10.07.2015 Views

Stavangeren 2-2007.pdf - Byhistorisk forening

Stavangeren 2-2007.pdf - Byhistorisk forening

Stavangeren 2-2007.pdf - Byhistorisk forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Stavangeren


½ ½


½ ½


I medlemsbladet nr. 1/2007 ble det begått en beklagelig misforståelse iartikkelen: Henrik Paulsen – med ett århundre i ballast. I første spalte, sisteavsnitt på side 21, ble det hevdet at kunstneren Bernhard Hinna tilbraktede siste årene av sitt liv på Arbeidsgården i Hillevåg. Dette medfører IKKEriktighet ! Bortsett fra sine studieår i Paris bodde kunstneren hele sitt liv påHinna hvor han også drev gården sin.Hilsen redaksjonskommiteen.


ENTUSIASME GIR RESULTATERFabricom utfører ingeniørarbeider, totalprosjekter og spesialiserte vedlikeholdstjenester for de ledende aktørenei den norske olje og gassindustrien. Prosjektene Fabricom utfører resulterer i bedret sikkerhet og økt produksjonog lønnsomhet for kundene våre. Fabricom har rundt 1650 ingeniører og fagarbeidere i arbeid – både onshoreog offshore. Vi er lokalisert i Stavanger (Tasta, Forus og Dusavik), Frakkagjerd, Orkanger og Trondheim.15 ÅR I STAVANGER!I år feirer Fabricom AS 15 årsjubileum. Siden oppstarten har vi levert produkter ogtjenester til den norske olje og gassindustrien. Vi har bidratt til å øke sikkerheten,produktiviteten og lønnsomheten på norske plattformer og landanlegg.Vi har vokst fra å ha 140 medarbeidere i 1992 til nå å ha over 1650 dyktige ogentusiastiske medarbeidere. Fabricom har utviklet seg til å bli en betydeligarbeidsgiver og kjøper av eksterne tjenester i regionen.Vi ønsker å takke alle som har bidratt til å skape våre resultatergjennom 15 spennende år!www.fabricom.no/jobb


Handelsbanken Stavanger SentrumDu finner oss i Verksgata 24 (like v/hurtigbåt-terminalen)En bank for både privat- og bedriftskunder!-en solid bank - nærmere deg!Handelsbanken Stavanger Sentrum, Postboks 7034, 4001 StavangerTelefon 92 22 33 44 – mail:sentrum.stavanger@handelsbanken.nowww.handelsbanken.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!