Telemark Røde Kors Årsrapport 2011

rodekors.no

Telemark Røde Kors Årsrapport 2011

Med menneskeri sentrumÅRSRAPPORT 2011


LEDERMedmennesker erogså menneskerFor frivillige i Røde Kors er fokuset for defleste det å gi av seg selv. Ved å gi av segselv, får man også selv noe igjen. Det erden følelsen som driver mange av ossframover. Men av og til kan det butte imot.Selv for et medmenneske. Det ble vi foralvor minnet på i forbindelse med tragedienpå Utøya og i Oslo 22. juli 2011. Medlemmerav hjelpekorpset og Røde Korsomsorg gav til tider så mye av seg selv atde til slutt selv måtte be om hjelp. Det erdet mange av oss som ikke er vant til. Menskal vi hjelpe andre må vi også selv væreklare til å ta i mot hjelp. I etterkant avUtøya har vi i Røde Kors samarbeidet medSoscon – Institutt for krisehåndtering. I tillegghar vår egen Kriseomsorgsgruppe,som nettopp er opprettet for å ta seg avegne mannskaper, fått økt aktualitet. Ådele følelser og opplevelser med andre kangjøre dem enklere å håndtere. Det er detviktig at vi i Røde Kors husker på. På denmåten blir vi også best mulig rustet til å taoss av de som trenger oss, enten det ersnakk om akutt livreddende hjelp, ellerhjelp til å takle hverdagen.Takk for innsatsen i 2011.Distriktsleder Tone Sissel Kise(Foto: Olav Saltbones, Røde Kors)Telemark Røde Kors stilte med en soliddelegasjon da Røde Kors avholdt sitt 38.landsmøte i oktober. Hele 16 delegater og20 observatører fra 12 av Telemarks 17lokale Røde Kors foreninger deltok. Detvar også Telemarkingene som dominertepå talerstolen og våre frivillige tillitsvalgtekom med en rekke gode innspill tilRøde Kors sitt nye hovedprogram somgjelder i den neste treårsperioden.Gøran Simonsen fra Nome Røde Kors blevalgt inn som styremedlem i Landsstyret.Vår distriktsleder Tone Sissel Kise fraGvarv Røde Kors ble valgt inn i Landsstyretvia det sentrale råd. Trond Midtbøenfra Porsgrunn Røde Kors ble valgt inn ikontrollkomitéen.Siste år i Hum HusTelemark Røde Kors har etter ni år flyttetut av Humanitetens Hus i Kverndalen oginn i nye lokaler i Skien sentrum.Ved årsskiftet 2011-2012 låste TelemarkRøde Kors for siste gang dørene til degamle lokalene i Kverndalsgate 7, Skien.Nå finner du oss i Skien sentrum, nærmerebestemt Torggata 6. Inngang fraTelemarksgata. Velkommen inn!facebook.com/telemarkrodekorstwitter.com/telemrkrodekorsDistriktsstyret 2011Distriktsleder:Tone Sissel KiseNestleder:Kjersti PedersenDistriktsråd ungdom: Ida Sofie KikutJohansenDistriktsråd omsorg: Kirsti TørbakkenDistriktsråd hjelpekorps: Vegard SlaattedahlStyremedlem:Gøran SimonsenVaramedlem:Gisle BroTelemark Røde Kors distriktskontorDaglig leder:Eli C. DucrosAss. daglig leder: Stine B. SkolandRedaktør:Bjørn Runar Foss SodelandTelemark Røde KorsBesøksadresse: Torggata 6Postboks 3060 Handelstorget, 3707 SkienTlf: 05003 Fax: 35 90 55 01E-post: dk.telemark@redcross.noInternett: www.rodekors.no/telemark2 ÅRSRAPPORT 2011


UtøyaTragedien på Utøya og i Oslo 22. juli 2011 har for alltidbrent seg fast i det norske folks bevissthet. For mange i vårorganisasjon er bildene fra det som skjedde ekstra sterke.Kort tid etter at alarmen gikk var representanterfra flere av Telemarks lokale hjelpekorpspå plass for å bidra i forbindelsemed vakthold og søk etter omkomne.I dagene som fulgte, stilte totalt 45 frivilligefra hjelpekorpsene i Telemark opp forå utføre ulike arbeidsoppgaver. Lokalt varrepresentanter fra omsorgstjenesten involverti oppfølging av etterlatte og andremed behov for noen å prate med.Omsorgstjenenesten har i etterkant ogsåvært med som støtte for pårørende somhar fått besøke øya.Tragedien har samtidig økt fokuset innadi Telemark Røde Kors og i organisasjonensom helhet på oppfølging av egne mannskaper.Viktigheten av vår egen Kriseomsorgsgruppeble for alvor tydeliggjort.I tillegg har alle involverte fått profesjonelloppfølging av Soscon – Institutt for krisehåndtering.Også hjelperne trenger av ogtil hjelp.Tusen takk for hjelpen.Telemark Røde KorsÅRSRAPPORT 2011 3


