Årsrapport for året 2006. - Stortinget

stortinget.no

Årsrapport for året 2006. - Stortinget

InnholdDen parlamentariske saksbehandlingen ............................................4Internasjonal virksomhet .................................................................5Annen utadrettet virksomhet......................................................... 11Intern virksomhet ......................................................................... 13IKT og informasjonsfl yt ................................................................ 18Bygninger og teknisk drift ............................................................ 20Tall som taler ................................................................................ 24Alfabetisk oversikt over Tall som taler ............................................ 35ÅRSRAPPORT 2006 1


2 ÅRSRAPPORT 2006


ForordÅrsrapport fra Stortingets administrasjon er en årlig redegjørelse tilStortingets presidentskap om administrasjonens virksomhet i året som gikk.Administrasjonens viktigste oppgave er å legge forholdene best mulig tilrette for at stortingsrepresentantene skal kunne utføre sine verv. I tilleggkommer en utstrakt formidlingsvirksomhet overfor publikum, off entligeinstanser og omverdenen. Tilgjengeliggjøring av formelle dokumenter oginformasjon om Stortingets virksomhet for øvrig har vært et satsingsområdeogså i 2006.Rapporten har to hoveddeler der de første seks kapitlene utgjør hoveddelén. Her beskrives hendelser og resultater som er spesielle for året som gikk.Siste kapittel, Tall som taler, utgjør andre hoveddel og dokumenterer denløpende virksomheten i tall og grafi ske fremstillinger.2006 har på mange måter vært et konsolideringsår for administrasjonen.Mange store prosjekter som ble sluttført i 2005 har blitt fi nslipt og justert i2006, og grunnlaget er lagt for en del nye prosjekter i 2007.Administrasjonens totale virksomhet har en veldig spennvidde, og denneredegjørelsen kan kun gi en forenkelt oversikt over de mange oppgavenesom daglig løses av organisasjonens dyktige og engasjerte medarbeidere.Stortingets administrasjon, mars 2007Hans BratteståÅRSRAPPORT 2006 3


Den parlamentariske saksbehandlingenVårsesjonenNoen av temaene Stortinget behandlet i vårsesjonenvar forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdeneutenfor Lofoten, politiets rolle og oppgaver,tomtefesteloven, økonomien i Den norske kirke,lov om etikk og redelighet i forskning, beskyttelsemot tvangsekteskap, Mehamnkommisjonensrapport, Utlendingsdirektoratets saksbehandling ogHardangerbrua i Hordaland.Regjeringsmedlemmer holdt redegjørelser omaksjoner i utlandet som følge av karikaturtegninger,tiltak i forhold til fugleinfl uensa, situasjonen rundtsykdomsutbrudd knyttet til bakterien E.coli O103,regionalt diff erensiert arbeidsgiveravgift og norskstyrkebidrag i Libanon.GrunnlovenStortinget vedtok i vårsesjonen noen endringer iGrunnloven. Det gjaldt retting av språklige feil ien del paragrafer, samt en mindre endring i denparagrafen som gjelder ytringsfrihet (§ 100).Stortingets forretningsordenDet ble gjort noen mindre endringer i Stortingetsforretningsorden. Betegnelsen ”private forslag”,selvstendige forslag som fremmes av representantene,ble endret til ”representantforslag”. Dessutenble regelen for den reglementsmessige tiden forformiddagens tingmøter utvidet slik at møtene kanvare til kl. 16.00 (mot kl. 15.00 tidligere).HøstsesjonenBudsjettbehandlingen preget som vanlig Stortingetshøstsesjon. Av andre saker som ble behandlet, kannevnes endringer i arbeidsmiljøloven angåendevarsling og tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte,tiltak for å begrense elektrisitetsbruken ihusholdninger, 2008 som markeringsår for kultureltmangfold, forbud mot reklame for livssyn og politiskebudskap i fjernsyn, tiltak mot pengespillproblemer,alternative straff ereaksjoner overfor unge lovbrytere,distrikts- og regionalpolitikken, riksrevisjonensundersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialhelsetjenestenog opplæringen i grunnskolen, statenseierskap i Bane-Tele og igangsettelse av førsteutbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett.Stortinget drøftet også styrkebidrag i Afghanistanetter redegjørelser fra utenriksministeren og forsvarsministeren,på bakgrunn av at saken ble brakt inn forStortinget i plenum fra den utvidede utenrikskomité.StortingsgruppeneEtter initiativ fra presidentskapet vedtok Stortingetretningslinjer som gjelder stortingsgruppenes oguavhengige representanters bruk av tildelte midler,og oppnevnelse av en felles revisor for kontroll oggjennomgang av disse tilskuddene.Stortingssalen. Foto: Y. Haugen.4 ÅRSRAPPORT 2006


