Last ned PDF - Brødrene Dahl

dahl.no

Last ned PDF - Brødrene Dahl

VVSVANNSKADEUNNGÅVANNSKADER– Sikre løsninger fra Brødrene Dahl2010


VANNSKADEINNHOLD03 Bransjens store utfordring05 Unngå vannskader06 Hvordan sikre seg mot skjulte farer08 Bredt produktutvalg17 Vanntette kjøp18 Kjøkkenbatterier med avstengingskran19 Gulvklosett for liming20 Tips og råd22 Elektrogalvanisk spenningsrekke23 ServicesentreMed forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.For ytterligere informasjon om produktene se Brødrene Dahls og leverandørenes egne brosjyrer.Disse kan fåes ved henvendelse til ditt nærmeste Servicesenter.Produkter merket med * er skaffevare.


03VANNSKADEVannskader – bransjensstore utfordringNorske RørleggerbedriftersLandsforening, NRL, harbekjempelse av vannskadersom ett av sine satsingsområder.Ca. 70 000 registrertevannskader tapper samfunnetfor over 2 milliarder kroner pr.år. I tillegg kommer alle skadersom ikke blir registrert. Ikkealle, men en del av vannskadene, kan relateres til rørbransjen.Skadene kan skyldes feil bruk av materialer,lite robuste produkter, misforståelse av monteringsanvisningerog manglende kunnskap om produkterog systemer.I krigen mot vannskadene er det viktig at alle ledd ibransjen kjenner sitt an svar. Det er lett å skylde pårørleggeren når skaden inntreffer. Men i blant er detfaktisk ikke han som har forårsaket skaden. Noenganger er faktisk regress overfor rør leggerfirmaeturettferdig og feil. Noen ganger er det andre sombør stilles til ansvar. Men NRL registrerer at ogsårørleggeren kan kutte svinger i en travel hverdag. Våroppfordring til deg som rørlegger er at du husker atdu er fagmann. Med status som fagmann følger ansvaretom å gjøre en god jobb. Sett yrkesstoltheten ihøysetet. Søk råd hos leverandøren og grossisten omdet er uklarheter rundt monteringen av produktet.Ta til slutt en titt på jobben du har gjort og still degspørsmålene: Ville jeg ha gjort det sånn hjemme hosmeg selv? Er jeg stolt av og fornøyd med jobben jeghar gjort? Svarer du ja på spørsmålene og i tillegg harfulgt rådene i denne flotte brosjyren, sparer du deg,firmaet og kunden for ubehagelige reklamasjoner.I tillegg er du med på å redusere vannskadene ogstyrke bransjens status og omdømme. Lykke til medjobben. Velkommen på laget for vannskadesikreinstallasjoner!Hilsen NRLOle Larmerud


05VANNSKADEUNNGÅVANNSKADERBrødrene Dahl ønsker, som den ledende VVSgrossisten i Norge, å tilby våre rørleggerkunderprodukter, verktøy og kunnskap for å best muligsikre trygge installasjoner i baderommet og unngåfaren for vannskader. Årlig betaler forsikringsselskapeneut milliardbeløp i erstatninger ettervannskader, faktisk mer enn det betales uterstatninger knyttet til brann. I de senere år harvi også sett en kraftig økning i denne type vannskader,noe vi tror skyldes i hovedsak to faktorer:• Manglende kunnskap fra de som installerer• Dårlig kvalitet på produktene som installeresEn viktig årsak til dette tror vi er at nye salgs kanaler– slik som byggevarehus, fliskjeder, internett butikker,og lignende – i økende grad tilbyr VVS produkterdirekte til sluttbruker. Dette er ofte produkter sommangler nødvendig dokumentasjon og godkjenninger,og de installeres ofte av ufaglærte personer.Som del av verdikjeden selger Brødrene Dahlkun sine VVS-produkter til rørleggerkunder, noesom selvsagt i seg selv sikrer kvalitetsmessigeinstallasjoner. Videre har alle produkter nødvendigdokumentasjon og godkjenninger – det gir degsom kunde en trygghet når du handler hos oss! Itillegg til dette har vi en rekke utvalgte produktersom reduserer faren for at det i ettertid oppstårvannskader i baderommet. Disse kan du lese omi denne brosjyren.