HJELPEKORPSØvelse gjør mesterØvelser og kursing har vært hovedfokus for hjelpekorpsene i Telemark i 2011, og kravenetil personell som skal være med i forbindelse med søk og redningsoppdrag blir stadigstrengere.- Jo mer vi øver på realistiske situasjoner,jo lettere blir det å handle raskt og effektivtnår en virkelig ulykke skjer, fortalteAudun Darrud, leder i Hjartdal Røde Korstil Røde Kors Avisa i forbindelse medøvelsen Tuddals Triage, et todagers arrangementder politiet, ambulansepersonell,forsvarets Sea King Helikopter og NorskeRedningshunder var blant deltakerne.Alle hjelpekorpsere som deltar på aksjonerog bærer uniform skal ha gjennomført et30-timers førstehjelpskurs som inkludererbåde teori og praksis. Når kravene til hjelpekorpsprøvener bestått, mottar hver enkeltet eget ID-kort som er gyldig i tre år.Flest aksjoner i landetTelemark er det distriktet i landet som i 2011 hadde flest oppdrag derhjelpekorpset var involvert.Totalt var hjelpekorpsene i Telemarkinvolvert i 93 oppdrag i 2011.Oppdragene fordeler seg slik:Søk etter savnet: 45 aksjoner.Assistanse fartøy: 10 aksjoner.Assistanse person: 30 aksjoner.Drukning: 1 aksjon.Skred/ras: 1 aksjon.Brann: 1 aksjon.Skogbrann: 1 aksjon.Annet: 4 aksjoner.Oppdrag pr distrikt pr 31. desember 2011.4 ÅRSRAPPORT 2011


HJELPEKORPSFokus på vannredningPå Telemarkskysten patruljerte Porsgrunn Røde Kors sommeren 2011 i splitter ny båt, og påNotodden etablerte lokallaget en egen gruppe med spesialister på elveredning. Vannredninger et av de viktigste satsningsområdene for flere av fylkets hjelpekorps.Drømmebåten ble virkelighet takket væreet bidrag på 560 000 kroner fra Gjensidigestiftelsen.I sommer var den i drift i 140timer og var ute på hele 25 oppdrag. Frivilligela ned hele 2160 timer på arbeidknyttet til sjøtjenesten denne sommeren,og rundt 100 personer fikk hjelp.- Denne båten takler seks meter sjø, vind iorkan styrke, og på en tank rekker vi treganger fram og tilbake til Skagen, fortellerKenneth Pettersen, en av tre ivrigepiloter på Porsgrunn Røde Kors sin splitternye ribb som har kapasitet til å rommehele 26 mann, og har en toppfart på 46knop.med arbeid i strømmende vann, er elveredningnoe av det mest krevende en kanpåta seg innenfor redningstjenesten. Derforer god trening og godt utstyr livsviktig,forteller Espen Skjellaug i NotoddenRøde Kors, som sammen med ni andremedlemmer utgjør den nyopprettede elveredningsgruppa.Best på redning fra fjord til fjellLenger oppe i fylket, har Notodden RødeKors også all grunn til å gi seg selv etklapp på skuldra. Hele 800 000 kroner varbidraget de i 2010 fikk i julegave av Gjensidigestiftelsen,og takket være midlenehar de nå opprettet en gruppe med mannskapsom spesialiserer seg på redning ielver og stryk.- På grunn av alle farene som er forbundetFRIVILLIG INNSATS: Frivillige fra Porsgrunn Røde Kors har lagt ned rundt 2160 timerpå arbeid knyttet til sjøtjenesten i 2011. Magnus Eksner (foran), Kenneth Pettersen og StianThomassen bemannet båten store deler av sommeren.Tar vare på eget mannskapSkjer det en alvorlig hendelse der hjelpekorpset blir utkalt,står Telemark Røde Kors sin egen kriseomsorgsgruppe klartil å ta seg av eget mannskap i etterkant.- Uansett hva som skjer, er vi der for åstøtte våre mannskaper når de trengeross, sier Axel Hjertstrøm, leder av TelemarkRøde Kors sin Kriseomsorgsgruppesom i dag har totalt 12 medlemmer medbakgrunn som varierer fra psykriatisksykepleie til hjelpepleiere og sosionomer.Flertallet av medlemmene har også enbakgrunn som hjelpekorpsere, og vet hvadet vil si å delta på en leteaksjon og foreksempel gjøre et funn av en omkommeteller hardt skadet person.ÅRSRAPPORT 2011 5