Internasjonal virksomhetBesøksvirksomhetenGenerelt om besøksutvekslingGjennom parlamentarisk besøksutveksling ønskerStortinget å styrke forholdet til særlig viktige ognærstående land. Det kan være land som tradisjonelthar nære forbindelser til Norge geografi sk, politisk,historisk eller økonomisk. Videre kan det være landsom er viktige for Stortinget og Norge i forhold tildagsaktuelle, internasjonale utfordringer. Over tidtilstreber Stortinget også en viss geografi sk spredning.Stortinget ønsker å støtte nye demokratier ved åta imot delegasjoner på studiebesøk. På den måtenhåper man å bidra til demokratiutvikling og styrkeparlamentenes rolle i nye demokratier.Stortingets besøksvirksomhet er variert. Noen besøker offi sielle og gjennomføres av stortingspresidentenog parlamentspresidentkolleger fra andre land.Presidentskapet for øvrig er også involvert. Andreganger mottas besøk av parlamentarikerdelegasjoneruten at parlamentspresidentene reiser med.I tillegg til den parlamentariske besøksutvekslingenhar stortingspresidenten møter med andre landsstatsoverhoder og statsministre som er på besøk iNorge.Internasjonale besøk og reiser 2006Stortingspresidenten var på offi sielle besøk i Sverige,Frankrike, Island, Israel og Tyrkia i 2006. Sammenmed andre medlemmer av presidentskapet haddehan også møter i det belgiske parlamentet. Dennebesøksutvekslingen refl ekterer stortingspresidentThorbjørn Jaglands og resten av presidentskapetsønske om satsing på land av særlig utenrikspolitiskbetydning. Det var ønskelig at besøksutvekslingenmed slike land ble prioritert tidlig i stortingsperioden2005–2009.Stortingspresident Jagland legger vekt på kontaktmed parlamentarikere i EU. Dette gjelder bådeparlamentarisk kontakt med nasjonale parlamenter iEU-landene, og forbindelser med Europaparlamentet.Stortingspresidenten og andre medlemmer avpresidentskapet hadde i 2006 møte i Brussel med dendaværende presidenten i Europaparlamentet. Viderevar stortingspresidenten invitert til å holde tale underEUs konferanse for parlamentspresidentene i EU iKøbenhavn. For første gang ble utenrikskomiteensleder invitert til å delta i et parlamentarisk forumi Heslingfors for lederne i europa- og utenrikskomiteenei EU-landenes nasjonale parlamenterVisepresident Carl I. Hagen tas imot i forbindelse med800-årsfeiringen av Mongolia i juli. Foto: M. Gjetten.(COSAC). Stortinget var også invitert til å deltaunder den parlamentariske konferansen i EU omEuropas fremtid, og her deltok to medlemmer avutenrikskomiteen, herunder komitélederen.For øvrig deltok stortingspresidenten underEuroparådets konferanse for parlamentspresidenter iTallinn. Jagland var også med i 100-årsfeiringen iregi av den fi nske Riksdagen. Han var Stortingetsrepresentant under den årvisse Tynwald-seremonienpå Isle of Man.Visepresident Carl I. Hagen representerte Norge ogStortinget da Mongolia i juli feiret 800-årsjubileetfor Djengis Khan og den mongolske stat. Han varogså Stortingets representant i Budapest under 50-årsmarkeringen av opprøret i Ungarn.I egenskap av å være leder for det parlamentariskesamarbeidet i Barentsregionen var odelstingspresidentBerit Brørby invitert til å delta under feiringenav den russiske Statsdumaens 100-årsjubileumi St. Petersburg. Brørby var til stede under PeerGynt-oppsetningen i New York i forbindelse medIbsen-året. Under det årlige 17. mai-arrangementeti Chigaco deltok Odelstingets visepresident OlavGunnar Ballo.Stortinget mottok offi sielt besøk fra Mongolias ogLatvias parlamentspresident, og senatspresidentene iSveits og Romania. Den nyutnevnte talmannen i densvenske riksdagen avla også offisielt besøk i Norgesenhøstes 2006.Fra Australias parlament fi kk Stortinget besøk av endelegasjon parlamentarikere. Vennskapsgruppen i detbritiske parlamentet besøkte Norge og Stortinget,med representanter både for House of CommonsÅRSRAPPORT 2006 5


og House of Lords. Visepresidenten i den tyskeBundestag hadde møter i Stortinget da han var iNorge i august.Når det gjelder andre besøk til Stortinget somhadde mer preg av studiebesøk, mottok Stortingeten delegasjon fra Mongolias parlament med etprogram særlig knyttet til parlamentenes kontrollfunksjoner.Dette var del av oppfølgningen av ensamarbeidsprotokoll mellom Stortinget og Mongoliasparlament. Utenrikskomiteen i Tanzanias parlament varogså på besøk. En delegasjon fra Afghanistans parlamentvar i Norge og hadde fl ere møter i Stortinget. Sentraltpå programmet sto blant annet temaet kommunikasjonmellom parlamentet og pressen, der representanterfor Stortingets presselosje deltok i møte medrepresentantene fra det afghanske parlamentet.Stortingsrepresentanter utgjør på enkelte konferanseren del av den norske delegasjonen på regjeringssiden.Høsten 2006 reiste, som vanlig, to store grupperav stortingsrepresentanter som del av regjeringensdelegasjon til FNs generalforsamling. Under FNshøynivåmøte om hiv/aids i New York deltok enstortingsrepresentant fra utenrikskomiteen i dennorske regjeringsdelegasjonen. Videre deltok femrepresentanter fra energi- og miljøkomiteen påhøynivådelen av partskonferansen under FNsklimakonvensjon og Kyotoprotokollen.Studiebesøk fra KosovoI februar 2006 ble en gruppe på syv ansatte fraadministrasjonen i Kosovos nasjonalforsamling,med direktøren i spissen, tatt imot av Stortingetsadministrasjon til en ukes studier innenfor gjestenesrespektive ansvarsområder. Informasjons- og IKTstrategi,webarbeid, utredningstjeneste og overføringav møter og høringer var fellesprogram.Bibliotek-drift, arkivarbeid, byggtekniske oppgaver,Nebahate Memishi, leder for bibliotek og arkiv i Assembly of Kosovo, på studiebesøkhos stortingsarkivar Bjørn Rønning og rådgiver Ragnhild Hustad. Foto: Y. GramsettIKT og administrative og økonomiske ordninger blegjennomgått gruppevis. Stortingets administrasjonfi kk på sin side en demonstrasjon av det elektroniskedokumenthåndteringssystemet som er tatt i bruk iKosovo.Besøket var et ledd i Stortingets bistand til utviklingenav administrative tjenester i nasjonalforsamlingen iKosovo, initiert av IPU og UNDP.NATO = North Atlantic Treaty OrganisationOSSE = Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid iEuropaEFTA = European Free Trade AssociationEØS = Det europeiske økonomiske samarbeidsområdeUNDP = United Nations Development ProgrammeIPU = Inter-Parliamentary UnionVEU = Den Vesteuropeiske Unions ForsamlingFaste internasjonale delegasjonerNordisk RådI 2006 hadde Danmark formannskapet i NordiskRåd, og folketingsrepresentanten Ole Stavad varpresident. Arbeidet har blant annet vært konsentrertom modernisering av det nordiske samarbeidet samtet Norden uten grensehindringer. Delegasjonenanser det som viktig å etablere og vedlikeholdeen god struktur for parlamentarisk samarbeid inord, å prioritere samarbeidsområder og å avklareforholdet mellom eksisterende strukturer for parlamentarisksamarbeid i Arktis, Barentsområdet ogØstersjøregionen. Nordisk Råd bør være pådriver iarbeidet og hadde møte om blant annet dette i Oslo ijanuar 2006.Nordisk Råds utvalg har fi re faste møter per år, ogett av disse holdes samtidig med den årlige NordiskRåds sesjon. Nordisk Råd hadde møter i Oslo ijanuar, i Stocholm i april, det årlige sommermøtetble avholdt ulike steder i juni 2006, og høstmøtet bleavholdt i september i Lahti, Finland. Nordisk Råds58. sesjon ble holdt på Christiansborg i Københavni månedsskiftet oktober–november og inneholdt etnytt element, Nordisk topmøde, hvor regjerings- ogopposisjonsledere fra hele Norden deltok. Temaet fordebatten var utviklingen av Norden som en globalvinnerregion og balansen mellom markedskreftene ogvelferdssamfunnet.Rapporten Norden som global vinnerregion ble publisert,og en arbeidsgruppe skal nå følge opp rapporten medblant annet et nordisk prosjektseminar.6 ÅRSRAPPORT 2006


