VEILEDNING FOR DILATASJON/BLOKKING - Astra Tech

dentsplyih.com

VEILEDNING FOR DILATASJON/BLOKKING - Astra Tech

VEILEDNING FORDILATASJON/BLOKKING


INNHOLDHva er en innsnevring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Hva er dilatasjon/blokking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Skånsomt å bruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Slik bruker du LoFric ® Dila-Cath . . . . . . . . . . . . . . 7Slik utføres dilatasjon/blokking . . . . . . . . . . . . . . . . 8LoFric ® Dila-Cath for menn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Gode råd og tips for hverdagen . . . . . . . . . . . . . . . 10Viktige opplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


Skyldes dine vannlatingsproblemer eninnsnevring av urinrøret?Da er denne veiledningen skrevet for deg! Her kan du lese hvorforproblemet oppstår, og hva du kan gjøre med det. Veilederen beskrivertrinn for trinn hvordan du skal gå fram. Den gir deg også råd ogtips for en lettere hverdag.Innsnevringer av urinrøret kalles også strikturer og er etproblem du deler med mange andre.Problemet kan behandles på en enkel måte med blokking ellerren intermitterende dilatasjon. Dilatasjon er en metode som innebærerat du regelmessig utvider den trange delen av urinrøret medet kateter. Metoden er svært enkel å lære. Du kan uten problemerselv utføre den hjemme.Bruk gjerne veilederen som et supplement til den personligeundervisningen du får. Vi håper at den også kan fungere som etoppslagshefte hvis det er noe du lurer på.


HVA ER EN INNSNEVRING?En innsnevring innebærer at en deleller deler av urinrøret er for smalttil å la urinen passere på normalmåte. Innsnevringen kan være medfødt,men den kan også oppstå nårsom helst i livet.Tidligere var infeksjoner denvanligste årsaken til innsnevringer.I dag skyldes det oftere inngrep pågrunn av forskjellige sykdommer iurinveiene. Ved inngrep kan detoppstå skader på urinrørets slimhinne.Når skaden siden leges,dannes et arr som gjør passasjentrangere.Mannens urinrør er lengreog mer krum enn kvinnens, ogproblemet forekommer derforhyppigere hos menn.Hvilke problemer kan oppstå?Innsnevringen kan føre til flereproblemer. De vanligste erproblemer med å tømme blæren.På grunn av innsnevringen i urinrøretkreves det et større trykk forå få urinen ut. Blæremuskulaturenutsettes for stor belastning, og kanpå sikt svekkes. Mange oppleverderfor dårlig trykk på strålen,småskvetting eller at de må oppflere ganger om natten. Andreplages med urinlekkasje.NYRERURINLEDEREURIN-BLÆREPROSTATA-KJERTELURINRØRURINRØRETSÅPNING4Urinveiene består av nyrer,urinledere, urinblære og urinrør.


HVA ER DILATASJON/BLOKKING?Dilatasjon/blokking betyr utviding,og innebærer at du regelmessig føreret kateter gjennom den trange delenav urinrøret. Metoden er svært enkelå lære og gir ikke skader. Den kanenkelt utføres i hjemmet, og gjør detmulig å leve et tilnærmet normalt liv.holdes passasjen åpen. Du slipperoperasjoner og trenger ikke å tasmertestillende medisiner. Studierhar vist at reoperasjoner ha minsketvesentlig etter at man har innførtdilatasjon/blokking som oppfølgendebehandling.Holder innsnevringen borteHar du tidligere blitt operert forinnsnevring, har urinrøret forsiktigblitt åpnet og utvidet. Men problemetkan komme tilbake.Arrdannelse kan gi opphav til nyinnsnevring. Ved å regelmessigutvide urinrøret med et kateter5