OMSORGHundebesøk gir helsegevinstHunden Hebbe ble i løpet av 2011 kvalifisert som Telemarks første besøkshund. Takket værestøtte fra Storebrand og Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering på slutten av året, blir tilbudetnå utvidet over hele fylket.Telemark Røde Kors sitt nye kurstilbudfor besøksvenner med hund mottok før jul48 000 kroner gjennom Storebrands "Dukan konkurranse". I tillegg har prosjektetfått hele 280 000 kroner i støtte fra ExtrastiftelsenHelse og Rehabilitering.Kursene som starter opp i 2012, går overtotalt 36 timer og tilbys gratis tilhundeiere mot at de forplikter seg til åstille opp en gang i uken som besøksvennerpå ulike institusjoner i Telemark.- Grunnen til at vi har satt i gang meddette tilbudet i samarbeid med Antrozoologisentereter at besøk av en hund kan haen enormt positiv effekt for eldre og pleietrengende.Det kan blant annet bidra tilsenket puls og lavere blodtrykk hospasienter. I tillegg gir besøk av en hundmye glede, sier prosjektleder Mette Dale iTelemark Røde Kors.En av de påmeldte til det nye kurset erRagnhild Aslaksen, som håper å blibesøksvenn sammen med sin Engelskespringer spaniel Doffen.- Jeg har hatt hund siden 1984 og harjobbet på Vest-Bamble aldershjem imange år. I jobben har jeg ofte tenkt på atdet hadde vært veldig koselig for de eldreå få besøk av en hund. Når dette tilbudetdukket opp, meldte jeg meg derfor interessemed en gang, forteller Aslaksen.SIN HERRE LIK: ”Alt fe blir sin herre lik,”sier Erland Gundersen. Han føler seg helttrygg på Hebbe som ukentlig kommer påbesøk på Skien sykehjem.6 ÅRSRAPPORT 2011


OMSORGAvlyste Ferie for AlleTelemark Røde Kors sitt ferietilbud for familier med svak økonomi har aldrivært mer populært. Dessverre førte mangel på midler til at 20 barn i 2011måtte tilbringe høstferien hjemme.Årets FrivilligJohnny Olsen fra Gvarv harblitt kåret til Årets Frivillig avNorges Røde Kors.FØRSTE GANG: Ann Kristin Dybedal og sønnen Niklas var i sommer med på ”Ferie for Alle”for første gang. Begge var storfornøyde med tilbudet. (Foto: Robert McPherson)Høsten 2011 skulle en gruppe på 20 barnetter planen reise en uke til leirstedetMerket i Valdres i regi av Telemark RødeKors og tilbudet "Ferie for Alle". Av økonomiskegrunner ble det denne gangeningenting av.- Dette er første gang siden vi startet meddette tilbudet i 2003 at vi har blitt nødt tilå kansellere. Grunnen er en kombinasjonav flere søkere og flere som konkurrererom knappe midler, forteller Kirsti Tørbakken,leder av omsorgsrådet i TelemarkRøde Kors.Ferie For Alle retter seg mot familier somhar så begrenset økonomi at de ikke klarerå finansiere ferie- og fritidsopplevelser påegen hånd. De fleste turene er for familiersom har minst ett barn i alderen 6-13 år,men vi har også ferieopphold for ungdommeropp til 18 år.Den tidligere rusmisbrukeren er i dagleder for Nome Røde Kors omsorg, deltaraktivt som leksehjelp, og har i flere årfungert som leder på Feire for Alle.- Dette er en fantastisk hyggelig og veldigoverraskende nyhet for meg. Egentligsynes jeg det er jeg som skal takke for detfrivillige arbeidet. Uten det engasjementetjeg møtte da jeg ble del av Røde Kors i2004 hadde jeg ikke vært her i dag. Folkhar stilt opp for meg og gitt meg tillitt heleveien. Det har betydd mye, sa Johnny dahan ble informert om prisen.Johnnys første møte med Røde Kors varnemlig som bruker av Røde Kors sin nettverkstjeneste,et tilbud til mennesker somav ulike grunner ha behov for å bygge oppet nytt sosialt nettverk. I dag er han en avorganisasjonens mest aktive frivillige.ÅRSRAPPORT 2011 7


