Nr. 1 - Røde Kors

rodekors.no

Nr. 1 - Røde Kors

4 RØDE KORS ROGALANDNestlederen i Rogaland Røde Kors Bernt Tore Meling og Tone Lølandi Røde Kors Ungdom i hovedstaden Bucuresti. Ambulansene erdonert av Rogaland Røde Kors.Rogaland Røde Kors i RomaniaRøde Kors i Rogaland har flere prosjekt i Romania. Det er spennendeog utfordrende å jobbe i landet, og samarbeidet er er tilglede for begge parter. Det er ikke bare Rogaland Røde Kors somdrar til Romania. Rumensk Røde Kors kommer også til Norge ogdeler av sin erfaring.Reportasje: Anne Espeland- Det er inspirerende å se arbeidetrumensk Røde Korsutfører. Samarbeidet medRogaland Røde Kors er til gledefor begge parter, sier nestlederBernt Tore Meling i RogalandRøde Kors. Han besøker fylketHarghita i Romania sammenmed Morten Brekke, som erleder for Internasjonalt Utvalg iRogaland Røde Kors.- Jeg vil spesielt fremheve Eva,leder for Harghita Røde Kors,sier han.- Hun er en leder med en fantastiskvarm omsorg for demange menneskene hun haransvar for å hjelpe i sitt distrikt.Samtidig har hun orden på papirenesine, sier Meling.Ulendt terrengTuren rundt i Harghita byr påulike utfordringer og det er tiltider utrolig vanskelig å ta segfrem på landeveiene høyt oppei fjellene. Transporten går delvismed biler fra Rogaland, somer donert av Kverneland RødeKors og Bryne Røde Kors. De tobilene er i flittig bruk til mangeoppdrag og firehjulstrekk kommergodt med når man skal taseg frem i ulendt terreng. Bileneblir brukt til transport av syke,transport av familier som skalgjenforenes, omsorgsarbeid ogtil utdeling av mat og utstyr.- Noen steder er terrengetnesten ufremkommelig, sierMeling.- To søstre ble nettopp gjenforent.De bodde i to landsbyermed vanskelig framkommelighet.Sånt gjør inntrykk. Påprogrammet står også et besøki Balan, en by som minner omSauda med sin hjørnesteinsbedrift.Gruvedriften i Balan blenedlagt, noe som har ført til storfraflytting. Arbeidsledighetenhar ført til økt rusmisbruk blantinnbyggerne og mange foreldreløseog forlatte barn.Gjenvinner selvtillitRelativt nytt er et samarbeidsprosjektmellom kommunenBalan og Harghita RødeKors. Rrosjektet som går ut påå etablere fritidsaktiviteter forforlatte barn og unge. Her tilbys“dans-, sang- ogsceneundervisningog medjevne mellomromsettes detopp show.- De vi har møtt har lagt ned myearbeid i dette, noe som ogsåvises på resultatet. Prosjektetkalles “together with you”, og erbanebrytende når det gjelder åøke mestring, gjenvinne selvrespektog finne glede i å underholde,sier Meling.Han forteller videre om en jentepå 10-11 år som manglet venstrehånd.- Hun var sky og holdt seg ibakgrunnen veldig lenge. Hunville ikke vise at hun hadde enfunksjonshemming,og haddeikke tro på at hunkunne bli en delav showgruppen.Sakte men sikkertfikk hun tro påseg selv gjennomsangtrening ogstøtte av ledernepå senteret. Da vivar på besøk fikkvi se et show. Jegvet ikke helt hva vihadde forventet oss, men detvi fikk se imponerte oss stort.Den unge jenta uten hånd stodrank og stolt på scenen og sangså det rørte ved oss alle, sierMeling imponert.- samarbeidet er til nytte ogglede for begge parterRøde Kors-medlemmene ble veldig godt mottatt i Romania, og var et populærtinnslag hos barna i dette barnehjemmet.Bygger bro mellom generasjonerBlant andre prosjekt som børnevnes er generasjonsklubben,et aktivitetstilbud til deeldre i en liten landsby. Demøtes jevnlig hos det lokaleRøde Kors, noe som bidrar tilå redusere ensomheten blanteldre innbyggere. Innimellomhar de med seg barnebarnasine og lærer dem blant annethåndarbeid. Dette er populærbrobygging mellom generasjonene.”My doll is ill” er et annetprosjekt. Her lærer barn ogunge i 25 skoler hygiene ogførstehjelp.- Mitt inntrykk er at man i dettedistriktet har mange dyktigefrivillige. De frivillige understrekergang på gang at demener arbeidet de utfører erviktig, og at det gjøren forskjell for desom mottar hjelp ogstøtte. De som mottarhjelp i Harghitauttrykker ekte glede over åmotta hjelp fra Røde Kors, understrekerMeling.Han sier videre at samarbeidsprosjektetmellom RogalandRøde Kors m/Flekkefjord by ogHarghita Røde Kors helt klarthandler om organisasjonsutvikling.- Det er et nyttig og godt samarbeidfor begge parterhvor ikke bare Rogaland drartil Romania men der også rumenskRøde Kors kommer tilNorge for å dele viktige erfaringer.Nesten et drømmeprosjekt,sier Meling.Orden på regnskapeneHan understreker videre atpengestøtten Rogaland RødeKors yter i dette området kommergodt med.- Penger fra for eksempelHøyland ungdomsskole ogKarmsund videregående, samtlokale Røde Kors avdelingeri Rogaland, er den finansiellebærebjelken i prosjektet. Ogprosjektene i Romania er populæreblant elevene som hardeltatt. Når du ser hva midlenefra bare en skoles innsamlingkan utrette er det fristende åinvitere flere med, sier Meling,og legger til:- Harghita har orden i regnskapenesine og kan dokumenterehva pengene blir brukttil. Dette er dessuten et godteksempel på samarbeid hvorRøde Kors-prinsippene blir ivaretatt,avslutter han.