Et annet gjennomgående tema for Nordisk Rådi 2006 var deltakelsen i prosjektet Co-existence ofCivilizations, et initiativ fra Huset Mandag Morgen isamarbeid med fremtredende danske organisasjonerog virksomheter.Co-existence Lab ble arrangert 5. og 6. september iKøbenhavn og videreført under sesjonen. Formålet erå fremme en god dialog og styrke positiv sameksistenspå tvers av kulturer, verdier og religioner.I Nordisk Råds Arbeidsprogram for 2006 ble det lagtsærskilt vekt på å følge opp Nordisk Ministerrådsarbeid med å redusere grensehindringer for næringslivog personer som opererer eller arbeider i nordiskeland. Nordisk Råds fem fagutvalg konsentrerte segom et fåtall saker for derved å bedre eff ektiviteten ogskape en tydeligere profi l i den voksende mengden avaktører og initiativ i regionen.Etter initiativ fra delegasjonen sendte Stortingetspresident brev til ti fagkomiteer i Stortinget. Brevetviste til at arbeidet i Nordisk Råd skal forankres bestmulig i parlamentene og i fagkomiteene, og samtidigat arbeidet i de nasjonale fagkomiteene bør gjenspeilesi Nordisk Råds fagutvalg. De nasjonale komiteene bleogså bedt om å være oppmerksomme på det norskeformannskapsprogrammet i Nordisk Ministerråd for2006. Komiteene rapporterer tilbake til delegasjonenom sine nordiske aktiviteter.Norge hadde formannskapet i Nordisk Ministerrådi 2006. Regjeringens program for formannskapetbetegnes Det nye Norden: Fornyelse og samarbeid i Nord-Europa. Hovedprioriteringene er samarbeid i Europasnordområder, den nordiske velferdsmodellen samtkunnskap, fornyelse og verdiskaping. Delegasjonen harhatt et godt samarbeid med samarbeidsminister HeidiGrande Røys (SV) i året som gikk.Temaene var økonomisk utvikling, næringslivssamarbeidog miljø, klima, sosial utvikling og smittsommesykdommer i Barentsregionen.Fem delegasjonsmedlemmer deltok på Nordkalottkonferanseni Bodø 11.–13. januar 2006 i regi avForeningen Norden.NATOs parlamentarikerforsamlingDet tyngste punktet på dagsordenen, også fra norskståsted, var NATO-operasjonene i Afghanistan. Detvar bred enighet om at dette var den store testen påNATOs evne til innsats, men også at operasjoneneikke kunne lykkes uten et tett samarbeid med andreinternasjonale aktører med like stor oppmerksomhetpå sivilinnsats og støtte til gjenoppbygging og demokratiutvikling.Fra NATO-landene med størst innsats iAfghanistan, og fortrinnsvis i sørlige Afghanistan, komdet et økende krav om at alle NATO-land må bidra.Balkan fortsatte å være et viktig område fordiskusjonene. Det gjaldt den generelle situasjonenfor sivile i krigsherjede områder, og status forKosovo. På dagsordenen stod også fremdrift iarbeidet for medlemskap for de såkalte MAPlandene,Kroatia, Makedonia og Albania, men ogsåtilknytning til NATO av øvrige land videre østoveri Svartehavsregionen, især Ukraina og Georgia.Forsamlingens medlemsland, herunder Norge, deltokvidere med observatører under valget i Ukraina.Parlamentarikerforsamlingen fortsatte forsøk påå bedre samarbeidsformen med Russland og detsDen norske delegasjonen i Nordisk Råd ble i 2006ledet av Inge Lønning. Berit Brørby var nestleder.I forbindelse med delegasjonsmøtet 15. juni 2006besluttet delegasjonen å utsette nominering avpresident for 2007 til møtet 18. september. På sammemøte orienterte rådgiver Bjørn Andreassen, Nordisksekretariat i Utenriksdepartementet, om oppfølgingenav Norges formannskapsprogram for NordiskMinisterråd 2006. Andreassen orienterte også omdet Nordiske ungdomspanelet som ble initiert avdet norske formannskapet. På delegasjonsmøtet iseptember ble Dagfi nn Høybråten nominert somnorsk kandidat til Nordisk Råds president 2007.I januar ble det holdt et Barentsparlamentarikermøte.Det var en oppfølging av den andre Barentsparlamentarikerkonferansensom ble arrangert i juni 2005.Stortingspresident Thorbjørn Jagland tar imot Russlands statsministerMikhail Yefi movich Fradkov i Vandrehallen. Foto: K.A. Bratli.ÅRSRAPPORT 2006 7


