Livskraftige lam - Norsk Sau og Geit

nsg.no

Livskraftige lam - Norsk Sau og Geit

Livskraftige lam - tips for åredusere lammetapetMars 2012Synnøve Vatn, Helsetjenesten for sau, Animalia


Lammetall og tap2010Totalt fødte per søye per 1. januar 2,11Levendefødte per søye per 1. januar 2,01Dødfødte, % 4,60Totalt av fødte: 9,2%% tapt inne (av levendefødte) 3,61% tapt på vårbeite (av sluppet) 1,00% tapt på sommerbeite + drept av rovdyr + mangler opplysninger 10,31• Hvor mange døde lam før slipp i utmark blir dette totalt?• 1 mill. søyer og 1,5 lam per søye (hele landet) -> 1.5 mill lam fødes hvert år• Før slipp -> ca 138.000 døde lam


Utvikling lammetap SK 2001-2011


Dødsårsaker hos spedlam –obduksjonsresultater april-mai 1994-1996Koli-infeksjon 15%Død-/svaktfødte 6%Løpemagesjukdom 8%Næringsmangel 15% Pulpa-nyre 2%Koksidiose 2%Tarmslyng 9%Andre 39%


Andel av tap inne før 30 dagers alder, %Når dør levendefødte lam201816141210864200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28Alder i dager


Hvorfor er spedlam utsatt?• Nedkjøling– 3 x kroppsoverflate/kroppsvekt• Trenger > 3 x varmeproduksjon– Dårligere isolasjon– Blaut ull– Små medfødte energireserver (5 t)– Storbritannia: 50% av lammetapet• direkte/inndirekte– Norge??


Hvorfor er spedlam utsatt?!• Infeksjoner– Ingen antistoffer overført i fosterstadiet– Ingen normalflora av bakterier (snille bakterier)• 2 hovedrisikoperioder– Nyfødt (før opptak av antistoffer og bakterier)– 3-4 uker (antistoff fra råmelk er brukt opp, må danneegne antistoffer)Råmelk!EgenproduserteFødsel3-4 uker: Betydelige egenproduksjon


Årsaker til nedkjøling og infeksjoner• Lammingsvansker– Dødfødte– Svakfødte– Nedsatt varmeproduksjon• Råmelksmangel– For lite antistoffer– For lite energi


Årsaker til nedkjøling og infeksjoner• Miljø – inne og ute– Trekk– Fuktighet– Kulde – kombinert med trekk og fuktighet– Smitte• Ofte kombinasjoner


Kan vi gjøre noe??JA!!!


Lammingsvansker - tiltak• Overvåking og hjelp ved fødselsproblemer:– Pressveer > 2–3 timer uten synlig fostervannsblære– > 1/2 time fra fostervannsblæra til fosterdeler– Andre fosterdeler enn to klauver først– Mer enn 1 time fra et lam til neste


Lammingsvansker - tiltak• Husk– God hygiene (vasking og hansker)• vreng hansken– Smøring– Varsomhet– Ring dyrlegen i tide• Obs mange lam– Lang/tung fødsel– Mindre tørrslikking per lam


Næringsmangel – TiltakRÅMELK - RIKELIG OG RASKT!! R R R


Råmelk – hvorfor viktig• Eneste antistoffkilde– Lokalt og systemisk• Vitaminer (A,D,E, B12, ++)Foto: Grethe Ringdal• Avføringsmiddel• Veksthormoner (tarmspesifikke)• Fordøyelsesenzymer• EnergiSau KuProtein 18 % 14,3 %Fett 11 % 6,7 %Melkesukker 3 % 2,7 %


Økt risiko for å dø inne (2-3 uker):


IgG (g/l)Død inne (%)Nivå av antistoff, fødselsvekt og dødelighet.3025242726IgG Død inne (%)1816142015105,95,1175,0191212108654,94,64,4420Rang 1 Rang 1 Rang 2 Rang 1 Rang 2 Rang 3Enklinger Tvillinger Trillinger0Gjennomsnittlig nivå av antistoffer og dødelighet inne (%) iundergrupper av lam, rangert innen kull i henhold til antistoffnivå.