OMSORGPopulært flerkultureltfritidstilbudTakket være midler fra Extra Stiftelsen har Telemark Røde Kors i 2011 utvidet tilbudettil jenter med flerkulturell bakgrunn.SAMMENSVEISET GJENG: Jennifer Dankwah (leder), Ida Karoline Øhrbom Pedersen,Paulina Vårli, Andrea Røra Stulen, Maryam Nather Bashir, Ingrid Johanna RanghildstveitSætra, Jordina Pedro, Lilliane Marie Hoff og Gloria Leiyan (Telemark Røde Kors).Telemark Røde Kors sin jentegruppe er ettilbud til jenter i 8. og 9. klasse, med aktivitetersom spenner fra matlagning tilbowling, svømming og temakvelder. Påprogrammet står blant annet besøk avpolitiet, representanter fra NHOs likestillingsprogram,Female Future og Amathea,en organisasjon som arbeider med å forebyggeuplanlagt svangerskap og abort.Det siste året er det jenter fra Gulset ogMenstad som har fått nyte godt av tilbudet.Telemark Røde Kors har også jobbetvidere med Flexid, et toårig kurs medfokus på identitet og ressurser.Ikke no' frøkengymnastikk- Kom igjen! Vi klarer engang til. Instruksene tilInger Marie "Trimdama"Johnstad er klare og tydelige.Her skal det svettes.- Dette er ikke no' frøkengymnastikk. Vihar 635 muskler i kroppen, og her har vilagt opp til at vi får brukt så mange sommulig av dem i løpet av en time, fortellerJohnstad, som ukentlig stiller sominstruktør på "eldretrimmen" til GjerpenRøde Kors.Den timelange treningsøkten har til tideropp til 35 deltakere. Telemark Røde Korshar også flere instruktører i sittedans, ettilbud til eldre som ikke er like gode tilbeins som damene på Gjerpen.8 ÅRSRAPPORT 2011


UNGDOMNorgesmesteri Røde HåndavtrykkOver 600 telemarkinger bidro med håndavtrykk og signatur for å støtte Røde Kors Ungdomsin kampanje mot bruk av barnesoldater i krig.- Vi er veldig godt fornøyd med støttenlokalbefolkningen har gitt oss i forbindelsemed denne kampanjen. De over 600håndavtrykkene vi har samlet inn, betyr atTelemark er norgesmester i røde håndavtrykk,sier Ingrid Rabbe Larsen, leder iSkien og Porsgrunn Røde Kors Ungdom.Som takk for innsatsen, fikk TelemarkRøde Kors Ungdom 500 kroner av RødeKors Ungdom sentralt i 2011.The Red Hand Campaign er del av eninternasjonal aksjon for å legge press påland som ikke har signert og ratifisert FNsvalgfrie protokoll om bruk av barn ivæpnet konflikt. Protokollen, som er endel av FNs barnekonvensjon, trådte i kraft12. februar 2002, og krever at barn under18 år ikke brukes i kamphandlinger.Har ofret 74 liter blodBLODGIVERIngrid Verpe Straume har gitt blod hele 148 ganger.Ingrid Verpe Straume har gitt blod hele 148ganger. Den 65-årige blodgiveren har gittblod siden 1966, og ifølge Varden kommerhun til å fortsette til hun når aldersgrensenpå 70 år. – Så sant jeg holder meg frisk,fortsetter jeg til jeg er 70. Jeg tror det bareer bra å gi blod. Jeg er aldri syk, og på 48 årsom yrkes aktiv har jeg aldri vært sykemeldt,sier Straume til Varden.Foto: Fredrik Pedersen, VardenÅRSRAPPORT 2011 9