delegasjon, noe som stadig viser seg vanskelig blantannet på grunn av russernes frykt for NATOekspansjontil tidligere sovjetrepublikker.Forsamlingen fortsatte å legge vekt på gode relasjonertil og forståelse av landene i Midtøsten og Middelhavsregionen,blant annet ved besøk og møter vedforsamlingens Middelhavskomité. Tematisk synesspørsmålet om energisikkerhet å ha befestet seg påforsamlingens agenda.Den norske delegasjonen ble valgt inn med JanPetersen som visepresident i forsamlingen, Jan ArildEllingsen som viseordstyrer for underkomité om ikkespredningav militærteknologi og Sverre Myrli somrapportør for underkomité for fremtidig sikkerhet ogforsvarsevne.Europarådets parlamentarikerforsamlingI 2006 fi kk debatten om ulovlig frihetsberøvelseog transittfl yvninger i Europarådets medlemslandstor oppmerksomhet. Denne debatten kom oppetter oppslag i media om at europeiske fl yplasser blebenyttet til transitt av fanger mistenkt for terrorhandlinger.Forsamlingen konkluderte med at detteforekom, og fordømte slik praksis som er i strid medden europeiske menneskerettighetskonvensjonen.Europarådets generalsekretær engasjerte seg også idenne prosessen og avkrevde regjeringene svar.Ytringsfrihet, religionsfrihet og toleranse var blantaktuelle temaer på dagsorden i lys av Mohammedtegningeneog de reaksjonene de hadde forårsaket.Flere av sesjonene var preget av debatt omkringuavklarte spørsmål i forhold til EU. Forsamlingen saseg blant annet kritisk til den planlagte opprettelsenav et nytt EU-organ for menneskerettigheter iWien. Andre viktige saker var utviklingen på Vest-Balkan, inkludert situasjonen i Kosovo, Russlandsøkonomiske utvikling, situasjonen i Midtøsten ogutviklingen i Tsjetsjenia. Den norske delegasjonendeltok aktivt i en lang rekke debatter blant annet omytringsfrihet, familiepolitikk, forholdet til Russland,menneskehandel, migrasjonsspørsmål og Vest-Balkan.Europarådet lanserte i november sin kampanje motvold mot kvinner. Her engasjerte delegasjonen segaktivt, og en interpellasjon med påfølgende debattble organisert på Stortinget. Andre medlemmer avdelegasjonen engasjerte seg særlig aktivt i forbindelsemed utviklingen i Tsjetsjenia og deltok på reise dit.Delegasjonsleder Per-Kristian Foss ble valgt som en avforsamlingens visepresidenter.OSSEs parlamentarikerforsamlingDen 13. sommersesjonen fant i 2006 sted i Brussel.Den fokuserte på temaet Strengthening humanMedlemmer av OSSE-delegasjonen i Almaty i Kazakstan,med Medeo-banen i bakgrunnen. Delegasjonsleder MortenHøglund, representantene Olav Gunnar Ballo, SigvaldOppebøen Hansen og Trond Helleland og førstekonstulentLisbeth Stock. Foto: O.G. Ballo.security in the OSCE region og vedtok blant annetresolusjoner om situasjonen på Balkan, kampenmot organisert kriminalitet i OSSE-området, ogmenneskehandel og barns situasjon. Ellers debatterteforsamlingen konfl iktene i Transnistria og NagornoKarabach og utviklingen i Afghanistan. Samarbeidetmellom OSSEs parlamentarikerforsamling og OSSEved kontoret for demokrati og menneskerettigheter(ODIHR) sto sentralt også i 2006. Spesielt rollefordeling,mandat og samarbeid i forbindelsemed valgobservasjoner var aktuelle og sensitivetema. Göran Lennmarker fra Sverige ble valgttil forsamlingens president etter Alcee Hastings.Montenegro ble tatt opp som forsamlingens 56.medlemsland.Medlemmer av den norske delegasjonen deltok påvalgobservasjon i Ukraina og Hviterussland. Norskinnsats i 2006 rettet seg ellers i hovedsak mot Sentral-Asia. Delegasjonen var på arbeidsbesøk i Kazakhstan inovember med tanke på videre engasjement i denneregionen. Delegasjonens leder Morten Høglundble valgt inn i arbeidsgruppen for Hviterussland.Delegasjonen deltok også på en konferanse om innvandringpå Malta i november. Under vintermøtet iWien i februar ble det blant annet holdt innlegg omytringsfrihet og religionsfrihet i lys av situasjonensom oppstod etter publiseringen av Mohammedtegningene.VEUs parlamentarikerforsamling (Vestunionen)Den norske delegasjonen konsentrerte innsatsenom å sette nordområdespørsmålet på dagsorden.Det resulterte i at Stortinget vil være vertskap for et8 ÅRSRAPPORT 2006


møte om nordområdene på Svalbard våren 2007, ogat delegasjonsleder Odd Einar Dørum ble valgt til åvære co-rapportør for en VEU-rapport om sammespørsmål.Sentralt på dagsordenen var fortsatt debatten rundteuropeisk forsvarsmateriell, herunder behovet forsamarbeid med USA. Sentralt stod også teknologisamarbeidmed andre land, der blant andre Ukrainable fremhevet på grunn av særskilt kompetanseinnenfor satellitt-teknikk.Den brede sikkerhetsagendaen ble diskutert, herunderkampen mot terrorisme og spredning avmasseødeleggelsesvåpen, regionale kriser ogorganisert kriminalitet. Forsamlingen la vekt på atman må bestrebe seg på å samarbeide med andreregionale og internasjonale organisasjoner. I detglobale trusselbildet er det viktig å søke internasjonalepolitiske løsninger, men også å binde partene tilinternasjonale juridiske standarder, for eksempelikke-spredningsrelaterte konvensjoner. I debatten omMidtøsten kom det frem mange til dels sprikendesynspunkter, men generell enighet om at Europa haren rolle å spille når det gjelder å søkefredelige løsninger i regionen.Engasjement av europeiske styrker i militære operasjonerutenfor Europa ble diskutert blant annet isammenheng med Afghanistan og DR Kongo, samtmulig engasjement i Sudan–Darfur.Forsamlingen var opptatt av parlamentarikerensrolle når det gjelder å informere og skape debattom sikkerhetspolitikk på den hjemlige arena. I densammenheng påpekte fl ere at VEU-forsamlingen eret godt utgangspunkt for utveksling av informasjonog synspunkter som kan og bør tas videre i nasjonalefora, herunder i det enkelte lands parlament.IPU (Den interparlamentariske union)IPUs ambisjoner om å knytte seg tettere til FN varet viktig tema for organisasjonen i 2006. Reformav IPU stod også sentralt, og henger sammen medspørsmålet om IPUs fremtidige forhold til FN. IPUønsker å utgjøre et parlamentarisk forum som kan gimer demokratisk legitimitet til FN. Spørsmålet omdemokrati og manglende parlamentarisk innfl ytelsei viktige internasjonale prosesser og organer er etgenerelt tema, som også berører FN. IPU vil kunneutgjøre et slik parlamentarisk forum for FN. Dette erblitt vurdert som ledd i reformen av FN.IPU og FN arrangerer parlamentarisk høring i tilknytningtil FNs generalforsamling hver høst.Stortingets IPU-delegasjon var representert ved delegasjonslederFinn Martin Vallersnes under dennehøringen høsten 2006.Under IPUs vårsesjon i Nairobi dominerte debattenom karikaturtegningene av profeten Mohammedog respekt for religioner. Det forelå fl ere forslag omå debattere denne saken som hastetema, særlig fraden arabiske verden. I stedet ble det vedtatt å drøftesult- og tørkekatastrofer i Afrika som hastetema pådenne sesjonen, som fant sted i Nairobi mens det vartørkekatastrofe på Afrikas horn og i Nord-Kenya. Deøvrige hovedtemaene gjaldt håndvåpen, miljø og voldmot kvinner.Nord-Koreas atomprøvesprenging kort tid før høstsesjonenble valgt til hastetema etter avstemning påden sesjonen. De andre resolusjonstemaene gjaldtenergisikkerhet og terrorisme, tusenårsmålene ogforsvunne personer.IPUs menneskerettighetskomité består av parlamentarikerefra IPUs medlemsland. Komiteen behandlersaker vedrørende parlamentarikerkolleger som erfengslet, drept eller bortført av politiske årsaker.Komiteen kontakter myndighetene i de aktuellelandene for å få opplysninger, begrunnelser ogmedvirke til løsning av sakene.Under hver sesjon gjennomgår komiteen allesine saker. En ny sak under vårsesjonen gjaldt enfi lippinsk parlamentariker fra fjorårets vertsland forIPUs hovedkonferanse, og blant de nye sakene underhøstsesjonen var Israels fengsling av 24 Hamasparlamentarikere(inkludert parlamentspresidenten)i den palestinske lovgivende forsamling, PLC. Blantsaker som så ut til å fi nne en positiv løsning, var ensak fra Mongolia Parlamentet i Mongolia vil, delsmed fi nansiell støtte fra medlemmer av IPU, nedsetteen undersøkelseskommisjon i forbindelse med drapetpå en mongolsk parlamentariker i 1998.I forbindelse med vårsesjonen i Nairobi haddeStortingets IPU-delegasjon et program etter konferansen,knyttet til samarbeid mellom Norge ogKenya. Delegasjonen besøkte et norsk mikrofinansprosjekt i Nairobi-slummen, og hadde møtemed menneskerettighetsforkjempere i Kenya, FNsbefolkningsprogram og FNs miljøprogram (UNEP). Itillegg besøkte IPU-delegasjonen en norskeid safaricampi Masai Mara som baserer seg på økoturismeprinsipper.Parlamentarikerdelegasjonen til EFTA og EØSDet har vært seks møter i EFTA/EØS-parlamentarikerkomiteenei 2006. I tilknytning til dissemøtene har det vært to fellesmøter med Europaparlamentetsdelegasjon til EØS og to møter medEFTA-ministrene. Tema for møtene har i hovedsakvært knyttet til EØS-avtalen, utvidelsen av EU ogvirkningene for EØS-avtalen, nordområdepolitikk ogÅRSRAPPORT 2006 9