06VANNSKADEHvordan SikreSeg motSkjulte farerDet finnes mange skjulte farer for vannskade iet vanlig norsk baderom – men ved å velgerett utstyr og metode kan man sikre seg motvannskader.Eksempler på vannskader


08VANNSKADEBredt produktutvalgAltech lekkasjestopperRør i rørWaterguardSintef godkjentLekkasjestopper varsler eventuellelekkasjer ved at et rødt lys blinkerog lyd høres fra sentralen samtidigsom en ventil stenges.Forenklet beskrivelseLedningen plasseres der man“forventer” vannlekkasje. I detvannet berører ledningen, kortsluttesledningen og gir signal tilat magnetventilen stenges. Dermedhindrer man lettere en vannlekkasje.Produkt data:• Reset – Manuell Touch knapp• Bryter levetid: 5E6 operasjoner• Høy følsomhetssensor montert• Lydsignal når sensor er under vann• Optisk signal når sensor er under vann• Optisk signal etter alarm (sensor varunder vann)• Strøm indikator (Grønn LED diode)• En bryter for å resette alarm tilstandNRF nr. 3583708Rør i rør tappevannsystem PEXer et vannskadesikkert system.Vannskadesikkerheten viser segved at PEX-rør med beskyttelsesrør(varerør), trekkes fra fordelerentil tappevannstedet uten skjøter.Fordelerskapet har lekkasjeindikeringtil rom med sluk.Systemene som leveres i dag erkomplette med komponenter forrørtrekking ved nybygg,rehabilitering og prefabrikkerteenheter. Systemene er tilpassetskjult montasje i byggekonstruksjonerav treverk, betong,lett betong, murstein eller synligerørstrekk i kjeller eller himling.Veggscanner D-TECT 150Lekkasjestopper Smart Basic:Trådløst system som består avsentralenhet, magnetventil, 1 stk.sensorledning og 2 stk. trådløsesendere. Hvis en sender gir signalom lekkasje, vil sentralenheten blivarslet og magnetventilen vilautomatisk stenge vanntilførsel.NRF nr. 5648272Fremtidens lokaliseringsteknologi – presisjon på høyeste nivå.Ultrawideband-radarsensorer for millimeternøyaktig lokalisering avjernholdige og ikke-jernholdige metaller, elektriske ledninger, trebjelkerog plastrør. Nøyaktig lokalisering av armeringsjern i betong inntil 15cm dybde. Digital visning av materialegenskaper og maksimal tillattboredybde. Leveres med batteri og i veske.Påvisbare materialerJernholdige metaller, ikke-jernholdigemetaller, underliggende tre konstruksjoner,strømledninger, plastMaks. lokaliseringsdybde 150 mmRegistreringsdybde, stål, maks. 150 mmNøyaktighet± 5 mmUtkoblingsautomatikk, ca. 5 minStrømforsyning4 x 1,5 V LR6 (AA)Vekt, ca.0,7 kgLengde220 mmBredde97 mmHøyde120 mmStøv- og sprutsikker IP 54


Momentnøkkel Helnor Inspeksjonsluke Oras Forankringskupling09VANNSKADEKorrekt moment for tiltrekking avbolter er av avgjørende betydningfor at den skrudde forbindelsenskal bli optimal. For stort momentkan medføre at flytegrensen foranleggsmaterialet overskrides meddet resultat at skruforbindelsenfaktisk blir løsere enn det den skalvære. Bruk derfor alltid momentnøkkelder det er foreskrevet.Tohnichi momentnøkkel med ennøyaktighet på ±3% og utskiftbareu-grep og hoder. Momentnøkkeler av klikktypen med mikrometerskalafor enkel og nøyaktiginnstilling. Sikker låsning avinnstilt moment. Når momenteter oppnådd høres og føles ettydelig klikk fra nøkkelen. Passertil u-grep type SH og ringnøkkelgrep type RH i fra Wareco.Kapasitet: 20-100 NmNRF nr. 9833951U-nøkkel grep til momentnøkkel:17 mm NRF nr. 983395422 mm NRF nr. 983395624 mm NRF nr. 983395726 mm NRF nr. 9833958PressfittingsInspeksjonsluker gjør detenklere å foreta rutinemessigeinspeksjoner. Luken fra Helnorbenyttes i gips og platevegger/tak. I platevegg benyttes de 4 stk.medfølgende hjørnelasker og4 stk. skruer. I murvegger ellerutsparinger med spikerslagbenyttes de 4 medfølgendehjørnelasker ved at de spikresfast i utsparingen.20 x 20NRF nr. 341493325 x 25NRF nr. 3414937Skaffevare30 x 30NRF nr. 3414939Skaffevare40 x 40NRF nr. 3414946Skaffevare50 x 50NRF nr. 3414949SkaffevarePressfittings medlekkasjeindikatorHos Brødrene Dahl finner dupressfittingssystemer med o-ringersom er utformet slik at vann villekke fra upressede forbindelser.De vil derfor være lette å oppsporeunder trykktesting av anlegg.Under presningsprosedyren vilo-ringene deformeres, ogforbindelsen mellom rør ogfittings blir lukket og vanntett.Oras forankringskupling m/avstengning er viktig å bruke nårman skal hindre ekspandering avrørene når det tappes varmtvann.Om det er kobberrør eller rør irør system er det viktig å forankreskjøten mellom batterirøreneog rørene inne i veggen såekspanderingen skjer innover iveggen og ikke ut mot rørene påbatteriene. Da unngår mantretthetsbrudd på batterirørene.NRF nr. 4204016Altech SpikeravviserSpikeravviser som beskytterrørene. Altech spikeravviser kan itillegg brukes som gjennomføringog klammer. Den er testet motselvborende skruer og 4” spiker(med pistol) uten at disse greier åtrenge gjennom. Spikeravviseren ersammensatt av glassfylt nylon ogherdet stål (50 Rockwel).18mm NRF nr. 512110125mm NRF nr. 512110228mm NRF nr. 5121103Sintef godkjent


