Frokostforedrag Ivar Vigdenes OED - Zero

zero.no
  • No tags were found...

Frokostforedrag Ivar Vigdenes OED - Zero

Klimahensyn på norsk sokkelZero frokostmøte – 7.februar 2012Ivar Vigdenes – politisk rådgiver Olje- og energidepartementetOlje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed


Lave utslipp på norsk sokkelKlimagassutslipp i ulikepetroleumsprovinser ikg/fat produsertoljeekvivalent.Kilde: OLF2Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed


Stort kraftbehov i petroleumssektorenSUM kraftbehovKraft fra nettetElektrisk kraftgenerering offshoreMekanisk kraftgenerering offshore20 TWh5 TWh7 TWh8 TWh• Felt med kraft fra land: Ormen lange, Snøhvit, Troll A, Gjøa,Valhall, Goliat (2013)• Landanlegg koblet til nettet: Kårstø, Kollsnes, Tjelbergodden,Nyhamna, Sture, Mongstad3Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed


Kvotepliktig sektor• Elektrisitetsproduksjon og petroleumssektoren erkvotepliktige i EU ETS• I EU ETS er de totale CO 2 -utslippene regulert gjennomet kvotetak• Petroleumssektorens reduserte etterspørsel etterkvoter kompenseres i andre sektorer i EU ETS• Et eventuelt pålegg om kraft fra land vil væredobbelregulering av kvotepliktig sektor4Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed


Hovedutfordringer for kraft fra land• Effektene på utslipp– Utslippene i kvotesystemet endres ikke• Kraftsituasjonen på land– Kraft fra land må ikke gi negative effekter påkraftsystemet på land• Nettutubygging – tidsaspektet– Kraft fra land gir ofte behov for styrking av nett.Nettbygging er tidkrevende.– Stor usikkerhet knyttet til behovet i petroleumssektoren• Store investeringer– Som oftest bare realistisk ved nye utbygginger5Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed


Etablert politikk for kraft fra land• Stortingsvedtak, 1996:”Ved alle nye feltutbygginger skal det legges fram enoversikt over energimengden og kostnadene ved åelektrifisere innretningen framfor å bruke gassturbiner”.• Dagens politikk medfører at operatørene vurderer kraft fraland ved alle nye utbygginger eller store ombygginger.• Dagens system/virkemiddelbruk fører til at kraft fra landvelges der dette totalt sett er den beste løsningen.– Nivå på CO2-pris (kvote+avgift) avgjør om tiltaket skalgjennomføres eller ikke6Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed


Petroleumsmeldingen 2011:viderefører og konkretiserer politikken• Politikken for kraft fra land ble behandlet og vedtatt iPetroleumsmeldingen.• Konklusjonspunkter:– Kreve vurdering av kraft fra land som energiløsning fornye felt og ved større ombygginger av eksisterende felt,herunder vurdere relevant levetid.– Følge opp at operatøren for nye feltutbygginger ipetroleumssektoren på et tidlig tidspunkt søker omtilknytning til nettet i tilfeller der kraft fra land er aktuelt.– Statnett skal legge til rette for framtidig kraftforbruk,blant annet større og spesifikke økninger i kraftforbruket ipetroleumssektoren, dersom dette ersamfunnsøkonomisk lønnsomt.7Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed


Nye utbygginger og ombygginger –politikken leverer kraft fra landKilde: NVE/OD, 20108Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed


Mest aktuelt ved nye, selvstendigeutbygginger9Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed


Konsekvenser for kraftsystemet• Store nye kraftuttak får konsekvenser forkraftsituasjonen på land• Kraftnettet er sjeldent forberedt på å ta i mot storeøkninger i kraftforbruket• Negative effekter for andre brukere må unngås• Viktig med grundige vurderinger av nett og tilgang iden aktuelle regionen.• Fremføring av ny kraft tar tid10Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed


Konklusjon• Elektrisitetsproduksjon og petroleumssektoren erkvotepliktige i EU ETS – i prinsippet ingen globalklimaeffekt innenfor kvoteperioden.• Kraft fra land til eksisterende felt er kostbart – mestaktuelt ved nye utbygginger• Hensynet til kraftsystemet på land – hindre negativeeffekter.• Sak til sak vurdering er viktig• Dagens politikk har siden 1997 levert kraft fra land derdette er hensiktsmessig• Ytterligere bruk av kraft fra land vil kunne kreveforsterkninger i nettet11Olje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed


Klimahensyn på norsk sokkelIvar VigdenesOlje- og energidepartementet | regjeringen.no/oed

More magazines by this user
Similar magazines