SKÅNSOMT Å BRUKEAlle LoFric ® -katetreer svært skånsommemot urinrøret.Det skyldesden unike overflatenav PVP (polyvinylporilidon)og salt som gjør katetretveldig glatt når det er fuktet medvann. PVP er et stoff som binder tilseg vann, og saltet gjør at vannetforblir på kateteret under heledilatasjonen. På den måten blirfriksjonen minimal. Kateteret er ogsåsvært bøyelig. Dette, sammen medoverflaten betyr at katetret er lett åføre inn og trekke ut – uten å skadeurinrøret eller blæren.Spesielt tilpassetLoFric ® Dila-Cath er et kateter somer spesielt tilpasset for dilatasjon/blokking. Det betyr at det ikke harnoen hull. Selve kateteret er blåttog er på den måten forskjellig fra deLoFric ® -kateterne som benyttes til åtømme blæren for urin.Med inspirasjon fra delfinenInspirasjonen til overflaten har vihentet fra delfinen. Et dyr somlekende lett glir gjennom vannettakket være sin evne til å binde etvannlag rundt kroppen. Prinsippetfor LoFric ® katetrene fungerer på enliknende måte.Du kan lett føre inn og trekke ut alle LoFric ® -katetre uten å skade den følsomme slimhinnen i urinrøret.Det skyldes den unike overflaten av PVP og salt. PVP gjør at katetret binder til seg vann og saltet gjørat katetret beholder vannet under hele dilatasjonen. På den måten blir friksjonen minimal, og LoFric ® -katetrene er svært skånsomme i bruk.LOFRIC ® (0,05)VANNPVP+ NaClKATETER MED GEL (0,65)0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0µ k**Friksjonskoeffisient (µ k ). Friksjonskoeffisienten er et mål påden kraften som trengs for å føre inn eller trekke ut katetretgjennom urinrøret. Koeffisienten kan brukes til å sammenlignefriksjon mellom forskjellige typer katetre.6


SLIK BRUKER DULOFRIC ® DILA-CATH 1 23 41. Start med å vaske hendene.Åpne pakningen ved å draforsiktig flikene fra hverandre.2. Hell vannet direkte i pakningen.Vann fra springen kan brukes.3. Ta av den blå lappen og festkatetret på et egnet sted mens duventer.4. La katetret fuktes minst30 sekunder. Kateteret er nåklart til bruk.OBS! Legg aldri det fuktede katetret påpapir eller tøy før du bruker det. Slikematerialer suger til seg vannet ogødelegger kateterets glatte overflate.7


SLIK UTFØRESDILATASJON/BLOKKINGURINBLÆREPROSTATA-KJERTELURINRØRURINRØRETSÅPNINGHos menn er urinrøret 15–18 cm langt og formet som en S. Det er lettere å føre innkatetret hvis du løfter penis opp mot magen. Derved retter du ut urinrøret.1. Vask hendene og klargjør katetret.2. Finn en god stilling. Sitt eller ståså avslappet som mulig.3. Trekk forhuden tilbake og løftpenis opp mot magen. På denmåten rettes urinrøret ut, og deter enklere å føre inn katetret.4. Klem ikke for hardt rundt penis.5. Før inn katetret til det passererinnsnevringen.6. Hold fortsatt penis mot magenog trekk sakte katetret ut.7. Kast katetret og lat derettervannet.8. Avslutt med å vaske hendene.8


LOFRIC ®DILA-CATH FOR MENNLoFric ® Dila-Cath produseres iforskjellige størrelser. Din lege vilanbefale det katetret som passer bestfor deg. Hvor langt du trenger å føreinn katetret avhenger av hvor innsnevringensitter. Be legen forklaredeg hvor innsnevringen er. På bildetnedenfor er de vanligste stedenemarkert med rødt.Sitte eller stå?Du kan utføre dilatasjonen i hvilkensom helst stilling. Noen foretrekkerå sitte, andre å stå. Det viktigste erat du finner en stilling som passerfor deg slik at du føler deg avslappet.Da er det mye lettere å føre innkatetret.Din personlige hygieneVask penis en gang om dagen medmild såpe og vann. Overdrevenvasking kan ta bort de naturligebakteriene som beskytter deg motinfeksjoner. Etter dilatasjon/blokking lates vannet på vanligmåte. På den måten skyller du ut debakteriene som eventuelt fulgte medkatetret inn.De røde ringene viser hvor innsnevringervanligvis oppstår. Spør legen om hvor dininnsnevring sitter.9