10VANNSKADEOppbygging av fall til slukBlücher slukDet skal være fall mot sluk i helerommet for å hindre at vann blirstående på gulvet, i dusjsoner ogunder badekar anbefales fall 1:50,ellers 1:100. Andre fysiske hindringerfor vannet bør unngås. Høydeforskjellenmellom gulv ved terskel ogtopp slukrist må være minst 25 mmfor å sikre at vann ikke trenger ned igulvkonstruksjonen ved terskelen. Påstore bad kan det være aktuelt medflere sluk for lettere å kunne lage falltil sluk uten konflikter med høyde,f.eks. ved dør.Slukmontering:Sluket må festes til gulvkonstruksjonenslik at det ikke kan oppståbevegelser mellom sluk og gulvplate.Festemetoden avhenger av sluktypenog om sluket kan monteres ovenfraeller nedenfra.Faren for lekkasje er stor hvis viktigedetaljer som beleggskjøter, sokkelog over ganger ikke er utført riktig.Belegget bør ikke skjøtes dersomgulvet kan dekkes av én rullbredde.Må belegget skjøtes, bør skjøteneikke legges innenfor nedslagsfeltetfor dusj, eller under badekar dermuligheten for inspeksjon er liten.Skjøter må aldri ligge nærmere sluketenn 100 mm. Belegget skjæres så stortat det kan trekkes opp som sokkel påveggene. Vinylbelegg for våtrom kanbøyes i 90° vinkel.Blücher Domestic-150 justerbart sluk for betongellerflisgulv, med anboring og loddrett Ø75 mmutløp, samt med smørmembranflens. Vannlås/silkurv:Innbyggings-vannlås eller Multivannlås kan monteresi sluket. Sideinnløp: 3 stk. pluggede sideinnløp medmulighet for tilkobling av enten Ø32 eller Ø40 mmrør. Sideinnløpene har en spesialutviklet låsering,som sikrer mot utilsiktet uttrekking av innløpsrøret.Justeringsmuligheter: Overdel og membranflens kanhøydejusteres, roteres 360 grader og legges ca. 10% iforhold til underdel.NRF nr. 3394889A-slukErstatt tidligere klemring:Eksisterende klemring skrus løs og fjernes. Den gamle(svarte) vannlåsen skrus løs og løftes ut.Motorverktøy kan deformere ringen eller skade skruefestet.Fiksert klemring:Ny klemring monteres og skrus fast med håndverktøy.På undersiden av klemringen er det tofirkantspor som passer over to “stolper” på innsidenav sluket.


11VANNSKADEK- og KS-slukReduksjonsventilErstatt tidligere klemring:Eksisterende klemring skrus løs og trakt og kopp fjernes.Ny klemring monteres og skrus fast med håndverktøy.Motorverktøy kan deformere ringen eller skade skruefestet.Fiksert klemring, K-sluk:På utsiden av klemringen er det en styringstapp sompasser i et spor i sluket på motsatt side av avløpet.Dette sikrer at klemringen ikke blir skrudd ned i feilstilling og at det i ytterste fall kan oppstå lekkasjer.For høyt trykk kan i seg selv ellergjennom trykkslag føre til lekkasjepå rørledninger og installerte komponenteri et VVS-anlegg. Trykkreduksjonsventilerbenyttes for å beskytte installasjonermot denne type skader.Utgangs trykket fra ventilen justeres tilønsket nivå, og holdes deretter konstant,uansett variasjoner i inngangstrykk.Honeywell reduksjonsventiler for vannutmerker seg med drifts stabilitet overlang tid, service vennlighet og ikke minstdet innebygde filteret som kan skiftes ututen å ta ventilen fra hverandre.NRF nr. fra 5627258 til 5627276NRL-stoppenFiksert klemring, KS-sluk:OBS: Styringstappen på klemringen må skjæres bortmed kniv, da den er 150 forskjøvet i forhold tilhullene i KS-sluket. Drei klemringen så hullenestemmer. På KS-sluket må styretappen på klemringenfjernes for at hullene skal stemme med sluket.Rehabilitering av K- og KS-sluk med den gamletypen vannlåsinnsats (sort):Styretappen til koppen i bunnen av sluket klippesbort. Etter at den nye klemringen er montert, erstattesvannlåsinnsatsen med den nye RAN (hvit vannlås)Vannskader er ikke bare kostbart, detfører også til mye irriterende merarbeid.Det er viktig at f.eks. hovedkranen skrusav når man er borte fra boligen overlengre tid. Ett trykk på fjernkontrollenstenger hovedkranen. Da trenger manikke uroe seg for vann lekkasjer ogpenger ut av vinduet. Norske RørleggerbedriftersLandsforening – VVS(NRL) har gjennom ført et størrevannskadeprosjekt. I kjølvannet av dettehar NRL lansert “NRL stoppen”, somer en enkel stenge ventil. Den består avtre deler; en elektronisk stoppekran,en radiostyrt stikkontakt, som styrerstoppekrana og en batteridreven dørbryterfor fjernstyring av anlegget.NRF nr. 5648281