RØDE KORS ROGALAND 5Håp for barna påCiresariiHistorien om AndreiBak høye gjerder finner viCiresarii II barne- og ungdomssenter.Der er det 50hjemløse gutter og jenter ialderen 5 til 26 år. Senteretble bygget som gutteskoleså langt tilbake som i 1870.Simjon Antonica er lederog har arbeidet her siden2003. Hun har fulgt oppmange barn og er stolt overhva de har fått utrettet.- Mange er hentet ut av hjem med vold,overgrep og ekstreme tilfeller av omsorgssvikt.De fleste blir brakt hit avpolitiet, og det er ofte tøffe tak den førstetiden etter at et nytt barn kommertil oss, forteller Antonica. Hun fortellervidere at rehabilitering av de gamlelokalene er viktig for dem. Det gamlebygget skulle vært bedre vedlikeholdt,og de ønsker seg blant annet maling ognye madrasser.Prest og kunstværelseI senteret finnes et kapell med en kristenortodoks prest. Han lærer barna om religionog tar opp viktige moralspørsmålmed dem. Det er obligatorisk fremmøtehver søndag.- Mange av de som bor her har hatt detsvært vanskelig, sier presten.- Vi lærer dem om personlig hygiene, omsmitte og om hvordan de kan fungere iet vanlig samfunn og holde seg bortefra kriminalitet og prostitusjon.Det finnes også et eget kunstværelse påsenteret. Det er et populært tilholdsstedmed mange kreative aktiviteter. Her kanbeboerne komme for å tegne eller male,og når vi er på besøk treffer vi mangeaktive barn og unge. En diger sommerfuglhenger på veggen, og den har sinegen historie, sier Antonica:Ble kjent kunstner- En 16 år gammel jente kom til oss i2003. Totalt forkommen ble hun funnetpå gaten, der hun hadde vært gjennomnoen harde år. Jenta måtte avluses ogholdes unna de andre på senteret tilhun var garantert smittefri. Den stakkarsjenta var langt nede, og hun trengtemye omsorg og støtte. Hun tilbraktemye tid med andre i kunstværelset, ogviste snart at hun var flink til å tegne ogmale. Hun begynte på skolen, og klarteseg bra. Hun var på Ciresarii II helt til hunfylte 26 år. Da var hun ferdig utdannetkunstner fra det beste kunstakademieti Bucharest, sier Antonica. Hun vil ikkerøpe navnet på jenta for hun er nå enkjent rumensk kunstner som har høstetnasjonal anerkjennelse og berømmelse.- Du kan tro vi var stolte da hun kom ogfortalte at hun hadde kjøpt sin egen leilighet.Hun er nå gift og har fått et barn.En riktig suksesshistorie som kunne værtveldig annerledes om hun ikke haddekommet til Ciresarii, mener Antonica.Som en stor familieHun forteller også om en gutt på 14 årsom har vært på senteret siden 2005.- Han kom sammen med fire brødre.Begge foreldrene deres hadde fått tuberkulose,og faren døde like etter atguttene kom til senteret. Moren deresligger fremdeles på sykehus. Alle gutteneviste seg å være svært skoleflinke,og storebror Dan fikk stipend til å gåpå den mest anerkjente ”high school” iBucharest mens han bodde på Ciresarii.Han ønsket seg militær karriere og harfått det til. Han har flyttet fra senteret,men kommer stadig innom for å hilsepå brødrene sine. De går i storebrorsfotspor og gjør det bra på skolen.- Vi er som en stor familie, sier Antonica.- Når barna vokser opp, begynner å jobbeog flytter herfra, holder vi alltid kontakten.En annen av våre flinke eleverhar bygget opp sitt eget entreprenørfirmaog kommer innom og tilbyr de ungesommerjobber i firmaet sitt, avslutterAnotonica engasjert.Vesle Andrei er 12 år når mor og far går fra hverandre i2008. Han orker ikke den urolige situasjonen hjemmeog stikker av. Hans nye hjem blir gata i Bucharest.Livet på gata er fryktelig, men han velger å bli fremfor å dra hjem. Politiet, somogså fungerer som sosialarbeidere, finner Andrei og tar ham med til barnehjemmetHouse by day and night.Andreis foreldre kommuniserer dårlig, og har ikke funnet en løsning på hvemsom skal ha omsorgsretten for barna. Andrei vil hjem, men ikke før foreldreneer blitt enige. Selv vil han helst bo hos mor. I frustrasjon stikker Andrei av frabarnehjemmet flere ganger, og han blir hver gang funnet av politiet og brakttilbake. I 2010 bor Andrei fortsatt på barnehjemmet og venter på at retten skalbestemme hvem av foreldrene han skal bo hos. Dette vil ta lang tid. Søstrenehans har flyttet til far. Andrei vil fortsatt bo hos mor og kan ikke skjønne hvorfordet er så vanskelig for de voksne å forstå.Vil bli politiVi besøkte Andrei i mars. Han er blitt 14 år. Blikket forteller om tøffe opplevelser,noe han har til felles med mange gatebarn i Bucharest. Han er veldig opptattav fotoapparatene våre.- Ta bilder av oss! sier han høyt, og setter seg godt til rette for å bli fotografert.- Kom! roper han til de andre barna, og en liten jente på 4-5 år setter seg villigpå fanget hans.Andrei har vært på barnehjemmet i tre måneder uten å stikke av nå.- Jeg er trygg her, sier han. Han har lært å stole på dem som arbeider på hjemmet.- På gaten stoler man ikke på noen, mumler han. - Men jeg stoler på de somjobber her, og på Røde Kors som kommer på besøk til oss, og så på politiet, da.Andrei vil bli politi når han blir stor. Eller Røde Kors-ansatt.- Jeg vil hjelpe barn, slik jeg selv har fått hjelp, sier han alvorlig.Skal begynne på skoleAndrei har ikke gått på skole i det siste. Han skal begynne på skolen igjen tilhøsten. I fjerde klasse. Det er et krav dersom han fortsatt skal bo på hjemmet,men han må vente til høsten. Imens gjør han lekser han får av personalet påbarnehjemmet, og viser oss stolt skriveboken sin.- Barnehjemmet holder strenge regler for barna som kommer hit, forteller vårRøde Kors-kontakt, Ana.- Det er viktig at barna begynner på skole så snart det er mulig. I mellomtidenblir de undervist her. Vi i Røde Kors holder kurs for dem i hygiene og enkelførstehjelp. Mange av dem som blir brakt inn hit har ikke lært om personlighygiene, og har for eksempel aldri pusset tennene sine. Samtidig som barnehjemmetskal være et trygt, rent og varmt sted, legges det stor vekt på at deskal lære å ta vare på seg selv og ta ansvar for sin egen helse og både dannelseog utdannelse, sier hun.Beste lokallagMed seks prosent medlemsøkning vant Vindafjord RødeKors vervekonkurransen i Rogaland i fjor. VindafjordRøde Kors mottok hele to oppmerksomheter i forbindelsemed distriktsårsmøtet i april. Først fikk Røde KorsUngdom prisen for størst vekst i aktiviteten i 2009,deretter mottok lokalforeningen prisen for størst medlemsveksti prosent blant alle Røde Kors-foreningene iRogaland.- Vi startet opp Røde Kors Ungdom i fjor, så økningen imedlemstall stammer nok generelt fra dette. Lederen iungdomsorganisasjonen, Elisabeth Lærdal, har stått foroppstarten og mye av vervingen til ungdomslaget.Det er lokalforeningsleder Mangor Bårdsen som fortelleross dette.- Er det noe spesielt med ungdommen i Vindafjord somer så ivrige?- Hehe, nei det vet jeg ikke, sier Bårdsen, som selv er medi hjelpekorpset.- Ungdomsgjengen på tjue har nok tatt oss igjen. Det erikke så mange nyvervede i hjelpkorpset, medgir Bårdsen.Av aktiviteter ungdomsgruppen har drevet med, trekkerBårdsen fram noen eksempler:- De har sett på temaer som regler i krig, aktivt valg ogkondombruk ved samleie, og hjelpekorpset har gittundervisning i førstehjelp. Så har vi også hatt en tur tilSauda og stått på slalom, sier en fornøyd Bårdsen.Mangor Bårdsen i Vindafjord Røde Kors mottardiplom og pokal for størst vekst blant lokalforeningenei Rogaland.


