Views
3 years ago

Erstatning - Jernbaneverket

Erstatning - Jernbaneverket

1 -

1 - Erstatning for grunnarealVerdien av arealet skal vurdereskonkret ut fra tomteprisen i området.Verdien på arealet som blir avstått uttrykkesofte i kroner per kvadratmeter. Allekvadratmeterene på en tomt har ikke sammeverdi. Faktorer som påvirker verdien er:■ Arealets beliggenhet på tomta og avstandtil hus. En grunnavståelse helt inntil husveggengir for eksempel en større reduksjon isalgsverdien enn en like stor avståelse lengerborte fra bebyggelsen.■ Areal med spesielle kvaliteter; sitteplasser,utsiktspunkt, strandlinje, mulighet for å delefra tomt. Endringer i salgsverdien vurderessærskilt.■ Størrelsen på tomta før avståelsen. Jo mindreeiendommen er, desto mer påvirker avståelsennormalt verdien på resteiendommen.2 - Erstatning for gjenstanderPå arealet som erverves er det oftevegetasjon/beplantning (busker, hekker,trær), gjerde, garasje eller småhus.Vegetasjon og beplantning blir verdsatt utfra den innvirkning de har på omsetningsverdienpå eiendommen.Garasjer, småhus og lignende gjenstanderverdsettes ut fra anleggskostnaden vedgjenoppføring. Fra anleggskostnaden skaldet gjøres fradrag for slitasje og elde.

3 - Ulemper på resteiendommenDet skilles mellom spesielle ogalminnelige ulemper.Spesielle ulemper: Ulemper på resteiendommensom er en direkte følge avarealavståelsen. Disse erstattes særskilt.Eksempel: vanskeligheter med å utnytterestarealet.Alminnelige ulemper: Ulemper som berører«en større krets» av eiendommer uavhengigav om grunnareal avstås. Eksempler: støv ogstøy. Alminnelige ulemper erstattes normaltikke. Erstatning for økonomisk tap kan likevelgis til enkelte som rammes spesielt hardt,eller der ulempene overstiger det sometter rettspraksis bør tåles i naboforhold.Jernbaneverket er forpliktet til ågjennomføre nødvendige støytiltak pånaboeiendommene og skaffe nyeadkomstveier der disse endres.

Erstatning for del av boligtomt - Jernbaneverket
Erstatning for del av boligtomt - Jernbaneverket
KONTAKTLEDNINGSANLEGG - Jernbaneverket
Handlingsprogram 2010–2019 - Jernbaneverket
godhjerta råskinn - Jernbaneverket
Brosjyre Sandnes 0001 - Grunneier møter JBV.indd - Jernbaneverket
Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2005 - Jernbaneverket
Jernbanemagasinet nr 8-2011 - Jernbaneverket
Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2007 - Jernbaneverket
Jernbanemagasinet NR.5-2009 - Jernbaneverket
Mye å glede seg til! - Jernbaneverket
Prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver - Jernbaneverket
Overordnet teknologisk strategi - Jernbaneverket
Nr. 5 – 2008 Vil ha oljefond for ny jernbane - Jernbaneverket
Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2006 - Jernbaneverket
Vedlikehold infrastruktur_MÃ¥levogn.pdf - Jernbaneverket
Planprogram Follobanen - Jernbaneverket
delrapport for banestrekningene - Jernbaneverket
Metodehåndbok JD 205 - Jernbaneverket
Miljørapport 2005.pdf - Jernbaneverket
Stasjonsstruktur - Jernbaneverket
Miljørapport 2007.pdf - Jernbaneverket
Miljørapport 2006.pdf - Jernbaneverket