Rettferdig planlegging – balansert utvikling av lokalsamfunn og ...

hib.no

Rettferdig planlegging – balansert utvikling av lokalsamfunn og ...

Rettferdigplanleggingbalansertutvikling avlokalsamfunn oghytteområdev/Per NordmarkINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Kommuneplanenskal styra utviklinga!Vert planen rettferdig ?INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Disposisjon• Mål med kommuneplanarbeidet• Døme: Bergsdalen• Kommunen som planleggjar• Verkemiddel i planprosessen• Kommuneplanen• Bruken av kommuneplanenINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Planen skal gjeva retningen!INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Mål med kommuneplanarbeidet• Stimulera til skapervilje• Skapa debatt for fornuftige løysingar• Gjeva kunnskap som grunnlag for gode vurderingar ogvedtak• For lokalsamfunn• For ulike berørte grupper• For lokale politikarar• For regionale forvaltarar• Kommuneplanen som eit tydeleg styringsreiskap for eimålretta forvaltingINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Døme: Bergsdalen i Vaksdal kommuneHer: BergeINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Døme: Bergsdalen i Vaksdal kommuneHer: Opp frå Brekke mot Høgabu turlagshytteINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Bergsdalen:Ei levande fjellbygd, ogEit veletablert hytteområdeINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Bergsdalen• 12 – 15 gardsbruk• 90 fastbuande• 300 hytter (+ 200 i Voss og Kvam på Hamlagrø)• Viktig utfartsområde sommar og vinter for kommunen ogfor BergensregionenINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


BergsdalenTre hovud-tenkningar1. Individuelle sal av naturverdiar, t.d. hyttetomter.2. Vern om lokalsamfunnet ved å vera restriktiv med å fåinn fritidshus/hytter og nye interessegrupper. Dette for åførebyggja konflikt om areal og landbruksdrift.3. Fellesprosjekt for å utnytta naturverdiane, t.d. sal avhyttetomter og ulike tenester, og fordela gevinsten jamnt.INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Kommunen som planleggjarKommunen ønskte å:• Bevisstgjera publikum om mogeleg omfang ogkonsekvensar av hyttebygging• Innhenta klare signal frå ulike grupper• Ta omsyn til regionale og nasjonale føringar• Ta omsyn til gjeldande planar og kunnskaper, t.d. omlandskap, vilt og bioligisk mangfald• Styra utviklingaINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Verkemiddel i planarbeidet• Kontormøte• Innspel• Folkemøte• Avisdebatt• Politisk synfaring• Administrativ tilråding• Politisk debatt• Regional korrigering• Kommunalt vedtakINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Folkemøte i BergsdalenINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Rettferdig planlegging• Tal hytter pr bruk• Bygging i fellesskap: Bergsdalen jordbrukslag• Tomter i høve til eigd bakgrunnsareal• Deling av verdiane; tomteareal – friareal – turareal• Bygsling kontra sal av tomterINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Konklusjonen av planprosessen var ønskjeom:• Stimulera til aktivitet og verdiskaping• Avgrensa omfanget av hyttebygging• Lokalisera hytter til best eigna areal• Sikra allmenn ferdsel og tilgang til utfartsområde• Fordela verdiskapinga på dei ulike driftseiningar• Sikra gode leve- og driftsvilkår for landbruket i dalen• Leggja til rette for ei forutseieleg og enkelsakshandsamingINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Innspel til kommuneplanen• Nye hytteområde Brekke – LidINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Tilrådd av rådmannen, arealdel 2006 - 2016• Brekke - LidINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Endeleg arealdel 2006 - 2016• Plankart Brekke – LidINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Verkemiddel i arealplanen:Føresegner• 3.4 Føresegner for avgrensingar i omfang av nyefritidsbustader i planperioden; gjeld byggeområde forfritidsbusetnad- Gjev omfang og set eventuelle plankrav• 4.4 Føresegner for avgrensing av nye fritidsbustader iplanperioden; gjeld LNF-kan område for fritidsbusetnad- Gjev omfang og set eventuelle plankrav• 3.2 Føresegner for fritidsbustader/hytterSet krav til bygningen, skal sikra allmenn ferdsle m.m.INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Bruken av planenInternasjonale studentar på BergsdalstunetINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE


Bruken av planenRealisering av hyttedraumenINFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

More magazines by this user
Similar magazines