6 RØDE KORS ROGALANDSterkere på vannredningSvein Johnny Langåker er prosjektleder for det nye ressurssenteret for vannredning påKopervik. Senteret har fått mye utstyr, og bidrar til at Røde Kors blir bedre på vannredning.Med nytt ressurssenter for vannredning på Karmøy skal Vestlandetnå være enda bedre rustet til å gå inn i en ny bade- og båtsesong.Senteret begynte med opplæring i fjor, og vil også huse et pilotprosjektinnen ledelse av maritimt redningsarbeid.Tekst/foto: Trond ArnfinnsenSvein Johnny Langåker er prosjektlederfor senteret som liggerved sjøkanten i Kopervik.- Vi begynte så smått å etableresenteret i 2008, og i 2009 komundervisningen og opplæringeni gang. Landsstyret i RødeKors fattet et vedtak om at viskulle bli bedre på vannredning.Derfor fikk vi midler tilå kjøpe det nødvendige utstyretog starte opp, forklarerLangåker. Han sier videre at deter tre slike sentre i Norge, og atplanen er at det skal komme totil.Flere kurs årlig- Kan du fortelle litt om hva senteretkommer til å drive med?- Hovedaktiviteten vil væreopplæring innenfor hjelpekorpset,og vi kommer til åkjøre både C-, B-, og A-kurseti vannredning. C-kurset er detgrunnleggende kurset som allei hjelpekorpset som driver medvann egentlig bør ha. B-kurseter litt mer videregående, og gårblant annet på det med båtføring.A-kurset handler om operativledelse, altså det å ledeoperasjoner som er vannrelaterte,forklarer Langåker.- Hvor mange kommer til å brukesenteret?- Vi satser på å kjøre fire C-kurs,og i hvert fall to B-kurs i løpet avåret. Det vil være 25 deltaker ihvert kurs. Så tar vi sikte på å haet A-kurs per år. Vi har alleredebegynt å planlegge noen kurs,og det blir et B-kurs i pinsehelgennår Hjelpekorpset skal haen felles utdanningsleir.Utstyr og kompetanse- I tillegg skal vi drive med kursingi maritim VHS (samband).Og vi skal kjøre kurs i båtførerprøven.Fra mai i år kommerdet jo til å være obligatorisk,minner Langåker om.- Vi vil først lære opp egne folk,men etter hvert skal også folkeksternt få melde seg på.- Kan du fortelle litt om hvasenteret består av?- Senteret består av personellmed kunnskap og en masse utstyr.Vi har blant annet fire storegummibåter med motorer. Vihar redningsutstyr, sikringsutstyr,søkeutstyr, og alt det sommå til for å kunne kjøre kursene.I tillegg har vi også utstyrsom skal være ferdig pakket tilberedskap. Når det skjer størreleteaksjoner i områdene rundtRogaland, Hordaland og Sognog Fjordane, så skal vi ha mulighetentil å sende utstyr, ogi framtiden også personell. Entredje funksjon som alle sentreneskal ha er det som gårpå utstyrstesting. Hvilket nyttutstyr kan det være interessantå kjøpe inn etter hvert somverden utvikler seg? Kan detfor eksempel være behov forundervannskamera eller vannskuter?Kystnære strøkPå bakgrunn av Hjelpekorpsetsmålsetning om å være best påsøk fra fjord til fjell, så menerLangåker at satsningen på vanner på sin plass:- Vi har nok generelt sett kommetlenger på vinterberedskapi fjellet enn på beredskap knyttettil vann. Vi har drevet lengermed redning på fjellet, og ernok mer synlige der. Det hargjort at vi har fått mer kompetanseog erfaring om vinter ogfjell, sier han, og fortsetter medå forklare hva som blir hovedfokusetpå sjøsiden:- Det er klart at vår plass på redningi sjø og vann vil være nærkysten. På det åpne havet kanvi aldri konkurrere. Det er frastrandkanten og femti meter utat vi må fokusere kunnskap ogopplæring.- På ferie- og fritidsaktivitetenaltså?- Ja.PilotprosjektKjell Olav Bjørnerud sitter i dennasjonale ressursgruppen forvannredning, og er også kursansvarlig.Han forteller om detnyutviklede A-kurset som vil bliEn seilbåt har kantret, og en stor leteaksjon er satt i gang.Heldigvis bare en øvelse denne gang. Foruten mannskaperRøde Kors var også Politiet og Norsk Folkehjelp med på øvelseni april.kjørt som et pilotprosjekt vedsenteret på Karmøy i august2011:- A-kurset er et helt nyutviklet,og det skal ta for seg aksjonsledelsefagspesifikt på sjø. Detvil si å kunne utføre operativ ledelsepå sjøen i litt større båterenn gummibåter.- Hvem er det som har utvikletkurset?- Det er ressursgruppen forvann i Norges Røde KorsHjelpekorps.- Og det har ikke blitt kjørt føri Norge?- Nei, planen var å kjøre et nå ijuni, men vi har valgt å utsettedet til august i 2011. Det er etomfattende kurs som går overni dager. På sikt vil vi kjøre kursetpå alle sentrene, men i ogmed at det er første gangen,så skal vi kjøre en fullskala pilotpå kurset. Det blir i samarbeidmed resurssenteret påKarmøy. Øvelsene vil bli kjørt iKarmsundet, og så blir det enevaluering, for å se om det ernoe vi bør endre på, forklarerBjørnerud. Han sier videre at deførste kursdeltakerne kommertil å bestå av godt erfarne RødeKors folkBehov for mer kompetanse- Er det et behov for sterkerekompetanse innen ledelse avsjøredning?- Ja, det har vært A-kurs for bådevinter og barmark på sommmer.Vi har ikke hatt noe tilsvarendepå sjø og vann, så vi ser at deter et behov for å høyne kompetansen.Vi ser også at oppdragsgivernevåre stiller større kravtil oss, sier Bjørnerud. Han siervidere at de tar sikte på å lageet så godt kursopplegg at detvil tiltrekke seg deltakere ogsåfra andre organisasjoner somtrenger denne kompetansen.For å gjennomføre kurset harressurssenteret måttet henteinn fagekspertise også fra andreaktører, som for eksempelredningsledere, meteorologerog maritime kystradioer. Kurseter bygget på den internasjonalestandarden IAMSAR for maritimsøk og redning.


