BEHOV FOR NYE ELLER ENDREDE LOKALER? - Statsbygg

statsbygg.no
  • No tags were found...

BEHOV FOR NYE ELLER ENDREDE LOKALER? - Statsbygg

Forside: Høgskolen i Østfold, Remmen. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Foto: Jaro Hallan / Venstre innside: Høgskolen i Østfold, Remmen. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS.Foto: Jaro Hallan / Høyre innside: Høgskolen i Sogndal. Arkitekt: Arkitektgruppen lille frøen AS. / Bakside: Den norske ambassadørboligen i Wien. Foto: Gerhard ZugmannKontakt STATSBYGG:Postboks 8103 Dep0032 Oslowww.statsbygg.nokunde i statsbyggBEHOV FOR NYE ELLERENDREDE LOKALER?


Fleksibel // Modig // KonstruktivKUNDE I STATSBYGGBEHOV FOR NYE ELLER ENDREDE LOKALER?Statsbygg tilbyr rådgivning til statlige virksomheter som har behovfor nye eller endrede lokaler. Forvaltning og utvikling av eiendom er ikkeen primæroppgave for statlige virksomheter. Derfor kan det være nyttigå få råd fra Statsbygg, som er en profesjonell eiendomsforvalter,byggherre og utvikler.Ivareta statens målsetningerI vår rådgivning legger vi vekt på å ivareta statens målsetningerinnen miljø, energieffektivisering, universell utforming, arkitekturog kulturminneforvaltning.Ulike behov – ulike oppdragStatsbyggs mange og ulike oppdrag gjør oss i stand til å tilpasserådgivningen til kunden og sektoren som kunden er en del av. Statsbygghar bred erfaring fra alle byggfag, forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingav eiendom. Som kunde i Statsbygg får du tilgang til vår tverrfagligekompetanse og våre ressurser.Helhetlige vurderingerDet er en rekke forhold som skal tas hensyn til når man leter etter nye lokaler.Et rådgivningsoppdrag vil normalt inneholde følgende:Hva trenger kunden?(Behovsavklaring)VurderingerKan eksisterende lokaler tilpasses de nye behovene?Er det bedre å kjøpe ny eiendom som tilpasses?Er det bedre å leie i det private markedet?Er det bedre å bygge nytt?Hva har kunden råd til?(kostnadsramme)Hvordan skal behovetfinansieres?Hvilket alternativ møter bestkundens behov?Hva er økonomisk forsvarlig?Har du spørsmål om Statsbyggsrådgivning? Ta kontakt medkunde og markedseksjonen.

More magazines by this user
Similar magazines