BEDRIFTSSAMARBEIDSamarbeid med proffturoperatørSolferinoreiser, Telemark Røde Kors sitt eget reiseselskap,inngikk i 2011 et samarbeid med ViaTours i Skien.Telemark Røde Kors har i flere år tilbudtmedlemmer og andre interesserte turer tilSolferino ved Gardasjøen i Italia gjennomvårt eget reisebyrå Solferinoreiser. Nå harvi fått Skandinavias største reisebyrå iryggen til å hjelpe oss både med bookingav turer og markedsføring.Solferino er kjent som Røde Kors sittfødested. I 1859 ble Henry Dunant vitnetil en slagmark med over 40 000 sårendeog skadde. Det grusomme synet fikk hamtil å samle lokalbefolkningen for å hjelpeofrene. Siden skrev han boken Minner fraSolferino, der han fremmet ideen om ådanne en forening av frivillige med formålom å lindre lidelsen til sårede i krig,uansett side.Tilbudet om Gambiatur er ny av året, oggår til Fajikunda der Telemark Røde Korshar et lokalt vennskapssamarbeid. Deltakernefår i tillegg til å møte den lokaleRøde Kors organisasjonen være med påhistoriske utflukter til slaveøya St. JamesIsland, besøk i dyrepark i Senegal og fårvære med på krokodillesafari.Penger i luaKjøper du lue fra selskapet Jaia Design får du mer enn et kult hodeplagg.Deler av inntekten går nemlig direkte til Telemark Røde Kors sin syskole i Gambia.Vanja Skyer, som står bak selskapet JaiaDesign, inngikk i begynnelsen av året ensamarbeidsavtale med Telemark RødeKors. Den lille lueprodusenten har sommålsetning å produser noe annerledes. Enhåndheklet kolleksjon, en liten maskinprodusertkolleksjon og tilbud om "custommade" luer heklet på bestilling sørger forat målet nås.For hver håndheklede lue Jaia selger gårfem dollar til Røde Kors og for hvermaskinproduserte lue bidrar Jaia med endollar. Luene er til salgs på nettbutikkenjajadesign.com, og er også tilgjengeligehos Sport 1 på Arkaden i Skien og flerelokale forhandlere på Hemsedal, Røldalog Geilo.UNIKE HODEPLAGG: I tillegg til en håndheklet- og en maskinprodusert kolleksjon, lager VanjaSkyer luer på bestilling. (www.soylandfoto.no)10 ÅRSRAPPORT 2011


BEREDSKAPSVAKTØkt sikkerheti krisesituasjonerFyresdal Røde Kors satt ny rekrutteringsrekord i 2011, mye takket være introduksjonen avRøde Kors Beredskapsvakt. Også tre andre kommune i Telemark introduserte tilbudet i løpetav året.Kunne du tenke deg å hjelpe til dersomnoe virkelig alvorlig skjer i ditt nærområde?Med det spørsmålet som utgangspunkthar Røde Kors i 2011 lansert et nytt tilbudsom skal gjør det enklere å skaffe ogorganisere frivillige dersom en stor kriseoppstår lokalt.En beredskapsvakt skal ikke gjøre hjelpekorpsetsoppgaver, men kan for eksempeltilby en skulder å gråte på, koke kaffeeller kanskje hjelpe med transport.I Fyresdal ble det i løpet av helgen tilbudetble lansert rekruttert hele 60 beredskapsvakter,og det totalet medlemstallet ilokallaget økte i løpet av året fra 99 til158. I Seljord, som var den første kommunensom lanserte beredskapsvakt, harnesten 50 personer meldt seg. Det sammegjelder i Drangedal. Bamble, som er denførste store kommunen der beredskapsvakttilbudethar blitt introdusert, fikkmed seg hele 130 nye frivillige.www.rodekorsberedskapsvakt.noALLTID BEREDT: Gro Breivik, Jörg Pohl,Janne Grethe Moen, og Anne Grethe Åmlidvervet sammen med andre frivillige fraFyresdal Røde Kors over 60 beredskapsvakterpå en helg.ÅRSRAPPORT 2011 11


INTERNASJONALTAksjonerte for AfrikaEn av de største internasjonale katastrofene i 2011 var krisen på Afrikas Horn. I Telemarkengasjerte en rekke Røde Kors lokallag og grupper seg og kreativiteten blant initiativtakernevar stor. Konsert, lunsj, kunstauksjon og leker for barn, vaffelsalg og bøsseinnsamling sørgetfor at de sultrammede fikk god hjelp fra Telemark.(Foto: Simonas Fotostudio) (Foto: Fredrik Pedersen, Varden)Torggata 6, 3724 Skien TLF: 0500324.11.11 11:04 Kasse: 001Kvitt: 234566 Oper Nr: 040----------------------------------------------------------------NOTODDEN: KR 304 495Konsert og innsamlingsaksjon i samarbeid medNotodden Bluesfestival, Telen, Tinfos og Notoddenkommune.NISSEDAL: KR 17 033"Gratiskonsert" i forbindelse med markeringenav at kommunen fikk utmerkelsen Trygt lokalsamfunn.GVARV: KR 6319Lunsj for kommunalt ansatte på Café Mama.SKIEN OG PORSGRUNN: KR 5500Internasjonal buffet i regi av Skien og Porsgrunnflyktningeguidegruppe.BØ: KR 15 000Overskuddet fra Barnas Dag.NOME: KR 5200Nettverksgruppens kaffe og vaffelsalg.TELEMARK:Kunstauksjon. KR 60 000Elektronisk innsamlingsbøsse. KR 11 500Direktebidrag. KR 30 000-----------------------------------------------------------------BELØP: KR 455 047VELKOMMEN TILBAKE!(Foto: Mari Nymoen/Telen)12 ÅRSRAPPORT 2011