8 RØDE KORS ROGALANDLeksehjelppå nettI øverste etasje på Sølvberget i Stavanger sitter det tre personermed hver sin PC. De svarer på spørsmål fra ungdomsskoleelever.Tilbudet er ment for elever i Stavanger, men spørsmålene kan irealiteten kan komme fra elever over hele landet.Av Trond Anfinnsene tre er Ingrid Time, Andersossland og Kine Granum. Aller studenter ved Universitetet itavanger.Hva var det som fikk dere tilbegynne som nettleksehjelere?Det var et ønske om å gjørerivillig arbeid. Jeg fant ut at iettleksehjelpen kan jeg bidraest. Jeg hadde egentlig satteg opp på vanlig leksehjelp.en dette var noe nytt. Da jegle spurt om å være med, tenkejeg at det virket spennendeta i bruk andre ressurser, sierossland. Til daglig holder hanå med en masteroppgave ietroleumsteknologi.Så det er spørsmål i realfageneom er ditt bord?Ja, men mange av spørsmåleeer jo mer allmenne, minnerossland om.ime og Granum ønsket også årive frivillig arbeid, og fant detaturlig å begynne med leksejelp.Det er kjekt å være med ogidra. Jeg begynte først i vanligeksehjelp før jul, forklarer Time,om studerer kunst og kultur.Jeg svarer på alle spørsmåleneom ikke er realfag, hehe.ranum er fra Gjøvik, og tar enaster i konstruksjoner og maerialer.Seriøse spørsmål?- Det blir vel ganske fredelig heri forhold til den normale leksehjelpen?- Ja, men det avhenger jo litt avhvor mye vi snakker sammen.Men vi får god tid til å tenke utsmarte svar. Du får jo ingen dialogher, det er kun spørsmål ogsvar, poengterer Rossland, ogsetter dermed også fingeren påutfordringen med denne typeleksehjelp:- Vi får jo ikke forsikret oss omat eleven forstår. Vi må også forsøkeå gi svar som de ikke bareskriver rett av, sier Rossland, ogfrivillighetskoordinator TorillMjølsnes skyter inn:- Det kan også være en utfordringat vi får inn uklare spørsmålfra elevene.- Av og til kan spørsmålenevære litt banale, og vi lurer påom de er seriøse, sier Rossland,og kommer med et eksempel:- Jeg har fått spørsmål om Jesusvirkelig kunne gå på vannet, ogi tilfelle hvordan han fikk det til.Kine Granum og Anders Rossland trives som nettleksehjelpere. Det er en utfordring å finne uthvordan det er mest hensiktsmessig å svare på spørsmålene fra elevene, mener de.Supplement til vanligleksehjelpTime trekker fram en annen utfordring:- Det kan være vanskelig å vitehvor utfyllende vi skal svare. Vikan jo for eksempel få et spørsmålom jødeutryddelsen underandre verdenskrig. Dette kandu jo skrive en hel bok om. Vivet jo ikke hva elevene skalbruke svarene til. Er det til enprosjektoppgave, eller er detbare et enkelt spørsmål i enoppgave?Spørsmålene kan også væreveldig generelle og store, ogMjølsnes gir et eksempel:- Hvordan skriver man et godtdikt, eller en god fortelling?Begrensningene og utfordringeneviser at leksehjelp pånett ikke kan erstatte vanligleksehjelp, men snarere væreet supplement. Ordningen harsine klare og åpenbare fordeleri forhold til det å måtte møteopp på den vanlige leksehjelpen.I tillegg gir nettet mangemuligheter både gjennom detå henvise til relevante artiklerog oppslagsverk, samt illustrasjonerog levende bilder.Lav barriere- Målsetningen er å nå ut tilflest mulig. Her er det ingenbarrierer. For mange er det vanskeligå oppsøke leksehjelpensånn fysisk. Leksehjelp på nettgjør det enklere for dem, ogdet blir derfor lettere å nå ut tilflere, forklarer Mjølsnes.- Det er utviklet et eget programtil dette. Du går inn pånettleksehjelpen.no. Der må duregistrere deg for å komme inn,og alt er anonymt. Ingen har tilgangtil å se hvem som har stiltde ulike spørsmålene, og svaretkommer også fra nettleksehjelpen,og ikke fra en person, forklarerMjølsnes. Hun sier videreat alle svarene skal kontrolleresav en annen leksehjelper før deblir sendt ut. Dette for å forsikreseg mot en mulig uheldigutvikling av kommunikasjonenmed de unge. Hun sier videreat nettleksehjelperne har fåttgrundig opplæring i hvordande møter de unge på denneplattformen.- Hadde det ikke vært enklereom dere kunne hatt en dialogfram og tilbake med elevene?- Jo, men det har med bådeanonymiteten og enkelheten ågjøre. Elevene kan jo stille nyespørsmål, men vi vil ikke kunnese at det er samme elev, påpekerTime.Breiere markedsføringNettleksehjelpen er et samarbeidsprosjektmellomSølvberget og StavangerRøde Kors. Det var RoarHouen ved Sølvberget somførst lanserte ideen, og det erStavangerfirmaet Logica somhar utviklet programvaren.Ordningen ble lansert i februar.- Vi har hatt en relativt stille lansering.Det har vært viktig å fåbåde folk og utstyr på plass, ogsørge for at systemet fungerer.Sånt sett har vi fått luket ut littbarnesykdommer, forklarerMjølsnes, og legger til at de nåer klare for en litt bredere markedsføring.- Tror du ordningen har et potensialfor vekst?- Ja, absolutt, men vi må vokse itakt med oss selv, sier hun, - ogvi forstår at det handler om atfrivillige ikke vokser på trær.- Hvor mange brukere har nettleksehjelpentil nå?- Antall registrerte brukere er idag rundt 200. Nå skal vi ut oginformere både skoler og foreldre.- Hvem er det som er brukerne?- Det kan vi ikke se siden det eranonymt. Vi kan kun se hvilkenkommune de kommer fra, oghvilket klassetrinn de selv harlagt inn i brukeren sin, avslutterMjølsnes.Vi testet nettleksehjelpenSiden Nettleksehjelpen er en åpen og anonym tjeneste, valgte vi å sette leksehjelpernepå Sølvberget på en aldri så liten prøve. Vi klekket ut et spørsmål i samfunnsfagsom vi så for oss at en tiendeklassing kunne ha spurt om:Spørsmål fra ”elev”:”Vi lærer at Norge fikk sin frihet i 1814 fordi vi ble fri fra Danmark. Men vi gikk joinn i union med Sverige og kom under kongen der. Hvorfor feirer vi ikke 1905 heller,når vi ble fri fra Sverige?”Nettleksehjelpen:”Hei!Takk for at du bruker Nettleskehjelpen. Det er riktig at det danske kolonistyretopphørte i 1814, og ble avløst av det svenske. Men i denne prosessen fikk Norgesin egen grunnlov. Den ble signert og godkjent på Eidsvoll 17. mai 1814, og dengjaldt selv om Norge var i union med Sverige. Derfor feirer vi 17.mai og 1814. 7.juni er offentlig flaggdag fordi da var unionsoppløsningen i 1905 med Sverige etfaktum.Påskehilsen fra nettleksehjelpen.”Med sitt korte og konsise svar viser denne lille stikkprøven at Nettleksehjelpenutgjør et ypperlig tilbud til elever i ungdomsskolen. De kan formulere og leggeinn spørsmålene når de måtte ønske, og om en virkedag eller to kan de gå inn oghente ut svaret.Ros fra brukerDet hender at nettleksehjelperne får inn tilbakemeldinger fra brukerne. En fornøydelev skrev følgende om tilbudet fra Røde Kors:“Jeg vet ikke om dere ser dette, men jeg håper dere gjør det. Etter jeg lagde enkonto her, på nettleksehjelpen.no har det blitt mye enklere for meg å gjøre leksene.Dere svarer utrolig bra, samtidig som jeg må tenke litt selv når jeg skal gjøreoppgaven, altså dere sier ikke svaret rett ut til meg. Så denne siden er ganske brafor meg, og dere er veldig flinke, bare sånn dere vet det. Dette var ikke akkurat etspørsmål, men jeg følte dere trengte denne oppmuntringen, og at dere får vitehvor stor pris jeg setter på denne nettsiden.”


