Rett til permisjon og rett til lønn - Den norske tannlegeforenings ...

tannlegetidende.no
  • No tags were found...

Rett til permisjon og rett til lønn - Den norske tannlegeforenings ...

Stønad i permisjonstiden:Rett til permisjon og rett til lønnArbeidstakeres rett til permisjon fra jobben er noesom naturlig nok opptar både ansatte tannlegerog tannleger som er arbeidsgivere. I denne artikkelenvil det bli gitt en oversikt over hvilke permisjonsrettighetersom finnes, og i hvilke tilfellerarbeidstaker har krav på lønn fra arbeidsgiver ellerstønad fra NAV i permisjonstiden.Oversikt over regelverket – Rett tilpermisjon vs. rett til lønn/stønad fraNAVReglene om når arbeidstakere har retttil permisjon følger av arbeidsmiljølovenkapittel 12, mens reglene om retttil lønn fra arbeidsgiver eller stønadfra NAV under permisjonen finnesi folketrygdloven kapittel 9 og 14. 1 Foransatte i offentlig sektor finnes i tilleggutfyllende bestemmelser i hovedtariffavtalene(HTA) for de ulike tariffområdene.2 På mange arbeidsplasserfinnes også regler om permisjoneri personalreglementet. For tannlegersom har ansatte tannhelsesekretærerer det viktig å være oppmerksom påbestemmelsene om permisjonsrettigheteri Veiledende avtale mellom privatpraktiserendetannleger tilsluttetNTF og deres tannhelsesekretærer(Mønsteravtalen).Selvstendig næringsdrivendeOgså selvstendig næringsdrivende hari noen tilfeller rett til økonomiske ytelserfra NAV ved permisjon. Disse vilbli nevnt der de er aktuelle.1Oppdaterte lover og forskrifter finnes tilgjengeligpå http://www.lovdata.no.2Se bl.a. HTA kommune §§ 8, 9 og 14,HTA stat §§ 19-22, Overenskomster iOslo kommune kap. 4 og 6. Reglene iSpekter-området vil ikke bli berørt nærmereher, siden man i dette området harulike bestemmelser lokalt som regulererpermisjonsrettigheter mv.Svangerskap, fødsel og adopsjonReglene og begrepsbruken i regelverketom permisjon er ganske innviklet.For å gi en best mulig samlet oversikter hovedtrekkene gjengitt skjematisknedenfor.Vær oppmerksom på at det er enforutsetning for å få ytelser fra NAVi foreldrepermisjonen at man har værtyrkesaktiv i minst seks av de siste timånedene før man tar ut ytelsen(omsorgsovertakelsen ved adopsjon).Ytelsene fra NAV vil aldri beregnesut fra et grunnlag på mer enn 6 xfolketrygdens grunnbeløp (per i dagkr 75 641). Tjener man mer enn 6G(kr 453 846) må eventuelt overskytendekompensasjon for tapt inntektytes av arbeidsgiver.Foreldrepermisjon og omsorgspermisjonytes også ved adopsjon, hvisbarnet er 15 år eller yngre når omsorgenovertas.I tillegg til dette har privatpraktiserendetannleger – både fedre og mødre– som er fraværende fra praksis i forbindelsemed fødsel eller adopsjon retttil dagpenger i 25 dager fra første dagi permisjon utover fem uker fra Sykehjelpsordningenfor tannleger. Forutsetningener at man også har rett tilforeldrepenger fra NAV. Dagpengeneutgjør 1/42 G, dvs. ca. kr 1 800. Det ernødvendig å sende inn et skjema tilNTF for å motta ytelsen. Mer informasjonom Sykehjelpsordningen finnespå NTFs nettsted.Permisjon ved barns/barnepasserssykdomKortvarig sykdom, kronisk sykdomeller funksjonshemmingArbeidstakere som har omsorg forbarn har rett til permisjon for nødvendigtilsyn med barnet når det er sykt,for å følge barnet til legeundersøkelseeller annen oppfølging ifm. sykdom,eller hvis barnepasser er syk eller erhjemme med eget sykt barn.Retten til permisjon gjelder i inntil tidager hvert kalenderår t.o.m. detkalenderåret barnet fyller 12 år. Dersomarbeidstaker har omsorg for merenn to barn, har man krav på inntil 15dager permisjon. Arbeidstaker som haraleneomsorgen for barn har rett tildobbelt så mange permisjonsdager.Dersom barnet har kronisk sykdomeller er funksjonshemmet finnes særligeregler om flere dagers permisjonfrem t.o.m. det kalenderåret barnet fyller18 år. Hvilke sykdommer og funksjonshemningersom kan gi utvidet retttil omsorgspenger fremgår av egenforskrift. Arbeidsmiljøloven gir ogsåen rett til 10 dagers ekstra ulønnet permisjonfor å gi nødvendig omsorg tilbarn over 18 år som er kronisk syk ellerfunksjonshemmet. Når barna er over18 år har man ikke rett til ytelser frafolketrygden.Arbeidsgiver dekker de første 10dagene med lønn ved fravær som følgeav barns eller barnepassers sykdom.Har man krav på ytelser i flere enn 10dager, dekkes dette av NAV. Til trossfor at dette kan synes svært urimelig,har lovgiver valgt å ikke gi selvstendignæringsdrivende rett til ytelsene sombetales av NAV ved barn og barnepasserssykdom, dvs. ved fravær utover 10dager.Innlagt på helseinstitusjon, livstruendeeller svært alvorlig syk/skadetHvis barnet trenger kontinuerlig tilsynog pleie enten fordi barnet er innlagtpå eller utskrevet fra helseinstitusjonkan arbeidstaker få permisjon for å tavare på barnet t.o.m. det kalenderåretbarnet er 12 år.Hvis barnet har livstruende ellerannen svært alvorlig sykdom ellerskade gjelder retten til permisjon t.o.m.det kalenderåret barnet fyller 18 år.I disse tilfellene ytes pleie- og opplæringspengerfra NAV i lengre perioderenn nevnt foran.D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 4 261


