Miljøorganisasjoner sier ja til Høg-Jæren Energipark - Zero

zero.no

Miljøorganisasjoner sier ja til Høg-Jæren Energipark - Zero

Stavanger / Oslo 12. mai 2005Miljøvernminister Knut Arild HareideOlje- og energiminister Torhild WidveyMiljøorganisasjoner sier ja til Høg-Jæren EnergiparkMiljøorganisasjonene Natur og Ungdom, Bellona og ZERO vil med dette fellesbrevet støtte NVEs innstilling om konsesjon til vindmøllepark på Høg-Jæren.Natur og Ungdom, miljøstiftelsen Bellona og ZERO (Zero Emission ResourceOrganisation) har registrert at Samarbeidsrådet for Naturvernsaker og Naturvernforbundet iRogaland har bedt Olje- og Energidepartementet om en ytterligere utsettelse av Høg-JærenEnergipark. Dette i påvente av at nye retningslinjer for vindkraftverk skal bliklare. Naturvernforbundet i Rogaland har også påklagd NVEs konsesjonsvedtak avHøg-Jæren Energipark. Vi vil med dette begrunne hvorfor vi ikke kan stille ossbak et slikt forslag.Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gangVi i de rike landene forurenser mest, men det er de fattige landene som rammeshardest av klimaendringene. Vi har alle muligheter til å gjøre noe medklimaproblemet. Likevel bruker vi ikke i tilstrekkelig grad de mulighetene vihar i Norge til å satse på fornybar energi som vindkraft.FNs klimapanel (IPCC) sier at vi må redusere våre klimagassutslipp med 60-80prosent innen 2100 for å hindre farlige klimaendringer. Norge har et stortklimaansvar. I dag ligger vi milelangt frå å nå våre Kyoto-forpliktelser;utslippene i Norge har økt med 11 prosent fra 1990 til 2004, og vi er iverdenstoppen når det gjelder CO2-utslipp. I april i år meldte StatistiskSentralbyrå at dersom myndighetene ikke straks setter i gang tiltak vilutslippene bare fortsette å øke. Natur og Ungdom, Bellona og ZERO mener at øktsatsing på ny fornybar energi som vindkraft er et helt nødvendig tiltak i kampenmot klimaendringene. Vi må bygge mange flere vindmøller i Norge dersom vi skalklare å redusere våre enorme klimagassutslipp.


Fornybar vindkraftEn av løsningene på klimaproblemet er satsing på ny fornybar energi somvindkraft. Myndighetene har en målsetning om 3 TWh vindkraft innen 2010. Detteer et bra mål, og innebærer at man må sette i gang mange storevindkraftprosjekter de neste årene. Imidlertid er potensialet for ren vindenergii Norge langt større enn dette.Vindenergi er den billigste av de nye fornybare energiformene. Med fortsattsatsing og teknologiutvikling kan vindenergi være konkurransedyktig medforurensende ikke-fornybare energikilder som olje og gass. Norges beliggenhet ogform er perfekt tilpasset vindkraftproduksjon.Allerede etter 3-4 måneder har en vindmølle produsert like mye energi som brukestil bygging, drift og fremtidig fjerning av møllen. Vindkraft vil dermedprodusere om lag 60-100 ganger mer energi enn det som blir forbrukt og den vil gjøredet fra et drivstoff som er gratis, rent og utømmelig.Høg-Jæren EnergiparkAll energiproduksjon medfører negative virkninger på naturen. Dette gjelder ogsåHøg-Jæren-prosjektet og alle andre planlagte vindprosjekter. Natur og Ungdom,Bellona og ZERO ønsker ikke vindmøller langs hele kyst-Norge og mener atenergiparkene må legges slik at naturen påvirkes i minst mulig grad. Vi hartillit til det arbeidet som er gjort i forhold til konsesjonsbehandlingen og denbeslutning som er tatt lokalt og regionalt.Høg-Jæren Energipark er grundig vurdert både av NVE i deres konsesjonsbehandlingog av Time og Hå kommuner i deres planbehandling. NVE ga Høg-Jæren Energiparkkonsesjon 9. september 2004 og begrunnet det med gode vindressurser, sværtgunstig plassering i forhold til eksisterende infrastruktur, moderateproduksjonskostnader og akseptable miljøvirkninger.Lokaldemokratiet har også sluttet sterkt opp om Høg-Jæren Energipark. Ivertskommunene Time og Hå har henholdsvis 24 av 27 og 30 av 33kommunerepresentanter stemt for prosjektet. De resterende 3 representantene ihver kommune stemte for en utsettelse av prosjektet. Denne positive lokaleinnstillingen til Høg-Jæren Energipark ble bekreftet av Rogaland fylkeskommunehvor 9 av 15 representanter i fylkesutvalget stemte for prosjektet.Argumentene mot prosjektetNatur og Ungdom, ZERO og Bellona mener at konfliktnivået for prosjektet ermoderat og akseptabelt. Jæren Energi som tiltakshaver har i tillegg vist viljetil å redusere eventuelle negative konsekvenser ved å tilpasse utbyggingsplanene. Vi mener demotargumenter som er kommet inn i saken ikke kan veie tyngre enn de positivemiljøeffektene prosjektet vil kunne få. De viktigste argumentene mot prosjektet har værtsørlig myrsnipe, lynghei og visuell ødeleggelse av landskapet.