RØDE KORS ROGALAND 9Leksehjelp på kaienFakta om nettleksehjelpenFinnøy Røde Kors er i ferd med å stable seg på beina. Det startetegentlig med at skolekontoret ønsket en ordning med leksekafé, oghenvendte seg til Rogaland Røde Kors. Ved å ta i bruk lokalavisenØyposten fikk Røde Kors tak i Gro Sevheim, og nå er leksehjelpen godti gang på Kaihuset.Av Trond AnfinnsenI første etasje finner vi en koseligliten kafé. Vi går opp trappen.Under tykke bjelker i heltrehar 15-20 barn benket seg.De sitter med utfordrende oppgaveri norsk, matte, engelskog samfunnsfag foran seg. Enhåndfull frivillige har fått på segrøde t-skjorter, og øser av sinkunnskap til de unge håpefulle.Det er virkelig god stemning ilokalet, og vi velger å tro at vårtilstedeværelse gjør barna littmer yre enn de normalt er underleksehjelpen.- Kommer vi i avisen nå? roperde, og alle vil bli fotografert.God hjelp å fåVi setter oss ned ved bordet derSevheim sitter. Der sitter ogsåfemteklassingen Esther.- Er du ofte på leksehjelpen?- Jeg har vært her hver gang.- Synes du hjelpen her er god?- Ja. Jeg trenger mest hjelp i engelsk.Jeg tror det er norsk jeger best i, sier Esther.Ved siden av Esther sitterIngvild. Hun går i fjerde klasse.- Jeg har vært med de flestegangene, og synes også at vifår god hjelp. Jeg trenger ogsåmest hjelp i engelsk, og synesselv jeg er best i norsk.Helen og Reidun sitter ved detsamme bordet. Jentene samstemmeri at de forsøker å gjørealle leksene ferdig på leksehjelpensånn at de kan ha helt friresten av dagen.- Hvor ofte har dere leksehjelpher, Sevheim?- Foreløpig bare en dag i uken,men pågangen er såpass stor atvi ønsker to dager i uken. Det erogså plassmangel i forhold tilhvor mange vi kan ha her hvergang, sier Sevheim.Leksehjelpen på kaien er hvertirsdag fra klokken14:30 –16:00.Esther og Ingvild synes det er god hjelp å få på leksehjelpen.De forsøker å bli ferdige med alle leksene før de går for dagen.Gro Sevheim fra Finnøy tok imot utfrodringen fra RogalandRøde Kors, og har nå startet opp leksehjelp. Det neste blir åfå et lokallag på beina.Ønsker et lokallag- Det var egentlig kommunensom var initiativtaker til leksehjelpen,fortsetter Sevheim.- Skolekontoret ønsket en ordningmed leksekafé, og henvendteseg derfor til RogalandRøde Kors. Deretter gjordeRøde Kors et stunt. De gikk uti lokalavisen Øyposten og etterlystefrivillige som ville gripetak i dette. Det var CathrineThorsen Tellnes som tok detteinitiativet, og jeg var densom henvendte meg, forklarerSevheim.Hun jobber nå med å få startetopp lokallaget, og regner medat det skjer nå i løpet av våren.- I høst hadde vi 68 barn somvar innom leksekafeen her påFinnøy. Det viser at det definitivter grunnlag for et lokallag,og vi nærmer oss et stiftelsesmøte.Men vi trenger flere frivillige,for eksempel som valgkomitétil stiftelsesmøtet. Det erlitt sånne ting som må på plass,forklarer Sevheim.TRENGER DU HJELPMED LEKSENE?På Sølvberget tilbyr vi leksehjelp til ungdommerog studerende voksne i alle aldre.Kompetente leksehjelpere tilbyr hjelp i alle fag.Ingen påmelding nødvendig.Elever i ungdomsskolen(Barne- og ungdomsbiblioteket)Tirsdager og torsdager kl. 15.00 - 17.00Videregående skole og voksenundervisning(Kulturbiblioteket)Mandager til og med torsdager kl. 17.00 - 19.00Stavanger Røde Kors driver flere leksehjelpstilbud, ogdekker både videregående skole og ungdomsskole. Isamarbeid med Stavanger bibliotek drives det leksehjelpfire dager i uken for elever i videregående skoler,og to dager i uken for ungdomsskoleelever. I august2007 tok prosjektleder ved Stavanger Bibliotek, RoarHouen, kontakt med Røde Kors for å se på mulighetenfor å tilby nettbasert leksehjelp i Stavanger. FirmaetLogica ble med i prosjektet og fikk ansvaret for utviklingenav programvaren. Germinatr har utviklet dengrafiske profilen. Systemet ble testet på flere elevgrupperhøsten 2009, og tilbakemeldingene var gode. Detble spesielt oppfattet som positivt at elevene kunnelogge seg på systemet når det passet dem.Om systemetSystemet er laget så enkelt så mulig for å ha en lav brukerterskel,og for å kunne være en enkel løsning å implementere iflere lokalforeninger i Røde Kors. Det er også bygget inn kontrollfunksjoneri systemet. Det betyr blant annet at både eleveneog leksehjelperne er anonyme, at det er en enkel spørsmål/svar-funksjon, og at leksehjelpernes svar alltid skal kontrolleresav en annen leksehjelper. Dette både for at systemet skal væreenkelt, men også fordi en vil unngå muligheten for en uheldigutvikling av kommunikasjonen.Samtidig er systemet bygget slik at det kan utvides med ekstrafunksjonerdersom en ser behov for det.Om brukerneNettleksehjelpen vil være mulig å bruke for elevene der deer, hjemme eller på skolen. Selv om nettleksehjelpen ikke vilkunne erstatte vanlig leksehjelp, så vil det kunne være et supplementtil det eksisterende tilbudet. Det vil være et tilgjengeligtilbud for de som er forhindret eller ikke ønsker å gå påvanlig leksehjelp. Det er ikke andre krav til brukerne enn at dehar tilgang til en pc, og at de registrerer seg med en bruker pånettsiden.De frivilligeLeksehjelperne er frivillige, og de har høyere utdanning. De hargjennomgått nødvendig opplæring og kursing for leksehjelpere.De har også fremvist politiattest og oppgitt referanser førde starter i arbeid som involverer kontakt med barn og unge.De vil svare på spørsmål hver dag fra mandag til torsdag. Detteer den viktigste faktoren for å få nettleksehjelpen til å fungere,og er den delen vi vil jobbe mye med for å sikre oss kvalitet itjenesten. Vi ønsker å samle leksehjelperne på biblioteket somdet formelle svarstedet. Slik tror vi at vi kan gjøre det hyggeligfor leksehjelperne, og samtidig sikre oss at kvaliteten på svareneblir bra ved at de kan bruke hverandres kompetanse.Mål og fremdriftMålet med prosjektet er å drive et godt nettbasert leksehjelpstilbudfor ungdomsskoleelever i Stavanger. Tanken er at ordningenkan gjøres til et landsdekkende tilbud gjennom NorgesRøde Kors. En eventuell utvidelse til videregående elever kanogså vurderes dersom kapasiteten tilsier det. Prosjektet er enpilot for Norges Røde Kors, og erfaringene fra Stavanger detteførste driftsåret vil være nyttige ved en eventuell utvidelse avtilbudet.FinansieringerRøde Kors har hatt mulighet til å jobbe med utviklingav nettleksehjelpen på grunn av midler fra Barne- ogLikestillingsdepartementet, samt kommunale midler for barne-og ungdomsarbeid. Sølvberget, Stavanger Bibliotek harbidratt med prosjektmedarbeider og stiller også pc`er og lokalertil disposisjon. Logica og Germinatr har sammen laget nettløsningenhelt vederlagsfritt, et arbeid som har krevd mangearbeidstimer. Systemet som er valgt er valgt fordi det er en gratisløsninguten lisensutgifter. Det har vært et bevisst valg fordien ønsker å gjøre dette til en løsning som flere lokalforeningerkan overta og drifte uten for store kostnader. Nettstedet harvært i ordinær drift fra 1. februar 2010, og er tilgjengelig fradenne siden:www.nettleksehjelpen.no