12VANNSKADEOso supersmartInnbyggingssisterneOso Supersmart er etsamarbeidsprosjekt mellomOso og Waterguard.Waterguard har stått forutviklingen av en styringssentral,knyttet opp mot Ososupersmart. Det smarte er detimidlertid Waterguard somstår for. Det er et kontrollpanelsom både styrer varmtvannstanken,og holder styrpå trådløse detektorer somskal avsløre vann lekkasjer.De trådløse sensorene børplasseres i alle våtrom,eventuelt ved andre kritiskepunkter i boligen. Med igrunnpakken følger det tretrådløse sensorer, samt enmagnetventil som monterespå hovedledningen.Hvis man ser nærmere på de nyeinnbyggingssisternene vil manoppdage at det for flere fabrikaterikke finnes en eneste skjøt ellersveis. Det betyr at det ikke lengerer fare for at det oppstår sprekkernoe sted. Dette gjelder dessverreikke alle. Hvis det finnes skjøtermed pakninger vil det være enrisiko for lekkasje tilstede. Passogså på at det ikke er for stortemperaturforskjell mellomsisternekasse og vegg, da det kanbli kondensdannelse.Innløpsledning i rør-i-rør skalføres gjennom sisterne kassens veggog settes fast med en muffeløsningi sisterne kassens vegg. Hører mansus i rørene er det all grunn til åsjekke installasjonen på nytt.For å tilfredsstille Våtromsnormenskrav skal innbyggingsmodulenvære montert innenformembranen i bade-/våtrommet.Videre er det helt klart i forskriftenat det skal være en sikker ogvanntett montering av alle vannførendeinstallasjoner i bygg.


13VANNSKADEBD lekkasjesikringMed BD lekkasjesikring oppdager man lekkasjen førden har gjort noen skade. En effektiv sikring motfuktskader. Lekkasje sikringen kommer i to størrelserog passer til alle innbyggingssisterner.Tilhørende produkterNRF nr. Beskrivelse5113287 Skapgjennomføring 18 - 25 mm5110262 Veggfeste for drenering av skap18 - 25 mm4514899 Gumminippel for 110 - 123 mm2224034 Klosettmansjett (for overgangenmellom 110 mm ned til 90 mm)6070007 Bakplate6070008 Bunnkasse6070019 Bunnkasse XL6070021 Bakplate XLBakveggBunnkasse1200 mmVerktøy9823023 For skapgjennomføringen brukes30 mm hullsag9823064 For gummi nippelen brukeshullsag 121 mm500 mm3 mm120 mmSett ovenfra500 mm160 mmBakveggBunnkasseBakvegg XLBunnkasse XL1200 mm1200 mm500 mm3 mm560 mm3 mm120 mm120 mm566 mmSett ovenfraSett ovenfra500 mm160 mm180 mmBakvegg XLBunnkasse XL


