Privat elev-PC-er – «BYOD

oppland.no
  • No tags were found...

Privat elev-PC-er – «BYOD

Private elev-PC-er - «BYOD»… framtidas løsning også i Oppland?22.08.13 Helge Rabbås, IT-koordinatorMulighetenes Oppland


Dagens ordning for elev-PC-er i Oppland• Forsøk med elev-PC startet høst 2006– blanding private PC-er og PC-er kjøpt via fylket– mange elever stilte uten PC ved skolestart, mye plunder og heft!– forskjellige PC-modeller skapte store driftsproblemer• Fra høst 2009: bærbar PC obligatorisk verktøy i Vg1– alle nye elever måtte leie PC av skolen– alle elever fikk OK datamaskin («likhet»), og IT-drift ble enklere– de aller fleste fylkene valgte en lignende modell• Alt i alt: ordningen har fungert tilfredsstillende … men:– den krever mye ressurser– en stor andel av elevene har i dag privat PC i tillegg til leie-PC-en …miljømessig og samfunnsøkonomisk uheldigMulighetenes Oppland


Mye er endret de siste årene• Langt lavere pris og mye bedre kvalitet og ytelse påbærbare PC-er/Mac-er … de aller fleste modernemaskiner er gode nok til vanlig bruk i skolen …«likhetsaspektet» ikke lenger så viktig• I 2009 hadde under halvparten av 10.-klassingeneegen bærbar PC/Mac, nå har de fleste egen maskin• Stadig flere tjenester tilbys nå via internett/nettleser,det er ikke lenger er så nøye mht. IKT-driften hvilkendatamaskin brukeren har (jfr. ny Elevportal)Mulighetenes Oppland


Ny trend: BYOD• «Bring Your Own Device» («Bring Your Own»)• Utvikling i både yrkeslivet og skolene i retning avå åpne for bruk av privat datautstyr• Rogaland har hatt private elev-PC-er siden 2009• Akershus og Hordaland åpnet for private elev-PC-erhøsten 2013, sterkt inspirert av Rogalands modellMulighetenes Oppland


Mulighetenes Oppland«Rogalandsmodellen»• Nye elever i Vg1 kan bruke datamaskin de har fra før … eller …kjøpe subsidiert PC/Mac via fylket innen 1. desember• Fylket inngår rammeavtale for kjøp av datamaskinene, med tre årsserviceavtale inkludert• Det tilbys 4 modeller: PC eller Mac, standard eller avansert. Forrigeskoleår valgte 73 % av elevene å kjøpe maskin via fylket• Standard PC H-13 koster eleven 3 x laveste utstyrsstipend; 2 790,-• Dersom fylkets kostnad for standard PC er 6 200,- inkl. mva. ,betyr dette at PC-en sponses med 3 410,- inkl. mva.• De tre andre maskinene sponses med samme beløp, 3 410,-• Standard PC (bare denne) kan betales i tre rater, men de som betalerhele kjøpesummen første år får en rabatt på 500,-


Mulighetenes Oppland«Rogalandsmodellen», fortsatt• Mva. for hele maskinkostnaden tilbakeføres til fylket. Reellsponsing for standard PC blir dermed 3 410 - 1240 = 2 170• Dersom f. eks. avansert Mac koster 11 000,- inkl. mva. betalereleven 11 000 - 3 410 = 7 590,-• Fylket sponser her med 3 410,- inkl. mva. men får til gjengjeldtilbakeført mva. for hele maskinkostnaden, altså 2 200,-, slikat reell sponsing blir 1 210,-• Eleven kjøper maskinen direkte fra - og betaler direkte til -leverandøren - ingen involvering av fylket• Eleven er ansvarlig for vedlikehold av PC-en, enten den erkjøpt privat eller via fylkets tilbud - og sørger selv for å fåutført reparasjon via serviceavtale


«Rogalandsmodellen»: viktigste fordeler• Elevene kan selv velge hvilken datamaskin de vil bruke• Vesentlig mindre administrasjon for fylket med hensyn tilbl.a. fakturering, logistikk og vedlikehold av maskinene• Potensielt store besparelser for fylket … spesielt dersommange elever velger å kjøpe avansert PC eller en Mac(pga. mva.-gevinst!) og dersom elever velger å benytteprivatkjøpt maskin («gratis» for fylket!)• Miljømessig gunstig - de fleste elevene vil trolig nøye seg medén datamaskinMulighetenes Oppland


«Rogalandsmodellen»: utfordringer• Få privatkjøpte datamaskiner har serviceavtale, og eventuellereparasjoner kan ta lang tid - dette kan bl.a. medføre mye ekstraarbeid for systemansvarlige, og utlånsmaskiner trenges• Skolene mister kontrollen med hensyn til valg av maskiner(satsning på nettbrett umulig?)… og til dels valg av programvare(det er ikke gitt av PC- og Mac-brukere kan/bør benytte sammeprogram til samme faglige formål)• Lisensiering kan by på problemer fordi elevene eier maskinene• Systemansvarlige (og lærere) må kunne takle både PC og Mac;f. eks. er det vanskelig å få til stabile utskriftsløsninger for Mac• Dersom eleven selv laster skolens programmer inn på maskinen:kan bli stor belastning på skolenes nett• Vanskeligere å sjekke private maskiner på eksamen (?)Mulighetenes Oppland


BYOD i Akershus• Starter nå i høst, Atea (PC), Eplehuset (Mac)• Stor jobb å godkjenne bestillinger:* må være Vg1-søker* får ikke bestille både PC og Mac• Så langt har 38 % av elevene bestilt PC … men fristen er 31. 03.14• 55 % PC, 45 % Mac• Mange elever har ikke forstått ordningen, bestiller nå, 3 ukersventetid• Standard PC nok for alle elever … kraftige stasjonære/bærbaremaskiner anskaffet ved spesielle utdanningsprogram (MK + + )• Eventuelle problemer mht. programvare PC/Mac: «dette får skolenefinne ut av»Mulighetenes Oppland

More magazines by this user
Similar magazines