10 RØDE KORS ROGALANDBertelsen & Garpestad AS4370 Egersund - Tlf. 51 46 10 80Egersund Betongindustri AS4370 Egersund - Tlf. 51 49 03 00STØTTER RØDE KORS ARBEIDETHAUGESUNDHaraldshaugen Camping5515 HaugesundTlf. 52 72 80 77Støtter Røde KorsOpstadvegen 643Boks 60 - 4368 VarhaugTlf. 51 79 86 80post@jermester.nowww.jermester.noSeland OptikkJæren ASJærv. 549, 4352 KleppeTlf. 51 42 03 90Fax. 51 42 18 70M&A Tjemsland AnsPb.24, Nymannsv.6, 4362 VigrestadTlf. 51 43 78 62www.tjemsland.noOve EikesteinHaugesundkommunestøtter Røde KorsHÅASNorskProtein ASGrødeland, 4365 NærbøTlf. 51 43 24 60Fax. 51 43 11 15EGERSUNDHJELMELANDHJELMELANDKOMMUNEAvd. for psykisk helseSTØTTER RØDE KORS HJELMELANDJernbanevn. 21, 4365 NærbøTlf. 51 79 19 00www.reimeagri.noKLEPPJærvegen 532, 4352 KleppeTlf. 51 78 96 00www.klepp.sparebank.noSANDNESByggfirmaJostein EgeHeggdalsv. 882,4370 EgersundTlf. 97 74 19 19HÅ KOMMUNEPb. 24, 4368 VarhaugTelefon 51 79 30 00Støtter Røde KorsTryggheim Skular ASTryggheimv. 13,4365 NærbøTlf. 51 79 80 00Fax. 51 79 80 01www.trggheim.noBorev. 5, 4352 KleppTlf. 51 42 51 55Fax. 51 42 10 20mob. 932 15 061www.kleppspesial.noTengsareidv. 1, 4370 EgersundTlf. 51 46 23 50Fax. 51 49 39 91HÅc/o Nortura.Pb. 164, 4367 NærbøTlf. 51 68 30 19Mob. 970 54 251Helganesvn. 24, 4262 AvaldsnesTlf. 52 86 10 90www.rezidorparkinn.comKARMØYRogaland Røde Korstakker annonsørenefor den flotte støttenGudmestadv. 371,4365 NærbøTlf. 51 79 18 00www.jaerbetong.noBygg ogKaianlegg ASBøneset, 4260 TorvastadTlf.52 84 67 82 / 91 57 99 01Fax. 52 84 67 81www.byggogkaianlegg.noRogaland Røde Korstakker annonsørenefor den flotte støttenSolaveienMOSS AS884316 Halløkka Sandnes4, 1534 MossTlf. 51 66 75 15Fax. 51 66 03 30Tlf: 69 20 45 00 Fax: 69 20 45 01www.kruse-smith.noGjesdalv. 3, 4306 SandnesTlf. 51 68 17 70Fax. 51 68 17 69Strandgt. 41, 4307 SandnesTlf. 51 68 48 50Fax. 51 68 48 51SOLAGabriel Østråt ASBedriftsv. 11, 4313 SandnesTlf. 51 68 25 30TaklaEnergy ASSandnesDalev. 29, 4328 SandnesTlf: 51 60 19 80Fax: 51 60 19 81Energiv. 20, 4056 TanagerTlf. 05900Fax. 51 71 93 10Mento A / SKontinentalv. 22,4056 TanangerTlf. 51 64 86 00Fax. 51 64 86 01Sola DrosjesentralSolakrossen, 4050 SolaTlf. 51 65 04 44 • Fax. 51 65 13 90SOLAVarabergmyra 4/8, 4050 SolaTlf. 51 64 44 85Fax. 51 64 44 81Pb. 649 Sentrum, 4003StavangerTlf. 52 00 20 00øre - nese - halslegeArvid KaadaSolakrossen, 4050 SolaTelefon 51 65 18 00Støtter Røde KorsD. Danielsen ASTananger, 4056 TanangerTlf. 51 64 88 00Fax. 51 64 88 01Kolonial, skipshandelstor husholdningsavdeling,riggavdelingRisavika Havnering 2274056 TanangerTlf. 51 94 29 00HAMMARENTRANSPORTNordsjøv. 307, 4053 RægeTlf: 51 65 48 51Mob: 95 08 19 90KjellPahr-IversenBergsagelv 20,4016 StavangerTlf. 51 58 42 33TIMESola Regnskap BASandev. 32Pb. 135, 4097 SolaTlf.: 51 71 99 30Fax: 51 71 99 31STAVANGERByggmesterSagen asSjøhagen 2, 4016 StavangerTlf. 51 82 33 00Fax. 51 82 33 01E-post: sagen@sagen.noØMI ASLjosheimv. 1, 4050 SolaTlf. 51 69 29 00Fax. 51 69 29 01Helland ASLars Hertevigsgt. 5,4005 StavangerTlf. 51 53 71 05Sandnesvn. 80, 4050 SolaTlf. 51 44 40 00 Fax. 51 44 40 01RasmussenElektro ASSolakrossv 6, 4050 SolaTlf. 51 65 65 33Fax. 51 65 65 28Trenger du elektrikerSpør oss • Prøv ossRogaland Ventilasjon ogBlikkenslagerlaugStavangerTlf. 98 63 48 86Støtter Røde KorsBarn og unge som ønskerkontakt, kan henvende seg tilBarneverntjenesten iTime kommuneTlf. 51 77 60 00eller adresse:Arne Garborgs v. 30,4349 BryneVeidekke Entrepenør ASKarmsundgt. 51, 5531 HaugesundTlf. 52 80 60 00Mail: distrikthauge@veidekke.noTlf.: 51 77 80 30www.jaeren-treteknikk.nosvein.myklebust@jaeren-treteknikk.noFaks: 51 77 80 31Håland VestByggmesterforretning • NybyggReparasjoner • TrelastlagerPlanlegging • TegningTlf. 51 48 28 83Rogaland Røde Korstakker annonsørenefor den flotte støttenRANDABERG___________________________TIME___________________________TIME___________________________Randaberg AvlastningssenterPb. 40, 4096 RandabergTlf. 97 62 19 90____________________________SANDNES____________________________Møller Bil Sandnes og JærenKvernelandsveien, 4323 SandnesTlf. 51 68 33 00___________________________SOLA___________________________Jåsund ByggTanangervn. 53, 4056 TanangerTlf. 51 69 05 33 Fax. 51 69 84 94____________________________Gulv og Tak ASSolbergv. 5, 4050 SolaTlf. 51 64 64 94 Fax. 51 64 64 99Uni Mek ASIndustrivn. 4, 4340 BryneTlf. 51 77 94 40____________________________Murmester Heskje ASPb. 270, 4349 BryneTlf. 51 77 19 80 / 93 44 26 03____________________________Transtec Per Øyvind Egge4340 BryneTlf. 51 48 19 34____________________________Bryne Rør ASSkulegt. 9, 4340 BryneTlf. 51 77 82 00____________________________Jærtun Lutherske Friskule4349 BryneTlf. 51 48 47 44Alveland Bunader4340 BryneTlf. 51 48 75 15MontérSandnesStrandgt. 254307 SandnesTlf. 51 60 21 60www.monter.noKongsgårdbakken 1, 4000 StavangerTlf. 51 51 74 00


RØDE KORS ROGALAND 11Bedriftsveien 6, 4353 Klepp stasjon - tlf. 51 78 99 00 - www.blockberge.noROGALANDFYLKESKOMMUNEREGIONAL UTVIKLING“Slipp ambulansen fram”51 90 90 90KarmøyFolkehøgskuleAustre Karmøy veg 23-374250 KopervikKurs og reisekurs, selskapslokalerKarmøy Vandrerhjem 25.5 - 10.8www.hihostels.noTlf. 52 84 61 60www.karmoy.fhs.no03. sept. Korleis kan ein meistra angst.Psykiatrisk sjukepleiar Marit IreneGarborg, JDPS10.sept. Kva opplever barn og ungenår dei blir utnytta fysisk eller psykisk.Nina Myklebust og Lilly Egge, Sentermot seksuelle overgrep17.sept.Råd og hjelp når ein føler segdeprimert.Sjefsjukepleiar Aslaug Fjordholm,JDPS og Laila Horpestad.24. sept.Familievald.Psykologspesialist Anne Solberg,Senteret Alternativ til vald01. okt.Det vanskelege ved å veradei pårørande.Psykiatrisk sjukepleiar Olaug SlevelandJohannesen, JDPS og Sybille Geiner.08. okt. Ein og ein halv timesforelesing om korleis ein kan forstå eitmenneske med psykopatiske trekk.Psykolog Paul Nordgren, JDPSOpne førelesingarhausten 2009 på M 44 ipersonalkantina 2. etg.Kl. 19.00 – 20.00Tlf. 51 77 69 0015. okt. Kjærast og partnar sompårørande.Sosionom Gro Solsbak, JDPS22. okt. Kommunikasjon i familien –meir enn bare prat.Psykolog Fredrik Frøyshov, Familisenteretpå Bryne.29. okt. Hjelp til å forstå og koma ikontakt med sin eigen livsstyrke.Kunst-og uttrykksterapeut EvaFlodberg, JDPS og Solfrid UndheimBeergersen05. nov. Kva er psykose.Psykiater Per Øglænd, JDPS12. nov.Sjølvbilde på vektskåla.Vanskar med å eta.Psykolog Tron Omland, JDPS19. nov.Psykologiske vitamin – positivpsykologi.Psykolog Bjørn Olav Olsen, JDPSStavanger Taxi www.rogaland-taxi.noDET NORSKE VERITASHamrasletta 9,4056BergenTanangerTlf. 51 64 65 00 • Fax. 51 64 65 01www.norse-os.noTelefon +47 55 94 36 00Telefax +47 55 94 36 01Internet: www.dnv.comorstadvegen 96, 4353 Klepp St. tlf. 51 78 87 00 Fax: 51 78 87 01STAVANGERKOMMUNEVei • Park • IdrettSlippambulansen framKarmøykommuneTlf. 52 85 75 00www.karmoy.kommune.noTlf: 51 94 30 00 • Fax: 51 94 31 99Nordsjøvegen, 4050 SolaE-post: booking@sola-strandhotel.nowww.sola-strandhotel.noWest Communication ASRøyebergsletta 29, 4052 RøynebergMob. 41 42 44 00 Fax. 51 94 58 77www.westcom.noDet Norske Veritas AS4007 StavangerTlf: 51 50 60 00www.dnv.comG&H SkjelnesEntreprenør ASSeimshagen 30,5072 SeimsfossTlf. 53 48 01 80ByggmesterØystein MosevollMob. 908 85 109Tlf. 56 39 44 08Fax. 56 39 45 08Dinlokale Mesterhus-forhandlerHaugalandElektroservice ASLonghammarvegen 245536 HaugesundTlf. 52 71 38 20BJ Services ASPlattformvegen 9,4056 TanangerTlf. 51 64 82 00Fax. 51 64 82 99Spar Ålgård ASSkogsvingen 2, 4330 ÅlgårdTlf. 51 61 87 37www.sparalgard.noMask.entr.Lars Petter DahleTuftev. 42, 4355 KvernalandMob. 90 84 13 71BAUTASBLIRTILRAMIRENTBautas AS Et Selskap i RamirentMob. 91 84 62 61 • www.bautas.noPb. 54 Verven, 4239 SandTlf. 52 79 05 30Fax. 52 79 05 31www.suldalokonomi.noVi bygger nye Nordvikgårdenog har bygget BlomstølenVi harsentralgodkjenningHaaland &Thuestad ASSundvn. 22, 4250 KopervikTlf. 52 84 69 00www.haland-thuestad.no5574 SkioldTlf. 52 76 22 18ror.haraldseid@online.nomagneten-senter.noMolinergutt ASNordre Ålandsv. 58,4270 ÅkrehamnTlf. 47 88 13 40Alt innen: • Rør • Service• Nybygg • IndustriKontor: 52 71 55 00Fax: 52 71 69 77Mobil: 93 45 74 56ByggmesterMIDT Slyk og IEspevik ASMyrhaugv. BLINKEN6, 4330 ÅlgårdTimekommuneArne Garborgsv. 30,4340 BryneTlf. 51 77 60 00www.time.kommune.noMIDT MIDT I IStyk: 922 45 800Espevik: 922 45 801Åpent 10-20 (18) Mat 7-23 (8-21)Bjelland VVS ASHydro AluminiumProfiler Karmøy AS4265 HåvikTlf. 52 85 40 00Fax. 52 85 49 04JærenFolkehøgskuleSøren Øvretvetsv. 94352 KleppeTlf. 51 78 51 00Fax. 51 78 51 01BLINKEN BLINKENmagneten-senter.no magneten-senter.noKvalemarka 29, 5514 HaugesundÅpent 10-20 (18) Mat Åpent 7-23 10-20 (8-21) (18) Mat 7-23 (8-21)Johan P.Johnsen ASNedre Holmegt. 22,4006 StavangerTlf. 51 89 50 88Tlf. 52 70 45 30RogalandRøde Kors takkerannonsørene forden flotte støtten!Nytt tak?KontaktByggmester B.O.Bfor gratisprisoverslagtlf: 975 12 513


