Årsrapport 2010 - Region Stavanger

regionstavanger.com

Årsrapport 2010 - Region Stavanger

Årsrapport2010Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå


4 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 5Reiselivsdirektørenhar ordetFoto: © Monica Larsen / Region StavangerSammendrag Årsrapport 2010I 2010 har Region Stavanger hatt et høyt og spisset aktivitetsnivå i prioriterte markeder, som har gittresultater i form av merverdi for våre medlemmer, men også regionen generelt i form av inntekter somutløses i gjestedøgn til Stavangerregionen (se modell på kongressmarkedsføring). Aktiviteter og tiltakfavner fra en til en-salg til nasjonale og internasjonale markedskampanjer. Vi har gjennom utvalgtetiltak, kampanjer og prosjekter vist å sette Stavangerregionen på kartet også for øvrig næringsliv somikke er direkte tilsluttet reiselivet, som et spennende reisemål for både feriefritid, kongresser og såkaltarrangementsturisme.Sammen har vi har nådd vår strategiske hovedmålsetning for 2010!I perioden 2010 til 2014 skal vi øke antall hotellgjestedøgn med 500 000. For 2010 var målsetningen50 000 gjestedøgn hvorav 35 000 skulle tilføres via ferie- og fritidsgjester og kongress- og konferansegjester.Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at vi totalt sett har hatt en økning i hotellgjestedøgn på62 847. Statistikken viser også at regionens hoteller har hatt en fantastisk utvikling på pris. Inntektpr solgte rom har steget fra kr 981,- til kr 1 010,- og inntekt per gjest har steget fra kr 1 342,- tilkr 1 392,-. Kapasitetsutnyttelsen per rom øker og gjestene blir lengre.I 2010 har vi kunnet ønske to nye hoteller velkommen i regionen. Rica Airport Hotel, Stavanger ogComfort Hotel Square er fullverdige medlemmer i fellesskapet. Nykommeren Sørmarka Arena er ogsåmed og øker attraktiviteten i regionen gjennom sine spennende produkter og muligheter til å trekkestore arrangementer.2010 har vært et år med meget høyt aktivitetsnivå. Vi har spisset våre prosjekter, skapt gode salgsarenaer,og således gitt våre medlemmer såkalt Return on investment! Turismeprosjektet med sinfokuserte markedsføring mot markeder som har direkte flyruteforbindelser til Stavangerregionen,Rute utviklingsforum som systematisk arbeider for å sikre at regionens næringsliv har de rette flyruteneog våre egne kampanjer og salgsaktiviteter har vært utslagsgivende. I tillegg har vi igjen sprengt nyegrenser i forhold til cruisegjester i regionen.Vi har vært godt synlige i 2010, både i media, gjennom egne aktiviteter og ved å stille opp som foredragsholderefor medlemmer og annet næringsliv. Medlemsmassen vår har økt i fra 149 i 2009 til 176i 2010. Dette viser at vi tilbyr muligheter og aktiviteter som er attraktive for våre medlemmer og som girresultater. Stavangerregionen er attraktiv! Gratulere alle sammen!Jeg har hatt fire utrolig spennende og utfordrende år i Region Stavanger BA. Når jeg nå skal over i nybransje er det godt å vite at jeg forlater et selskap med solid økonomi, høy kompetanse og gode holdninger.Tusen takk til alle for et godt samarbeid, og lykke til mot nye høyder!Elisabeth Lærdal SkulandReiselivsdirektør i Region Stavanger BAResultatene av en revitalisert web og utvidet satsing på sosiale medier har gitt oss 20 % økning iunike besøkende på www.regionstavanger.com sammenlignet med 2009, og vi har mest besøk fra delandene vi har fokus på i våre tiltak, Norge, Tyskland, Storbritannia og Spania. I tillegg til web foreliggerde tradisjonelle papirutgavene av brosjyrer, men opplagene økes ikke og man ser en klar oppgangpå antall onlinebrosjyrer som blir lastet ned. Nyhetsproduksjon, nyhetsbrev, mediebearbeidelse ogvisningsturer for internasjonal presse har i 2010 gitt oss økt synlighet. Redaksjonell omtale nasjonaltog internasjonalt gir effekt. Regional redaksjonell omtale av Region Stavanger har vist hva reiselivetgenererer som næring i regionen.Kongressavdelingen har hatt en intensivert og spisset satsning i 2010 både i form av økt antall ansattemed salgsfokus, men også en strategisk og offensiv satsing på de regionale FoU-miljøene som kaninvitere til kongresser og møter. Det har særskilt resultert i bearbeiding, presentasjoner og kartleggingopp mot de prioriterte satsingsområder. Resultater, med bare de 32 internasjonale møter vi iRegion Stavanger har identifisert og som er meldt inn til Norway Convention Bureau gir en formidabelomsetning inn til Stavangerregionen, regnestykket for en kongressgjest er kr 3 383,- per døgn, ogmed ca oppholdstid på tre døgn i gjennomsnitt gir dette store muligheter i framtiden for økte inntektertil regionen. Ved økt infrastruktur og meget god tilgjengelighet gir oss mulighet for å søke å påta ossstørre arrangement i årene som kommer.Fokusert satsing på ferie- og fritidsmarkedet gjennom Fjord Norge og Innovasjon Norge og i utvidetform med Turismeprosjektet gir resultater. I 2010 gjennomførte Region Stavanger nasjonal Norgeskampanjei samarbeid med de andre destinasjonsselskapene i fylket og Rogaland Fylkeskommune.Stavangerregionen som reisemål er på tredjeplass over mest søkte destinasjon på Visitnorway.nosine sider. Internasjonalt har økt markedsinnsats på utvalgte markeder gitt en økning på Storbritannia,Nederland og USA, mens vi opplever en liten tilbakegang på Tyskland, og en større i Spania hvor nedgangstidenehar slått inn hardt. Vi har gjennom felles satsing med medlemmene som viktige prosjektdeltagerepå ulike tiltak hatt en meget bra utvikling i 2010 på ferie- og fritidssegmentet. Målsetningenher var en økning på 17 500 gjestedøgn og faktisk resultat viser 29 876 gjestedøgn. Videre har enintensiv markedsføring av Stavanger som cruisehavn gitt resultater. En økning fra 99 skip i 2009 til 111i 2010, henholdsvis 147 405 passasjerer og 176 000 passasjerer. I tillegg oppnådde man å komme pådelt andreplass i en kåring av verdens beste cruisedestinasjoner.Vertskapsrollen er et aktivt samarbeid mellom Region Stavanger og våre medlemmer. Vi har enoppgang i besøkende ved turistinformasjonene på henholdsvis 2 % i Stavanger turistinformasjonog 11 % i Sandnes turistinformasjon. I snitt hjalp man 70 personer i timen i sesongen i Stavangerturist informasjon, med hovedvekt på tyskere, nordmenn, briter og spanjoler. Informasjon og salg avopplevelser og aktiviteter for våre medlemmer økte 2010. Strategisk og fokusert satsing på utvalgtemarkeder og målgrupper gir resultater.


Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå7AdministrasjonenRegion Stavanger BA, destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren bestodper 31. desember 2010 av følgende ansatte:Elisabeth Lærdal Skuland, ReiselivsdirektørGunhild Vevik, Produktsjef/Administrativ lederEllen Frisvold, Salgssjef Ferie/FritidHeidi Jeanette Nygård, KongressjefLene Lunde, Prosjektkoordinator WEButvikling/Teamleder turistinformasjoneneLene Berge Førland, KommunikasjonssjefPer Morten Haarr, KongressrådgiverInger-Sigrun Slagstad Vik, InformasjonsmedarbeiderLiv Bantel, Administrasjonssekretær/Informasjonsmedarbeider (Engasjement)Toril Norheim, Prosjektleder kongressElisabeth LærdalSkulandGunhild VevikEllen FrisvoldHeidi JeanetteNygårdLene LundeLene BergeFørlandPer Morten HaarrInger-SigrunSlagstad VikLiv BantelToril NorheimBakgrunnsfoto: © CH / Innovasjon Norge – Ansattefoto: © Monica Larsen / Region Stavanger og © Anne-Lise Norheim / Region Stavanger


Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå9StyretRegion Stavanger BA styret 2010–2011:STyRELEdERLars Ola Solstad, Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger, valgt 2010/2011NESTLEdERHarald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen, valgt 2010/2012STyREMEdLEMOdd Langhelle, World Event AS, valgt 2009/2011Svein Arild Holmen, Stavanger kommune, valgt 2009/2011Anne-May Waage, Tide Reiser AS, valgt 2009/2011Cornelius Middelthon, Stavanger Forum, valgt 2009/2011Gry Østrått Sædberg, Sandnes Kulturhus KF, valgt 2009/2011Elin Ravndal Bell, Jærmuseet, valgt 2009/2011Elin Schanche, Greater Stavanger Economic Development, valgt 2010/2012VARAHans Øyvind Sagen, Kronengruppen AS, valgt 2010/2012Scan One AS, Sigrid Helene Risa, valgt 2010/2012Time kommune, Ingrid Roth, valgt 2010/2012Foto: © Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger


10 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 11Styrets beretning2010VirksomhetenRegion Stavanger BA – Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er et felles salgs- ogmarkedsføringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesserknyttet til reiselivsnæringen i Stavanger-regionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordineringav krefter og interesser arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedretlønnsomhet.ArbeidsmiljøArbeidsmiljøet i Region Stavanger BA anses som meget godt, og det er i 2010 ikke iverksatt særskiltetiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg fornøydmed samarbeidet mellom de ansatte og næringen.Sykefraværet i 2010 var på 50 dager, som utgjør ca. 2,1 %.Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i 2010.BalanseTotalkapitalen pr 31.12.10 var kr 6 245 767. Egenkapitalen var på kr 2 125 967 dette gir enegenkapital andel pr. 31.12.10 på 34 % av totalkapitalen.Forutsetningen om fortsatt driftStyret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr regnskapsloven § 3-3. Årsregnskapet erutarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er avbetydning for bedømmelsen av selskapet.Sandnes 10. februar 2011LikestillingSelskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personal-politikk og alle øvrige forhold.Styret består av 9 medlemmer og 3 vara medlemmer, av disse er seks kvinner. Blant de åtte fastansatte og tre ansatte på engasjement, er ti kvinner og en mann. I tillegg var det tre sesongarbeidere ituristinformasjonene.Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for åfremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningeneom tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret.Harald MingeNestlederLars Ola SolstadStyrelederElin SchancheStyremedlemCornelius MiddelthonStyremedlemYtre miljøRegion Stavanger BA forurenser ikke det ytre miljø.Redegjørelse for årsregnskapetEtter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet.Elin Ravndal BellStyremedlemOdd LanghelleStyremedlemSvein Arild HolmenStyremedlemResultatregnskapRegion Stavanger BAs driftsinntekter utgjorde i 2010 kr 17 786 690 mot kr 17 004 606 i 2009.Turisme prosjektet er integrert i selskapets regnskapstall.Selskapet fikk et positivt års resultat på kr 985 062. Dette er kr 982 236 bedre enn budsjett.Anne-May WaageStyremedlemGry Østrått SædbergStyremedlemHans-Øyvind SagenVaramedlemIngrid RothVaramedlemSigrid Helene RisaVaramedlem


Tiltakene i 2010– Hva har vi gjort for å nå våre mål?Foto: © Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger


