Les mer - HÃ¥logaland kraft

hlk.no

Les mer - HÃ¥logaland kraft

Det skjer jo så lite her, sier noen. Vi er blitt for sytete, sier andre.Det kan være fristende å kose seg med misnøyen. Da kan detkanskje være greit å minne hverandre på at det faktisk skjer sværtmye positivt rett foran nesen vår!?Masse positiv energii sommer!Sjekk ut hva som skjer i vår region i sommer og fortell det til såmange som mulig. Og ikke minst: Delta og gi ditt bidrag til vekst ogbegeistring i regionen!Hålogaland Kraftcup Gratangen. Etarrangement med mye fotballglede.Arrangeres 13. – 15. juni i Gratangen.Cupen setter hele bygda på hodet en helhelg. Mellom 1500 – 2000 unge fotballspillere,foreldre og andre frivillige settesi aktivitet. I skrivende stund er det 135påmeldte lag og det er enda mulighet forpåmelding. Send en e-post tillittja@online.no og meld dere på!Hålogaland Kraft Festspillcup.Cupen i Nord-Norges kulturby!20. – 22. juni arrangeres fotballcupenfor 28. gang! Med store muligheter forå lage nye opplevelser for smått og stortønsker Medkila velkommen til kulturbyenHarstad. Les mer og meld deg på:www.festspillcupen.noHålogaland Country Festival.Festival for alle!Årets Country Festival arrangeres 17.– 19. juli. Festivalen er i år flyttet tilHarstad Travbane, noe som gjørfremkommelighet og tilgjengelighetenklere. Festivalens største og historiskenyhet er artisten Lynn Anderson. Dette erhennes første konsert i Norge. Gled dere!Les mer på:www.halogaland-countryfestival.com.Hva mer har Hålogalandssommerenå by på?Gå inn på www.visitharstad.com ogwww.festivalharstad.no for å få en oversiktover noe av det som skjer i Hålogalandsregionen.Se selv, vurder tilbudene ogbestem deg for å ta del i en eller fleremuligheter. Under ser du et utdrag fra16.5.08 – 31.8.08:Mai16. Byderby: Landsås – HIL,3 divisjon, Landsåsbanen20. Turmarsjen ”Sommertrimmen”23. ”Frivillig Drivkraft” konferanseom forvaltning i festivalene.Mob. 959 33 04124. Haalogalandsmarsjen 200825. Fjæratur til Altevågen,Barnas Turlag27. Vårseminar for ASVL30.-31 VÅRfestival`0830.-31. Tine Meieriet Nord, konferanse31. Hålogalandsstafetten 2008,Start kl 11.3031. Blomsterkafe, KjerstadJuni1.-31. Tjeldnes Los-og skolemuseum,Tjeldnes Bygdestue1.-31. Tjeldsund Museum,Stokke på Tjeldøya1. Totoløp, ponni, AnTech-løpponni/Nordkalottkamp7.-8 Vednesset, aktivitetsdagBarnas Turlag12. Jentejoggen nr. 20.kl. 18.0013. Totoløp, NM amatører13.-15. 30. Nord-Norge Treffet MC13.-15. Hålogaland Kraftcup, Gratangen14. Mønska-marsjen: BrustrandaMyklebostad15. ”I Himmelens Navn”,Hans Egede15. Konsert ETS Brassband,Ramsund20. Marianne Heske i HarstadKunstsenter20.-23. Tjeldsunddagene 2008,Tjeldsund21. Sightseeing i helikopter,Honnørbrygga21. Familiedag, Steinsåsvannet kl. 1221. St.Hans Feiring, Fjelldal Båthavn21.-22 Hålogaland Kraft Festspillcup21.-22 Midtsommerstevne, bueskyting21.-28 Torgbodsalg i sentrum21.-28. Festspillene i Nord-Norge22.-27 Nord-norsk Håndballskole23. St. Hans feiring, Aunfjellet kl. 1823. St. Hans-feiring, MyklebostadKulturhus Varden24. Totoløp, Ole BendiksenJuli1.-31. Tjeldnes Los- og skolemuseum,TjeldnesBygdestue1.-31. Tjeldsund Museum,Stokke på Tjeldøya3.-7 Spiritual Awareness SummerConference, Harstad4.-6. Sommarhelg i Grovfjord,Skånland4. Totoløp, NM damer5. NNM i trav for kvinner,middag og dans6. Total, fransk aften9.-13. Troms Fylkeskommune11.-13. Tour De Andørja11.-13 Tour De Andørja,helikopterflyvning15. Totoløp, lunsjtrav17.-19. Hålogaland Country Festival19. Sommertreff Tjeldnes Bygdestue,Tjeldnes23.-27. Markomeannu – markesamiskfestival - Evenes/SkånlandAugust1.-31. Tjeldnes Los-og skolemuseum,TjeldnesBygdestue1.-31. Tjeldsund Museum,Stokke på Tjeldøya1.-3 Havets dag 2008, Kjerstad7.-10 Militærhistorisk forening8.-10. Foldvikmarkedet8.-10 Villmarksleir, Krøttøy10. Totoløp, ponni DD/ Lars Holte15.-17. Barnas Vikingfestival 200820. Familiedag, Steinsåsvannet kl. 1820. Anna Rogde 20 år!21.-24. Sjøsprøyt og ville dager,10 års jubileum - Nord-Norgesstørste båtmesse23. Nordnorsk Kreftfond for barnog ungdom22.-24 Trolldagan, Kongsvik29.-31. Gårdsmarked, Ebbestua i Tovik,Skånland30. Tjeldnesmarsjen, Tjeldnes30. Tårstad-dagen31. Fjellturmarsjen ”Fjellvåken”31. Totoløp, ponni, DD/ John Buer31. Sjøfiskedag, Kasfjord kl. 1531. Rusefisketurer,Skjerstaddalsvannet kl. 15