PermisjonsrettighetNår og hvor lenge?(arbeidsmiljøloven)Hvor mye?Hvem betaler?SvangerskapskontrollI svangerskapet.Full lønnArbeidsgiverVed behov. Hvis ikke med rimelighet kanfinne sted utenfor arbeidstiden.SvangerskapspermisjonFør fødsel.Maks. 12/min. tre uker. Kommer til fratrekki foreldrepermisjon.Som for foreldrepermisjonSom for foreldrepermisjonOmsorgspermisjonFor far.UlønnetArbeidsgiverTo første uker etter fødsel, for å bistå mor.Offentlige tariffområder:Også ved adopsjon.Full lønn.FødselspermisjonFor mor.Seks første uker etter fødsel.Som for foreldrepermisjonSom for foreldrepermisjonKommer til fratrekk i foreldrepermisjon.ForeldrepermisjonFor begge foreldre.46 (43) uker med 100 % lønn.NAV46/56 uker.56 (53) uker med 80 % lønn.NAV43/53 uker ved adopsjon.Maks er hhv. 100 eller 80 % av 6G.I tillegg: 1 år for hver av foreldrene i umiddelbarforlengelse (kan tas samlet eller etterhverandre).Offentlige tariffområder: Full lønn.Ti uker forbeholdt far.Arbeidsgiver betalerlønn over 6GAmmefriDen tid kvinnen trenger for å amme (lovengir eksempel på 1 time). Ingen aldersgrensepå barnet.Ulønnet.Offentlige tariffområder:ArbeidsgiverInntil 2 timer hver dag hvis arbeiderfull stilling.Mønster-avtalen for tannhelsesekretærer:ArbeidsgiverFrem til barnet fyller ett år; Minst1/2 time to ganger daglig, ev. entime redusert arbeidstid. Maks entime lønnet.Er man ansatt i offentlig sektor gjelderikke begrensningene i beregningsgrunnlagetpå 6G. Tjener man mer enn6G får man altså utbetalt full lønn.Også selvstendig næringsdrivendehar rett til disse ytelsene, men kun med65 % av maks 6G som beregningsgrunnlag(dvs. som ved egen sykdom).Permisjon for å gi nødvendigomsorg til foreldre, ektefelle,samboer eller registrert partnerFra 1. juli 2010 ble det innført en retttil permisjon for at arbeidstakere skalkunne gi nødvendig omsorg til nærefamiliemedlemmer. Permisjon kaninnvilges dersom den som trenger omsorgikke kan klare seg selv i den aktuellesituasjonen. Hva som er nødvendigi det enkelte tilfellet må vurdereskonkret. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakergodtgjør behovet for fravær.Ved kortere fravær vil det normaltvære nok at arbeidstaker sier fraog redegjør for behovet. Ved lengre262 D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS T IDENDE 2011; 121 NR 4