14 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 15Markedsutviklingen i 2010I 2010 hadde vi en oppgang i totale gjestedøgn på 57 238. Ettersom vi har en økning på hotellgjestedøgnpå 62 847 betyr dette at flere av årets gjester har valgt å bo på hotell i vår region i stedet for påcamping eller hytte. Vår målsetning i henhold til forretningsplanen 2010–2014 var en økning innen hotellgjestedøgn på 50 000. Dette har vi klart med god margin.Region Stavanger har sammen med våre medlemmer holdt et meget høyt aktivitets nivå i 2010.Turisme prosjektet er nå fullt integrert i Region Stavanger og prosjektets aktiviteter samkjøres medaktivitetene i destinasjonsselskapet.Samlet kommersielt marked etter nasjonalitet.Antall overnattinger januar–desember. 2006–2010Marked 2006 2007 2008 2009 2010Endring2006–2010 2006–2010 Endring 2010Totale gjestedøgn 1 092 682 1 184 777 1 228 332 1 126 333 1 183 571 8,3 5,1Nordmenn 807 810 884 425 923 468 865 899 904 876 12,0 4,5 76 %Utlendinger 284 872 300 352 304 864 260 434 278 695 -2,2 7,0 24 %Storbritannia 81 246 85 956 80 547 65 167 67 582 -16,8 3,7 24 %Tyskland 55 195 54 355 49 730 43 873 43 658 -20,9 -0,5 16 %USA 21 392 21 595 18 960 17 463 23 518 9,9 34,7 8 %Nederland 18 117 19 027 24 914 20 321 23 167 27,9 14,0 8 %Danmark 17 224 16 159 21 670 16 443 17 971 4,3 9,3 6 %Sverige 13 597 14 125 22 376 16 775 15 192 11,7 -9,4 5 %Spania 18 707 24 032 15 568 14 412 12 709 -32,1 -11,8 5 %Italia 5 716 6 726 7 360 7 114 8 909 55,9 25,2 3 %Frankrike 5 395 5 418 8 120 6 939 7 436 37,8 7,2 3 %Sveits 2 572 2 175 2 701 2 613 2 729 6,1 4,4 1 %Finland 2 554 2 410 2 475 2 426 2 090 -18,2 -13,8 1 %Japan 1 915 2 236 1 883 1 660 1 460 -23,8 -12,0 1 %Det nasjonale markedet er styrket. Flere nordmenn besøker stavangerregionen. Vi har gjennomført flerenasjonale aktiviteter innen kongress- og konferansesatsningen. Vi er med i den nasjonale sommerkampanjenunder Rogalandsparaplyen. Destinasjonsselskapene i Rogaland har gjort en felles innsatsfor å fremstå tydeligere som et fylke på det nasjonale markedet. Rogaland fylkeskommune har selvinvestert i en samlende og innledende side på vegne av reiselivet. Medieomtale har gitt fokus påStavangerregionen som et attraktivt reisemål for norske turister, gjennom å ha fokus på våre fantastiskenaturattraksjoner, kulturelle opplevelser og nydelige mat.Formålsutvikling 2006–2010Formål 2006 2007 2008 2009 2010Endring2006–2010 2009–2010EndringTotale gjestedøgn 916 895 981 323 982 315 931 847 994 694 8,5 % 6,7 %Betydningifht total2010Kurs/konf 118 530 117 959 124 718 86 010 94 997 -19,9 % 10,4 % 9,6 %Yrke ellers 592 983 655 153 660 737 613 904 637 888 7,6 % 3,9 % 64,1 %Ferie/fritid 205 382 208 211 196 860 231 933 261 809 27,5 % 12,9 % 26,3 %Kilde: www.statistikknet.comKurs og konferanse satsingen har i 2010 vært særdeles aktiv. Jakten på vertskap er intensivert ogvi begynner å høste frukter av grunnarbeidet som er lagt. Fra identifikasjon av potensiell kongress tilfaktisk gjennomføring kan det gå alt i fra 2 til 9 år. Region Stavanger har i 2010 vunnet kongressersom vil materialisere seg flere år fremover. Tallene for 2010 er svakere enn antatt. Vi mener at det er enspesiell feilkilde som er årsak til dette. Flere hoteller noterer gjesten inn med formål yrke selv om gjestenegentlig skal delta på en konferanse eller kongress på en annen arena. Det er derfor viktig og inntilvidere å telle antall nasjonale og internasjonale kongresser og konferanser per år i Stavangerregionen.Ferie og fritidssegmentet har hatt en meget bra utvikling i 2010. Målsetningen her var en økning på17 500 gjestedøgn og faktisk resultat viser 29 876 gjestedøgn.Russland 2 004 4 555 5 395 4 026 6 029 200,8 49,8 2 %Kilde: www.statistikknet.comNORGESamlet marked 2006–20101 250 0001 200 0001 150 0001 100 0001 050 0001 000 000Totale gjestedøgn20102009200820072006780 000760 000740 000720 000700 000680 000660 000640 000620 000Hotellgjestedøgn 2006–2010Nordmenn20062007200820092010Kilde: www.statistikknet.comKilde: www.statistikknet.com


18 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 19Det innholdet som blir best besøkt på nettsiden er blant annet Hva skjer, Attraksjoner, Aktiviteter ogOvernatting. Av de best besøkte sidene under kategorien Attraksjoner er Fjell og Fjord på topp. Underkategorien Aktiviteter, er Barn- og familieaktiviteter en av de godt besøkte sidene. Når det gjelder Overnatting,er det Camping, Gjestehus og Bed & Breakfast og Hotell som er de best besøkte kategoriene.Visitnorway.comVisit Norway.com er en av våre viktigste kanaler i markedsføringen av Norge som ferieland, både iNorge og internasjonalt, og Region Stavanger har kjøpt seg inn for å fremme Stavangerregionensprodukter og våre medlemmer. Region Stavangers medlemmer får som en av sine medlemsfordelerdistribusjon til visitnorway.com. Tallene fra 2010 er 9 467 891 besøk, med unike besøk 7 026 811.Gjennomsnittlig antall besøk per besøkende er 1,35, antall sidevisninger var nærmere 40 millioner (39180 470). Gjennomsnittlig sidevisning per besøk: 4,14. Visit Norway satte seg et mål for fem år sidenpå 10 millioner besøk, og det har de nesten klart å nå. Det nye produktet «Geiranger 360» hadde enknallsterk sluttspurt og endte opp med hele 383 000 sidevisninger det halvåret den var på lufta. Totaltantall filmvisninger på visitnorway.com for hele 2010 var på 3 277 178.Fjordnorway.comFjordNorway.com er også en særdeles viktig kanal i markedsføringen av Fjord Norge og de fire fjordfylkenesom feriedestinasjoner; Rogaland og Stavangerregionen iberegnet. Region Stavangers medlemmerfår som en av sine medlemsfordeler distribusjon til www.fjordnorway.com. Fjordnorway.comhadde i 2010 (tall per 9.12.10) nærmere 2 millioner sidevisninger (1 985 051), 278 235 unike besøk ogtotalt 359 445 antall besøkende.TellUs GuestMaker – nettbooking på www.regionstavanger.comBookingsystemet på nettsiden til Region Stavanger er tilgjengelig for alle medlemmer som ønsker åselge aktiviteter, overnatting og lage pakker på internett. TellUs GuestMaker er leverandør av bookingportalen.I 2010 var det 17 medlemmer som solgte produktene sine i portalen. I løpet av året 2010 ble3 388 bestillinger gjennomført i systemet mot 1 716 bestillinger året før. Dette genererte en totalomsetningtil medlemmene i portalen på 6 329 364 kroner i 2010 mot 4 117 865 kroner i 2009. Dette er enstor oppgang fra året før.ProduktpakkingsprosjektI 2010 ble Region Stavanger involvert i et produktpakkingsprosjekt i samarbeid med aktørene GreaterStavanger, Ryfylke IKS, Lysefjorden utvikling, Avinor ved Stavanger Lufthavn Sola, Kongeparken ogReisemål Ryfylke. Prosjektet var definert slik at man skal sette sammen tematiserte pakker av eksisterendeprodukter som skal ut i eksisterende bookingsystemer og selges på tvers av destinasjoner ogsystemer. Region Stavanger hadde i prosjektet fokus på temaene – natur, kultur og mat. I mai 2010lanserte Region Stavanger to pilotpakker i prosjektet: «Historiske og kulinariske Stavanger» – samarbeidmellom aktørene Guidecompaniet, Matsafari og Victoria Hotel – tilgjengelig på regionstavanger.com til og med 31. juli 2010. «Bare oss to» – samarbeid mellom aktørene Kronengruppen (2 hoteller)og Tide Reiser – tilgjengelig på regionstavanger.com til og med 29. august 2010. Pakkene ble synliggjortpå Facebook og Twitter, på til regionstavanger.com, på bookingportalen til regionstavanger.com iperioden. Alle midler i prosjektet gikk med til selve utføringen av å lage pakkene samt opplæring medde forskjellige aktørene og tilrettelegging i systemene.KulturkalenderKultur- og arrangementkalenderen er til en hver tid oppdatert på www.regionstavanger.com. RegionStavanger BA var også i 2010 i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Randaberg,Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 40 personersom la inn arrangement fra våre 23 deltagende medlemsbedrifter, i tillegg til det som legges inn avvåre medlemskommuner og våre egne turistinformasjonskontor. Tilbyderadgang på kalenderen er eteksklusivt medlemstilbud. Kalenderen er på norsk og engelsk, og ble publisert til følgende nettsteder:www.regionstavanger.com, www.stavanger.kommune.no, www.sandnes.kommune.no,www.sola.kommune.no, www.randaberg.kommune.no, www.fjordnorway.com, www.visitnorway.com,www.aftenbladet.no, www.kulturnett.no, www.1881.no og www.dittdistrikt.no.Det nasjonalt sett unike samarbeidet med regionalt avishus, Aftenbladet Mediehus for publisering avvåre kulturaktiviteter på www.aftenbladet.no har fortsatt i 2010 som tidligere. Vi er det eneste destinasjonsselskapeti Norge som har fått til dette. Nye kanaler i 2010 er Nasjonal bookingapplikasjon påVisitnorway.com og www.nordsjovegen.no. Av de fem best besøkte sidene på nettsiden til RegionStavanger, er kulturkalenderen den siden som har nest best besøk. Kalenderen hadde hele 1 193 636produktvisninger i 2010.BildearkivDet internettbaserte bildearkivet driftes av www.imageshop.no, og er tilgjengelig for alle interessertegjennom www.regionstavanger.com. Arkivet oppdateres kontinuerlig med nye bilder. Bildene har fåttnavn og beskrivelse slik at det skal være lett å gjøre søk. Administrasjonen mottar hver uke forespørslerom lån av bilder og alle henvises til å bestille bilder via bildearkivet på nett. Det kommer hovedsakelighenvendelser fra presse, turoperatører, næringsliv i regionen og medlemmer av Region Stavanger BA. I2010 var det 104 bedrifter, organisasjoner eller medier som hadde foretatt 175 bestillinger. Alt i alt 779bilder ble bestilt, de mest populære motivene er Skagenkaien og Preikestolen. I tillegg har vi kongressbilderfra vår region på www.visitnorway.com.InformasjonsmateriellRegionsguiden 2010 – Feel freeRegionsguiden er den offisielle turistbrosjyren for Stavangerregionen og dekker våre åtte medlemskommuner.Med 300 000 eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk hadde guiden sammeopplag som i 2009. Den distribueres via medlemmer, samarbeidspartnere, utvalgte turistinformasjonskontorer,distribusjonssteder i Norge og utlandet, via kontaktpersoner på de utvalgte markedene forferie/fritid og MICE, kongressmarkedene samt på messer i inn- og utlandet og ved henvendelser tilStavanger og Sandnes Turistinformasjon. I Regionsguiden 2010 deltok 131 bedrifter med annonser oglinjeoppføringer, det en økning på 125 i 2009-utgaven.City Map 2010City Map 2010 fikk et kraftig løft. Vi kjørte større format, med bakgrunn i at vi fikk inn områdekart somdekket strekningen opp til Tjensvoll og ut til Hillevåg via SUS, samt at regionskartet ble noe utvidet. CityMap 2010hadde samme opplag som 2009, 150 000 brettekart og kart i blokk. 30 bedrifter deltok medannonser. Kartet ble distribuert til medlemmer og distribusjonssteder i regionen og et estimert antall på57 300 eksemplarer ble delt ut på de største cruiseanløpene i Stavanger. Det var mer enn dobbel såmye enn i 2009. Totalt antall cruiseanløp i 2010 var 113.Product Manual 2011Manualen utgis på engelsk og er et verktøy for fagpersonell, reisebyrå, turoperatører og presse. Allemedlemmene våre får en gratis presentasjon av bedriften i manualen. Den distribueres på workshops,messer, på FAM–trips og publiseres www.regionstavanger.com.