INTERNASJONALTVenner i GambiaI november besøkte fire delegater fra Telemark Røde KorsGambia, der organisasjonen i over 20 år har hatt et vennskapssamarbeid.Vennskapssamarbeidet med FajikundaRed Cross link, inkluderer bidrag til driftav en syskole for jenter som ikke harmidler til å betale for ordinær skolegang.I forbindelse med et besøk dit fikkjentene prøve luer fra Jaia Design, somfor hver solgte lue gir penger til driften avskolen via Telemark Røde Kors.SkarpekontrasterMidt i julestria reiste engruppe på ti telemarkingertil Sør Afrika for å deleerfaringer med lokale RødeKors foreninger. Turen bleet møte fylt av kontraster.Vellykket verdighetsdagFem medlemmer fra Fyresdal Røde Kors,fire medlemmer av Telemark Røde Korssin internasjonale ungdomsgruppe ognestleder i Telemark Røde Kors ble blantannet tatt med til Vaal River der flommenei regntiden hvert år gjør flere husløse ogogså tar liv. De fikk besøke lokale Townships,og møtte ildsjeler som jobbet medtilbud for vanskeligstilte barn. Reisenvar del av et samarbeidsprosjekt medMangaung Røde Kors som i 2012 sendernoen av sine representanter til Telemark.HELT KONGE: Kronprins Haakon ble mottatt som en konge da han i høst deltok på GlobalDignity Day på Skien videregående skole. Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors varhovedveileder på Porsgrunn videregående skole.Over 820 elever fra fem videregående skoler i Telemark deltok i oktober på arrangementetGlobal Dignity Day.På Porsgrunn videregående skole stiltegeneralsekretær Åsne Havnelid i RødeKors opp som hovedveileder.Global Dignity Day er et to-timers kurs iverdighet, og 20. oktober deltok klasser fraBamble- Porsgrunn-, Hjalmar Johansen- ogRjukan videregående skole på opplegget.I tillegg gjennomførte Skien en kombinertverdighetsdag og kursing av de andre skolenetidligere på høsten med selveste KronprinsHaakon som inspirator og veileder.Telemark Røde Kors var for første gangfylkesansvarlig for arrangementet og ioverkant av 50 frivillige fra organisasjonerog arbeidsplasser i hele Telemark var medelevene i klasserommene som veiledere.I tillegg til kronprinsen og vår egen generalsekretærÅse Havnelid, stilte AnneSpånem, kulturredaktør i Varden, skuespillerLars Vik og politibetjent Finn-Arild Bystrøm opp som hovedveiledere.ÅRSRAPPORT 2011 13