EFTAs forbindelser med ”tredjeland”, det vil si landEFTA har frihandelsavtaler eller frihandelserklæringermed.Resolusjonstemaene i 2006 var blant annet energi- ogmiljøspørsmål i nordområdene, EØS-årsrapporten forforegående år, gjennomføring av EØS-regelverk ogerfaringer med EØS-utvidelsen i 2004.Delegasjonen for forbindelser medEuropaparlamentetDet avholdes ett møte i året i den bilaterale komiteenfor kontakter med Europaparlamentet, vekselsvis iNorge og i et EU-land. I 2006 fant dette møtet stedi Oslo 20. juni. Den norske delegasjonen har 12medlemmer fra utenrikskomiteen.Hovedtemaene for møtet var nordområdepolitikk,EUs nordlige dimensjon og forholdet til Russland,forbindelser mellom Norge og EU, EU/EØSutvidelsenog EUs naboskapspolitikk, energi- ogmiljøpolitikk i Norge og EU, og sjøfarts- og fi skeripolitikki Norge og EU.Annen internasjonal virksomhetNordisk Råds delegasjon koordinerer også detparlamentariske samarbeidet om Arktis, Barentsområdet,Østersjøområdet og Vestnorden.Arktisk parlamentarisk samarbeidDen arktiske parlamentariske samarbeidskomité er etmotstykke til regjeringssamarbeidet i Arktisk Råd.Stortinget har ett medlem og én suppleant i komiteen.I komiteen er det representanter for de nordiske land,Europaparlamentet, Russland, USA, Canada og urbefolkningsgrupper.Viktige temaer er klimaendringeri Arktis, levevilkår i de arktiske områdene, bruk avIKT i Arktis samt bærekraftig økonomisk aktiviteti Arktis. I 2006 har arbeidet vært konsentrert omforberedelser til Den sjuende arktiske parlamentariskekonferansen som ble arrangert i Kiruna 2.–4. august.Nordisk Råd var representert ved Ole Stavad,president, og Rannveig Gudmundsdottir.Arktisk parlamentarisk komité var representert påmøtene i embetsmannskomiteen for Arktisk Råd iSyktyvkar 26.–27. april 2006. Hill-Marta Solbergble gjenvalgt som leder av komiteen 4. august. Sidenfebruar 2006 har sekretariatsfunksjonen for komiteenvært i Stortinget. Norge overtok formannskapet iArktisk Råd etter Russland i oktober 2006.Parlamentarisk ØstersjøsamarbeidTil å forberede og følge opp de årlige parlamentariskeØstersjøkonferansene, er det etablert en fast parlamentarikerkomité.De nordiske parlamentene errepresentert i komiteen ved to representanter fraNordisk Råd.Den faste parlamentariske østersjøkomité ble oppretteti januar 2006. Rådets president representerteNordisk Råd på en rundbordskonferanse om dennordlige dimensjon som Den faste parlamentarikerkomitéfor Østersjøsamarbeidet arrangerte iKøbenhavn 30. januar 2006.I januar 2006 ble det arrangert en rundebordskonferansei regi av Den utvidede faste parlamentariskeøstersjøkomité. Fra Stortinget deltok AsmundKristoff ersen. Hovedformålet med møtet var å få enrapport fra formannskapet i Østersjørådet og anledningfor parlamentarikerne til å stille spørsmål tilregjeringssiden. Det er Island som har formannskapeti Østersjørådet.Den faste parlamentariske østersjøkomité oppretteti januar 2006 en arbeidsgruppe som ser på overgjødslingi Østersjøen. Arbeidsgruppen ledes avAsmund Kristoff ersen og skal avlevere rapport påØstersjøkonferansen i Berlin 2007. Det har vært tremøter i arbeidsgruppen, inkludert en konferanse påÅland i august 2006, der målet var å fl ytte diskusjonenfra utredning til policy-formuleringer. På Østersjøkonferanseni Reykjavik i september 2006 presenterteAsmund Kristoff ersen er midtveisrapport fra arbeidsgruppen.Kristoff ersen var i august 2006 også invitert deltakerpå to konferanser på Gotland. Den ene konferansenvar initiert av lenshøvdingen på Gotland. Herpresenterte Kristoff ersen arbeidsgruppens senestearbeid. Han talte også på konferansen Prosperityand Sustainability in the Baltic Sea Region. Sverigesstatsminister Gøran Persson var vert for dennekonferansen.Vestnordisk samarbeidIsland, Færøyene og Grønland har siden 1985 hattet parlamentarisk samarbeid i Vestnordisk Råd.Stortinget har hatt kontakt med dette organet siden2003. Stortinget var representert med Sigrun Engog Gunn Olsen på Vestnordisk Råds temakonferansepå Grønland om turisme. Presidentskapet har værtrepresentert på Rådets årsmøte siden 2003. PåFærøyene i august 2006 deltok Olav Gunnar Ballo.Kontrollkomiteen i Nordisk Råd hadde dette åretsom hovedoppgave å kontrollere samarbeidet medVest-Norden.10 ÅRSRAPPORT 2006