De økte prisforskjellene mellom spotprisene i Norge skaperkommunikasjonsutfordringer for kraftbransjen.Fortsatt store prisforskjellermellom Nord- og Sør-NorgeHvordan skal man kunne forklare hvorforkunder som bor i Sør-Norge betaler 10-15øre/kWh mindre enn de som bor i Nord-Norge, Trøndelag og Nord-Vestlandet?For å sette det på spissen kan vi sammenlignedette med en annen vare, foreksempel epler. Kan det forsvares at prisenpå epler er vesentlig høyere i nord enn isør? Neppe! Men med strøm er det fortiden dessverre slik.En grunnleggende årsak til økte prisforskjellerer at Norge ikke er ett kraftmarked,men i praksis tre atskilte markeder.Disse tre er NO1 Sør-Norge, NO2Nord-Vestlandet og Trøndelag og NO3Nord-Norge.System og spotpriser pr. uke hittil i 2008En av forklaringene til dette er at detsentrale strømnettet har flaskehalser som iperioder hindrer kraftflyten mellom disselandsdelene. Prisforskjeller mellom dissemarkedene oppstår når forholdet mellomtilbud og etterspørsel ikke er lik. Eksempelvishvis tilbudet er større enn etterspørseleni Sør-Norge og tilbudet lavere ennetterspørselen i Nord-Norge, blir prisenelavere i sør enn i nord.Dette har vært situasjonen en tid somfølge av mildere vær, store vanntilsig ogstore snømagasiner i sør, samt lavere kraftetterspørsel.Dermed holder sørnorskspotpris seg lav. Samtidig er det minimaltmed nedbør i nord som begrenser vannkraftproduksjonen.Dette bremser videreprisfall hos oss i nord. For mer informasjon,les ”Håvards krafttips”.SystemprisDiagrammet til venstre viser prisforskjellenesom har vært de sistemånedene. Systempris, som er den medianormalt referer til, er ikke en pris detomsettes fysisk kraft for. Systempris er enreferansepris og består av vektet gjennomsnittav spotprisene i Norge, Sverige,Danmark, Finland og Tyskland. ■En høyst oppegående pensjonistforening fyller 10 år i år.Det feires med en tur til Lofoten.Hålogaland KraftsPensjonistforening fyller 10 år!Ny lederEva Mikalsen er nyvalgt leder, en oppgavehun for kort tid siden så som helt fjern:-Ja, som yrkesaktiv er det ikke så lett åforestille seg livet etterpå. Jeg var slettesikke klar for noen pensjonistforening! Menjeg fant fort ut at dagene ble lange! Og såsavnet jeg det sosiale samværet og alt detandre flotte du opplever på jobb. Noe avdette finner jeg igjen i foreningen. Samtidiger vi jo alle i "samme båt". Vi har myeå snakke om! Gjennom foreningen holdervi også kontakten med vår gamle arbeidsplass.Vi låner blant annet lokaler til møterog julebord. Jeg må få lov til å berømmeHålogaland Kraft: Bedriften sier aldri neinår vi ber om noe!JubileumsturDere har jo 10-års-jubileum i år. Hvordanskal dette markeres?- Vi skal jo til Lofoten, sier Eva. Da må vijo markere jubileet! Den nye lederens idéFakta Hålogaland Krafts Pensjonistforening:• Stiftet 1998• Ledere:- Rolv Varmedal (1998-2001, 2007-2008)- Konrad Markussen (2002-2007)- Eva Mikalsen (2008-)• 33 medlemmer i dag:- Tidligere ansatte- Etterlatte etter ansatte- Personer som har jobbet i relaterte bedrifter/bransjermottas ikke med stormende jubel. KjellOfferdal, som er arrangementsansvarlig,uffer seg men sier med et smil om munnenat han nok skal vurdere det. Kjenner viKjell rett tar han nok tak og sørger for atdet blir jubileumsfeiring i vakre Lofoten.Sett pris på det du har!Selv om Eva Mikalsen og Roar Karlsen erpensjonister leies de i perioder fortsatt innav HLK. Roar mener dagens arbeidstakereer altfor kjappe til å klage - og som regelhelt uten grunn:- For det første: Det er flott å kunnejobbe! For det andre: Tenk først på hva duselv bidrar med før du vurderer andre. Ogsist men ikke minst: Er du ansatt i HLKbør du vite å sette pris på jobben din!Kraftkost takker for intervjuet og berKjell og Roar om å manne seg opp. Nåskal de nemlig løfte den nye lederen til nyehøyder... ■Latteren sitter løst når Kraftkost møter de tre glade pensjonistene Eva Mikalsen, Roar Karlsen (t.h.)og Kjell Offerdal. Sammen med 30 andre utgjør de Hålogaland Krafts Pensjonistforening.