1: Sørlig myrsnipeDet er hevdet at vindparken vil ha en negativ effekt på den truede arten sørlig myrsnipe. Detteargumentet er, slik vi erfarer det, heller tynt. Ornitologer som har observert aktiviteten tilvanlig myrsnipe i vindparkområdet på Smøla, opplyser at artens atferd og levevilkår ikke erendret etter at parken ble etablert. Det er også viktig å påpeke at kjerneområdet for artenligger i Synesvarden landskapsvernområde, noen kilometer sør for selve vindparken. Natur ogUngdom, Bellona og ZERO ser det derfor som usannsynlig at vindparken vil påvirke sørligmyrsnipe i nevneverdig grad.2: KystlyngheiPlanområdet for vindparken består hovedsakelig av jordbruksområder og en vindmølleparkvil ha liten eller ingen betydning for kystlyngheien i området.3: Visuell ødeleggelse?Det er ingen tvil om at vindparken vil være synlig. I vindparken på Høg-Jæren vil detimidlertid ikke være behov for sprenging og synlige skjæringer som ofte kan bli resultatet foranlegg i fjellterreng. Natur og Ungdom, Bellona og ZERO har tillit til at bygningen avvindparken vil skje i tråd med konsesjonen som er gitt på en slik måte at det ikke skapes dype,langsiktige sår i landskapet. Vi tror at vindparken vil bli et positivt landemerke og enattraksjon for regionen. Vindparken kan vise hvordan Rogaland som et tradisjonelt oljefylkekan vise evne til nytenkning når det gjelder energiløsninger og hvordan regionen evner å ta deglobale klimautfordringene på alvor.Fornybar energi til 36 000 menneskerHøg-Jæren Vindpark har svært gode vindforhold sammenliknet med andrevindkraftprosjekter. Energien som produseres fra Høg-Jæren vindpark vil kunnedekke strømforbruket til ca. 36 000 mennesker. Dette er betydelig flere enn allesom bor i vertskommunene Time og Hå, og tilsvarer om lag 1/3 av Stavangersbefolkning. Med en energiproduksjon på 250 GWh, vil Høg-Jæren Energipark ogsåbidra til å oppnå målet om 3 TWh vindkraft innen 2010.Med utgangspunkt i et konvensjonelt gasskraftverk vil en enkelt mølle kunne bidra til åerstatte utslippene fra fossil energi som tilsvarer ca 4000 tonn CO2. Med en planlagtinstallasjon på 80 MW bestående av 27 vindmøller vil vindparken kunne erstatte110 000 tonn CO2 pr år for hele vindparken. Høg-Jæren Energipark vil dermedkunne redusere CO2-utslipp tilsvarende 30 000 biler.Natur og Ungdom, Bellona og ZERO ser det som svært positivt at Jæren Energi, Universiteteti Stavanger og Rogalandsforskning har igangsatt et samarbeid for å benytte vindparken iutdannings- og forskningsprosjekter. Dette samarbeidet er igangsatt for å skaffe viktigerfaring og dokumentere en positiv omlegging til fornybar energiproduksjon. Økt ENØKsatsingi Rogaland direkte knyttet opp til etableringen av vindparken inngår iforskningsprosjektet. Dette vil kunne benyttes aktivt i undervisningen for både grunnskole ogvideregående skole i hele fylket. Vindparken vil representere et sentralt konkret svar på detakutte behovet for lokale løsninger på klimautfordringene for energifylket Rogaland.


Natur og Ungdom, Bellona og ZERO vil med dette slå fast at vi støtter Høg-JærenEnergipark. Det vil være svært uheldig å utsette dette prosjektet ytterligere.Videre behandling vil ikke tilføre noen ny informasjon til prosjektet og det erviktig å vise at man ønsker å satse på vindkraft som et reelt og miljøvennligalternativ. Vi krever derfor at Olje- og Energidepartementet ogMiljøverndepartementet så snart som mulig gir endelig godkjennelse av Høg-JærenEnergipark slik at Rogalands første vindpark kan være i drift i løpet av korttid.Med miljøvennlig hilsen

More magazines by this user
Similar magazines