14VANNSKADEWedi våtromsplaterSintef godkjentVåtromsplater er en nødvendighetmed hensyn til dagens forskrifterfor våtrom. Gipsplater må unngåsda disse lett suger fuktighet, ogdermed kan bidra til råte og soppskader.Dette kan igjen føre tilugunstige gasser og rask spredningav sopp.Bruker man i stedet Wedi våtromsplaterpå riktig måte får du et100% vannsikkert bad. Platenehar en blå kjerne som er laget avekstrudert polysterol-hardskum.Dette hardskummet er armert påbegge sider med glassfibermattersom er forsterket med mørtel påbegge sider. Dette gjør det umuligfor vann å trenge gjennom. Smøremembraner ikke nødvendig,skjøtene dekkes kun med armeringsbånd,og tetningsbånd i områdersom er utsatt for vannsprut.Wedi var de første til å produserevåtromsplater, og platene er blantde stiveste på markedet. Plateneer svært enkle å legge, og gjør ogsåflisleggingen til en lek. Finnes istørrelser fra 6 til 80 mm. Tilbaderom brukes 13 mm.På wedi.no ser du enklefilmatiseringer av hvor enkelt deter å legge platene.Byggeplatene har uante bruksområderog fordeler som kannevnes er:- Perfekt mot fuktskader- Effektiv varmeisolasjon- Underlag for fliser og annenoverflatebehandling- Svært ideell for rehabilitering- God vedheft for puss, fliselim ogandre materialer- Platene kan bearbeides direkte,og krever ingen etterbehandling- Bredt sortiment – størrelser ogtykkelser- Utforming av f.eks. vasker/badekarHvorfor Wedi?Du bør velge Wedi kontra andrebaderomsplater fordi Wedi har:• Bredere sortiment• Større fleksibilitet• Bedre vedheft• Rimeligere med mulighetfor bedre materialvalg• Ikke solgt gjennom byggevare/andresalgkanalerGodkjent som våtromplateav Sintef Byggforsk.


SmøremembranBVN 42.110 - Pkt. 41 Membran under påstøp«Løs montering av forhøyningsring brukes der hvor gulvets tettesjikt (membrforhøyningsring må benyttes på grunn av påstøp. Forhøyningsringen skal daplasseres sentrisk over sluket. Forhøyningsringen blir ikke tett mot sluket elle15forskaling for å beskytte slukets nedføring mot påstøpen. Løs montering brukskal kunne dreneres ned i sluket.»Tetthetsprøve av gulvmembranTetthetsprøving av membranerVANNSKADESluket tettesMembran20 mm vannVed testing avannlåsen i stilbake.Smøremembran skal brukes til tetting av allevegg- og gulvflater under keramiske fliser i våtrom.Kravene for påsmøring av smøremembran er 1,0 mmpå vegg og 1,5 mm på gulv. Vær ekstra nøye medpåsmurning i hjørner og rundt sluk.Ardex smøremembranVåtromsmembran til innendørs bruk.• Ferdigblandet – klar til bruk• Elastisk og revnedekkende• Smidig konsistens – lett å påføre• Kan påføres alle tørre underlag• Materialforbruk: 0,5 mm tykkelse: 1,2 kg/m2• 1,0 mm tykkelse: 2,8 kg/m2NRF nr. Varenr. Navn Enhet Størrelse9822712 1304 Ardex S 1-K spann 4 kg9822713 1316 Ardex S 1-K spann 16 kgDet BVN anbefales 53.010 - Pkt. at man 4 Feltprøving alltid sjekker av gulvmembranom gulv-For å prøve tetthet til membran på gulv kan man bruke "vanntesten". Testenmembranen holder tett. Denne testen utføres vedfyller vann i det bassenget som membranen danner. Dersom det er mulig skatkristenmaniblokkerer24 timer, sesluketillustrasjon!og fyller vann i detbassenget som membranen danner.Dersom det er mulig skal vannet stå minst 20 mmover slukristen i 24 timer.Skulle det vise seg at membranen ikke holder tett,kan følgende ha skjedd:• Membrantykkelsen er feil, dvs. at membran ogklemring ikke er tilpasset hverandre• Slukmansjetten er ikke tilpasset aktuellsluktype• Membran eller slukmansjett er feilskåretog dekker ikke tetningsringen i sluket• Slukmansjetten suger vann på grunn avmangelfullt påført påstrykningsmembran• Eventuelle tetningsringer i sluk er fjernetIcopal rørmansjetterVanndamp/kondens oppstår ved at kald luft treffervarm luft fra innsiden, om dette foregår over langtid vil ”kondenslekkasjen” føre til muggsopp ogråte. Ved å montere rørmansjett reduseres luftlekkasjeri bygg til et minimum, man unngår daunødig varmetap og kondensering i vegg. Rørmansjettengir en betydelig reduksjon i energibruken, ogderved også til store miljøgevinster. Samtidig blirinnemiljøet behageligere og mer stabilt.Bedre for miljøet – både ute og inne!NRF nr. Dimensjon Minste pakn. Neste pakn.3105921 8-12mm 1 103105922 15-22mm 1 103105923 28-35mm 1 103105925 42-55mm 1 83105926 50-70mm 1 43105927 75-90mm 1 43105928 100-110mm 1 4