LOKALLAGENETELEMARK RUNDTAktiviteten til lokallagene i Telemark Røde Kors har vært høy i 2011.Her finner du en smakebit på hva som har blitt gjort i ditt nærmiljø.BAMBLE RØDE KORS helpekorps har i2011 hatt til sammen 35 aksjoner og 15dykkeroppdrag. Korpsets båttjeneste harogså vært operativ og båten med mannskapble kalt ut til Utøya allerede 22. juli.Besøkstjenesten har i 2011 hatt 24 aktivemedlemmer og har arrangert Langfredagstreff,deltatt på senoirdagen og holdt julebasarpå Brotorvet. Bamble har også hattsju flyktningeguider i 2011, og i samarbeidmed svømmeklubben Poseidon ogGjensidigestiftelsen ble det arrangert etfemdagers svømmekurs for barn.BØ RØDE KORS og Bø Frivilligsentralarrangerte i fjor en rekke faste aktivitetersom småbarnstreff, fredagsdisco forpsykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede,leksehjelp og matutkjøring.Årets overskudd etter Barnas Daggikk direkte til de sultrammede på AfrikasHorn. Bø Røde Kors startet også opp enegen ungdomsgruppe i 2011. Røde Korshytta i Breisås ble solgt, og deler av salgssummengikk til utbedring av lokaler forBø Frivilligsentral.DRANGEDAL RØDE KORS utførte i 2011sin tradisjonelle vakttjeneste på Gautefall.En tragisk båtulykke i mai der to ungemenn mistet livet på Tokevannet ble denstørste lokale aksjonen hjelpekorpset varinvolvert i. Det ble i løpet av året oppretteten egen avdeling med rundt 40 beredskapsvakterog utført kurs for disse.Lokallaget har i tillegg gjennomført 30-timers førstehjelpskurs, hjertestarterkursog grunnkurs samband.FYRESDAL RØDE KORS har i 2011 værtinvolvert i en rekke aksjoner, blant annet iDrangedal, Kongsberg, Bø, Skien, Porsgrunnog lokalt i Birtedalen. Birtedalenhar også vært sentrum for en rekke vinteraktivitetermed løypekjøring og årlig turfor funksjonshemmede. Det ble også holdtet stort vannredningskurs i Fyresdal i mai,der ti lokale deltakere var med. Vervingeni forbindelse med introduksjon av beredskapsvaktgikk over all forventning, ogendte på over 60 nye medlemmer.GJERPEN RØDE KORS har i 2011 værttravelt opptatt. Hver 14. dag i vår og høstterminenarrangerer lokallaget ettermiddagstrefffor eldre med underholdning, matserveringog utlodning. I tillegg kommerden ukentlige eldretrimmen, som nå harrundt 35 faste deltakere. Tradisjonen trohar lokalforeningen laget fastelavensris,og i den forbindelse arrangert en fin sosialdag i skogen for hele familien med hyggerundt bålet og pølsesteking.GVARV RØDE KORS satset i 2011 ekstra påopplæring og godkjenning av hjelpekorpsmedlemmer.Dette førte også til enbetraktelig økning i medlemsmassen medover 30 nye hjelpekorpsere. Gvarv RødeKors har også fått et økt internasjonalt tilsnitti løpet av året med medlemmer fraen rekke nasjonaliteter.HJARTDAL RØDE KORS har et sterkt hjelpekorpspå rundt 20 medlemmer og ei flottbarne- og ungdomsgruppe på 15 medlemmer.I 2011 har lokallaget bistått påen rekke leteaksjoner både i og utenforegen kommune. Hjartdal Røde Korsgjennomførte i fjor en stor todagersøvelse under navnet Tuddals Triage, derpoliti, ambulansepersonell, forsvarets SeaKing helikopter og Norske Redningshundervar blant deltakerne.KRAGERØ RØDE KORS ungdom inngikk i2011 et samarbeid med kommunen om åopprette et fritidstilbud til ungdom. Formåletmed tilbudet er å gi nye impulser oginspirere til samhold og felles-skap. Påprogrammet, som først startet på nyåret2012, står matkvelder, turer til Gautefallog Dyreparken, samt spillkvelder og filmkvelder.14 ÅRSRAPPORT 2011