20 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 21Turforslag i Stavanger regionenBrosjyren utgis på norsk og engelsk og er en oversikt over turforslag for grupper. De av våre medlemsbedriftersom produserer turer har mulighet til å presentere seg her. Brosjyren produseres hvert år ogble i år publisert på nettet.Fjord Norges markedsmateriellRegion Stavanger BA deltar i Fjord Norges brosjyre Reiseguiden, Product manual ogwww.FjordNorway.com. Innholdet på nettstedet distribueres videre til Innovasjon Norge sinesider. Brosjyrene Reiseguiden og Product Manual blir produsert ved hjelp av annonsering fra våremedlemmer. I 2010 deltok 16 av Region Stavanger BA sine medlemmer. Opplaget på Reiseguidener 400 000 og brosjyren utgis på ni språk.Oppdatering eksterne brosjyrer og informasjonsmateriellHenvendelser fra næringsaktører innen reiselivet om informasjon og bilder fra Stavangerregionen erøkende. Vi mener dette er viktig del av arbeidet for å øke kunnskapen og kjennskapen til Stavangerregionen.Mediene er alt fra magasiner, reisehåndbøker og internett. Her er eksempel på aktører vihadde samarbeid med: Frommer’s sin nye utgave om Norge. Det amerikanske forlaget ble etablerti 1957 gir i dag ut en av de mest populære reisehåndbøkene i verden. Den nye utgaven vil bli utgitt ijuni 2011. Anaya Touring Club i Madrid har den spanske reisehåndboken Guía Viva Noruega. AnayaTouring Club er et forlag som har spesialisert seg innen turistpublikasjoner. Forlaget har en ledenderolle innen dette markedet, og det er ingen tvil om at Guía Viva Noruega er en av de mest populærereisehåndbøkene om Norge i Spania. Lokalt har vi et samarbeid med Conecta AS som lager bokenVelkommen. Boken er tilgjengelig på alle hotellrom i regionen, og ved å bidra med redaksjonelt innholdtil denne boken er vi med på å kvalitetssikre innholdet.Nyheter på www.regionstavanger.comProduksjon av nyheter til regionstavanger.com er en veldig viktig del av arbeidet til Region StavangerBA. Det produseres ikke bare artikler som kan være av interesse for besøkende til Stavangerregionen,men også artikler som kan være av interesse for medlemmer, samarbeidspartnere og journalister. Allenyhetene som publiseres på nettsiden vår blir også delt på Facebook og Twitter. Medlemmene våre harbidratt med interessante nyheter gjennom hele året.Pådriver for medieomtaleRegion Stavanger jobber aktivt gjennom hele året med å bearbeide og informere våre kontakter imediene om hva som skjer i regionen. Arbeidet er tidkrevende og vi er avhengig av samspill medmedlemmene for å nå ut med de gode historiene. Dette medvirker til at vi får inn informasjon og bilderfra Stavangerregionen når mediene kjører frem ulike tema for opplevelser nasjonalt og regionalt. I alldialog er det medlemsbedriftene som får fokus. Sommeren 2010 hadde Aftenposten en artikkel om demest besøkte attraksjonene i Stavangerregionen hvor vi ga innspill. Magasinet Bobil & Caravan, med enartikkel om bycamping i Norge og ønsket innspill og bilder om campingmuligheter i nærheten av Stavangerog Sandnes. I Dagbladet fikk vi inn mye om opplevelser i høstferien. Dette resulterte i at bådePreikestolen Basecamp, Spa-hotell Velvære og Vitengarden ble nevnt i artikkelen som fikk tittelen 33reisekupp til høstferien. En måned senere ble Norsk barnemuseum, Vitenfabrikken, Norsk OljemuseumNyhetsproduksjonNyhetsbrevene begeistrerI løpet av 2010 sendte Region Stavanger BA ut åtte elektroniske nyhetsbrev med til sammen 98 artikler.Alle nyhetsbrevene inneholdt nyheter fra destinasjonsselskapet samt nyheter om medlemmer, samarbeidspartnereog reiselivet generelt. Alle nyhetsbrevene ble sendt til medlemmer, samarbeidspartnereog journalister i lokale, regionale og nasjonale medier. Ved flere anledninger i løpet av 2010 var dettydelig at journalistene brukte artikler i disse nyhetsbrevene som inspirasjon til å skrive egne artikler. Dethendte også at journalistene la en direkte link til en artikkel i et nyhetsbrev i sin egen artikkel. Dette viserat nyhetsbrevene til Region Stavanger BA er en viktig kilde til informasjon for journalister. Medlemmeneer svært fornøyd med arbeidet med nyhetsbrevet, og vi får tilbakemelding på at format og innholdtreffer. Videre blir nyhetene brukt av medlemmene for å informere samarbeidspartnere om det somskjer i regionen. Sammenlignet med andre destinasjonsselskaper i Norge er Region Stavanger sinenyhetsbrev meget gode redaksjonelt og viser godt hva Stavangerregionen fremmer.The Fjord CoastNæringsforeningen i Stavanger-regionen og Bergen Næringsråd laget sommeren 2010 en ny utgaveav det engelskspråklige magasinet The Fjord Coast. Dette er et magasin til bruk for alle som skalpresentere Vestlandet internasjonalt. På 68 sider blir Vestlandet presentert i tekst og bilder, med hovedvektpå næringsliv og hvilke muligheter Stavangerregionen og Bergensregionen har å tilby. Vi bidro meden tosiders artikkel til dette magasinet, med fokus på naturopplevelsene Stavangerregionen har å tilby.


22 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 23og Arkeologisk museum i Stavanger nevnt i en lignende artikkel som hadde tittelen 30 tips til høstferiei byen. I Dagens Næringsliv sitt reisemagasin som presenterte 175 av Norges mest unike opplevelser,fikk vi inn informasjon om nye opplevelser i Stavangerregionen (matsafari, guidede kayakkturer, skjærgårdssafari).I NRK reiseradioen som sendes hver dag mellom klokken 09.00 og 11.00 på sommerener veldig populært, og var i Stavangerregionen i sommer og hadde fokus på Preikestolen, cruisegjesterog Gladmatfestivalen.Sosiale medierVed utgangen av 2010 var vi til stede i flere sosiale medier inkludert Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr,YouTube og SlideShare. Det er ingen tvil om at ved å bruke sosiale medier riktig så er dette en sværteffektiv måte å kommunisere med målgruppene våre på. Det er en rask kommunikasjonsform og det erlett å kommunisere med mange på en gang.Facebook ble lansert i 2004 og er i dag er et av verdens største nettsamfunn med mer enn 600 millioneraktive brukere på verdensbasis og rundt 2,5 millioner norske brukere. Facebooksiden vår brukesprimært til å dele nyheter om selskapet, medlemmer, samarbeidspartnere og reiselivet generelt. I 2010ble den også brukt i forbindelse med utviklingen av et nytt Monopolspill med gatenavn fra Stavangersom Region Stavanger hadde ansvaret for. Lokalbefolkningen viste et stort engasjement, ved å sendeinn forslag på gater og bilder og avgi over 700 stemmer. Spillet ble ferdig produsert i desember 2010.Facebooksiden har per februar 2011 nærmere 1500 tilhengere, og aktive følgere var i snitt mellom700–800 pr. måned i 2010.Region Stavanger er langt fremme i bruk av sosiale medier, og kan vise til at oppmerksomheten girresultater i form av økt kunnskap og kjennskap. Vi fronter spennende og unike opplevelser som igjenblir kommentert på eller delt videre med våre følgere.MedierådgivningRegion Stavanger har ved flere anledninger i 2010 aktivt bidratt til at medlemmer er blitt synlige i media.Ett eksempel er hvor vi i vår ble bedt om å bistå med medierådgivning i forbindelse med lanseringenav aktivitetene fjordsafari og skjærgårdssafari. Region Stavanger tok på seg rollen som en driver i detteprosjektet og valgte å gå i samarbeid med Stavanger Aftenblad om disse turene og resultatet ble ethelsides intervju med Atle og Håvard Gundersen. Etter at dette intervjuet stod på trykk ble Fjord EventsAS også omtalt i Rogalands Avis og NRK Rogaland.freelance. Media er representert med aviser, webaviser, blogger, kokebokforfattere, bransjemagasiner,reisehåndbokforfattere, fotografer som lager egne bøker om Norge for salg i eget hjemland, tv og radio.Internasjonal oppmerksomhet har vi oppnådd fra Storbritannia, Irland, Tyskland, Spania, Nederland,Belgia, Italia, Sveits, USA, Brasil, Kina, Korea, Russland, Polen, Kroatia, Canada, Japan, Tsjekkia,Ungarn, Slovakia, Danmark, Finland og Sverige. Vi har oppnådd verdifull spalteplass og sendetid iinternasjonale medier.Innovasjon Norge har jobbet aktivt med oss i promoteringen av den norske paviljongen på EXPO2010 i Shanghai. Her har vi bidratt ved to besøk av TV team ett fra Dragon TV Kina, privat TVkanal meddekning i Kina, hele Asia og Australia, samt CCTV, største kinesiske TV kanal, som var ansvarlig forproduksjoner for landene som deltok på Expo2010.PUBLIKASJON MOTOCICLISIMODATO April 2010OPPLAG 198 000JOURNALIST Tommaso PiniFOTOGRAF Francesca CerriANNONSEVERDI 1 744 960PUBLIKASJON LONELY PLANETDATO Juni 2010OPPLAG 50 000JOURNALIST Asunción GuardiaFOTOGRAF Rafa Pérez, Matt MunroANNONSEVERDI 1 296 165Visningsturer internasjonal pressePressearbeid og visningsturer for internasjonal presse i Region Stavanger, går som en rød trådgjennom alle markedsføringsaktiviteter vi gjennomfører i våre markeder. En god artikkel eller et positivtTV-program gir oss verdifull og fantastisk eksponering, til en brøkdel av kostnadene ved annonseringi tilsvarende media. I tillegg vil en redaksjonell artikkel ha mye større troverdighet enn annonsering, dakilden er nøytral. I en verden der forbrukeren er bombardert med reklame, er det lett å drukne i mediastøyog her spiller pressearbeidet en viktig rolle i markedsføringen av Stavangerregionen, Fjord Norgeog Norge.Arbeidet med å påvirke internasjonale medier deles inn i proaktiv, bearbeidelse og reaktiv. Gjennom åselge inn «den gode historie» fra vår region med våre samarbeidspartnere, får vi mediene på visningsturmed et tematisert innhold. I 2010 hadde vi 61 visningsturer, en god økning fra 38 i 2009. Disse harvart fra halv dag til fem dager, og med en til ni personer. Tilrettelegging og gjennomføring av visningstureneer gjennomført av oss i tett samarbeid med medlemmene. Vi har mottatt presse via Fjord Norge,Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet, Eksportutvalget for Fisk, Widerøe, Eastern Airways, og noePUBLIKASJON ÄVENTYRLIGA FAMILJERDATO April 2010OPPLAG 35 000JOURNALIST Sofia FrenchFOTOGRAF Lasse BurellANNONSEVERDI 210 000PUBLIKASJON 4TRAVELDATO March 2009OPPLAG 60 000JOURNALIST Meisa FujishiroFOTOGRAF Daisuke HasegawaANNONSEVERDI 15 642 857


24 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 25Profileringsprosjektet Gordon Ramsay til GladmatfestivalenDen britiske stjernekokken Gordon Ramsay kom til Gladmatfestivalen 2010 og hadde show i GastronomiskInstitutt sitt telt. Epikur AS, Region Stavanger BA og Gladmat AS var koblet på for å utnytte dennemuligheten for PR både nasjonalt og internasjonalt for Stavangerregionen. Region Stavanger BA fikkav Epikur AS ansvaret for å koordinere presse som skulle delta på showene første dag. Dette var lokal,regional og nasjonale medier. Vi sørget også for at besøket og showene til Gordon Ramsay var synligpå www.regionstavanger.com, i nyhetsbrev og eget medlemsmøte.NettverksarbeidInformasjonsmøter og fordragRegion Stavanger BA stiller opp på informasjonsmøter i regionen for ulike lag og foreninger, bedrifterog UiS, Norsk Hotellhøgskole, foreninger og lag, FoU-miljøer, andre næringsaktører og videregåendeskoler, for å snakke om hva vi jobber med eller for å presentere Stavangerregionens opplevelser ogattraksjoner. Region Stavanger profilere Stavangerregionen som attraktivt reisemål. I foredragene har vifokus på å vise vårt arbeid og vi trekker også på denne måten nye medlemmer.MedlemsmøterDet ble avholdt medlemsmøte på Stavanger turistkontor, den 3. mars. Tema i møtet var PR og kommunikasjonmed fokus på det kommende besøket fra den britiske stjernekokken Gordon Ramsay.Det deltok 28 medlemsbedrifter. Det ble også avholdt medlemsmøte på Park Inn Stavanger den 10.desember. Medlemsmøtet hadde fokus på oppnådde resultater i 2010 og tiltak inn i 2011. Hele 52deltagere fra 39 medlemsbedrifter møtte. Det var fem foredrag som presenterte vår utvikling, kommunikasjonog synlighet, cruisesatsingen, turismeprosjektet og hovedprosjekter innen kongress- ogferiefritidssatsingen.Norwegian Center of Expertice Tourism – Fjord NorwayNCE Tourism Fjord Norway er et innovasjonsprosjekt for reiselivsnæringen på Vestlandet. Prosjektet haren finansiering på omlag 130 millioner og strekker seg over 10 år. Visjonen er at «Fjord Norge- regionenskal bli verdensledende innen tematurisme», og hovedmålet er å få til en tettere kobling mellom produkt-og markedsutvikling for å kunne skape et mer helhetlig reiseliv. Prosjektet skal også bidra til athele reiselivsnæringen blir flinkere til å ta i bruk nye medier og nye markedskanaler. Det fokuseres pådet tematiske innholdet i ferien fremfor destinasjonsaspektet og på gjester med sterke interessedrivereeller feriepreferanser. Et slikt fokus vil tvinge reiselivsnæringen til å bli mer opptatt av kundens motiverog ønsker. De fire hovedtemaene er: Vinter/ski, Vandring, Outdoor adventure og Kultur.«délice – Good FoodCities of the World»Nettverket skal stimulere til utvikling av gastronomi som kulturbærer, bruk av mat som en viktig del avmedlemsbyenes profilering, samt styrke samarbeidet mellom medlemsbyene i form av kompetanse- ogidéutveksling. Delice-nettverket består i dag av byene: Barcelona, Birmingham, Brussel, Guangzhou,Chicago, Genova, Gøteborg, Helsinki, Lausanne, Leipzig, Lima, Lyon, Madrid, Montreal, Osaka, Rabat,Riga, Saint-Louis og Stavanger. Mandatet til Region Stavanger er å være en pådriver for utvikling, ognettverket er tuftet på mat og reiseliv og synergier av disse to områdene. Region Stavanger er med istyringsgruppen, hvor vi var initiativtaker til prosjektet «Jakten på et felles mattuttrykk». Målsetningener et felles internasjonalt matuttrykk for Rogaland, som for framtiden kan brukes i profilerings- ogkommunikasjonssammenheng når fylkets matnæring skal markedsføres og selges. Måltidets Hus erprosjektleder.RuteutviklingsforumHyppige rutefrekvenser til viktige, internasjonale trafikknutepunkter er for mange bedrifter en forutsetningfor ekspansjon og videre vekst, og gjør at flere turister enkelt kan besøke regionen. Utviklingenav samfunnet i retning av et ytterligere globalisert samfunns- og næringsliv stiller krav til raske forbindelsertil byer og områder over hele verden. Ruteutviklingsprosjektets overordnede mål er å bidra tilat Rogaland og Stavangerregionen har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivetsbehov, og som bidrar til å opprettholde og øke bedriftenes verdiskapning og konkurransekraft. I tillegger hovedmålsettingen å utarbeide et forslag for ruteutviklingsfond for å tiltrekke seg nye direkteruter ikonkurranse med andre flyplasser. Forumet jobber med en modell for dette og arbeidet videreføres i2011. Region Stavanger BAs målsetning, som aktiv deltaker i Ruteutviklingsforumet, er å få tidlig kunnskapom nye flyruter og flyruter som har spesielle utfordringer. Vår ferie og fritidssatsning, kongressatsningog ikke minst Turismeprosjektet kan spisses inn mot rutens destinasjon, og bidra til å sikre rutenseksistens gjennom trafikk fra utlandet og andre deler av Norge til vår region I løpet av 2010 er det blittgjort en kartlegging av de største reisemotorene i regionen, og en undersøkelse hos 400 bedrifter(totale reisebudsjetter utgjør over 3,7 milliarder årlig). Undersøkelsen har også gitt tydelige signaler iforhold til hvilke nye direkte ruter næringslivet etterspør samt forslag til forbedring av eksisterende rute.Ressursgruppen for internasjonaliseringRessursgruppen for internasjonalisering ble etablert i 2009 og har brukt 2010 til å organisere sineaktiviteter. Gruppen har fokus på utfordringene knyttet til internasjonalt arbeid og å synliggjøre aktørerog kompetanse vi har i regionen. Region Stavanger BA deltar i denne gruppen for å bidra med informasjonfra vår region når våre lokale næringsaktører skal ut på verdensmarkedet. Vi jobber for at lokalebedrifter som ønsker å etablere seg i utlandet skal benytter vårt materiell når de presenterer seg. Dettevil være med å skape kunnskap og kjennskap til vår region på arenaer vi normalt ikke er representert.Som deltaker i styringsgruppen for NCE Tourism Fjord Norway har vi bidratt til at blant annet følgendehar skjedd i 2010: Hjemhentingsprosjektet som har som mål å sikre markedskunnskap om nisjesegmenterfor de fire temasatsningene i utvalgte land ble vedtatt. Og videre har NCE sikret midler tilmerking og gradering av turløyper på Vestlandet med 10 millioner fra Gjensidige og matching fra de firefylkeskommunene. Det er også igangsatt utvikling av en visjonsvideo for en mulig fremtidig teknologibasertreiseopplevelse og en visjonsprosess for utvikling av et reiseplanleggingsverktøy («Reisenotisbok»).Det arbeides med å få etablert nye landingssider/temasider og det er utviklet et konsept formobilsider og gjennomført «proof-of-concept».


Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå27Kongress ogarrangementsturismeRegion Stavanger har den overordnede rollen for å øke verdiskapning innenfor det nasjonale oginternasjonale møte- og kongressmarkedet, ofte kalt MICE (meetings, incentive, conventions andexhibitions). I dette arbeidet fremmer vi våre medlemsbedrifter og kommuner, og det satses målrettetog systematisk for å øke trafikk og verdiskapning. Konferansesatsningen vies mest fokus, mendet jobbes også med incentiv- og corporatemarkedet sammen med utvalgte DMC-er (DestinationMarketing Company) som kjenner Stavangerregionen godt, og jobber for gruppebesøk hit. Slikehenvendelser kjennetegnes ved korte tidsfrister og utpreget skreddersøm opp mot den enkelte kunde.KongressmarkedsføringI 2010 har vi hatt dialog med, bearbeidet og fulgt opp en rekke internasjonale og nasjonale arrangement,se neste side. Felles for de fleste internasjonale arrangementene vi bistår er at de roterermellom minst 3 nasjoner, har mer enn 50 delegater og dermed godkjennes av Union of InternationalAssociations (UiA) eller International Congress and Conventions Associations (ICCA). De nasjonale konferanseneog årsmøtene derimot legges ofte til en helg, noe som er gunstig for å øke belegget utenommidtukedagene.Det er en kjensgjerning at de økonomiske ringvirkningene av arrangerte konferanser og kongresserer betraktelige, se illustrasjon under. Undersøkelser viser at en kongressgjest legger igjen pr dagkr 3 383,- (NCB 2008). En gjennomsnittlig konferanse i vår region har ca 250 deltagere over 3 dager,noe som tilsvarer NOK 2 525 250. Internasjonale konferanser og møter har også såkalte pre- og postarrangementhvor delegatene, ofte med familie, forlenger sitt opphold.Denne verdiskapningen havner hos mange aktører og bransjer, se fordelingsfigur under:Lokaltransport3 %Shopping11 %Annet7 %Kongressavgift35 % *Restaurant14 %Overnatting30 %Kongressåret 2010Stavangerregionen posisjoneringVi skal fremstå som en moderne og profesjonell møtedestinasjon, med uforglemmelige opplevelser itrygge, sikre og miljøvennlige omgivelser. Vi har kapasitet og tilgjengelighet, og tilbyr et godt utvalg avunike incentivkonsepter og naturopplevelser. I tillegg skal vi være best på pakkeløsninger, med konkurransedyktigepriser og en rekke direkteruter i et flyrutenett i stadig utvikling. Vi skal etterlate et inntrykkav en destinasjon med mange spennende muligheter, og innovative løsninger og produkter.Foto: © CH / Innovasjon Norge


28 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 29Region Stavanger har i hovedsak bearbeidet og bistått følgende kongresser, events og arrangement:Sail Training International, Tall Ships Conference Internasjonal 2010 OkWHO European Healthy Cities Networks Internasjonal 2010 OkNordisk Ergonomikonferanse Nordisk 2010 OkNorsk Barnesykepleierforbunds Vårseminar Nasjonal 2011 OkSPE Conference on the Arctic Internasjonal 2011/12 Under bearbeidingAdvances in Production Management Systems Internasjonal 2011 OkCruise Europe Annual General Meeting Internasjonal 2011 OkFriidrettsstinget Nasjonal 2011 TaptAssociation of National Organisations of Supervision in Europe Internasjonal 2011 OkUCI Rogaland Grand Prix Internasjonal 2011 OkScandinavian Plant Physiology Society Internasjonal 2011 OkThe International Regulators’ Forum Internasjonal 2011 OkGTI Stavanger Marathon Nasjonal 2011 OkGlobal Events Congress Internasjonal 2012 OkSociety in Europe for Simulation Applied to Medicine Internasjonal 2012 OkNorth Sea Offshore Cranes and Lifting Conference Internasjonal 2012 OkThe Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol Internasjonal 2012 OkEuropean Ramblers Association Internasjonal 2012 OkAvfallskonferansen Nasjonal 2012 OkGlobal Events Congress Internasjonal 2012 OkNORDRED – Nordisk redningskonferanse Nordisk 2012 Under bearbeidingRéseaux IP Européens Internasjonal 2013 Under bearbeidingInternational Powerlifting Federation Internasjonal 2013 OkDøveforbundets Landsmøte Nasjonal 2013 OkEuropean Offshore Wind Conference Internasjonal 2013 TaptNorsk Speiderforbunds Landsleir Nasjonal 2013 OkLaH Norsk Sykepleier Forbund Helsesøsterkongressen Nasjonal 2013 Under bearbeidingFelleskjøpet Agri Fjørfekongress Nasjonal 2013 Under bearbeidingAdvanced Trauma Life Support Europe Meeting). Internasjonal 2013 Under bearbeidingOffshore Mechanical Handling Equipment Committee Internasjonal 2013/14 Under bearbeidingEuropean Poultry Society Internasjonal 2014 OkEuropean Society of Cardiology Spring Meeting Internasjonal 2014 OkIPC Athletic European Championshis Internasjonal 2014 Under bearbeidingCongress of the International Association of Skål Clubs Internasjonal 2014 Under bearbeidingNorsk Sykepleierforbund Sykepleierkongressen Nasjonal 2014 Under bearbeidingFagdager og Generalforsamling Intensivsykepleie, Norsk Sykepleierforbund Nasjonal 2014 OkWorld Association for Chefs Societies Internasjonal 2014 OkDen Norske Frimurerordens Korstevne Nasjonal 2015 OkInternational Handball Association - VM Internasjonal 2015 TaptWorld Bridge Association– Åpent EM Internasjonal 2015 Under bearbeidingICOLD European Club Dam Symposium Internasjonal 2015 OkInternational Congress on Mental Dysfunctions & other Non- Motor Features inParkinson’s Disease and Related Disorders -MDPInternasjonal 2016 Under bearbeidingKongressåret 2010Rundt 30 internasjonale møter og kongresser som Region Stavanger har vært involvert i har blittgjennomført i Stavangerregionen i 2010, og det er tilfredsstillende å se at vår region stadig innfrir ogtiltrekker seg både nasjonale og internasjonale arrangementer. Det er også økt oppslutning og interessefor eksisterende konferanser og events som for eksempel AquaVision, Offshore Strategikonferansen ogONS.Flere av konferansen var godt synlige i bybildet, deriblant CIOR-konferansen (NATO) i juni med blantannet Hans Majestets Kongens Garde med sine opptredener i Stavanger og Sandnes. Også WHOEuropean Healty Cities Network kan trekkes frem, med 250 delegater fra rundt 20 nasjoner, vel gjennomførtpå Quality Residence Hotel og Sandnes Kulturhus.Følgende internasjonale konferanser og møter har blitt rapportert inn til Norway Convention Bureau,se under.WHO business and technical conference 2010,Sandnes, NorwayProduced Water managementRover Congress 2010European Seafood ConferenceFrom Depositional Systems to Sedimentarysuccessions on the Norwegian ShelfFood and Design38 th WWCTU World ConventionTriennial convention of World's Woman'sChristian Temperance UnionInternational Synergi network Meeting 20107. nordiske gruppepsykoterapikonferanseInternational Library ConferenceSemantic Days15th Field Reservoir ManagementYoung AgendaAquavisionThe North Sea Region ProgrammeAnnual Conference10th Conference on Dementia CareAnnual Conference of European RegionalDevelopment FundJoint Annual conference & General Assembly2010 – The north sea Region 2020International Healthy City ConferenceCIOR SUMMER CONGRESS 2010Nordic Ergonomics Society -NES-ICEM Energy ConferenceSAMRISK10 Article – Criticism on consuptionCorporater User Conference1st Waterfront SynopsisONSSeparation TechnologyProduction GeoscienceSchizophrenia Days 2010International Sail Training & Tall ShipsConference 2010Region Stavanger leverer hvert år inn oversikt til Norway Convention Bureau internasjonale møter medroteringsmønster fra vår region, som igjen videresendes til UiA og ICCA. Den endelige listen for Norge2010 til ICCA og UIA endte på totalt 303 møter, fordelt følgende:Oslo: 111 (+ 1 registrert på Lillestrøm)Øvrige byer: 54Bergen: 54Stavanger: 32Trondheim: 29Tromsø: 22For 2009 ble det av UiA og ICCA godkjent 9 møter for Stavangerregionen.


