COWI Norge enjevn ordretilgang i 2010. Resultatene avøkt satsing innen offentlig sektor materialiserteseg og gir grunn til optimisme om enfortsatt svak vekst i 2011.Vi startet året med å befeste vår posisjonsom førende innen sykehusplanleggingi Norge ved å underskrive den storekontrakten for Nytt Østfoldsykehus iSarpsborg. Innen helsesektoren har viogså i 2010 opplevd høy aktivitet medblant annet videreføring av planleggingenav Nordlandssykehuset i Bodø og nyttsykehus for barn, unge og psykosomatiskmedisin ved Haukeland Sykehus i Bergen.Innen transport og infrastruktur har viogså vunnet vesentlige oppgaver, blantandre den lengste strekningen i FellesprosjektetE6/Dovrebanen for Statens Vegvesenog Jernbaneverket, utvidelse avEnsjø T-banestasjon i Oslo og planlegningav ny 4-felts motorvei til Fredrikstad. Viavsluttet året med å vinne utførelsen avteknisk hovedplan for den nye bybanen iStavanger-Sandnes. Dette er svært gledelig,siden Helsebygg og Transport sammenmed Energi og Vann er våre hovedsatsingsområder.Å vinne store prosjekt girmulighet til å sette sammen kompetanseog kapasitet fra hele Norge, tidvis medforsterkninger fra COWI-ansatte utenforNorge.MorselskapCOWI AS oppnådde i 2010 en omsetningpå MNOK 879,7, som er MNOK 105,3høyere enn for 2009. Driftsresultatet i 2010endte på MNOK 48,0, mot MNOK 49,7 i2009. Etter finansposter ble overskuddetMNOK 54,9 før skatt og MNOK 37,4 etterskatt, mot et overskudd på MNOK 60,8før skatt og MNOK 42,9 etter skatt for2009. Med bakgrunn i noe utfordrendeøkonomiske rammebetingelser, anser styretresultatet som akseptabelt for 2010.De samlede investeringene utgjordeMNOK 10,6. Beløpet består i hovedsak avinvesteringer knyttet til datautstyr (hardwareog software), inventar og bygningsmessigetilpassninger.Med regnskapsmessig og skattemessigvirkning pr. 01.01.2010, ble dattersel-Årsberetning 2010Årsberetning 20103

More magazines by this user
Similar magazines