16VANNSKADETetthetsprøvingTetthetsprøving foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller fårlekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil utførelse.Tetthetsprøving av selvfallsledningerTetthetsprøving av selvfallsledninger etter legging foretas for åsikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feili skjøt, feil i materialet eller feil utførelse. Prosedyre og krav erbeskrevet i NS-EN 1610 – Utførelse og prøving av avløpsledninger.Tetthetsprøving av rørsystemet skal utføres enten med lufteller vann. Luftmetoden er mest brukt. Ved liten lekkasje vedtetthetsprøving med luft er det tillatt å gå over til vannprøving– og resultatet av denne blir gjeldende. Rørsystemet kanprøves før gjenfylling, men endelig prøving skal foretas nårhele grøfta er tilbakefylt. Det anbefales å foreta prøving førgjenfylling når tilgjengeligheten etter gjenfylling er liten – foreksempel under bygningskonstruksjoner, i dype grøfter eller ibygater med overliggende kabler og andre rørsystemer.Tetthetsprøving av plastrør med luftDet er fire nivåer for tetthetsprøving med luft – LA, LB, LCog LD. Forskjellen mellom disse er prøvetrykket som variererfra 0,1 mVs til 2,0 mVs. LC er omtrent det nivået vi har værtvant med å bruke i Norge og anbefales videreført av praktiskeårsaker. Unntaket er store dimensjoner som må prøves medlavere trykk på grunn av de store kreftene som oppstår i forbindelsemed trykk på store flater.Prøvemetode Prøvetrykk [mVs]LA 0,10LB 0,50LC 1,0LD 2,0Ulike prøvetrykk ved tetthetsprøving med luft.NRF nr. 9811351-9811434Prøveprosedyre:1. Før selve prøvingen skal ledningen stå i cirka femminutter med et starttrykk 10 % høyere enn prøvetrykket.2. Deretter senkes trykket til prøvetrykket og ledningenstenges av.3. Hvis trykkfallet i løpet av prøveperioden er mindre ennkravet er resultatet godkjent – se tabellen under.Mabokummer og Pragmakummer kan prøvesopp til og med teleskoprøret med dissekravene. Standarden tillater imidlertid atprøvingstiden halveres for kummer.Krav til prøveutstyr og måling:Nøyaktighet av trykkprøvingen skal være±10 % av trykkfallet og tidsmålingen skal tasmed en nøyaktighet på ±5 sekunder.Start-trykk[mVs]Prøvetrykk[mVs]Maksimalttrykkfall[mVs]Prøvingstid [minutter]Tom. 200 mm 250 mm 315 mm 400 mm 500 mm 630 mm1,1 1,0 0,15 3 3,5 4 5 6,5 8Prøvingsparametre for prøvingsmetode LC - tetthetsprøving med luft for selvfallsledninger av plast


17VANNSKADEVANNTETTE KJØPVed å velge dusjkabinetttil badet,velger man den mestfukt- og vannsikredusj løsningen. Detunngås vannsprutpå gulv og vegger,og avløpet går rett isluket. Dusjkabinett erogså perfekt for gulvuten fall. For å unngåat mye vanndampkommer ut i badet,kan det på enkeltedusjkabinett montereskupolhette/tak.Porsgrund ShoweramaIfö SignPorselensservanter m/ bakkant:Porselensservanter med opphøydbakkant forhindrer at vannet sigerned bak servanten, som igjenunngår fuktskader i veggen. Forekstra beskyttelse anbefales detsilikonering mellom servantog vegg.Ifö SignHeldekkende servantm/ opphøyd bakkant60 x 52 cmNRF nr. 6040517Porsgrund Showerama 7 - 590 x 90 x 210 cmNRF nr.6295755 Frontparti6295756 Bakparti6295785 Funksjonssøyle6300224 Dusjkar6300589 KupolhetteHos Brødrene Dahl finner du også enrekke andre kabinetter i alle prisklasser.


18VANNSKADEKjøkkenbatteri MEDavstengingskranFM Mattson 9111-2000Armatur med avstengning foropp vaskmaskin reduserer risikoenfor vannlekkasje.FM Mattsson 9111-2000Oppvaskbatteri, høy tutm/ avstengningNRF nr. 4301618Oras CubistaKjøkkenbatteri med elektronisksikker hetskran og fleksible rør.Ventilen for oppvaskemaskinlukkes automatisk etter 3 eller 12timer (ett trykk åpner ventileni 3 timer, et vedvarende trykk i5 sekunder åpner ventilen i 12timer). Batteridrevet, 6 V 2CR5.Oras CubistaKjøkkenbatterim/ elektronisk sikring,for oppvaskmaskinNRF nr. 4200036