LOKALLAGENEkulturell fest for å starte gruppen Kvinnerpå tvers. Det ble også tid til førjulsfest forbarn med tilskudd fra Gjensidigestiftelsen.I forbindelse med advent, ble det arrangertaften på Heddeli bu- og servicesenter,med sang musikk, grøt og kling. RødeKors i Seljord handla i 2011 inn ny skaphengertil frakting av scooter og ATV, oger i forhandling om kjøp av ny ATV pånyåret 2012.NISSEDAL RØDE KORS deltok i 2011 påvinterberedskapsvakt på Gautefall sammenmed Drangedal Røde Kors. Lokallagetvar også tilstede på Kyrkjebygdheia ipåske- og vinterferien, og stilte som vakterpå Trollrally i Fyresdal. I september markerteNissedal at kommunen ble godkjentsom et trygt lokalsamfunn, og i tillegg tilå delta for å vise beredskapen i kommunen,arrangerte lokallaget sammen medandre aktører en konsert til inntetk tilAfrikas Horn. Hjelpekorpset har fått 5 nyeaktive medlemmer og besøkstjenesten iNissedal er fortsatt veldig aktiv.NOME RØDE KORS har i 2011 fått lokal -befolkningen til å vrikke på hofter ogrumper i de ukentlige Zumbatimene somholdes på huset. Lokallaget tilbyr ogsåukentlige trimturer i nærområdet. NomeRøde Kors har en svært aktiv nettverksgruppe,og driver i tillegg en rekke flerkulturelleaktiviteter. Johnny Olsen, lederfor Røde Kors omsorg i Nome ble i 2011kåret til Årets Frivillig av Norges RødeKors.NOTODDEN RØDE KORS deltok medmannskap både under og etter Utøya.Organisasjonen arrangerte også en størrestøttekonsert og innsamling til AfrikasHorn sammen med flere andre lokaleaktører. Hjelpekorpset har hatt et aktivt årmed mange leteaksjoner. Takket værestøtte fra Gjensidigestiftelsen har korpsetnå bygd opp stor kompetanse innen vannredningog skaffet utstyr til bruk ved oppdrag.Røde Kors omsorg har sammenmed Notodden Kommune driftet voksenopplæringen,har jobbet med å verveflyktningeguider, deltok på Verdensdagenfor psykisk helse og arrangerte en fler-PORSGRUNN RØDE KORS kjøpte i 2011inn ny båt til sjøtjenesten etter at de påslutten av 2010 fikk et bidrag på hele 560000 kroner fra Gjensidigestiftelsen til innkjøpet.Båten patruljerte i løpet av sommerenhele Telemarkskysten, fra Larvik tilPortør, og hadde totalt 26 oppdrag i løpetav sesongen.RJUKAN OG TINN RØDE KORS har pussetopp sine lokaler, kjøpt inn to ATV, samtbyttet ut to gamle pulker. Av vakter harhjelpekorpset bidratt som skipatruljer påGaustablikk Skisenter hver helg, hattsanitetsvakt under VM i Telemarkskjøringpå Gaustablikk, Gaustarennet, RjukanRockfestival, Marispelet, Norseman XtremeTriathlon, Helterittet, Kjerringsveien ogHelteløpet.SELJORD RØDE KORS har deltatt på sanitetsvakteri forbindelse med Dyrsku’n,Seljordfestivalen og Countryfestivalen.SKIEN RØDE KORS Hjelpekorps har i løpetav året bistått politiet på en rekke leteaksjoner.Som vanlig har korpset hattvinterberedskap på Luksefjell. Skien haren egen brannstyrke som består av 5 personersom står i beredskap for Skienbrannvesen 365 dager i året og en dykkergruppe.Skien har i tillegg en aktiv gruppebesøksvenner, en egen nettverksgruppe,en ungdomsgruppe og har i samarbeidmed Bamble satt i gang vitnestøtteordningeni Grenland.TOKKE RØDE KORS har i 2011 fornyetutstyrsparken, og investert i snøscooter,bil og tilhenger. Pengene har lokallagetmottatt fra Gjensidigestiftelsen og støttespillerei lokalmiljøet. Nå jobbes detaktivt med å rekruttere flere unge medlemmer.Medlemmene har i tillegg til vanligførstehjelpskurs blitt kurset i vannredning,elveredning og bruk av GPS.VINJE OG HAUKELI RØDE KORS forhandleti løpet av 2011 seg frem til en beredskapsavtalemed Statens Vegvesen påHaukelifjell knyttet til fastkjørte kolonner.I løpet av året har lokallaget deltatt på enrekke øvelser, og har i tillegg stilt vakterpå Helterennet, Haukelirennet og flereandre steder. Det har også blitt jobbet meden egen skredgruppe.ÅRSRAPPORT 2011 15


EKTE GLEDEi Badeparken!Ta med hele familien på badeferie tilQuality Hotel & Resort Skjærgårdeni Langesund.For booking eller spørsmål, kontakt oss på:tlf.: 35 97 81 00 ellere-mail: qr.badeparken@choice.noQuality Hotel & Resort Skjærgården I Stathelleveien 35 I 3970 Langesund I qr.badeparken@choice.no I badeparken.no– noe å glede seg tilTLF 40 00 67 07 www.zelektro.noBratsberggt. 22, 3714 Skien • Tlf. 35 90 55 90Vi trenger hjelp av deg!Det koster så lite – kun 300 kr i året.Bli medlem og støtt Røde Kors sitt hjelpearbeid!Send SMS medlem til 2272eller bli medlem på www.rodekors.no/medlemSom medlem i Røde Kors bidrar du til at våre frivillige kan fortsetteå hjelpe mennesker som trenger det – også i ditt nærmiljø.

More magazines by this user
Similar magazines