Håvards kraft-tipsNylig lanserte vi eKunde, et nytt strømprodukt. Dette har blitt sværtgodt mottatt av våre kunder.Populær eKunde!Håvard Stavrand følger daglig med på prisutviklingen på Nord Pool,den skandinaviske kraftbørsen. Det er nemlig der han kjøper strømmenvi videreselger til våre strømkunder. I denne spalten deler hansin kraft-kunnskap med dere.10Spotprisutviklinga i mars og aprilEtter et markert fall etter nyttår flatet spotprisenei mars ut på omkring 25 øre/KWh.I april har det igjen gått oppover, og viligger an til en snittpris for april på rundt35 øre/kWh.Sørnorsk spotpris er nå betydeligbilligere enn i Nord-Norge. Pr. uke 17 eravviket hele 15 øre/KWh. Mye mildt vær,store vanntilsig og store snømagasiner i sørgjør at spotprisen holder seg lav. Samtidiger det minimalt med nedbør i nord sombegrenser vannkraftproduksjonen. Dettebremser videre prisfall hos oss.Prisforskjellene mellom nord og søroppstår fordi Norge fungerer som tre atskiltekraftmarkeder så lenge sentralnettetikke har kapasitet til å jevne ut forbruk ogproduksjon fullt ut. Da dannes flaskehalser,som igjen medfører kostnadsøkning iunderskuddsområdene.Forventninger viderePr. uke 18 forventes videre nedgang i kraftprisenfram mot sommeren, Norden settunder ett. Det er fare for at Nord-Norgeog resten av Norden fortsatt må slite medhøyere spotpris enn i Sør-Norge, kanskjefram til høsten.Høsten 2008 og videre framover trormarkedet på en generell spotprisoppgangigjen. Energiråvarer som olje og kull errekordhøye i pris og vil bidra til en oppgangdersom vanntilgangen normaliseresigjen.Anbefaling?Nordnorske strømkunder opplever prisoppgangfordi nordnorske strømleverandørerhar fått økte innkjøpskostnader imars og april.Historisk sett pleier spotprisen å nåbunnen i mai-juli. Lav spotpris har entendens til å medføre lavt fastpristilbud.Vurderer du å binde prisen, kan det altsåvære lurt å se det an fram til sommeren.Hvis økonomien din tåler prissvingninger,er likevel spotpris det produktet somofte anbefales av forbrukermyndighetene.Fastpris gir trygghet mot prisstigning, menerfaringer viser at slik trygghet kan oppleveskostbar hvis spotprisen faller igjen.Men når bør du evt. binde prisen? Detvet en aldri i forkant, men kontakt ossgjerne på telefon eller sjekk prisutviklingapå www.hlk.no, så skal vi prøve å hjelpedeg. ■Mange ønsker tydeligvis et enda enklereog billigere strømprodukt. I tillegg håpervi at mange også ønsker å bidra til å reduserepapirbruken - og dermed også gi etpositivt miljøbidrag. Status er uansett atmange på kort tid har valgt eKunde.Hvorfor bli eKunde?• Du får lavere påslag på innkjøpspris– kun 29 kr/mnd (Spot + 29 kr/mnd)• Du får et enda enklere og meroversiktlig kundeforhold• Du er med på å redusere papirbruken– som igjen er bra for miljøetSvein Fossland har valgt eKunde.Hvem kan bli eKunde?Alle privatkunder i vårt forsyningsområdesom ikke er bundet av en fastprisavtaleog har tilgang til Internett/nettbank kanbli eKunde. Avtalen forutsetter eFakturakombinert med avtalegiro.Bestill og les mer på www.hlk.no!11