Annen utadrettet virksomhetMiniTinget2006 var første hele driftsår etter at MiniTinget,Stortingets lærings- og opplevelsessenter, blehøytidelig åpnet av stortingspresident Jørgen Kosmo20. september 2005. Våren 2006 var senteret godtbesøkt, og fra høsten var det tilnærmet fullt.Senteret har fått svært god mottakelse av brukerne,som er elever og lærere i videregående skoler. Ungdommenegir uttrykk for økt kunnskap om vårtdemokratiske styresett og forståelse for at engasjementnytter. I 2006 ble det avviklet 134 spill, og cirka 3 500elever deltok. Elevene kom fra 14 fylker, men naturlignok var det fl est fra Oslo, Akershus, Østfold ogBuskerud.Flere aviser har skrevet svært positivt om senteret, ogregionavisene laget gjennomgående store oppslag.En journalist fra Aftenposten deltok selv i rollespillet,og konkluderte med at senteret var et ”fascinerendekræsjkurs i demokrati og samfunnsansvar”. I hvertspill avgjør de unge representantene regjeringenFuglesangs skjebne etter kabinettsspørsmål, 117ganger ble regjeringen felt, bare 17 ganger fi kk denbli sittende.Det var generelt stor interesse for senteret, og det bleholdt en rekke presentasjoner for ulike etater, andrelands parlamenter, organisasjoner, vitensentre medvidere.Økonomisk støtteordningPresidentskapet vedtok 6. oktober å innføre enordning med økonomisk støtte til grupper ivideregående skole for å besøke MiniTinget. De somsøker, må kunne dokumentere at faktisk reiseutgiftper elev overstiger egenandelen på 400 kroner.Støtten (totalt 500 000 kroner per halvår) gis etterbegrunnet søknad og med geografi sk fordeling påto soner med inntil henholdsvis 750 og 1500 kroneri støtte per elev. Grong videregående skole i Nord-Trøndelag var den første skolen som mottok støttehøsten 2006. Ordningen skal evalueres høsten 2007.Hovedregister for valgperioden 2001–2005Deler av hovedregisteret til Stortingsforhandlingerproduseres nå elektronisk ved hjelp av StortingetsEPOS-system og som et biprodukt av de årligesesjonsregistrene (9. del til Stortingsforhandlinger).Det elektroniske produksjonsopplegget gjør athovedregisteret produseres på kortere tid, med enbedre kvalitet og til en langt lavere kostnad enntidligere. Hovedregisteret for 2001–2005 er på 1821sider, og ble levert fra trykkeriet i mai 2006.Avgradering av referaterStortinget innførte i 1995 et reglement for avgraderingav møtereferater og innstillinger i sakerbehandlet for lukkede dører, og referater fra møteri den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen.Reglementet bestemmer at hemmelige dokumenterog referater fra møter for lukkede dører i Stortingetog i den utvidede utenrikskomiteen skal ”vurderesfor avgradering etter 30 år”. Videre heter det at detskal ”innhentes uttalelse om avgraderingsspørsmåletStortingets fasade utenfor stortingssalen i MiniTinget. Foto: Y. HaugenÅRSRAPPORT 2006 11


fra det aktuelle fagdepartement, eventuelt Statsministerenskontor. Utvalget til å gjennomgå sakerbehandlet for lukkede dører legger frem tilråding forPresidentskapet.”Etter 1965 er kun et fåtall saker behandlet for lukkededører i Stortinget, og forholdsvis få møter er avholdti den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen.Stortingsarkivaren har derfor vurdert det som rasjoneltå samle avgraderingsarbeidet i perioder på 5 år.I tråd med dette, og etter tilråding fra Stortingetsnedgraderingsutvalg, ble referater fra lukkede møteri Stortinget med tilhørende dokumenter, og referaterfra møter i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteenfor årene 1971–1975, avgradert avpresidentskapet 8. juni 2006.Stortinget i ditt folkebibliotek”Stortingsbiblioteket startet i 2006 et prøveprosjekti samarbeid med fi re folkebibliotek, i Kristiansand,Stavanger, Tønsberg/Nøtterøy og Trondheim. Målsettingener å heve kunnskapen ute i bibliotekeneom Stortingets arbeid og Stortingets og Regjeringenspublikasjoner, slik at bibliotekarer i større grad kanveilede brukere i å fi nne fram i publikasjonene.Prosjektet videreføres med folkebibliotekene iTønsberg/Nøtterøy og Trondheim.Evaluering av kunstvandringeneDa Stortinget introduserte kunstvandringer som nytttilbud til publikum i juni 2005, var det med den forutsetningenat tilbudet skulle evalueres etter ett år.Vandringene ble dels gjennomført som åpne tilbudfor alle den første mandagen i hver måned, dels somforhåndsbestilte vandringer for grupper de mellomliggendemandagene. I prøveåret ble det gjennomførti alt 20 vandringer med svært gode tilbakemeldinger.Presidentskapet besluttet derfor at ordningen skullefortsette.Kulturnatten15. september ble det for andre gang arrangertkulturnatt i Oslo. Stortinget kunne tilby omvisningeri stortingsbygningen og kunstvandringer i tidsrommetkl 17–23.I alt 568 personer besøkte Stortinget denne kvelden,og på det meste var seks grupper inne samtidig. Detvar atskillig fl ere utenlandske turister enn i fjor, daarrangementet gikk 3. juni. (Se Tall som taler fordetaljer.)Eidsvolls plassDet har vært stor aktivitet og mange markeringer påEidsvolls plass i 2006, fra politiske demonstrasjonerog markeringer til arrangementer som Dyrsku’nArrangement med CowParade. Det ble i den forbindelseutplassert tre glassfi berkuer i naturlig størrelse ogen levende ku. Under Barnerettsdagene høsten2006 hadde Kirkens Nødhjelp og Redd Barnai tre uker en talerstol på Eidsvolls plass sombarn kunne bruke som Speakers Corner. Blant demange andre arrangementene Eidsvolls plass blebrukt til dette året er Sentrumsløpet, markeringav Dansens Dag, markering av Krystallnatten ogutplassering av kunstverk i samarbeid med NorskBilledhoggerforening.Eivind Tokjelsson forteller de kunstinteresserte litt om Egelands maleri ”Frhihetens søstre”. Foto: E.R. Tømte.12 ÅRSRAPPORT 2006


