Din kommune en klimavinner - Zero

zero.no
  • No tags were found...

Din kommune en klimavinner - Zero

ByggNår din kommune skal gjennomføre kutt i klimagassutslipp kan det være lurt åfå ting gjort i byggsektoren. Kommunene eier og drifter mange typer bygg, somundervisningsbygg, administrasjonsbygg og andre kommunale tilbud som svømmehallerog idrettshaller. Dette er bygg som bruker mye energi, og store klimakuttkan gjennomføres med bare små endringer. Det trenger ikke være spesielt dyrtheller. Kommunale bygg skal stå lenge, så hvis du sørger for tiltak som redusererenergibruken i dag, så sparer du penger i morgen. På de neste sidene vil vi foreslåfire tiltak for energi- og klimakutt innenfor byggsektoren.Tiltak 1: Utfasing av fossil brenselUtfasing av fossilt brensel i kommunens bygg er enkelt, billig og gir potensieltstore kutt. Hvis din kommune fortsatt har oljekjeler i drift, vil som oftest det enklestetiltaket være å bytte ut oljefyren med en energisentral som bruker andre fornybareenergikilder. Alternativer til oljekjeler er blant annet fjernvarme, bioenergiog store varmepumper. Før dere setter i gang er det viktig at dere ser på hva somfinnes av fornybar energi tilgjengelig i ditt lokalmiljø! Dette kan du lese mer om pås. 9 i denne brosjyren.FAKTA• Energiforbruket i byggsektorensom inkludererboliger, industribyggog yrkesbygg, ligger påtotalt 80 TWh. Dette tilsvarer 40 prosentav alt stasjonært energiforbruk iNorge.• En oljefyr slipper ut ca. 3,1 kg CO 2pr.liter lett fyringsolje (diesel).HVA KAN VI GJØRE• Lag en kommunalkampanje for å skifte utalle oljefyrer i privat eie.Enova støtter overgangtil nye energiformer og energianlegg.Støtten øker med ambisjonsnivået.• Oljefyr er lett og billig å kutte ut.Resultatene kommer med en gang!EKSEMPEL• Oslo kommune har vedtattå fase ut oljefyring ikommunal og privat eie,og vil kvitte seg med allesine egne oljefyrer i løpet av 2012. Påwww.enoketaten.oslo.kommune.nokan du lese mer om hvordan de gjørdet.


Tiltak 2: Energistyring og sparingHvis din kommune allerede har fjernet oljefyringen, eller har vedtatt å gjøredet, er tiltak for energisparing og energistyring et naturlig skritt videre. Kortfortalt handler det om å installere et system som måler byggmassensenergibruk, og som lar kommunen styre byggets energibruk gjennom døgnet.Erfaringen viser at bare det å skaffe seg oversikt over energibruken kanføre til store reduksjoner. Ofte har man både kjøling og varme på samtidig.Enten kommunen har et slikt anlegg eller ikke, vil vi foreslå at kommunenvurderer å inngå en såkalt EPC-avtale. Med en slik avtale vil kommunenkunne sette i gang sparetiltak som ellers ikke ville blitt gjennomført. EPCstår for Energy Performance Contracting og innebærer at en energientreprenørplanlegger og gjennomfører energitiltak i samarbeid med kommunen.Mellomlegget mellom nye og gamle energikostnader i en avtaltperiode dekker entreprenørens kostnader. Deretter nyter kommunen godtav hele innsparingen. Det avtales mål for energisparing og lønnsomhet, slikat risikoen ved prosjektet overføres fra kommunen til energientreprenøren.Støtte fra Enovas program for energieffektivisering vil også kunne bidra til åsenke investeringskostnadene.FAKTA• Energistyring girøkt oversikt, lavereutgifter og lavereklimautslipp.EKSEMPLER• Kristiansandkommune gjordeomstillingen selv.De hadde et mål omkutt på 10 prosent, og oppnåddeet snitt på 19 prosent reduksjoni de byggene de installerte energistyringsanlegg.Som de sierselv: “ENØK nytter, er lønnsomt,sparer miljøet og er morsomt!”• Elverum kommune har valgt åinngå en EPC-avtale. Fase en indikereret potensielt kutt på 20-25 prosent av energiforbruket ide bygg som rammes av avtalen.


TransportTransportsektoren er ofte en stor kilde til utslipp i kommunene. Det er også ensektor der kommunen sitter på en velfylt verktøykasse når dere skal planlegge kutti CO 2-utslippene. Hvilke tiltak innen transportsektoren som passer den enkeltekommune vil ofte variere, men her vil vi foreslå to tiltak som kan gjennomføres hosde aller fleste.Tiltak 1: Kommunalt innkjøp av klimabilerDet første din kommune kan gjøre er å bytte ut kommunens bilflåte med klimavennligebiler. Mange elbiler er i dag svært godt tilpasset bruk i hjemmehjelpenog andre kommunale tjenester som krever transport med bil. De aller fleste kjørerkortere enn 10 mil per dag og da passer elbil veldig bra. Kommunen kan sparemye utslipp ved å fase ut gamle busser og søppelbiler og sette inn nye som går påklimavennlig drivstoff som biogass eller bioetanol.Foto: Lise WingeSpør administrasjonen om hjelp til å skaffe deg en oversikt over hvilke biler kommunenhar og hvor langt de kjører daglig. Dermed kan du finne ut hvilke som kanbyttes ut med elbil. Når elbiler skal kjøpes kan dere på www.klimabiler.no sammenlignehvilke modeller som passer best til deres behov. Sett også et tidspunktfor når bilparken skal skiftes ut, da er det lettere å få dette gjennomført.