Næringsmangel - Tiltak forts.• Ekstra tilsyn med risikolam– Har de fått i seg råmelk?– Hjelpe i gang• eller– Gi ett mål råmelk med flaske eller sonde• Optimalt fra egen mor• Ikke snakk, holde seg nær mora– mor-lam-binding


Næringsmangel - Tiltak forts.• Totalbehov 1. levedøgn: 1 l per 5 kg– Per mål: 1-1,5 dl• Heller lite og ofte enn mye på en gang– Reserveråmelk• Søyer med mye melk/døde lam?• Ku – noen gir blodfattige lamGeiter KUN fra sanerte/friske flokker– Råmelk kan fryses i 1 år• Melkekartong, yoghurtbeger, + +• Tin i kjøleskap, holdbar noen dager


Miljø - Tiltak• Lavest mulig dyretetthet– Mindre stress– Bedre hygiene– Bedre luftkvalitet


Miljø - Tiltak forts.• Tett, tørt, trekkfritt T T T– Tett liggeunderlag, særlig første 2-3 døgn– Hva funker?• Talle, gummimatte, duk med strøhalm på strekkmetall (unngå blaut ”strekk-med-talle”)annet ?????• Bruk sunt bondevett• Nødvendig med erfaringsutveksling– Ta ”barfotsjekken”


Ikke slik – men slik


Lammegjemme blir flittig brukt!20.03.2012


Nedkjølte lam –fatal følge av lite råmelk / dårlig miljø– Under 12 timer: miljøbetinget, tung fødsel• våte, stor kroppsoverflate• mange lam: mangelfull slikking (tørking) fra mor,– Over 12 timer: ernæringsbetinget• Hva er nedkjølt– Vanlig temp: 39-40,5 o C– Moderat nedkjølte lam: 37-39 o C– Alvorlig nedkjølte lam: < 37 o C


Nedkjølte lam - Tiltak• Hovedregel1 – tørk2 – energi3 – oppvarming2 før 3 er VIKTIG!!


Næring1+3: råmelk med sonde (evt. flaske)2: trenger ikke men kan få4: sukkerinjeksjon


Oppvarming• Lam < 37 o C (alvorlig)– omgivelsestemp 40 o C• Varmekasse, badegulv ??– sjekk temp på lamma jevnlig– Ved oppnådde 37 o C –ut av kassen – skal ikke ”koke”• Lam > 37 o C (moderat)– Varmer seg selv etter tilførsel av næring,– Evt: pappeske med varmeflaske/brusflasker, føner


Infeksjoner inne• Lam fødes uten antistoffer• Lam fødes uten bakterier i mage og tarm• Henter bakterieflora fra nærmiljø/søya/melk– Skal ha• melkesyrebakterier• normale kolibakterier• rikelig med råmelk for å beskytte mot infeksjoner R R R– Skal ikke ha ”sinte” kolibakterier


Infeksjoner inne - Tiltak• Sørg for– Reine søyer og reine jur• Miljø (tørt og reint)• Vask evt med litt lunka vann, tørk– Hygieniske omgivelser• Tørt, reint– Evt jod på navlen


Infeksjoner inne - Tiltak• Smittesluse– Egne overtrekk og støvler til dyrlegen• Går fra sjukt dyr til sjukt dyr– Overgang rein sone (der dyra oppholder seg)– Mulighet for håndvask (helst varmt og kaldt vann)– Obs naboen som kan ha diaré eller munnskurv påsine lam


Ett eksempel på smittesluse


Enkel smittesluse i praksisHer kunne det ståtten vannkoker,etvaskefat og en tørkerullfor håndvask!Overtrekksklærog skoHer kan klær evt.koffert plasseresRein soneUrein sone20.03.2012


Infeksjoner ute - Tiltak• Pulpanyre– Vaksinering• Høst – grunnvaksine påsett• Vår - Flest mulig innenfor: 2-6 uker før lamming– R R R– Unngå brå fôroverganger


Infeksjoner ute - Tiltak• Koksidier– Årsak til diaré ca 3 uker e. beiteslipp– Kan forekomme inne (talle)– Tiltak:• Reine vårbeiter– Ikke sau hele foregående år (smittes ned vår og høst)– Annenhvert år gir passe infeksjon – trenger noe smitte• Lavest mulig dyretetthet• Generelt friske lam i god form• Forebyggende medisinsk behandling– Ved utslipp (Baycox) eller 1 uker etter utslipp (Baycox / Vecoxan)– Lamma bør være 10-14 dager gamle


Tiltak andre områder• Fôring og holdvurdering gjennomdrektigheten– Riktig lammetall for den enkelte– Friske søyer og nok råmelk


Utplukk av avlsdyr:Egenskaper hos søya– Høge avlsverdier for morsegenskaper– Jevne og passelige fødselsvekter– Lite lammingsvansker– Livskraftige lam– Frisk med godt jurRiktig størrelse ogplassering avspener40


Utplukk av avlsdyr:Egenskaper hos påsettlammetBredt og hellende kryssHøgstiltKun to spenerGode beinFrisk uten medfødte misdannelser


Planlegging: huskeliste


Oppsummering• R R R• T T T


Les/se mer• Video: «Helse og velferd i lamminga - goderutiner fra paring til utslipp»– HT-sau og Sauekontrollen• Bok «Helse og velferd hos sau»– HT-sau• Faktaark om lammetap– Nortura (HT-sau har bidratt)


Takk til Grethe Ringdal: Animalias husfotografTAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

More magazines by this user
Similar magazines