Er alt i orden?Er alt i orden? Under kan du hjelpe oss å hjelpe degq Jeg vil oppdatere min gjeldende kontaktinformasjon(skriv inn nedenfor)q Jeg vil vite mer om kraftmarkedet, avtaler og kraftpriserq Jeg vil vite hvilken avtale jeg har (evt. om jeg har)q Jeg vil bestille kraftavtale fra Hålogaland Kraftq Jeg vil ha informasjon om bredbåndq Jeg vil kontaktes av dere(skriv inn tema under, eks. faktura, kraftavtaler, etc)Tema:Annen tilbakemelding du ønsker å gi oss?Hålogaland Kraft asSvarsending 97500098 OSLODesign & produksjon: vizuelli.noKundenummer (se faktura)(sju første siffer - ta ikke med evt. nuller foran)NavnAdresseE-postMobilPostnr./-stedBruk Internett, Strømtelefonen eller SMSUSKELAPP▼ Her kan du notere målepunktIDDato/signaturNeste frist for innmeldingav måleravlesning:1. juli 2008✂▼ Her kan du notere målernummerNB!12▼ Her kan du notere målerstandMålepunktID og målernummer finnes påbaksiden av faktura.NB! Kortet skal ikke returneres til ossInternett: www.hlk.noStrømtelefonen: 800 33 012SMS: 2080Bruker du Strømtelefonen? Husk da å bruke målepunktID og ikke kundenummerved innmelding! Innmelding via Internett/SMS fungerer som tidligere.

More magazines by this user
Similar magazines