Intern virksomhetEtiske retningslinjerMed etikk som hovedtema markerte lederseminaretpå Leangkollen i januar 2006 den formelle startenpå arbeidet med å utarbeide etiske retningslinjer forStortingets administrasjon. Disse retningslinjene erment å være et normgivende og felles verdigrunnlagfor hvordan administrasjonen skal opptre og handlei ulike sammenhenger – verdier som har sittutgangspunkt i allmenngyldige etiske prinsippersom er viktige for å skape og bevare en sunn og godbedriftskultur. Et forslag fra stabsmøtet bygget på deretningslinjene som er vedtatt for staten, men tilpassetStortingets behov. Innledere på lederseminaret varlagdommer Anne Mette Dyrnes og DiakonhøyskolensEinar Aadland.Etter lederseminaret ble stabsmøtets forslag til etiskeretningslinjer gjennomgått og drøftet med de ansattei den enkelte seksjon/tjenesteenhet. Medarbeidereog tjenestemannsorganisasjonene ble oppfordret til åinvolvere seg, og kom med en god del innspill.På bakgrunn av dette nedsatte stabsmøtet enredaksjonsgruppe med representanter for avdelingeneog organisasjonene til å gjennomgå alle innspillene ogsy det hele sammen. Det endelige produktet, Etiskeretningslinjer for Stortingets administrasjon, ble sendt ut tilalle ansatte, og prosessen ble avsluttet med et allmøte16. oktober der Henrik Syse innledet om etikk.BokmarkedStortingsbibliotekets hittil største bokmarked fantsted 10. og 11. oktober 2006. Cirka 1 500 bøker ogkart ble solgt og brakte inn rundt 7 500 kroner. Dissepengene kan ikke brukes av Stortingsbiblioteket selv,og de går derfor vanligvis rett inn i statskassen. I trådmed § 10 i Stortingets instruks om utrangering avmateriell fremgår det imidlertid at slikt materiell kanoverdras vederlagsfritt til ideelle organisasjoner. Da enideell organisasjon antas å kunne ha bedre bruk forpenger enn utrangerte bøker med marginal salgsverdi,gav Stortingets direktør samtykke til at inntekteneav bokmarkedet kunne gis til en ideell organisasjon.I dette tilfellet var det Leger uten grenser som fi kkbokpengene.Utvidet bilparkI august ble bilparken utvidet fra tre til fi re biler, slikat biltjenesten nå har en reservebil. Dette har bidratttil økt fl eksibilitet i tjenesten og i organiseringen avden.Mac-utstyr til grafi sk arbeidHustrykkeriet introduserte Mac i maskinparken sin ogStort oppmøte ved bibliotekets bokutsalg 2006. Foto: Y.Haugen.tok i bruk fi re Mac arbeidsstasjoner med en gigabitarbeidslinje og en egen server til back-up.HMS og IAHelse-, miljø- og sikkerhetsarbeidStortingets administrasjon skal fremme et bestmulig arbeidsmiljø. Det er etablert ordninger somskal bidra til at den enkeltes helse og sikkerhetivaretas, herunder internkontroll/HMS-systemog helse- og arbeidsmiljøundersøkelser i regi avbedriftshelsetjenesten.I 2006 ble det avholdt fi re møter i Arbeidsmiljøutvalgetder aktuelle arbeidsmiljøsaker ble diskutert.Stortingets administrasjon har et tilretteleggingsutvalgsom en del av det systematiske arbeidet med oppfølgingav sykefravær. Det er utarbeidet rutinersom fastsetter hvordan slike saker skal behandles,hvem som er ansvarlig for hvilke tiltak, og hvordanresultatene skal følges opp.Stortinget som overgangsarbeidsplassSamarbeidet med Fontenehuset i Oslo omtiltaksplasser er videreført i 2006. FontenehusetÅRSRAPPORT 2006 13


er et klubbhus for mennesker med psykiatriskesykdomshistorier. Formålet er å bidra til at medlemmenekan komme tilbake i arbeid eller studier. Iløpet av 2006 har fi re av Fontenehusets medlemmerhatt arbeid i Hustrykkeriet, Kafeteriaseksjonen ogHusøkonomseksjonen.Opplæring og kurs for representanter og ansatteSe Tall som taler for detaljer omkring de faste kursene.Språkundervisning og annen opplæring frapersonalseksjonenI 2006 ble det opprettet en stilling som språkkonsulenti engelsk, og fra og med høsten 2006 overtokspråkkonsulenten all intern engelskundervisningfor representanter og ansatte. I alt 10 representanterbenyttet seg av tilbudet om én–til–én-undervisning iengelsk, tysk, fransk eller spansk i løpet av året.Det ble gjennomført et internt fi redagers skreddersyddengelskkurs for 10 representanter i januar.I sommerferieperioden deltok 20 representanter påindividuelle språkkurs i England, Frankrike, Spaniaog Tyskland. I tillegg ble det arrangert intensiveengelskkurs i Bath med ni deltakere og i Canterburymed syv deltakere. Betjentseksjonens omvisergruppedeltok på et skreddersydd engelskkurs i september.En tverrfaglig gruppe med fi re ansatte deltok på etintensivt fi redagers franskkurs også i september.Skrivetreningskurs i januar og februar hadde nærmere30 deltakere. I løpet av året deltok drøyt 150 ansattepå seminar om arbeidsglede og kommunikasjon.Fra matpakkeseminaret 14. februar om blasfemi og ytringsfrihet.Foto: K. KlynderudRisikovurderingStortingets administrasjon har utarbeidet og testet enmetode for risikovurdering etter en metodikk utvikletav Statens senter for økonomistyring.Stortinget testet metoden i tre testgrupper.Testgruppene identifi serte selv hendelser som truetmåloppnåelse og vurderte dem ut fra konsekvens ogsannsynlighet. Risikoene ble fremstilt i en rapportledsaget av et grafi sk bilde med handlingsplaner.Tilbakemeldingene fra brukerne er gjennomgåendegode, og administrasjonen tar sikte på å tilpasse oginnføre metodikken gradvis i 2007 og 2008.Forberedelser til omlegging av arbeidsprosesserReferentarbeidetReferentseksjonen nedsatte en arbeidsgruppesom på fritt grunnlag skulle diskutere andre måterå arbeide på i fremtiden. Gruppen leverte sinrapport 1. desember 2006. Rapporten inneholdermange spørsmål og tanker om blant annetstenografi ens fremtid, kvalifi kasjonskrav, tidsfrister ogpubliseringsprosess, som det må arbeides videre medfør noe av det eventuelt kan realiseres.Elektronisk arkivI oktober 2006 startet arkivmedarbeiderne iStortingets arkivtjeneste et selvstudium i elektroniskarkiv. Det er et ledd i forberedelsen til at Stortingetmed tiden vil gå over til elektronisk saksbehandling ogarkivering. Pensum er det samme som Arkivakademietog Universitetet i Oslo benytter i fagstudiemoduleneElektronisk arkiv.MatpakkeseminarerDet ble avholdt ni såkalte matpakkeseminarer,der fagfolk blir invitert til å innlede om aktuelletemaer. Emner for seminarene har blant annet værtutvikling i norsk politisk retorikk, tysk utenriks- ogsikkerhetspolitikk, klimakvoter og kraftmarkedet.Seminarene er åpne for alle representanter og ansatte.Utredningsseksjonens skriftserie Perspektiv øktemed tre utgivelser i 2006, om hvordan EU-sakerbehandles i de nordiske landenes parlamenter, omgrunnlovsbeskyttelse av menneskerettigheter iOECD-området og om arbeidstakeres mobilitetunder EØS-reglene om fri bevegelighet for tjenester.Disse notatene gjøres allment tilgjengelig.I tillegg til de faste medarbeiderne fi kk seksjonenfor første gang en studentstipendiat fra Det juridiskefakultet ved Universitetet i Oslo.14 ÅRSRAPPORT 2006