12 RØDE KORS ROGALANDGiljastølv. 8, 4335 DirdalTlf. 51 61 14 00Fax. 51 61 61 90Sola videregående SkoleVi tilbyr 4 utdanningsprogramStudiespesialiseringIdrettsfagElektrofag med landslinje for flyfagTeknikk og industriell produksjonÅsnutv. 51, 4050 SolaTlf. 51 71 84 00 www.sola.vgs.noBilfører 65+OPPFRISKNINGSKURSfor bilførere over 65 år!I samarbeid med Statens vegvesen Rogaland,Stavanger starter oppfriskningskurs for 65+ påflere steder i fylket.Lær om de nye trafikkreglene, rundkjøring, kryss,hvordan «lese» trafikken, kompensering for alderenm.m.Kursets mål er å gjøre deg til en tryggere og bedrebilist samt gi deg økt mobilitet, frihet og glede itrafikken. NB! Ingen mister førerkortet!Plattformv. 5Pb. 63, 4098 TanangerTlf. 51 69 43 00Fax. 51 69 61 56// VI GIR MENNESKERMULIGHETERNAV ROGALANDSola kommuneAvdeling kommunalteknikkINFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTENSlik gjør du meddrikkekartongeneSkyll drikkekartongene, brett hver kartongog putt dem inni hverandre til det blir endrikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene ien plastpose, knytt igjen og legg posen iden grønne beholderen. Det gjør ingentingom kartongene har aluminiumsbelegg,plastbelegg eller skrukork i plast.VANN AVLØP RENOVASJON PRODUKSJONSola kommune, Tlf. 51 65 33 00, E-post: servicetorget@sola.kommune.no, www.sola.kommune.noRETT PÅ SAK © 51 64 64 55Vi arrangerer flere kurs fordelt på flere steder i fylket,både vår og høst. Ta kontakt med det lokaleFolkeuniversitetet, eller med Statens vegvesen vedPer Eirik , telefon 51 91 16 84-958 38 940, for å få vite mer.MELD DEG PÅ DU OGSÅ!Statens vegvesenRogalandFolkeuniversitetetSola kommuneAvdeling kommunalteknikkVANN AVLØP RENOVASJON PRODUKSJONJærenHer får du alt du trenger, både til bilen,deg selv og dagligvarer.Velkommen innom foren hyggelig handel!5576 Øvre VatsTlf. 52 76 72 77post@knapphus.noINFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTENDreierveien 25, 4321 SandnesTlf.51 43 75 39 www.thermax.rl.noSlik gjør du med drikkekartongeneSkyll drikkekartongene, brett hver kartong og putt dem inni hverandre til det bliren drikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene i en plastpose, knytt igjen og legg poseni den grønne beholderen. Det gjør ingenting om kartongene har aluminiumsbelegg,plastbelegg eller skrukork i plast.Sola kommune, Tlf. 51 65 33 00, E-post: servicetorget@sola.kommune.no, www.sola.kommune.noRETT PÅ SAK © 51 64 64 55cowi ASHaugåsstubben 3, 4016 Stavangertlf: 02694Husk påBrannsikringfør detbrennerwww.lilleland.notlf. 51 78 53 00


RØDE KORS ROGALAND 13Smørbrød og kakertil enhver anledning.HolgersKonditori ASGravarsveien 53, SANDNES.Tlf. 51 66 33 75www.holgers-konditori.noGamlevn. 23, 4315 SandnesTlf. 51 63 74 80 Fax. 51 63 74 81Transocean er verdens største offshore boreselskap.Selskapet har en flåte på 146 mobile offshoreinnretninger. Transoceans flåte er ansett som en avde mest moderne og allsidige i verden på grunn avsin evne til å operere i teknisk krevende områderinnen borevirksomhet offshore.Selskapet er også ledendeinnen sin bransje når detgjelder enheter som kanoperere på dypt vann ogunder ekstreme forhold.På norsk sokkel operererTransocean 5 riggerNytt tak?KontaktByggmester B.O.Bfor gratisprisoverslagtlf: 975 12 513Bjorhaugslettå 10, 4365 NærbøTlf. 51 79 92 20 • E-post: post@kvia-as.noVilje til vekstLokal verdiskaping er et hovedmål for oss i SpareBank 1 SR-Bank. Og ingenskaper større verdier enn overskuddsmennesker som får anledning til å utfolde seg.I en årrekke har vi vært en av regionens største støttespillere. Gjennom støttenbidrar vi i en felles dugnad for utvikling av lokale intiativer, frivillighet og engasjement.Vi jobber for at du skal få muligheter i framtiden. Vi har vilje til vekst.Sandnes • Klepp • SolaTlf. 51 69 58 90Solakrossvegen 26, 4050 SolaBank. Forsikring. Og deg.Totalleverandør av tjenesterinnenfor ferdigstillelse!Onshore/offshoreIKM Testing ASwww.IKM.noStørst utvalg!Vi har modellene som passer deg!www.sorbo.noSandnes, Langgt. 18, t 928 31 917 - Kvadrat, Inng. A, t 51960800Bryne, Parken Senter, t 928 36 570 - Baretti Klepp, Jærhagen t 51428485Stavanger, Østervåg 10, t 928 36 676 (kun undertøy, badetøy og nattøy)Støtter det lokale Røde KorsTrim Towers - Larsamyrå 18 - 4313 Sandnes - 52 69 69 69 - www.kolibrimedical.noBilpaviljongen ASVingv. 2, 4050 SolaTlf. 51 64 83 00Fax. 51 64 83 11Flinteg. 2A, 4016 StavangerTlf. 51 95 04 95 Fax. 51 95 04 99Quality Airport Hotel Stavanger, Stavanger - SolaSømmeveien 1, 4050 SolaQuality Airport Hotel, Stavanger er med sin strategiske beliggenhet etnaturlig samlingspunkt for konferanser med fokus på faglig innhold ogsosialt samvær utenfor storbyens «fristelser».Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Quality Airport Hotel, Stavanger.For informasjon: 51 94 20 00/konferanseavdelingen: 51 94 200109Mail: q.stavanger@choice.noRoald Amundsensgt. 115, 4307 SandnesTlf. 51 96 20 00 Fax. 51 96 21 00Krisesenteret har åpent hele døgnet!Ta kontakt på telefon 51 53 06 23Les mer om oss påwww.stavanger-krisesenter.no


