PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I ... - Energi Norge

energinorge.no
  • No tags were found...

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I ... - Energi Norge

PROSEDYRE FOR BRUK AVVERNEUTSTYR I SIRA-KVINA KRAFTSELSKAPAv Bjørn Egenes, Hovedverneombud og GunhildFundal, rådgiver HMS og kvalitet


BRUK AV PERSONLIGVERNEUTSTYR (PVU) I SIRA-KVINAKRAFTSELSKAPLitt om Sira-Kvina kraftselskapBakgrunnUtarbeidelseErfaringerRefleksjoner


INTENSJON MED INLEGGET:Dele erfaringerHøste erfaringerRefleksjon/Diskusjon


VISJON«Å være en ledende produsent av ren og fornybar vannkraft i Norge,og som effektprodusent, være en viktig bidragsyter til en bærekraftigenergiproduksjon i Europa.»


VERDIERKompetent• Sikker og forsvarlig drift ogvedlikehold.Langsiktig• God kvaliteten på løsningenevi velger.Inkluderende• Åpenhet, ærlighet ogrespekt.


NØKKELTALL Installert effekt: 1760 MW (≈ 6 % *) Pumpe effekt: 2 MW Årsproduksjon: 6,3 TWh (≈ 5 % *) Magasinkapasitet: 5,6 TWh (≈ 5 % *) Nedslagsfelt: 2700 km 2 (1,2 ganger Vestfold fylke) Ansatte: Ca. 100 årsverk* referert totaltall for Norge


Bakgrunn• 0 – visjon på H- verdier• HMS skal likestilles med produksjon• Sykefravær i 2010 var 2,2 %


LOVVERK1. AML § 2-1 , Arbeidsgivers plikter« Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelser gitt i og i medhold av dennelov blir overholdt2. AML § 2-3 (1), Arbeidstakers medvirkningsplikt« … Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne – og miljøarbeidet ivirksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak somblir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø»Sira-Kvina selskapspresentasjon 04.04.2011 8


3. AML § 3-2 Særlige forholdsregler for åivareta sikkerheten(2) Når det ikke på andre måter kan tasforholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vernom liv eller helse , skal arbeidsgiver sørgefor at tilfredsstillende personlig verneutstyrstilles til arbeidstakers rådighet, atarbeidstaker gis opplæring i bruk avutstyret, og at det tas i bruk(3) Hvis det skal utføres arbeid som kaninnebære særlig fare for live eller helse,skal det utarbeides en skriftlig instruks omhvordan arbeidet skal utføres og hvilkesikkerhetstiltak som skal iverksettesSira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 9


Utarbeidelse


HENSIKTProsedyre «Bruk avpersonlig verneutstyr» bleinnført i 02.08.2002Hensikten er å sikre motfarer som kan truevedkommendes helse ogsikkerhet under arbeidet(Pkt. 1, formål)Sira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 11


OMFANGProsedyren gjelder ved arbeid eller opphold i kraftselskapets anlegg, ogved annet arbeid i dagen som krever PVU. Med anlegg menes områdersom er avstengt mot 3. person, slik som kraftanlegg om koblingsanlegg.Minstekrav i disse anleggene er hjelm og heldekkende overdel ogarbeidsbukse som tilfredsstiller krav til antiflame, lysbue og synlighet.( EN 531 og EN 471 klasse 2)I praksis vil det si at PVU skal brukes overalt i kraftanlegg, med unntakav pauserom, kontrollrom og toaletter.Ved arbeid utenfor våre anlegg der det ikke er egne prosedyrer elleroffentlige krav, gjelder krav til synlighet klasse 2. Dette gjelder f.eks.gartnerarbeid og vedlikehold av bygninger.Sira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 12


OMFANGVed vår miljøstasjon og lager er det innført påbud om bruk av synlighetklasse 2 ved deler av anlegget. Det stilles krav til synlighet, grunnet endel trafikk med til dels store maskiner.Erfaring har vist at de fleste eksterne sjåfører ikke bærer verneutstyrsom tilfredsstiller krav til synlighet. For å gjøre lasting og lossing avmindre varer enklere, er det tegnet opp et merket område der sjåførerkan utføre avlevering av varer uten å bruke verneutstyr. Innenformerket område er det krav til synlighet.Sira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 13


OMFANGProsedyren gjelder normalt ikke vedbefaring og arbeid utenom våre anleggdersom ikke SJA sier noe annet.PVU skal medbringes dersom arbeidetkan skifte karakter, og man skal inn iområder som krever PVU.Sira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 14