fravær vil det kunne være behov for atarbeidstaker redegjør mer utførlig, ogeventuelt fremlegger dokumentasjonsom redegjør for omsorgstilfellet.Retten til permisjon er begrenset til10 dager hvert kalenderår uansett hvormange man har omsorg for. Permisjonener ulønnet.Pleie av nære pårørende i hjemmeti livets sluttfaseArbeidstaker som pleier nære pårørendei livets sluttfase har rett til permisjoni 60 dager for å pleie ham/henne.Bestemmelsen tar sikte på de tilfellerhvor et medlem av den nærmeste familiebor i arbeidstakerens hjem. Situasjonender arbeidstakeren bor i denpleietrengendes hjem antas også åvære omfattet av denne bestemmelsen.Yrkesaktive som er borte fra arbeidetpga. pleie av nære pårørende i hjemmeti terminalfasen av livet har rett tilpleiepenger etter folketrygdloven.Nivået på ytelsen er det samme som forsykepenger, dvs. 100 % og 65 % avsykepengegrunnlaget for hhv. arbeidstakereog selvstendig næringsdrivende(maks beregningsgrunnlag er 6G).UtdanningspermisjonArbeidstakere har på visse vilkår retttil hel eller delvis ulønnet permisjonfor å delta i organiserte utdanningstilbud.Utdanning utover grunnskole ellervideregående opplæringsnivå måvære yrkesrelatert for å gi rett til permisjon.Permisjon kan ikke kreves nårdet vil være til hinder for arbeidsgiversforsvarlige planlegging av drift ogpersonaldisponeringer.For at en arbeidstaker skal kunnebenytte seg av retten til utdanningspermisjon,er det en forutsetning atvedkommende har vært i arbeidsliveti minst tre år og i tillegg har værtansatt hos arbeidsgiveren de to sisteårene.Særlige prosedyrer skal følges avarbeidstakere som vil bruke retten tilutdanningspermisjon og av arbeidsgiveresom vil gjøre gjeldende at vilkårenefor slik permisjon ikke er oppfylt.Prosedyrene er nærmere beskreveti arbeidsmiljøloven.Arbeidstakere som innvilges utdanningspermisjonetter arbeidsmiljølovenkan ikke pålegges bindingstid ellerforpliktes til å komme tilbake til jobbenetter utført utdanning. For tannlegersom er ansatt i fylkeskommunenefølger det av HTA at det kan avtales enbindingstid på maksimum to år hvisarbeidsgiver yter vesentlig økonomiskstøtte til utdanningen. I de andretariffområdene finnes ikke tilsvarenderegler.Tannhelsesekretærer som er omfattetav Mønsteravtalen har rett til lønnetpermisjon i forbindelse med avleggelseav eksamen dersom utdanningener relevant for virksomheten. Mer konkretgis permisjon med lønn for eksamensdagen(e)samt én lesedag føreksamen.Permisjon ved militærtjeneste mv.Arbeidstakere har rett til ulønnet permisjonved pliktig eller frivillig militærtjeneste/allmennvernetjeneste. Detsamme gjelder ved frivillig tjenestegjøringi til sammen 24 månederi styrker organisert av norske myndigheterfor deltakelse i internasjonalefredsoperasjoner.Forutsetningen er at arbeidstakervarsler om dette snarest mulig etter åha inngått bindende avtale om slik tjenestegjøring.Dersom arbeidstakerønsker å fortsette i stillingen etter tjenestegjøringen,må arbeidsgiver varslesom dette før tjenesten begynner.Arbeidstaker må også gi en månedsvarsel før arbeidet kan gjenopptas.For ansatte i offentlig sektor yterarbeidsgiver lønnet permisjon medfradrag for ytelser som mottas av forsvaret,på visse nærmere fastsatte vilkår.Korte velferdspermisjonerArbeidsmiljøloven gir ingen rettighetertil permisjon ved korte velferdspermisjoner.Regler om slik permisjon fremgårimidlertid ofte av personalreglementetpå den enkelte arbeidsplass. Dersomingen slike bestemmelser foreligger,må det inngås avtale mellom arbeidsgiverog den ansatte om hvordan manskal håndtere fravær dersom behovetskulle oppstå. I mange tilfeller innvilgesarbeidstakeren ulønnet permisjon.Det er heller ikke uvanlig at man avtalerat permisjon innvilges under forutsetningav at arbeidstakeren tar igjentiden man har vært borte fra arbeidetpå et tidspunkt man ellers ikke skullevært på jobb. Mange arbeidsgiverevelger også å innvilge korte velferdspermisjonermed lønn.HTA i statlig og kommunal (ikkeOslo kommune) sektor gir arbeidsgiveren mulighet til å gi arbeidstaker lønnetpermisjon i et bestemt antall dagerdersom viktige velferds- og omsorgsgrunnerforeligger. Hvilke situasjonersom gir grunnlag for lønnet permisjonmå vurderes konkret i det enkelte tilfelleog kan også fremgå av personalreglementetpå den enkelte arbeidsplass.Tannleger som har gjort Mønsteravtalengjeldende for sine tannhelsesekretærerer forpliktet til å innvilgesekretærene ulike korte velferdspermisjoner.Eksempelvis kan nevnes permisjonved dødsfall og begravelse i nærmestefamilie, ved begravelse av kollegerpå arbeidsplassen, for tannlege- oglegebesøk, ved blodgivning, ved akuttesykdomstilfeller i hjemmet og ved flytting.Permisjon skal også gis ved tilvenningav barn i barnehage ellerskole, for å delta på konferansetimeri grunnskolen og ved planleggingsdageri barnehage, Aktivitetsskolen (SFO)og barneskole. Det fremgår av Mønsteravtalen§ 15 hvor lang permisjonenkan være og om permisjonen skal værelønnet.Elisabeth F Scarpelloadvokat, NTFD EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 4 263

More magazines by this user
Similar magazines