14 RØDE KORS ROGALANDsøkerAvd: Sola Avd: StavangerTlf. 51 20 15 00 Fax. 51 20 15 09Klinikken ASSkogateigen 28, 4369 VigrestadTlf:51 79 20 00 Fax:51 79 20 01Vi vil gi noetilbakei offshoreindustriens elitedivisjon4370 Egersund. Tlf. 51 46 90 00I Halliburton tror vi på å gi noe tilbake tillokalsamfunnet. Derfor støtter vi et bredtspekter av lag og organisasjoner. Rett ogslett fordi vi liker det. Vi opplever at etslikt engasjement styrker både oss sommennesker og omgivelsene rundt oss.Det syns vi er bra – for alle.www.halliburton.noFoto: Anne Lise NorheimNORTRAIN er Norges størsteutdanningssenter for fagarbeidereinnen boring, brønnservice ogrelaterte fagområder.Nortrain tilbyr allsidig utdanning tilpasset virksomheten på sokkelen.Vi underviser i bore- og brønnfag og tilhørende områder, basert påkrav fra myndigheter, operatører og selskaper. Kursdeltakerne får såvelteoretisk som praktisk tilnærming til fagomådene. Høyt kvalifisertlærepersonell, topp utstyr, moderne skolebygg og mer enn 30 års erfaringfra norsk sokkel er din garanti for at du er fagmessig oppdatert hos oss.Klikk deg inn på våre hjemmesider www.nortrain.noTangen 10, 4070 RandabergTlf.: 51 69 27 00, Fax: 51 69 27 27E-mail: post@nortrain.nowww.nortrain.noTlf. 51 78 91 00 - www.ke.noDITT LOKALEBILVERKSTED KLEPP AUTOBILVERKSTAD ASKjøpmannsbrotet 9, 4352 KLEPPETelefon: 51 78 60 60Forskningsbasertnaturprodukt som styrkerimmunforsvaret20100311_MECA_NO_Annonse_Klepp_Auto_Bilverkstad_50x50.indd 12.03.2010 07:44:57 1Postboks 74, 4367 Nærbø • Fax. 51 43 23 13Mob. 913 82 938 - Mob. 958 28 409E-post: asgeir@online.noWALDELAND & DUBLAND ASMUR - PUSS - FLISERDjuphodl 3, 4360 VarhaugTlf. 99 25 09 89 / 90 97 02 69Les mer og bestill på Medox.noeller ring oss på 48 11 99 00Hos oss• vil du aldri være til bry når du ringer• kan du være anonymKrisesenteret er et lavterskeltilbud til kvinner som ermishandlet fysisk eller psykisk. Kvinnene trenger ingenhenvisning for å komme til senteret, vi har ingenventelister verken for opphold eller samtale.Vi har åpent hele døgnet, hver dag.www.haugesundkrisesenter.no


RUNDBALLETRILLINGRØDE KORS ROGALAND 15TORSDAG• E76TORSDAG• KL. 22.00• KL. 24.00• SIE GUBBALAURDAG KL. 22.00FREDAGSpelar også torsdagog laurdag i amet!• KL. 22.00• LIV MARIT WEDVIK• FACE 84LAURDAG• KL. 24.00• VASSENDGUTANEFREDAGngkarsfestivalen• KL. 24.0024. - 27. juni• GUNSLINGERSVANNVOLLEYBALLKVINNFOLKBÆRINGSTAURBÆRINGTAUTREKKINGGJØRMEBRYTINGwww.ungkarsfestivalen.comRema 1000 Bytunet tlf: 52 71 40 03Rema 1000 Raglamyr tlf: 52 71 71 30Rema 1000 Solvang tlf: 52 72 79 50Rema 1000 Spannavegen tlf: 52 70 49 70Legitimasjon må synast ved inngangen. Dersom du har tips om TILBUD kr 950,- ved kjøp av langhelg billett på førehand.bruk av narkotika på festivalen, ta kontakt på telefon 02800. Førehandsal på Billettservice: tlf 815 33 133 -Mindreårige blir sendt heim på eiga rekning.Store musikkanlegg skal ikkje brukast i leiren.Musikken må dempast innan kl 03:00.Ikkje tillatt med badestamp og hundar.Velkommen til sommarens bondeørt i Suldal!www.billettservice.noBillettar kan også kjøpast i porten:Torsdag – Søndag kr. 1100,-Fredag – Søndag kr 800,-Laurdag – Søndag kr 400,-NB: Fleireoppdateringarpå nett!Aldersgrense: 18-100 år. Prisen inkl. teltplass (ikkje straum), bilparkering, underhaldning og dans. Det vert sal av frukost,grillmat, mineralvatn og øl/vin.A R R : K J E T I L N Æ R HStøtter E I M , E R I KHaugesund S M O E N , 4 2 3 7 SRøde U L D A LKorsS O S E N32 33TORSDAG• E76TORSDAG• KL. 22.00• KL. 24.00• SIE GUBBALAURDAG KL. 22.00FREDAGSpelar også torsdagog laurdag i amfiet!• KL. 22.00• LIV MARIT WEDVIK• FACE 84LAURDAG• KL. 24.00• VASSENDGUTANEFREDAGUngkarsfestivalen• KL. 24.0024. - 27. juni• GUNSLINGERSSF Kino Stavanger / Sandnes ASPb. 194, 4001 StavangerMob. 95 17 97 24Fax. 51 51 07 01www.sfkino-stavanger.nowww.sfkino-sandnes.noVANNVOLLEYBALLKVINNFOLKBÆRINGSTAURBÆRINGTAUTREKKINGGJØRMEBRYTINGNaturbakst ASHaraldsgata 81, 5528 HaugesundTlf. 52 73 55 55RUNDBALLETRILLINGwww.ungkarsfestivalen.comLegitimasjon må synast ved inngangen. Dersom du har tips ombruk av narkotika på festivalen, ta kontakt på telefon 02800.Mindreårige blir sendt heim på eiga rekning.Store musikkanlegg skal ikkje brukast i leiren.Musikken må dempast innan kl 03:00.Ikkje tillatt med badestamp og hundar.Velkommen til sommarens bondeflørt i Suldal!TILBUD kr 950,- ved kjøp av langhelg billett på førehand.Førehandsal på Billettservice: tlf 815 33 133 -www.billettservice.noBillettar kan også kjøpast i porten:Torsdag – Søndag kr. 1100,-Fredag – Søndag kr 800,-Laurdag – Søndag kr 400,-NB: Fleireoppdateringarpå nett!Aldersgrense: 18-100 år. Prisen inkl. teltplass (ikkje straum), bilparkering, underhaldning og dans. Det vert sal av frukost,grillmat, mineralvatn og øl/vin.A R R : K J E T I L N Æ R H E I M , E R I K S M O E N , 4 2 3 7 S U L D A L S O S E N


B-BladRETURADRESSE:Postboks 23853003 Drammen

More magazines by this user
Similar magazines