Last ned PDF - Coop

coop.no

Last ned PDF - Coop

TERTIALRAPPORT2-2005


Coop NKL BA etter åtte måneder i 2005Coop NKL BA konsern hadde per2. tertial et resultat etter skatt på13 millioner kroner mot et resultatpå 57 millioner kroner i sammeperiode i fjor.Coop NKL BAs virksomhet er beskrevet iårsmeldingen for 2004. Videre er det i årsmeldingenredegjort for regnskapsprinsipperog selskaper i konsernet.Regnskapet per 2. tertial 2005 er belastet med1,5 prosent kjøpebonus til samvirkelagene.Bonusen reduserer salgsinntektene med114 millioner kroner mot 109 millionerkroner i 2004.Den positive omsetningsutviklingen fra1. tertial fortsetter i 2. tertial.Omsetningen øker fra 11.090 millionerkroner til 11.844 millioner kroner.Bruttofortjenesten øker fra 767 millionerkroner til 810 millioner kroner.Coop Norge AS er datterselskap av CoopNorden AB og ansvarlig for innkjøp, vareforsyning,kjededrift og markedsføring iNorge. Coop Norge AS selger varer ogtjenester til Coop NKL BA, som igjenfakturerer samvirkelagene. Vekst i andredriftskostnader skyldes i hovedsak kostnaderfakturert fra Coop Norge AS. Coop NKL BAsandel av resultatet i Coop Norden AB erminus 43 millioner kroner per 2. tertial.Sam-Eiendom AS og Coop Øst Eiendom ASfungerer som Coop NKL BAs eiendomsselskaperog forvalter utleieeiendommene.Selskapene er engasjert i utvikling av eiendommeri samarbeid med både samvirkelagene ogeksterne aktører. Driften i selskapene ertilfredsstillende.Avsetning på fem millioner kroner knyttet tilavvikling av Coop Elektro AB er reverserti 2. tertial.Finansnetto er hittil i år på 44 millionerkroner mot 32 millioner kroner på sammeperiode i fjor. Vekst skyldes i hovedsakøkning av aksjeverdier.Per 1. september ble Samvirkeskolen påGjettum solgt for 100 millioner kroner meden gevinst på 88 millioner kroner. Gevinstbokføres i 3. tertial.Tertialregnskapet per 2. tertial 2005 er ikkerevidert.Oslo, 19. oktober 2005Styret Coop NKL BA


COOP NKL 2. TERTIAL 2005RESULTATREGNSKAPCoop NKL (morselskap)Konsern2/05 2/04 2004 (mill. kr) 2/05 2/04 200411 844 11 090 17 069 SALGSINNTEKTER 11 844 11 090 17 069810 767 1 138 Bruttofortjeneste 810 767 1 13878 65 99 Andre inntekter 215 210 317888 832 1 236 Netto driftsinntekter 1 025 977 1 45427 24 39 Personalkostnader 29 25 41859 750 1 165 Andre driftskostnader 956 845 1 330886 774 1 204 Driftskostnader 985 870 1 3712 58 33 DRIFTSRESULTAT 41 107 83-21 -14 -73 Resultatandel andre selskap -28 -27 -705 0 -4 Avvikling av datterselskap 1) 5 1 -345 32 133 Finansielle poster (netto) 18 0 8729 76 89 RESULTAT FØR SKATT 35 81 97-17 -19 -31 Skatter -22 -24 -3913 57 59 RESULTAT ETTER SKATT 13 57 58- - - Minoritetsinteresser 1 1 11)Coop Elektro AB er trukket ut og presentert på egen linjeBALANSECoop NKL (morselskap)Konsern31-08-05 31-08-04 31-12-04 (mill. kr) 31-08-05 31-08-04 31-12-04Immaterielle eiendeler og83 144 108 varige driftsmidler 1 392 1 210 1 2772 789 2 567 2 433 Finansielle anleggsmidler 1 536 1 450 1 3233 310 3 269 3 356 Omløpsmidler 3 468 3 560 3 4976 182 5 980 5 897 EIENDELER 6 396 6 220 6 0971 634 1 667 1 646 Egenkapital 1 633 1 667 1 646- - - Minoritetsinteresser 13,4 14 1411 10 11 Langsiktig gjeld/forpliktelser 148,7 163 1521 774 1 812 1 775 Innskudd 1 774 1 812 1 7742 763 2 491 2 465 Kortsiktig gjeld 2 827 2 564 2 5106 182 5 980 5 897 GJELD OG EGENKAPITAL 6 396 6 220 6 097


Samvirkelagene 2. tertial 2005Samvirkelagene har i de åtte førstemånedene i år hatt en omsetningsvekstpå 0,1 prosent i forhold til sammeperiode i fjor. Veksten anses som megettilfredstillende når man hensyn tar streikeeffekteni 2004.Ordinært resultat før skatt er 446 millioner kroner per 2. tertial2005 mot 555 millioner kroner i samme periode i fjor.Dette innebærer en nedgang i resultatet på 0,5 prosentpoengfra 2,8 til 2,3 prosent av netto omsetning.RESULTATREGNSKAPSiden årsskiftet har Coop fått 29.177 nye medlemmer medmedlemskort. Per 31.08.2005 er det totalt 1.004.507 medlemmeri Coop. Av disse har 974.816 medlemmer medlemskort.Medlemmene har handlet for totalt 14,2 milliarder kronerTotalt er det opptjent 281 millioner kroner i kjøpeutbytte.Totalt har medlemmene opptjent 52 millioner kroner imedlemsrabatter hos samarbeidspartnere.Samvirkelagene samletCoop totalt2/05 2/04 2004 (mill. kr) 2/05 2/04 200419 674 19 651 30 122 SALGSINNTEKTER 19 674 19 931 30 1603 880 3 850 6 039 Bruttofortjeneste 4 554 4 470 6 948525 473 754 Andre inntekter 627 596 9034 405 4 323 6 793 Netto driftsinntekter 5 180 5 066 7 8512 324 2 206 3 503 Personalkostnader 2 353 2 231 3 5441 645 1 561 2 430 Andre driftskostnader 2 341 2 175 3 3503 968 3 767 5 933 Driftskostnader 4 693 4 407 6 894437 555 860 DRIFTSRESULTAT 487 659 95710 11 16 Investering tilknyttede selskap -18 -16 -54-1 -7 46 Finansielle poster 17 3 148- - - Avvikling datterselskap 5 1 -3446 559 922 RESULTAT FØR SKATT 491 647 1 048Utgitt av:Coop NKL BAInformasjon og samfunnskontaktPostboks 1173 Sentrum, 0107 OsloTelefon: 22 89 95 00Telefax: 22 42 14 42E-post: info@coop.noProduksjon:Grafisk Design AS, 73 54 64 50

More magazines by this user
Similar magazines