Views
3 years ago

Erstatning - Jernbaneverket

Erstatning - Jernbaneverket

Midlertidig beslag av

Midlertidig beslag av grunnGrunneier har krav på å få dekket sittøkonomiske tap når Jernbaneverketdisponerer grunnen i anleggsperioden.Berørte gjenstander og vegetasjon blirført tilbake etter anleggsperioden, ellererstattet som ved varig grunnavståelse.Teknisk og juridisk bistandJernbaneverket dekker nødvendige utgiftertil advokat og teknisk bistand bådeved forhandlinger om erstatning og vedeventuelt skjønn.ErstatningsbeløpetErstatningen utbetales direkte tilgrunneieren straks avtale er inngått ellerskjønnsretten har fastsatt erstatningen.Ved større erstatningsutbetalinger skalpanthavere orienteres.Når erstatningen er gitt per kvadratmeter,vil hoveddelen utbetales vedavtaleinngåelse. Restbeløpet medrenter blir utbetalt når nye grenserer godkjent.

Grunnerverv■ Bygging av ny jernbane krever arealer ogberører grunneiere. Arealbeslaget kan væremidlertidig i anleggsperioden eller permanent.Areal som brukes til jernbaneutbygging skalerstattes.■ Grunnerverv gjennomføres av Jernbaneverketmed utgangspunkt i reguleringsplanersom vedtas av kommunene.■ Jernbaneverket tar kontakt med den enkeltegrunneier for å orientere om planbehandlingog fremdrift.■ Forhandlingene om erstatning starternormalt cirka 1 ½ år før anleggsstart. DersomJernbaneverket og grunneier ikke blir enige,fastsettes erstatningen av skjønnsretten.■ Hva som erstattes og størrelsen på erstatningeneer fastlagt i norske lover og i rettspraksis.Jernbaneverket vil orientere nærmere omdette når forhandlingene om erstatning starter.

Erstatning for del av boligtomt - Jernbaneverket
Erstatning for del av boligtomt - Jernbaneverket
KONTAKTLEDNINGSANLEGG - Jernbaneverket
Handlingsprogram 2010–2019 - Jernbaneverket
godhjerta råskinn - Jernbaneverket
Brosjyre Sandnes 0001 - Grunneier møter JBV.indd - Jernbaneverket
Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2005 - Jernbaneverket
Jernbanemagasinet nr 8-2011 - Jernbaneverket
Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2007 - Jernbaneverket
Jernbanemagasinet NR.5-2009 - Jernbaneverket
Mye å glede seg til! - Jernbaneverket
Prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver - Jernbaneverket
Overordnet teknologisk strategi - Jernbaneverket
Nr. 5 – 2008 Vil ha oljefond for ny jernbane - Jernbaneverket
Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2006 - Jernbaneverket
Vedlikehold infrastruktur_MÃ¥levogn.pdf - Jernbaneverket
Planprogram Follobanen - Jernbaneverket
delrapport for banestrekningene - Jernbaneverket
Metodehåndbok JD 205 - Jernbaneverket
Miljørapport 2005.pdf - Jernbaneverket
Stasjonsstruktur - Jernbaneverket
Miljørapport 2007.pdf - Jernbaneverket
Jernbane et marked Nr. 8 – 2008 - Jernbaneverket