19VANNSKADEGulvklosettfor limingIfö Sign FixGulvklosett med skjults-lås, hel- og halvspylingUten skruehullNRF nr. 6044103Med gulvklosett for liming unngårman å bore hull i gulvet. Ved åmontere gulv klosett hindrer man atvann kan sige inn under klosettetog skape fukt i gulvet.Porsgrund Seven DGulvklosett med skjultS-lås, liten og storspylemengdeKrom trykknappUten skruehullNRF nr. 6002242


20VANNSKADETIPS OG RÅDUtdrag fra Våtromsnormen av 1994. Våtromsnormener en frivillig bransjenorm, og huseieren måselv sørge for at arbeidene blir utført i henhold tilretningslinjene. Sertifisering; for å oppnå ByggebransjensVåtromsnorm, skal membranarbeidutføres av godkjent personell. Håndverkere ellerfirmaer som skal lede våtromsarbeider, må ha gåttgrunnkurs og lederkurs i Våtromsnormen. Disse vilkunne kalle seg “Godkjent bedrift” og få rett til åbenytte tilsvarende logo.Våtromsnormen – hva innebærer denne? – Utdrag fra enartikkel av Bente Kjønstad, Teknologisk institutt avdelingBygg og innemiljø:I Byggeforskriftene av 1997 finner vi de lovpålagte krav til våtrom (bade-/dusjrom og vaskerom): Det skal være vanntette gulv og fall til sluk. Byggeforskriftenehenviser til Våtromsnormen som retningsgivende for hvordanarbeidene bør utføres. Våtromsnormen kom i 1994 etter at aktører ibyggebransjen tok initiativ til å lage retningslinjer for hvordan man bør utførevåtromsarbeidene på en best mulig måte. Hensikten med Våtromsnormen er åheve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og varighet. Våtromsnormener en frivillig bransjenorm som må avtales mellom den som skal ha arbeiderutført, huseieren, og våtromsentreprenøren. Det er huseieren som må tainitiativ og forlange arbeidene utført i henhold til Våtromsnormen. Utførelsenav arbeidene skal være i henhold til anbefalte løsninger i Våtromsnormen.Dette sikrer at man lager gode detaljløsninger som er testet ut tidligere.Løsningene er fokusert på vanntetthet og varighet. Håndverkere som skal utførearbeider i henhold til Våtromsnormen skal ha gått grunnkurs og være sertifisert.Håndverkere eller firmaer som skal lede våtromsarbeider må ha gått grunnkursog lederkurs i Våtromsnormen. Disse vil kunne kalle seg “Godkjent bedrift” ogfå rett til å benytte tilsvarende logo.Teknisk forskrift er revidert fra 1. juli 2010Mer informasjon finnes på:www.ffv.no


Når uhellet er uteSom rørlegger bør man:01. Stopp vannlekkasjen og finn lekkasjeårsaken.Redd verdier hvis det er mulig02. Finn frem til skadeårsaken og melddenne til forsikringsselskapet03. Ikke påta deg ansvar før forsikrings ­selskapet har vurdert hendelsen04. Er det stor risiko for nye lekkasjer/skaderpå røranlegget, gi selskapet og kunderråd om nødvendig utskifting/omlegging05. Ikke lag unødvendige hull i vegger ogtak, da det kan være aktuelt å leggenye åpne rør og la de gamle ligge, utenå reparere tettesjiktetSjekklisteHusk å:• Følge montasjeanvisningene• Sjekke at produktene er godkjente• Klamre forsvarlig• Ikke blande ulike systemer• Legge rørene frostsikkert• Isolere mot kondens• Ta hensyn til rørutvidelse• Skjøte rørene på forsvarlig måte• Ta hensyn til korrosjon• Trykkprøve og ta deg tid til å sjekkeat alt er i orden• Dokumentere det du har gjort06. Unngå hull i membraner, fliser oglignende, gå inn fra bakvegg, etc.07. Ved produktfeil eller håndverksfeil, tavare på skadde rørdeler, ta bilder oggjør notater08. Ikke sett i gang større arbeider uten atdette er avklart med forsikringsselskapet09. Nye ledninger skal legges vannskadesikkert,reparasjon av eksisterende rør igulv og vegg skal repareres fagmessig.Reparasjonene skal ikke medføreøkt risiko10. Har bygningen gamle rør, skjulte rør,eller høy risiko for nye og omfattendevannskader, så anbefal at rørene byttesut eller at det settes inn en vannstoppventilNyttige linkerwww.sintef.no/byggforsk/SINTEF Byggforskwww.ffv.noFagrådet for våtromwww.nrl.noNRL - Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVSwww.sintef.noSintefwww.if.noIf forsikring