30 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 31ArrangementsturismePwC har vært engasjert av Innovasjon Norge for å, sammen med storbyene, løfte arbeidet medarrangementsturisme og bringe det videre. Formålet med prosjektet har vært å gjøre Norge klar til åstarte arbeidet med å tiltrekke seg internasjonale kultur- og sportsarrangementer. Oppdraget ble gjennomførti faser som har resultert i tre selvstendige leveranser:1. Start-kit for destinasjoner som ønsker å bygge opp arrangementssatsing2. Økonomisk beregningsmodell for regionaløkonomiske virkninger av kultur- og idrettsarrangementer3. Forretningsplan for nasjonalt kompetansesenterEn viktig pilar for dette arbeidet har vært en kartlegging av byenes potensial som arrangementsby. Allede seks storbyene har blitt oppfordret til å levere et dokument basert på en felles mal som indikererhvilket stadier de befinner seg i dag når det gjelder arbeid med arrangementsturisme. Det er lagt vekstpå hva de har gjort, hvilke forutsetninger de har, og ikke minst hvilke ambisjoner de har for videresatsing på arrangementsturisme. Dette har vært en nødvendig øvelse for å kunne presentere et verktøysom treffer byenes behov sett ut fra der de er i dag, og for å sikre byenes medvirkning i prosessen.Kartleggingen har vist at byene er på svært ulike modenhetsnivåer når det gjelder arrangementer.Enkelte av destinasjonsselskapene er kommet langt i å utarbeide en strategi og definere konkrete tiltakfor å tiltrekke seg flere arrangementer. For andre byer er dette arbeidet kommet mye kortere.Målet er at innholdet i start-kitet skal være relevant for samtlige byer, uansett på hvilket modenhetsnivåde befinner seg. Dokumentet er ment som et praktisk verktøy for destinasjonsselskaper og eventueltandre aktører som ønsker å utvikle eller styrke sin satsing på arrangementsturisme. Sammen medforretningsplanen for et nasjonalt ressurssenter mener vi at start-kitet kan styrke Norges forutsetningerfor å markere seg som et attraktivt vertsland for internasjonale idretts- og kulturarrangementer.Eksempel fra StavangerRegion Stavanger har de siste årene hatt en fokusertsatsing på å få flere sportsarrangementer til Stavanger.Denne satsingen er lagt inn under kongressavdelingeni destinasjonsselskapet siden det er mange likhetstrekknår det gjelder kartlegging og innsalg. Det siste storeprosjekt var utarbeidelse av søknad om EM i håndball i2015. Viktige elementer i denne satsingen har vært:• Sørge for synlighet i regionale medier for å formidleøkonomiske ringvirkninger av arrangementer oghva slike arrangementer betyr i markedsføringen avregionen i en langsiktig kontekst også når det gjelderboforhold , arbeid og opplevelser.• Delta på nettverkssamlinger for regionalt næringsliv(ikke bare reiseliv) for å informere om hva destinasjonsselskapetkan bidra med (støtteapparat ifm medsøknad , markedsføring , presentasjoner med mer)• Sammen med forbund (lokalt og nasjonalt), ta initiativtil møter med kommune og fylke på et tidlig stadie isøknadsprosessen.I den første fasen, den såkalte prefasen, handler det om å undersøke hvorvidt det er grunnlag for ågå videre med søknadsprosessen og involvere relevante aktører. Her studeres kravspesifikasjonenopp mot økonomiske forhold og infrastruktur. Dersom konklusjonen er at dette er mulig å få til startesfase to som handler om å involvere kommune og sponsorer for å se om det er mulig å få på plassen bære kraftig finansieringsmodell. Dersom det tas en politisk beslutning om å søke startes fase treder søknaden utarbeides, trykkes og sendes. I den siste fasen handler det om markedsføring ogposisjonere søknaden på en best mulig måte i forhold til beslutningstakere.Satsningsmetode og metodikkVi markedsfører og synliggjør mulighetene for potensielle invitører til møter og arrangementer, ogmotiverer og stimulerer til lokalt vertskap. Det er essensielt å informere om våre tjenester, ikke minstovenfor FoU-miljøene som via sine internasjonale nettverk har gode muligheter for å få lagt aktivitetertil Stavangerregionen. Vi har også hatt en rekke aktiviteter og presentasjoner for foreninger, lag ognærings liv for å få flere nasjonale samlinger, årsmøter og forbundstreff til regionen, se modell under.GjennomføringPlanleggingSøknad og kandidaturFagmiljø vurderer vertskapMotivasjon og stimulering av fagmiljøKartlegging og research av fagmiljø og nettverkRegion Stavangers medlemmerRegion StavangerStrategiske satsningsområder og koordineringKongressatsningen i Region Stavanger ser spesielt mot de fire næringsområder hvor regionen alleredeutmerker seg; matklyngen, energiklyngen, forskningsområder ved Universitetet i Stavanger og StavangerUniversitetssykehus. I tillegg jobber vi med events og arrangementer, spesielt innenfor idrett ogkultur hvor regionen har aktuelle og kommende arenaer, haller og scener. Kapasiteten økes stadig, ogvi samarbeider med de nye anleggene for å koordinere satsingen og markedsføringen nasjonalt oginternasjonalt i pågående markedstiltak, for å vise hva regionen har å tilby.I sitt arbeid med å få flere sportsarrangementer til Stavanger har destinasjonsselskapet bidratt medsin kompetanse gjennom hele søknadsprosessen. Mer spesifikt opererer de med fire faser som harfølgende fokus:


32 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 33Foto: Iselin HøyvikMarkedsaktiviteter 2010AmbassadørprogrammetRegion Stavanger har utarbeidet et Ambassadørprogrammed nøkkelpersoner fra fagmiljøog akademia, som vi samarbeider med for åfå lagt flere konferanser til regionen. Ambassadørenehar allerede fått lagt fagkonferanser tilvår region, og vil fremover også jobbe for dette.Ambassadørprosjektets Sommersamling finnerårlig sted på Arkeologisk museum Universiteteti Stavanger. Her ble det i 2010 ble utnevnt seksnye ambassadører. Hvert år samles vi også tiljulefrokost for ambassadørene og andre kontakterinnen FoU og akademia på Universitetet iStavanger, ved Norsk Hotellhøgskole.Nettverksmøter og fagsamlingerVi har arrangert nettverksmøter for representanter fra foreninger, lag og næringsliv. Deltagerne oppdaterespå aktuelle prosjekter, søknader og kommende arrangement. Disse samlingene er viktige i vårtkartleggingsarbeid av mulige nye arrangementer.Fagtreff og samarbeid med miljøene ved UiS, IRIS og SUS har i 2010 blitt forsterket med en størrekontaktnett og database av potensielle invitører til internasjonale fagkonferanser, et kontinuerlig arbeideog vi har møter og presentasjoner hver måned med de ulike aktørene. Vi skal være pådrivere og sørgefor at regionens sterke fagmiljø ønsker å invitere kongresser og konferanser hjem til vår region, og gjørdet som må til for å realisere dette i samsvar med våre partnere og medlemsbedrifter.Næringstreff på BryneNæringstreffet på Jæren ble gjennomført på Bryne Kro & Motell med ca 50 deltakere fra jærsknærings- og organisasjonsliv, samt offentlig sektor. Tema for dagen var mulighetene innenfor reiseliv ogfagmøter som finnes på Jæren, og hvordan de sterke næringsklyngene kan bruke MICE-segmentet, itillegg til utvikling av nye produkter og pakker.Anbud, søknader og «bid»Som offisiell instans er det Region Stavangersom utformer anbud, ofte kalt «bid», når detsøkes om et event eller kongress lagt til vårregion. Vi har utarbeidet en mal, og koordinerer,utformer og sammenstiller innhold med tekster,invitasjonsbrev, bilder osv. Søknadene blir derettertrykket, og utgjør et særdeles viktig redskapi en søkeprosess. I 2010 har vi blant annetutarbeidet bid for Society in Europe for Applied Medicine 2012, Resaux IP Europeens 2013, EuropeanPoultry Congress 2014, Håndball VM 2015.KongressforumVi arrangerte Kongressforum tre ganger i 2010, og 30–40 medlemmer deltok på hvert arrangement.Møtet legger vekt på faglig og bransjerelevant informasjon fra vår region. I 2010 ble det arrangert påHelleren og Skur 2. Møtene er basert på nyheter innen bransjen, oppdatering på aktuelle caser i arbeid.Vi får også inn aktuelle foredragsholdere fra medlemsmassen og det regionale næringsliv.Foto: Rose R. EllingsenMICE-forumMICE-forum er en kompetansegruppe bestående av direktører fra hotell- og konferansesentre av enviss størrelse og bredde. Gruppen arbeider med weekendmøter mot det nasjonale markedet som eret satsningsområde i regionen. Forumet har fokus på samhandling mellom de viktigste aktørene fordermed å øke markedsandelen nasjonalt. Målet er at regionen vår skal bli den foretrukne møtedestinasjoneni Norge etter Oslo/Gardermoen.


34 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 35Stavangerregionen i Oslo120 gjester fra næringsliv, organisasjoner og forbund deltok på «Stavangerregionen i Oslo». 30 utstillerefra Region Stavanger presenterte en region med tema ung og urban energi , nye musikktalenter blepresentert i minikonsert. Årets tema fremsto som nyskapende og innovativt, vi skal fremstå som regionensom tar sats inn i fremtiden med ny infrastruktur, stadig bedre flyrutetilbud og også en region somhar vill natur og spennende konsepter og tilby. Stavangerregionen skal ta større andeler i det nasjonalekonferansemarkedet og vi har et markedsmessig hovedfokus på Oslo baserte bedrifter og organisasjoner.Et konkret resultat fra årets arrangement er en internasjonal konferanse på ca 250 delegater hvorSUS er involvert som arrangør.Nettverksmøter for FoUUniversitetet i Stavanger, International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Forskningens HusI løpet av 2010 har vi gjennomført 8 møter, flere presentasjoner og en frokostsamling som en del avvår profileringsarbeid mot akademia, fag- og forskningsmiljøene. Vi har også hatt presentasjoner vedForskningens Hus, SUS.Markedsaktiviteter internasjonaltRegion Stavanger er andelshaver i Norway Convention Bureau (NCB) og flere av våre aktiviteter motdet internasjonale markedet gjøres sammen med dem. IMEX i Frankfurt og EIBTM i Barcelona ermøtesteder hvor vi deltar sammen med andre aktører fra Norge, for å sammen fremme MICE-turismetil Norge, men også avholder egne møter og presentasjoner. Fra vår region deltar også følgende medlemsbedrifter:Stavanger Forum, Scan One og Stavanger Konserthus.Utvikling i verdensmarkedet for internasjonale kongresser, 2000–2008, ICCA 2009.200020012002200320042005200620072008Rangert2007Rangert2008Norge 137 110 110 125 108 98 87 132 145 20 20Sverige 139 194 164 232 166 170 176 183 124 19 23Danmark 146 152 193 161 175 138 106 107 141 26 21Finland 150 184 168 185 156 119 325 200 168 17 17International Congress and Conference Association (ICCA) er en internasjonal paraplyorganisasjon meddatabase hvor historikk og roteringsmønster for internasjonale konferanser er samlet og systematisert.Vi deltok på The 49th ICCA General Assembly.Workshop i LondonRegion Stavanger deltok på work-shop og seminar i London arrangert av Innovasjon Norge og NorwayConvention Bureau. Tema for seminaret var Crisis Management innen MICE-segmentet, hvor eksperterfra blant annet Lewis Pr og Cat Publications bidro. Inviterte UK-kjøpere fikk møte Region Stavanger.Stavanger calling AberdeenDette salgsarrangementet var etterspurt av flere av våre medlemsbedrifter, hvorav mange har gjestedøgnog kunder fra Aberdeen. Vi koordinerte workshopen for møtebestillere og byrå, hvor vi i tillegg tilå presentere Stavangerregionen, la til rette for direkte salgsmøter mellom utstillere og gjester. Arrangementetble gjennomført på Skeene House, 23.september, med ca 50 deltagere. Dette resulterte blantannet i en visningstur for ATP Travel.Offshore Nothern Sea 2010Region Stavanger bisto med midler og bemanning på paviljongen som ble reist på messeområdetunder ONS sammen med andre regionale aktører. Vi deltok som vertskap under messen, og arrangerteogså en liten nettverkssamling for noen av våre kontakter og samarbeidspartnere innen våre strategiskesatsningsområder. Vårt hovedmål for dette prosjektet var å informere og profilere våre tjenester, synliggjøreStavangerregionen som aktuell destinasjon for nye møter og konferanser, samt fremme oss somfremtidig reisemål for ONS-delegatene.Visningsturer og bransjebesøkDet er viktig at møtebestillere, byrå og DMC-er er oppdaterte og godt informert om mulighetene somfinnes i vår region. I løpet av 2010 har vi planlagt og gjennomført flere visningsturer for blant annetScandianvian Image/Incentive, Fjell & Fjord, Den Norske Turistforening, Atp Travel, Annika Hayes, BCDTravel, Kranteknisk Forening, Barnesykepleierforbundet, Norsk Sykepleierforbund.Grundig planlegging og godt vertskap er viktig for oss når vi har besøk. Totalt har vi gjennomført 15visningsturer for byrå, foreninger og internasjonale DMC-er.


36Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåKurs og konferanseopplevelseri dagens NæringslivRegion Stavanger koordinerte våre partnere og innsalgettil Provisa, og ut av det fikk regionen til en 7siders kampanje sammen. Denne har forsterket vårposisjon og ikke minst synligjort nye muligheter foret kresent publikum. Stavangerregionen er forstsattfor lite kjent i det nasjonale makedet og det er derforviktig med synlighet og kontinuitet i prosjektene,Avinor deltok også på kampanjen. Den ble publisert imars 2010.Synlighet i mediaVi har en klar og overordnet mediestrategi der kjennskap til vårt forretningsområde vil gi oss økt vekst iårene som kommer. En rekke oppslag om MICE-satsningen viser at interessen er til stede, se under.Kan få stor sykepleierkongressdersom det går veien for regionstavanger og sykepleierne påuniversitetssjukehuset, får de besøk av600-700 sykepleiere fra hele europa omnoen år. - Vi jobber med flere arrangementoverfor denne faggruppen, derdette er det som har kommet lengst, fortellerheidi Jeanette nygård, kongressjefi region stavanger.Arrangementet det er snakk om er SpringMeeting on Cardiovascular Nursing,en årlig europeisk fagkonferanse forsykepleiere med ekspertkompetansepå hjertepasienter. Den arrangeres avEuropean Society of Cardiology Councilon Cardiovascular Nursing and AlliedProfessions (CCNAP). Innenfor NorskSykepleierforbund er det også en egenfaggruppe av kardiologiske sykepleiere(NSF-LKS).- Nå har lokalgruppen NSF-LKS,i tillegg til sentralstyret NSF-LKS,bestemt seg for å søke om å arrangereSpring Meeting on CardiovascularNursing i Stavanger i 2013 eller 2014, fiske arrangører på messer, påpeker hun. tyngde, sier Morken.forteller sykepleier Ingvild Morken ved Kardiologisk seksjon ved Stavanger I tillegg til fagmiljøet påUniversitetssjukehuset i Stavanger. Universitetssjukehus arrangerer årlig etUniversitetssjukehuset, er StavangersHun har selv deltatt på en rekke faglig seminar på Sola over to dager. Detinfrastruktur med gode kommunikasjonsmulighetertil de store flyplasseneav disse konferansene og sitter nå i er blitt utført sykepleieforskning og fag-arbeidsgruppen som jobber med å skaffe utviklingsprosjekter ved seksjonen medi Europa viktig for å få arrangementet tilStavanger dette arrangementet. Samtidig fokus på forbedring av praksis. Dette harbyen. Samtidig er Stavanger en liten byønsker Stavanger å arrangere den nasjonalekongressen til NSF-LKS i forkant, og internasjonale kongresser, publiserteet arrangement av denne størrelsen blirresultert i presentasjoner ved nasjonalei internasjonal sammenheng. Det gjør atnoe som kan bety over 600 deltakere artikler i nasjonale og internasjonale jour-synlige på en annen måte en i en europeiskstorby. Det er også et fortrinn.totalt. For regionen betyr et arrangement naler og prosedyrer og informasjon omav denne størrelsen mellom 10 og 15 millioneri inntekter.representant i det internasjonale styretbedret praksis.Tone M. Norekvål, som er Norges- Det er denne kompetansen vi byggeri CCNAP og tidligere leder i organisasjonen,har nå jobben med å frontelokAl kompetAnsepå i dette tilfellet, forteller Nygård.Initiativet til å få konferansen til StavangerStavangers kandidatur internasjonalt.kom fra Region Stavanger. Ifølge Nygård viktig For FAgmiljøethandler det mye om å finne fram til dyktigefagmiljøer lokalt når hun jobber for å mentet, men vi føler det veldig trygt med- Det blir en stor jobb om vi får arrange-av egil hollundbygge Stavanger som konferanseby. Region Stavanger i ryggen. Kongressen i- Det er lettere å motivere noen lokalt seg selv vil også være viktig for fagmiljøetenn å reise ut i den sture verden for å på sykehuset, et fagmiljø med betydeligmarianne jørgensen, torhild so li, Heidi jeanette nygård, ingvild morken, Britt sætre Hansen og unni m.edland er blant de som jobber for å få den internasjonale konferansen til stavanger. Foto: egil Ho lundFoto: © CH / Innovasjon Norge


Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå39Ferie og FritidNorgeskampanjen 2010I årets kampanje deltok åtte av Region Stavanger sine medlemmer; Choice Hotels, Kongeparken,Kronen gruppen, Norsk Oljemuseum, Rødne Fjord Sightseeing, Sandnes kommune, Sola Strand HotelTide Reiser og Region Stavanger. Kampanjen består av fire element. DM, nettpresentasjon, nettbannereog printannonsering. Vi valgte å annonsere i VG. I DM hadde vi 2/1 sides annonse. I år tokdeltok også Rogaland Fylkeskommune en sides annonse i DM. De fire destinasjonsselskapene ogfylket hadde felles layout i DM. For å styrke synligheten på nettet hadde vi våre egne sider underwww.visitNorway.no/Rogaland. Etter kampanjen var over ble det kåret en fem på topp liste, hvor RegionStavanger BA kom på 3. plass.Salgsreiser/Workshops/Messer i NorgeMessedeltakelseVi deltok ikke aktivt på noen messer i Norge. Vi deltok på fagdagene under Reiseliv10 på Lillestrøm oghadde møter med operatører og transportselskap.Workshop i SkienTele Tur i Drangedal hadde invitert lag og organisasjoner til reiselivsaften i Ibsenhuset i Skien.Arrangementet begynte med en presentasjon av Tele Tur og deres program. Deretter ble utstillernepresentert og vi var 16 bedrifter, med hovedvekt på hotell og noen destinasjonsselskap fra Østlandet.Etter gjennomført workshop var det tid for bespisning og underholdning. De fleste deltakerne haddemed gevinster til et gratis lotteri. 62 lag og organisasjoner deltok med 112 gjester. Rødne Fjord Cruisedelte stand med oss.Norwegian Travel WorkshopNTW ble arrangert i Molde. Dette er Innovasjon Norges årlige salgskonferanse for turoperatører fraNorge, Norden, Europa og noen oversjøiske land. Vi deltok under Fjord Norges paraply og det vartotalt ni bedrifter fra Rogaland som deltok. Region Stavanger BA hadde 12 forhåndsbookede avtaler. Vigjennomførte totalt 31 avtaler.Foto: © Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger


40 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 41Turisme internasjonaltStorbritannia 2010Bortfallet av fergeruten mellom Newcastle ogHotellgjestedøgn 2006–2010100 00080 00060 00040 000200620072008Vestlandet har fått store konsekvenser for besøkstallenefra det britiske markedet i hele regionen FjordNorge. I tillegg til dette ble Storbritannia berørt avfinans krisen. Rogaland har hatt en nedgang i antallbritiske gjestedøgn på hele 16,1 % fra 2008 til 2010.Fra 2009 til 2010 har vi en oppgang på 3,7 %, som20 0002009fordeler seg på både hotell, camping og hytte, mens02010Hordaland har hatt en nedgang på 8,8 %, Sogn ogStorbritanniaFjordane en nedgang på 1,7 % og Møre og Romsdalen nedgang på 3,6 %.Kilde: www.statistikknet.comStavangerregionen har en betydelig tilstrømning av gjester fra Storbritannia som overnatter på hotell.Dette kan i stor grad tilskrives yrkestrafikk, men vi ser at også sommersesongen trekker til seg gjester.Storbritannia er et meget egnet marked i forhold til kortferie, og selv om vi har hatt en nedgangskonjunkturde siste årene har Region Stavanger og Turismeprosjektet valgt å fortsette satsningen idette markedet, da det har stor betydning både for reiselivet og for annet næringsliv.Tyskland 201040 00035 00030 00025 00020 00015 00010 0005 0000Kilde: www.statistikknet.comNederland 201016 00014 00012 00010 0008 0006 0004 0002 0000Kilde: www.statistikknet.comHotellgjestedøgn 2006–2010TysklandHotellgjestedøgn 2006–2010Nedlerland2006200720082009201020062007200820092010Tyskland er Fjord Norge sitt viktigste utenlandskemarked. I 2010 var det 609 428 tyske gjestedøgni regionen på hoteller, camping, hyttegrender ogvandrerhjem (kilde SSB). Antall tyske gjestedøgnutgjorde 25,2 % av alle utenlandske gjestedøgni regionen. I Stavangerregionen hadde vi 43 658tyske overnattinger. Dette er en liten nedgang på0,5 % i forhold til fjoråret. 16 % av våre utenlandskegjestedøgn kommer fra Tyskland. Fordelingen avgjestedøgn er ca 50 % på camping og hytter, og ca50 % på hotell.Nederland har utviklet seg til å bli et av våre viktigstemarkeder. Med unntak av en dipp i 2009 harmarkedet hatt en stabil vekst. I 2010 oppnåddevi en vekst på 14 % samtidig som våre venner iFjord Norge hadde en samlet nedgang på 3,5 %.Nedgangen som oppleves ellers i landet har sammenhengmed at nederlenderen har redusert antalldager han tilbringer på ferie. For Stavangerregionenhar dette slått positivt ut. Vi føler oss trygge på atTurisme prosjektets kampanjer, rettet mot kortferieog weekendmarkedet, har truffet.Spania 201025 00020 00015 00010 0005 0000Kilde: www.statistikknet.comUSA 201025 00020 00015 00010 0005 0000Kilde: www.statistikknet.comHotellgjestedøgn 2006–2010SpaniaHotellgjestedøgn 2006–2010USA2006200720082009201020062007200820092010Spania er det av våre markeder som er sterkestrammet av finanskrisen. Vi har i 2010 hatt ennedgang på 11,8 %. Vi har opprettholdt satsningvår i dette markedet for ikke å miste posisjon nårkonjunkturen snur.I 2010 var vi med på markedskampanjer i USA.Dette har sammenheng med at det fra Avinors sideble investert betydelige midler i kampanjer for åmarkedsføre Norge som et attraktivt reisemål foramerikanere. Stavangerregionen og Preikestolenvar frontfigur i kampanjene ettersom Turismeprosjektetvar en sentral samarbeidspartner for Avinor.Resultatet er en formidabel økning av gjestedøgnfra USA på hele 34,7 % fra 2009 til 2010. Den storeøkningen viser seg tydelig i sommersesongen ogdet gjør oss trygge på at kampanjene våre virker.Markedsaktiviteter gjennom Fjord NorgeRegion Stavanger deltok i år i gjennom Fjord Norge i kampanjer på disse markedene:Danmark: Fokus på hovedkampanjen i samarbeid med Innovasjon Norge, boardseksponering og påwww.visitnorway.dk med presentasjon av destinasjonene. Sosiale medier kampanje, E-nyhetsbrev.Nederland: Deltakelse i Innovasjon Norges sommerkampanje som en del av Fjord Norges presentasjon.Nyhetsbrev, artikkel i pressemelding og forskjellige online tiltak.Storbritannia: Deltakelse i Innovasjon Norges sommerkampanje, i eget Fjord Norge bilag i DailyTelegraph, presentasjon på visitnorway.co.uk med artikkel og link, deltakelse i travel news ogpresse reiser.Spania: Aktivitetene i Spania bestod av onlineartikler, visningsturer for spanske turoperatører,dekorterte busser i Barcelona og Madrid,deltakelse i hovedkampanjen og facebook.Nyhetsbrev, pressemelding og pressebesøk.Tyskland: Deltakelse i Innovasjon Norges sommerkampanje,presentasjon av destinasjonenog attraksjoner i bilag for baseferie ogrund reiser, presentasjon på visitnorway.demed link til egne hjemmesider, passiv messedeltakelsei Wien.