Erfaringer


ERFARING KNYTTET TIL PROSEDYRETolkning - Når gjelder den?Etterlevelse?Reaksjoner ved brudd?Problematikk med støy og tilfredsstillende hørselsvern som kankombineres med hjelmUkomfortabelt med hensyn til varme (sommer, høy temperatur ikraftverk- Finvannsrom holder 40-50 o C )Noe murring blant ansatte, blant annet ved at man ikke ser hensikten(f.eks. ved å måtte bære heldekkende klær som oppfyller krav tilsynlighet ved blant annet gartnerabeid.)Arbeid i trange omgivelserSira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 16


INNSIGELSER FRA ANSATTESer ikke hensikten med at man skal bære hjelm uansett, f.eks der detfinnes støpt hvelv, ikke foregår løft eller arbeid som kan medførestrømgjennomgang.Mener ulempen ved å bære hjelm kontinuerlig er større enn risikoenfor å bli utsatt for fallende gjenstander eller strømgjennomgang vednormalt arbeidGjør arbeidshverdag tungvint og rigid. Mener at man selv er et«voksent og fornuftig menneske» som selv kan vurdere når eks.hjelmbehov er tilstede.Mener påbudet er generelt, og ikke knyttet til risikovurdering(sannsynlighet x konsekvens) Respekten for regelverk utvannes ?Sira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 17


ARGUMENTER FOR PROSEDYRENArbeidsgiver har overordnet ansvar for sikkerhetenEt «sonepåbud» vil føre til forglemmelser, slik at man ikke bærernødvendig verneutstyr når det trengs. Kraftverk er spesielt kompliserte,da de spenner fra ufarlige områder til områder med svært høy risiko.Fører til en del «skal bare» situasjoner.Uoversiktlig risikobilde.Ser ikke risiko ved rutinejobberVanskelig å synliggjøre/ha oversikt over «usynlig» risiko – de flesteulykker er «lyn fra klar himmel»«Føre var» prinsippSira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 18


EN NÆRMERE TITT PÅ LOVVERKETAML § 3-2 (2) og forskrift ompersonlig verneutstyr påarbeidsplassen (best. Nr 524) §6 som sier at «Personligverneutstyr skal brukes nårtilfredsstillende vern avarbeidstakerens helse ogvelferd ikke kan oppnås vedtekniske installasjoner påarbeidsplassen eller vedendringer av arbeidsmetodereller arbeidsprosesserSira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 19


PVU – ET TOLKNINGSSPØRSMÅLForedragsholder i byggherreforskriften Kjell- Ivar By (KIBY) (Tidligereansatt i arbeidstilsynet, brukt som foredragsholder av EnergiNorge)mener at de fleste virksomheter systematisk bryter arbeidsmiljølovenved at generelle påbud om PVU- innføres, gjerne av dem som sitterlangt unna og har liten innsikt i arbeidet.Best 524 sier følgende om risikovurdering:«… Arbeidsgiver skal for arbeidsaktiviteter …vurdere om det foreliggerfare for arbeidstakers liv og helse. Hvis risiko for skader på liv og helse hosarbeidstaker ikke kan unngås på annen måte, plikter arbeidsgiver å stillehensiktsmessig personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker».Sira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 20


Kommentar til § 8 sier atPVU ikke er noen fullgoderstatning for andrevernetiltak, og må ikkeoppfattes som permanentløsning.Videre skal det tas hensyntil fysisk belastningarbeidstaker utsettes for(kommentar til §7)Sira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 21


MATRISE FOR BRUK AV PVU – HVA SKAL BRUKESNÅR?ARBEIDSOPERASJON/OMRÅDEJakke Bukse VerneskoHjelm Vest Jakkeeller vestForenklet SJAavgjørArbeid på /i S-K anlegg x x x xBefaring og arbeid i feltLangs offentlig vei (kl. 3) x x xLangs anleggsvei (kl. 2) x x xAnleggsvirksomhet x x x xScooterkjøringSjåfører med avleveringmaskinsalnivå i kraftverkViser til prosedyre FSK.042.871.P00001 “Ferdsel i fjellet”xxxBesøkende/turist x xSira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 22


SPØRSMÅLEr konsekvent bruk av PVU i alle kraftverk basert på reellerisikovurderinger?Oppnår man det man ønsker?Hva med arbeidsmiljøet?Vil det medfører flere ulykker dersom man sonedeler områder derhjelm og heldekkende klær skal tas i bruk?Er arbeidstaker krav til medvirkning tatt hensyn til?Sira-Kvina selskapsresentasjon 04.04.2011 23

More magazines by this user
Similar magazines