22VANNSKADEElektrogalvaniskspenningsrekkeVed bruk av 2 forskjellige materialkvaliteter, bør manbestrebe seg på å benytte materialer som er så nærehverandre som mulig på spenningsrekken.Husk: Det uedlere materialet ofrer seg for det som eredlere (som en offeranode). Det er viktig å brytedenne spenningen som da oppstår.Unngå blanding av materialer. Ulike materialer går ikkelike godt sammen. Prinsippet er at edlere metall “spiseropp” mindre edle metaller.Edlere metall,katodiskGullKrom, passivtRustfritt stål, syrefastSølvNikkelKobberMessingTinnBlyRustfritt stål (18/8),aktivtKrom, aktivtStøpejernStål, legertStål, valsetAluminiumKadmiumAlum./magnes. legeringSinkMagnesiumUedlere metall,anodisk


23VANNSKADEMer enn 50 ServicesentreAvdeling Besøksadresse Telefon FaxAlta Maskinsvingen 3, 9511 Alta 78456980 78437532Arendal Moland Park, 4846 Arendal 37058640 37023770Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad 66776240 66859400Bergen - Godvik Leirvikåsen 51, 5179 Godvik 55506500 55931390Bergen - Kanalveien Kanalveien 46, 5068 Bergen 55506500 55290670Bergen - Nyborg Langarinden 8, 5132 Nyborg 55608100 55182705Bjørndal Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo 21022450 22625658Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø 75506110 75520177Bærum Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud 67171910 67132900Drammen Nedre Eiker vei 61, 3048 Drammen 32265200 32836400Flekkefjord Drangeid 60, 4400 Flekkefjord 38324400 38322079Fredrikstad Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad 69363000 69945100Førde Flovegen 3, 6800 Førde 57829940 57821268Gjøvik Ringvegen 11, 2815 Gjøvik 61131770 61185900Gol Elveveien 6, 3550 Gol 32073610 32077110Hamar Vangsvegen 201, 2321 Hamar 62543400 62523425Hammerfest Kransvikveien 5, 9600 Hammerfest 78421730 78426100Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E 77001460 77070800Haugesund Kvalamarka 23, 5514 Haugesund 52708720 52712900Jessheim Industriveien 12, 2050 Jessheim 63983880 63971204Kongsvinger Lerkeveien 40, 2209 Kongsvinger 62823640 62815889Kristiansand Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand 38149100 38096664Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund 71572780 71685930Langhus Regnbuen Næringsområde, Snipetjernv. 8,1405 Langhus 23194581 64867386Lillehammer Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer 61246630 61263572Mo i Rana Søndre gate 2, 8624 Mo i Rana 75126300 75169345Molde Birger Hatlebakks veg 28, 6415 Molde 71202250 71213173Mosjøen Havnegt. 35, 8663 Mosjøen 75176700 75172216Moss Årvollskogen 31, 1529 Moss 69363000 69234450Namsos Hestmarka, 7800 74226767 74274155Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik 75801950 76954323Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid 57862825 57862830Oslo - Bryn Brynsengveien 5, 0667 Oslo 22725500 80041616Oslo/Hovedkontor Brynsengveien 5, 0667 Oslo 22725500 22658765Ringdalskogen Ringdalveien 20, 3270 Larvik 33133100 33193760Sandefjord Peder Bogensgt. 4, 3238 Sandefjord 33483388 33469682Sandnes Havnegt. 7, 4306 Sandnes 51622811 51622801Sandnessjøen Novikveien 111, 8800 Sandnessjøen 75046680 75046780Ski Haugenveien 5, 1400 Ski 64878051 64873088Skien Nybergflata 5, 3737 Skien 35504450 35546358Skøyen Drammensveien 130 22132860 22732400Sogndal Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger 57679080 57672111Stavanger Årsvollveien 18, 4312 Sandnes 51822300 51624310Stavanger - Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger 51201430 51585867Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer 74134088 74161288Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal 74901500 74824955Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen 64845140 63817970Svolvær Arkaden, Torget 9, 8300 Svolvær 99234231 76072434Torshov Chr. Michelsensgt. 65, 0474 Oslo 23234720 22719600Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø 77664900 77680700Trondheim - Heimdal Heggstadmoen 47, 7080 Heimdal 72593200 72590032Trondheim - Lade Stiklestadveien 3, 7041 Trondheim 73994350 73533800Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg 33301250 33310563Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal 74602800 74072487Ålesund Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund 70104280 70127344Ålesund - Fremmerholen Rødsetvegen 25, Fremmerholen, 6011 Ålesund 70175250 70147753


laadesign.nowww.dahl.noTlf: 22 72 55 00E-post: post@dahl.noBrosjyren bestilles på NRF nr. 9999948Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.

More magazines by this user
Similar magazines