42 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 43Innovasjon NorgeKick-off «Reiselivsaktiviteter 2010»Innovasjon Norges (IN) årlige Kick-Off for neste års reiselivsaktiviteter fant sted i Oslo 9. september. Direktøri Innovasjon Norge Gunn Ovesen åpnet konferansen. Aktuelle tema – Hvordan jobbe bærekraftig– De gode historiene – Skape resultater og skape nytt – Kunnskapsbasert reiseliv. Vi hadde også møtermed Innovasjon Norges utenlandskontor.MessedeltakelseInternationale Grüne Woche, Berlin 15.–24.1.2010Landbruks- og Matdepartementet er utstiller i nært samarbeid med Innovasjon Norge og ambassadeni Berlin. Til årets messe var 28 utstillere innen mat og reiseliv invitert til å delta. I år ønsket de åvise at Norge har verdens mest naturbaserte reiseliv med spennende opplevelsesveier, kultur, norskeråvarer og produkter av høy kvalitet. Norge disponerte en stand på 300m2 på tvers av hallen og ertredelt. Fjord Norge var invitert til å delta og vi var 4 bedrifter som deltok. Dagene ble fordelt og RegionStavanger deltok på messen fra 21.1 til 24.1. Region Stavangers deltakelse var et samarbeid medMatopplevelser i RogalandITB, Berlin 10.3.–14.3.2010ITB – Internationale Turismus Börse, er en kombinert fag- og publikumsmesse over fem dager, hvorde tre første er for fagbesøkende. I år deltok 11 127 utstillere fra 187 forskjellige land.I Tyskland har deskandinaviske land felles stand på messer. 13 bedrifter deltok under Fjord Norge paraplyen.I forkant av messen hadde jeg sendt nyheter til Innovasjon Norges presseansvarlig, som ble formidlettil pressen i Tyskland. Fjord Norge sendte også ut newsletter i forkant av messen til operatører i Tysklandog Østerrike. 15 møter med operatører, transportører, presse og TV team i løpet av de tre dageneRegion Stavanger deltok.Andre messerRegion Stavanger deltok med passivt (med brosjyremateriell) på følgende messer; Herning i samarbeidmed Fjord Line, Graz og Innsbruck i samarbeid med Welcome Air. Utrecht i Nederland. I Spania deltokvi passivt på FITUR i Madrid, SITC i Barcelona, i San Sebastian og Bilbao.Workshop i LondonI forkant av workshopen ble det avholdt et markedsmøte for deltakerne fra Norge. Samtidig og påsamme sted er det arrangement for cruisenæringen. Region Stavanger BA oppnådde 12 avtaler i løpetav arrangementet.Workshop i København.Innovasjon Norge arrangerte sin årlige workshop i København. Det var godt oppmøte blant kjøperne,28 deltakende bedrifter. Flere av kjøperne deltok med to og tre deltakere. Totalt 36 stands fra Norge.Region Stavanger delte stand med Kronengruppen. Vi hadde før workshopen startet fått 10 av 16forhåndsmulige bookinger. I løpet av dagen gjennomførte vi 14 møter. Mottakelse i den norske ambassadørensresidens etter workshopen.Skandinavisk Workshop i New york CityInnovasjon Norge arrangerte den 28. oktober sin «Go Scandinavia» workshop på Continental BarclayHotel på Manhattan i New York City, New York. Målet for workshopen var å introdusere Skandinavia ogderiblant Norge som destinasjon for turoperatører og reisebyrå i USA og Canada. Noen kjente alleredetil Norge som reisemål, men ikke da Stavanger, mens andre var helt ukjente med Norge som destinasjon.Der var selgere tilstede som representerte forskjellige reisemål i Norge, Danmark, Sverige, Finlandog Island. Det var godt oppmøte blant kjøperne, 35 deltakende bedrifter fra hele USA og Canada. Dervar 45 selgere totalt fra Skandinavia. Totalt 14 deltagende selskap fra Norge. Region Stavanger hadde iløpet av dagen møte med 17 forskjellige turoperatører.Workshop i Moskva 31. august og i St. Petersburg 2. septemberRegion Stavanger deltok for første gang på workshops i Russland og vi delte stand med Kronengruppen.Etter ankomst i Moskva hadde vi et markedseminar for selgerne fra Norge. Vi var ca. 55deltakende bedrifter. Før workshopen i Moskva hadde jeg forhåndsbooket 19 avtaler. To av dem blekansellert men i tillegg fikk vi 12 nye avtaler. På kvelden var det båttur for alle. Vi forflyttet oss med togtil St. Petersburg. Her hadde vi 22 forhåndsbookede avtaler, hvis 11 av dem ikke møtte opp. I tilleggfikk vi 7 nye avtaler.Visningsturer ferie/fritid for operatører, transportører og reisebyråI løpet av året har vi vært vertskap for 65 gjester. Fordeling på land: Skandinavia– 4, Frankrike – 8,Italia – 8, Russland – 14, Spania – 12, Tyskland / Østerrike -19.Ferie – fritidsforumFerie – fritidsforum ble opprettet i høst og første møte er avholdt. Ferie- fritidsforum er en kompetansegruppeav åtte direktører fra hotell, transportør, museer og fornøyelsespark, som representerer breddeni Region Stavanger BAs medlemmer.TurismeprosjektetTurismeprosjektet startet i 2007 i regi av Region Stavanger BA, Greater Stavanger og Stavanger2008.Avinor bevilget i 2006 en grunnfinansiering på totalt 15 mill. kr over en 3-års periode, med oppstart i2007, hvor Anne Gina Fredriksen er prosjektleder. I 2010, etter avsluttet 3-års periode, ønsket Avinorå videreføre prosjektet men med en forutsetning at regionen var villig til å delta i et spleiselag. Det blederfor for første gang søkt om midler fra regionen. Grunnfinansieringen i 2010 endte på 4,4 mill. kr,hvorav 2,7 mill. kr kom fra Avinor, 1,0 mill. kr kom fra Rogaland Fylkeskommune, 0,5 mill. kr fra StavangerKommune, 0,1 mill. kr fra Greater Stavanger og 0,1 mill. kr fra Kongeparken. Totalbudsjettet for2010 endte på 15,05 mill. kr, hvorav resterende midler kom fra Innovasjon Norge, flyselskapene ogøvrige partnere. Totalt i perioden 2007–2010 har prosjektet investert 62 mill. kr på vegne av Stavangerregioneni utvalgte markeder.Investeringene har blitt gjennomført som salgsutløsende markedskampanjer, hvor kriteriene for investeringhar vært at flyselskapet deltar med «lokkepriser» og har direkterute til Stavanger Lufthavn Sola.Enkelte av flyselskapene har også bidratt med betydelige midler direkte i kampanjene.I 2010 investerte prosjektet i Tyskland, UK, Nederland og USA. I det tyske markedet samarbeidet prosjektetmed Lufthansa i Frankfurt og med Norwegian i Berlin. I Nederland gjennomførte man kampanjei Amsterdam og omegn i samarbeid med KLM. På det britiske markedet investerte prosjektet i London,


44 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 45Newcastle og Aberdeen. I London samarbeidet man med Norwegian, i Newcastle og Aberdeen medEastern Airways og Widerøe. Nytt av året var en satsning på det amerikanske markedet. Icelandairstartet flyvninger fra Stavanger Lufthavn Sola i mai 2010, med forbindelser til USA via Island. Det er etavvik fra kravet om direkte rute, men ansees som tilnærmet en direkterute.I samarbeid med Icelandair gjennomførte man kampanjer i New York, Boston og Seattle.Økningen i antall gjestedøgn fra USA og Nederland viste en svært positiv utvikling i 2010. Fra UK varden en liten økning, men fra Tyskland var det en nedgang. I hovedsak skyldes nedgangen fra Tysklandbortfall av turoperatøren Catherina Reisen.Økningen i utenlandstrafikken på Stavanger Lufthavn Sola i 2010 var på 4,5 %, mot TØI’s prognosepå 1,24 %. Økningen i antall gjestedøgn relatert til ferie- og fritid totalt for Region Stavanger pr.desember var på 12,9 %, sammenlignet med Fjord Norge på 9,8 % og Norge totalt på 5,7 %. RegionStavanger ble i 2010 en av vinnerne i ferie- og fritidsmarkedet i Norge.Stavanger er verdens nest beste cruisedestinasjon2010 ble nok et rekordår både i antall cruiseanløp og cruisegjester. 176 000 cruisegjester var i byen ogregionen, fordelt på 111 cruiseskip. Skipene hadde også over 60 000 mannskapsmedlemmer og dermedhadde langt over 200 000 mennesker mulighet til å gå i land på dagsbesøk i Stavanger regionen i2010.Markedsføring og koordineringen av cruise til Stavanger ledes av Anders Bang-Andersen for Stavangerkommune og Stavangerregionen Havnedrift. I 2005 var tallene 40 000 gjester fordelt på 50 skip.Etter 2007 har Stavanger årlig hatt oppsiktsvekkende økning i cruisetrafikken. I tillegg til cruiseskipene iStavanger, har en del cruiseskip vært i Ryfylke uten å gå til havn.Tross utfordringene i verdensøkonomien har det lykkes cruiserederiene å fylle sine skip godt opp.Stavanger er nå Norges 4. største havn målt i antall cruisegjester og regnes for en av de raskestøkende anløpssteder nord for Gibraltar.Cruisetrafikk de siste 6 år. 2011 er anslag2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011?Antall anløp 50 68 56 89 99 111 126?Gjester ombord 40 066 62 995 67 551 125 516 147 405 176 000 225 000?Gjester pr anløp 801 926 1 206 1 410 1 488 1 586 1 785?De fleste cruisegjestene i Stavanger er europeere. Briter, tyskere, spanjoler og italienere utgjør destørste nasjonalitetsgruppene. Det kan ventes en viss økning i antall nederlendere og franskmenn i2011. En tredjedel av alle cruisegjestene kjøper utflukter til Lysefjorden. Det har ellers vært solgt et stortantall plasser på ulike guidede turer. Det store antall cruisegjester bidrar også til et betydelig aktivitetsnivåfor turbussene. Hermetikkmuseet og Oljemuseet merker en viss oppgang i besøket når cruiseskiper i havn. Cruisegjestene viser tydelig igjen i byens sentrumsgater når skip ligger inne. StavangerSentrum A/S (STAS) har også i år virkelig vist interesse og engasjement i forbindelse med cruiseanløpene.STAS har klart tilkjennegitt ønsker om fortsatt engasjement.Det foreligger ingen egen undersøkelse for Stavanger om hva cruiseanløp genererer av omsetning.Men det finnes tall fra flere andre steder som gir gode pekepinner (eks i 2006 Oslo: 1 300 kr perperson, Bergen 900 kr per person). Undersøkelser gjort av European Cruise Council og InnovasjonNorge viser at direkte forbruk i land i Norge i fjor utgjorde ca 1,6 milliard kr (1 260 437 passasjerer).Noen hevder cruisegjestene trolig bruker opp mot 800 kr i forbindelse med at de går i land i Stavanger,– men om de «kun» bruker 500 kr per person, så blir summen betydelig. I tillegg kommer havneavgift,Kystverkets betydelige gebyrer og det mannskap og skip bruker i havn. Antall cruisegjester er avstørre betydning for verdiskapningen i regionen enn antall skip. Cruisegjester har også stor tilbøyelighettil å vende tilbake til steder de har sett fra cruiseskip, om de senere skal på individuell ferie.Cruiserederienes egen markedsføring er av betydelig omfang. Stavanger nevnes dermed kort i millionerav kataloger, og på mange svært godt besøkte nettsider. Innovasjon Norge forventes snart åundersøke cruisetrafikkens betydning nærmere.Tiltakene for å markedsføre Stavanger som cruisedestinasjon omfatter hovedsakelig deltakelsemesser, konferanser og andre viktige møteplasser for cruisenæringen, i tillegg til annen kontakt medrederier på kontinentet. Relasjonsbygging og nettverk er meget viktig i denne sammenhengen.Lokale medier har viet cruisetrafikken til Stavanger meget omfattende oppmerksomhet. Det er ikkeregistrert negative oppslag, slik som for få år siden. Dette er meget viktig mht å skape aksept blant folki regionen for cruiseanløpene.Stavangers cruiseutvikling handler ikke bare om økt kvantum,men også om kvalitet.En fersk mastergradsoppgave fra Syd Dansk Universitet viser tydeligat cruisegjestene som besøker Stavanger er meget tilfreds etter å avært i land. Hele 99 % er tilfredse, 88,3 % av de som har vært påutflukt er tilfredse med guidene og langt over 70 % er tilfreds medtilbudet av utflukter.I desember 2010 kom Stavanger på en del andreplass i en kåringav verdens beste cruise destinasjoner.


Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå47VertskapTuristinformasjoneneStavanger og Sandnes turistinformasjonskontorerBegge turistinformasjonskontorer hadde i 2010 status som autoriserte turistkontorer klasse 1.I sommersesong, fra 1. juni til og med 31. august, ble det ansatt tre ekstra informasjonsmedarbeiderepå turistkontoret i Stavanger. Stavanger turistinformasjonskontor hadde i 2010 en økningpå besøkende 89 806 mot 87 960 besøkende i 2009. Dette er en oppgang på 2 %. Økningen harsammenheng med anløp av flere cruisebåter enn i 2009. I 2010 kom som i tidligere år flest turisterfra Tyskland, deretter fra Norge, Storbritannia og Spania. Sandnes turistinformasjonskontor hadde i2010 3 876 besøk til turistkontoret mot 3 444 i 2009, en oppgang på 11 %. Her besvares også allee-posthenvendelser og telefon henvendelser.Primære tjenester i turistinformasjonskontorene i Sandnes og StavangerStavanger og Sandnes turistkontorer kunne i 2010 som tidligere år tilby oppdatert informasjon omStavangerregionen, informasjon om våre medlemmer, kulturarrangement i regionen, samt informasjonom sentrale steder i resten av landet. I tillegg til brosjyremateriell på forskjellige språk, kunne turistkontoreneformidle denne informasjonen på fem forskjellige språk i lavsesong, og syv forskjellige språk ihøysesong.Sekundære tjenester i turistinformasjonene i Sandnes og StavangerI tillegg til salg av suvenirer, bøker, postkort, frimerker og hotellpass solgte Stavanger turistkontor i 2010billetter til bysightseeing og billetter til fjordsightseeing inkludert kombinert billett for fottur til Preikestolenog Kjerag. I tillegg kunne turistkontoret tilby reservasjon av overnatting. Stavanger turistkontor formidletogså i 2010 utleie av sykkelutleie, et samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Sykkelzentrum(leverandør og eier av syklene). Det var 15 sykler tilgjengelig både for korttids- og langtidsutleie. Totalt305 personer benyttet seg av dette tilbudet i 2010 mot 339 personer i fjor.Sandnes turistkontor solgte hotellpass, suvenirer, bøker, postkort og frimerker, i tillegg kunne detilby gratis bysykler i perioden mai til september til tilreisende og lokalbefolkning. Dette turistkontoretkunne tilby reservasjon av overnatting. I tillegg hadde turistkontoret tre sykler tilgjengelig for utleie somer tilrettelagt for lengre distanser enn bysykling. Dette er et samarbeid med Sandnes kommune, SpinnSykkelshop og Region Stavanger BA. Det var 24 personer som benyttet seg av dette tilbudet i 2010mot 30 personer i 2009.Nytt tiltak i Stavanger turistkontorSommeren 2010 forsatte vi med at medlemmer hadde stand på turistkontoret i Stavanger. Vi deltedagen i to og 17 av våre medlemmer hadde stand fordelt på 53,5 dager. Alle hadde bannere, brosjyrerog mange hadde smaksprøver å dele ut. Initiativet ble godt mottatt av gjestene til turistkontoret.distribusjon av kart og regionsguide 2010Medlemmene fikk i januar distribuert Regionsguiden 2010. Totalt antall brosjyrer distribuert til allemedlemmene er 68 865. Fordelingen per språk var 21 670 norske, 20 660 engelske, 15 000 tyske og11 535 spanske. Dette utgjorde omtrent 21 % av opplaget. Medlemmene har i etterkant hentet merbrosjyrer direkte fra turistinformasjonskontorene.Stavanger og Sandnes turistkontorer sendte i 2010 ut 33 063 regionsguider 2010 mot 28 974utsendte guider i 2009. 31410 regionsguider ble i tillegg hentet i eller levert ut fra Sandnes og Stavangerturistkontor (utleveringer over 10 eksemplarer). Det har blitt hentet eller levert ut 16850 kart fraturistkontorene (utleveringer over 10 eksemplarer). Det er delt ut 57 300 kart ved cruiseanløpene iStavanger i 2010.Foto: © Monica Larsen / Region Stavanger


48Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåKjenn din egen region 2010Fra og med tirsdag 25. mai til og med torsdag 27. mai 2010 arrangerte vi det årlige kurset Kjenn dinegen region. I tre dager fikk deltakerne lære mer om aktiviteter, attraksjoner og opplevelser i Stavangerregionen,samt fokus på det å være et godt vertskap, hvilke verktøy som kan brukes for å finneinformasjon om regionen og hvordan sosiale medier kan benyttes for å profilere regionen. Deltakernefikk også mulighet til å bli bedre kjent med mange av medlemmene og samarbeidspartnerne våreinkludert Stavanger naturhistoriske museum, Arkeologisk museum i Stavanger, Agape, Vitenfabrikken,Sandnes2160, Charles & De, Flyhistorisk museum, Figgjo, Kongeparken, Gjestal, Norsk vegmuseum,Byrkjedalstunet og Frafjord hytteutleie. I tillegg fikk deltakerne være med på matsafari og byvandringi Stavanger sentrum samt padletur på Ims-Lutsivassdraget. Kurset hadde 19 deltakere fra 12 av våremedlemsbedrifter og samarbeidspartnere.Kartdesign med internasjonale prisdryssRegion Stavanger BA har samarbeid med kartograf Kevin Paul Scarrott som harwww.stavanger-guide.no. Kartene som finnes tilgjengelig på web kan lastes ned og printes, og finnesi tretti ulike språk. Dette samarbeidet bidrar i tillegg til at våre tilreisende turister og gjester får et godtverktøy med bykart og tilogfra-kart, synlighet for Stavangerregionen med bakgrunn i atwww.stavanger-guide.no og www.sandnes-guide.no har godt besøkte sider. Det er påwww.regionstavanger.com 10 708 sidevisninger for kart fra Scarrott. I tillegg rangererwww.stavanger-guide.no som nummer 13 på trafikkilder til www.regionstavanger.com.Foto: © Monica Larsen / Region Stavanger


Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå51Årsregnskap 2010Årsregnskapet, som er utarbeidet av organisasjonens styre og ledelse, må leses i sammenheng medårsberetningen og revisjonsberetningen.Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar medaksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2010.RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsattdrift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjenteinntekter.Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, leggesdet ved på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare,kostnadsføres. Regnskapsprinsippene er utdypet nedenfor.Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling)Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføressamtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter,kostnadsføres når de påløper.Eiendeler og gjeldEiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etterbalansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktiggjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert somantatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert somanleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringesavskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning avanleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger. Ordinæreavskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historiskkostpris.FordringerFordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.Foto: © Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger


52 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 53Resultatregnskap 2010Note 2010 2009Driftsinntekter 1 11 711 147 8 496 536Offentlige tilskudd 1 6 075 544 4 508 070Sum inntekter 17 786 691 13 004 606Varekostnad 2 835 897 2 540 553Lønnskostnad 4 5 843 198 6 231 455Annen driftskostnad 8 155 182 4 186 281driftsresultat 952 414 46 317Annen renteinntekt 32 648 28 119Annen finansinntekt 0 14 562Annen rentekostnadNetto finansposter 32 648 42 681Resultat før skatt 985 062 88 998Årsresultat 8 985 062 88 998Anvendelse av årsresultatetTil egenkapital 9 985 062 88 998Sum anvendelse 985 062 88 998Balanse 2010Note 2010 2009EiendelerAnleggsmidlerFinansielle anleggsmidlerInvesteringer i aksjer og andeler 5 82 500 82 500Sum anleggsmidler 82 500 82 500OmløpsmidlerVarebeholdning 3 119 040 99 139FordringerKundefordringer 2 1 285 960 344 299Andre fordringer 581 225 139 507Sum fordringer 1 867 185 483 806Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 4 177 042 2 416 448Sum omløpsmidler 6 163 267 2 999 393Sum eiendeler 6 245 767 3 081 893Note 2010 2009Egenkapital og gjeldEgenkapitalEgenkapital 1 140 910 1 051 907Årets resultat 985 062 88 998Sum egenkapital 31.12. 9 2 125 977 1 140 910GjeldKortsiktig gjeldLeverandørgjeld 2 552 318 349 293Skyldige offentlige avgifter 6 540 338 361 463Annen kortsiktig gjeld 1 027 128 1 230 219Sum gjeld 4 119 784 1 940 975Sum egenkapital og gjeld 6 245 767 3 081 891Stavanger 3. mars 2011Lars Ola SolstadStyrelederHarald MingeNestlederElin SchancheStyremedlemCornelius MiddelthonStyremedlemElin Ravndal BellStyremedlemOdd LanghelleStyremedlemSvein Arild HolmenStyremedlemAnne-May WaageStyremedlemGry Østrått SædbergStyremedlem


54 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 55NoterNote 1 – SegmentinformasjonRegion Stavanger er en medlemsorganisasjon med medlemmer fra bedrifter, institusjoner og organisasjonermed tilknytning til eller interesse for reiselivet innen lagets område, samt kommuner som haropprettet spesiell samarbeidsavtaler med laget.Region Stavanger sine inntekter er relatert til offentlige tilskudd, annonsesalg og medlemsavgifter.Turismeprosjektet 2010Inntekter 4 570 000Kostnader 4 382 353Resultat 187 646Resultatet til turismeprosjektet er balanseført og dermed ikke overført til annen egenkapital.Note 5 – AksjerRegion Stavanger hadde pr 31.12.10 følgende aksjer i andre selskaper:SelskapenesaksjekapitalAntallaksjerPålydendetil sammenVerdi ibalansenFjord Norge AS 4 150 000 12 60 000 60 000GuideCompaniet 173 000 149 74 500 19 500Måltidens Hus AS 703 000 3 3 000 3 000137 500 82 500Note 6 – SkattetrekksmidlerInnestående på skattetrekkskonto pr 31. desember 2010 er kr 205 393,-Note 2 – KundefordringerKundefordringer er redusert med en samlet regnskapsmessig avsetning på kr 161 459.Region Stavanger anser dette som tilstrekkelig for å møte eventuelle fremtidige tap.Note 3 – VarebeholdningVarelageret er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.Note 7 – Langsiktig gjeldRegion Stavanger har pr 31.12.10 ingen langsiktig gjeld.Note 8 – skattSelskapet fikk i 2005 innvilget skattefritak.Note 4 – Lønnskostnader og pensjoner2010 2009Lønninger 4 852 929 4 761 617Folketrygdavgift 751 631 712 362Pensjonskostnader 487 823 464 851Andre ytelser -249 185 292 625Lønnskostnader 5 843 197 6 231 455Antall årsverk 10 9Note 9 – EgenkapitalAnnen EKSumEgenkapital 31.12.2009 1 140 910 1 140 910Årets endring i egenkapital:Årsresultat 985 062 985 062Egenkapital 31.12.2010 2 125 973 2 125 973Godtgjørelser (i kroner) i 2010 Daglig leder StyreLønn og annen godtgjørelse 823 210 0Ingen av selskapets ansatte har lån i selskapet.RevisorKostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr 27500,- og kr 8 490 for annen bistand.PensjonerAvtalte pensjonsforpliktelser er dekket av kollektiv pensjonsforsikring.


56 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 57Revisjonsberetning


58 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og HåRandaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 59MedlemmerA/S RiskafjordAgapeAnn-Kristin Sørvåg / Ann KArkeologisk Museum ved Universitetet iStavangerAvinorAvis BilutleieAxelssonBed & Breakfast Circle StavangerBed, Books & BreakfastBest Western Havly HotellBigwall Kayaking ToursBistrohusetBliss ReiseopplevelserBryne Kro og HotellByguiding Erik Rønning BergsagelByrkjedalstunet ASByrkjedalstunet Lys ASBølgen & Moi StavangerCafè StingCasa NostraCentrum RomutleieCharles & DeCheckpoint CharlieCity OvernattingClarion Hotel StavangerComfort Hotel SquareComfort Hotel StavangerConventor ASDeliziaDet Lille HusetDøvre Event og Marketing ASEland Bed & BreakfastEli N. AgaEnergihotelletExpert Reiser ASFiggjo ASFinnøy Havsenter ASFirst Hotel AlstorFjord Events ASFjord Line ASFjord Tours ASFjordbris Hotell ASFlor & Fjære ASFolkenFood StoryForus LeilighetshotellFrafjord HytteutleieFrafjord SpaGalleri SisyfosGamlaVærket Hotell & RestaurantGjesdal GjestgiveriGjesdal KommuneGjestal Spinneri ASAGuidecompaniet ASGyro Stavanger asHall TollHandelsstedet RamsvigHansen HjørnetHelgåleiren ASHelgøy Skyssbåt ASHerlige Stavanger RestauranterHertz BilutleieHimmel Og HavHolmavatn Ungdoms- og MisjonssenterHordatun HotelHotell SverreHummeren HotellHuset ved HavetHå KommuneHåvard Hølland GalleryHøydepunkt Arrangementsservice ASJohs Lunde YachtingJæren HotellJærkokkenJærmuseetKlepp kommuneKlepp SparebankKolumbus, Rogaland Kollektivtrafikk FKFKronen Gaard HotelKulturkompanietKunstpausen / Skur 2KvadratKystgallerietLilland HotellLundsvågen NaturskoleLysefjorden Opplevelser ASLysefjordsenteretM44MatsafariMingarWalker GlassblåseriMo LaksegardMuseum StavangerMyhregaarden Hotel StavangerNorCopter ASNorsk OljemuseumNorsk Telemuseum StavangerNorwegian Air Shuttle ASAObrestad Hytteutleie, BrekkebuaOleana Stavanger ASOstehusetPraktfullt.NoPreikestolen FjellstueQuality Airport Hotel StavangerQuality Hotel ResidenceRadisson Blu Atlantic HotelRadisson Blu Royal HotelRandaberg kommuneRezidor Park Inn StavangerRica Forum HotelRica Hotel Airport StavangerRica Park Hotel StavangerRogaland Fritidspark AS - KongeparkenRogaland KunstmuseumRogaland Taxi ASRogaland TeaterRogalandsheimen GjestgiveriRødne Fjord CruiseSAGA BOK - Hele Norges SagaforlagSandnes BryggeSandnes GarnSandnes Hytter og Camping, VølstadskogenSandnes kommuneSASScan One ASScandic Hotel ForusSF Kino Stavanger/Sandnes ASSHIT Scateboard CompanySjokoladepikenSjøhusene i Stavanger ASSjøhuset SkagenSkagen Brygge HotellSkansen HotelSola kommuneSola Strand HotelSpa-Hotell VelværeSPserviceSt. Svithun HotellStavanger Bed & BreakfastStavanger ForumStavanger GlassblåseriStavanger GuideserviceStavanger Kaffebrenneri ASStavanger kommuneStavanger KonserthusStavanger KunstmuseumStavanger lille HotelStavanger Mosvangen CampingStavanger SymfoniorkesterStavanger TaxisentralStavanger VandrerhjemStavanger-Madla B&BStavangerenTango Bar & KjøkkenTeddy Language EnterpriseThe Backpack ShackThon Hotel MaritimThon Hotel SandnesTide Reiser ASTime KommuneTodnem Seng & FrokostTomat og Kjøkken as, Gaffel & KaraffelTryggvi IslandshestegårdUpwindUtstein KlosterUtstein PilegrimsgardVassøy KrabbeVeolia Transport Sør ASVIA Travel Norge AS, avd. StavangerVictoria HotelViking KonferansesenterViste AppartementViste StrandhotellWoldcamWorld Event asÅmøy FjordferieØrnabergtunet


www.regionstavanger.comDesign: Pro&Contra – Layout: Region Stavanger – Prepress og trykk: Spesialtrykk – Forsidebilde: © Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger

More magazines by this user
Similar magazines