GODE RÅD OG TIPS FOR HVERDAGENHvor ofte skal jeg bruke katetret?Din lege forteller deg hvor ofte dubør utvide urinrøret med LoFric ®Dila-Cath . Ved å følge rådene kandu holde passasjen åpen og somoftest unngå framtidige operasjoner.Hvis urinstrålen plutselig blirsvakere, bør du kontakte din lege.Hvilken størrelse skal jeg bruke?Din lege vil anbefale den størrelseog lengden som passer best for deg.Hvor mye skal jeg drikke?Du bør drikke 6–8 glass væske hverdag, dvs. 1,5–2 liter.Hvor ofte skal jeg gå på toalettet?Forsøk alltid å tømme blæren etterdu har dilatert/blokket. På denmåten skyller du ut eventuellebakterier. Mellom dilatasjoner kandu tømme blæren som vanlig.Det er også viktig at du tømmertarmen regelmessig, helst daglig,for da tømmes også blæren lettest.Spis gjerne fiberrik kost, frukt oggrønnsaker, det holder tarmen igang. Kontakt din lege hvis du fårforstoppelse, da treg mage kanpåvirke dilatasjonen.Hva gjør jeg hvis jeg ikke får innkatetret?Noen ganger kan det være vanskeligå føre inn katetret. Forsøk da enannen stilling. Hvis du er anspentog har problemer med å slappe av,kan du prøve å hoste et par gangermens du fører kateteret inn. Med detåpner lukkemuskelen rundt urinrøretseg, og det letter innføringen.Ta ev.en pause og forsøk igjen senere.Noen syns det går lettere å føre innkatetret etter et bad.Hvordan kan jeg vite om noe er galt?Lege bør kontaktes hvis:1. Du har vondt når du tisser og harfeber, da kan du ha en urinveisinfeksjon.Grumset urin eller urinsom lukter vondt tyder også på atnoe er galt. Drikk mye væske ogkontakt din lege.2. Du har gjentagende problemermed å få satt inn kateteret.3. Hvis strålen blir veldig svak og duev. ikke får late vannet.10


GODE RÅD OG TIPS FOR HVERDAGENHva gjør jeg hvis jeg får blod påkatetret?Du trenger ikke å bekymre deg overlitt blod på katetret. Det skjer enkelteganger. Snakk med din lege hvisblødningen ikke stopper eller hvisdu får blod på katetret hver gang dudilaterer.Hva når jeg skal ut og reise?Vårt beste tips er at det er bedre å tamed for mange katetre enn for få!Kjøp vann på flaske hvis du er i tvilom vannkvaliteten.VIKTIGE OPPLYSNINGERDin lege/sykepleier kan fylle ut disse opplysningene.Du skal bruke:LoFric ® Dila-Cath LoFric ® Female/NelatonStørrelseDato for oppstartHvor ofte skal du blokke?Legens navnSykepleiers navnI tilfelle spørsmål kan du ringe11


LOFRIC ® – ET SIKKERT OGPÅLITELIG KATETERLoFric ® -katetrene har en unik vannoverflate som77636-NO-0010gjør dem meget skånsomme for brukeren.Siden de ble introdusert i 1983 har de betyddtrygghet og økt velvære for mennesker medurinrørsinnsnevring. I dag er dilatasjon med engangskatetre ensvært utbredt metode. LoFric ® utvikles og forbedres kontinuerlig.LoFric ® Dila-Cath er et eksempel på Astra Techs fremgangsrikeforskning og utvikling av medisinske produkter for å bedrebrukernes livskvalitet.Har du spørsmål?Astra Techs sykepleiere er å treffepå grønn linje (gratis)✆800 31130 kl. 09.00–15.00Astra Tech AS, Postboks 160, 1471 Skårer, Telefon: 67 92 05 50Telefax: 67 92 05 60. E-post: lofric.no@astratech.comwww.astratech.no

More magazines by this user
Similar magazines