Tiltak 2: Infrastruktur for elbiler og ladbare hybriderFor å øke bruken av klimavennlig transport i din kommune, erdet viktig at kommunen legger til rette for dette. Kjøpesenter,bygdesenter, skoler, matbutikk, post og kommunehus ernaturlige steder å anlegge ladestasjoner. Da gjør du det lett forbefolkningen å velge klimavennlig transport i hverdagen.FAKTA• Hurtigladererepresenterer fremtiden.Med ladetidned til 20 minutterforsvinner elbilbarrieren for defleste.• Ved å ta i bruk klimabilerfeier kommunen for egen dør,og kostnadene vil etter hvertgå ned. Elbiler gjør det muligå fylle vind- og vannkraft påtanken.HVA KAN VIGJØRE• Kommuner kanvedta i sine reguleringsplanerat detskal bygges ladestasjoner påalle nye parkeringsplasser vedkjøpesentre, arbeidsplasser,boligfelt m.m. Dette hjemles iplan- og bygningsloven.• ransnova Transnova støtter rosek prosjekterfor å gjøre klimavennligedrivstoff mer tilgjengelig, sewww.transnova.noFoto: Epyon


Produksjon av fornybar energiHvis din kommune er ambisiøs i klimasatsninger, kan dere begynne å produsere fornybar energi. Deter allerede mange kommuner som har startet slike prosjekter, og hvordan dere gjør det avhengerav kommunens naturgitte muligheter. Som nevnt under “Sektor bygg” er det mange muligheter forå integrere produksjon av fornybar energi ved rehabilitering av gamle bygg og ved nybygg. I tilleggkan kommunen gjøre det attraktivt for andre aktører å starte opp produksjon av fornybar energi ikommunen. De tre mest aktuelle energikildene er solvarme, vindkraft eller en varmepumpe.SolvarmeDe aller fleste kommuner kan installere solfangeranleggfor å varme opp varmtvann i offentligebygg, eller benytte dere av solfangerepå andre måter. Solfangere kan bestå av spesielleplater eller rør som monteres på taket av enbygning, eller installeres under varmeledendeoverflater som asfaltdekke på skolegårder ogkunstgressbaner.VindkraftKommunen kan tilrettelegge for vindkraft, både ikommunal og privat regi. Små vindmøller og småvindanlegg kan kommunen sette opp selv. Størrevindprosjekter, som vindmølleparker krever merinnsats, og er ofte et samarbeid mellom det offentligeog private. Fordelen ved å tenke stort er atdere kan få mer igjen i form av inntekter, omtaleog andre positive synergieffekter.Foto: Quiet Revolution


VarmepumpeMed moderne, store varmepumper kan duutnytte fornybar varme fra jord, sjø og ellerelv. Hva dere velger som kilde er avhengigav hva som er mest hensiktsmessig i dinkommune. Å bruke dette avhenger av atdere bygger ut vannbåren varme. Det ermange kommuner som har realisert storeklima- og økonomigevinster ved å tenkehelhetlig rundt bruk av varmepumpe ogsolfangere.EKSEMPEL• Røyken kommune harinstallert jordvarmesentraler,driftet av kommunenseget eiendomsselskap.Når kommunen bygger nytt, kan dekoble bygget på allerede eksisterendefornybarinfrastruktur.Illustrasjon: NIBE Energy Systems


RessurserRessurspersonerGuro Hauge, daglig leder Lavenergiprogrammet.Åse Lekang Sørensen, solenergiforeningen.Kjersti Gjervan, ansvarlig for Enovas kommunesatsning.Einar Wilhelmsen, avdelingsleder fornybar energi Zero.Generelle nettsider som kan hjelpe deg på veiOljefri.noTiltakskatalogen.noZero.noEnova.noKlimakommune.noTransnova.noEksempelkommunerKristiansand kommune: kristiansand.kommune.noElverum kommune: elverum.kommune.noDrammen kommune: drammen.kommune.noOs kommune: oseana.no / os.kommune.noRøyken kommune eiendomsselskap: Reas.noOslo kommune: enoketaten.oslo.kommune.no


Er din kommune årets klimakommune?Kommunepolitikere sitter med nøkkelen til å få iverksatt mange av devirkelig gode og effektive klimaløsningene som finnes. Klimakur og andreanalyser viser at kommunene kan dekke godt over en tredjedel av målenefor innenlandske utslippskutt innen 2020. Nå kan din kommune vinne prisfor det dere gjør. Konkurransen “Årets lokale klimatiltak” løfter frem kommunaleklimatiltak, og vinneren kåres fra scenenZerokonferansen. Former informasjon om konkurransen, se www.zero.no.Denne brosjyren er utarbeidet med støtte fra KoBE (Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning)Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim. Trykk: Wittusen & Jensen

More magazines by this user
Similar magazines