Utvalg, råd og foreningerBoligkomiteen og Stortingets tjenesteboligerBoligkomiteen er et rådgivende organ for Stortingetspresidentskap i boligspørsmål. Den fordeler leiligheterblant stortingsrepresentantene og kan foreslåendringer i tildelingsreglene. For inneværendestortingsperiode har presidentskapet oppnevntfølgende medlemmer:rådet har til behandling. Arbeiderpartiet har torepresentanter, mens FrP, H, SV, KrF, Sp og V har énrepresentant hver.Utvalg for kunstnerisk utsmykking i Stortinget• Signe Øye, A, leder• Jon Jæger Gåsvatn, FrP, nestleder• Bent Høye, H• Line Henriette Holten Hjemdal, KrF• Inger Enger, Sp• Magnar Bergo, SV• Gunvald Ludvigsen, VKomiteen avholdt fem møter i 2006, fordelte15 tjenesteboliger og utarbeidet forslag til nyetildelingsregler. I de nye reglene, som presidentskapetvedtok 30. november, er kravet til avstand mellomhjem og Stortinget for å få rett til tjenesteboligendret fra 40 km i luftlinje til 40 km i kjørelengde.I tillegg er det åpnet for å ta andre hensyn enn bareansiennitet ved fordeling av toromsleiligheter.Foreningen av tidligere stortingsrepresentanterForeningen av tidligere stortingsrepresentanterledes av Arve Berg og hadde 230 medlemmer i2006. Årsmøtet med etterfølgende middag gitt avpresidentskapet ble holdt i april. I forbindelse medårsmøtet ble det arrangert en utfl ukt til Kartverketog Hringariki kulturpark. For øvrig ble det arrangerten tur til Praha i oktober der 46 medlemmer deltok,og et medlemsmøte i tillegg til tre styremøter.Forvaltningsavdelingen bistår foreningens sekretær.IKT-rådetStortingets IKT-råd har en rådgivende og initierenderolle overfor Stortingets administrative ledelse i alleviktige IKT-saker i Stortinget. IKT-rådet bestårav avdelingssjef for Drifts- og serviceavdelingen(leder), fi re representanter fra gruppesekretariatene,avdelingssjef for Informasjons- og dokumentasjonsavdelingen,en representant for de ansattes organisasjonerog IKT-koordinator. Lederne for Tekniskseksjon og IKT-seksjonen møter ved behov i IKTrådetfor å gjøre rede for saker som skal behandles.IKT-referansegruppenIKT-referansegruppen består av åttestortingsrepresentanter. Gruppen skal kunne uttaleseg i alle IKT-spørsmål som har betydning forrepresentantenes arbeidssituasjon. Den deltar ieventuelle spørreundersøkelser relatert til IKT ogbenyttes som høringsorgan i de saker som IKT-Møte i kunstutvalget, med Gro Vilberg og Inger L. Figvedfra Informasjons- og dokumentasjonsavdelingen. Foto: K.KlynderudPresidentskapet oppnevnte nytt Utvalg forkunstnerisk utsmykning i Stortinget for valgperioden:• Stortingets visepresident Carl I. Hagen• Lagtingets president Inge Lønning• Odelstingets president Berit Brørby• fagekspert på klassisk kunst Sidsel Helliesen• fagekspert på samtidskunst Eva Klerck GangeDe to siste er ansatt i Nasjonalmuseet for kunst,arkitektur og design. Inge Lønning er leder avutvalget. Sekretariatet ligger i Informasjons- ogdokumentasjonsavdelingen.Blant de oppgavene presidentskapet har bedt utvalgetprioritere er- en totalgjennomgang av plassert og ikke plassertkunst, med en vurdering av områder derutsmykning er ønskelig- en plan for oppgradering av Statsrådssalen medforværelse- en vurdering av forholdet mellom norsk ogutenlandskkunst i Stortinget.Pensjonsordningen for stortingsrepresentanterPensjonsordningen administreres av et styre påfem medlemmer valgt av og blant Stortingetsrepresentanter for fi re år om gangen. Forstortingsperioden 2005–2009 består pensjonsstyretav Sigvald Oppebøen Hansen, leder, Marianne AasenAgdestein, Øyvind Korsberg,Trond Helleland og Ågot Valle. (Se også Tall som talerfor detaljer fra styrets behandling.)ÅRSRAPPORT 2006 15


Stortingets lønnskommisjonStortinget har oppnevnt en lønnskommisjon sommed Stortingets samtykke gir innstilling om denårlige godtgjørelsen til stortingsrepresentanteneog regjeringens medlemmer. I henhold til nyeretningslinjer er innstillingen begrunnet. Stortingetvedtok godtgjørelser i overensstemmelse medkommisjonens innstilling. Lønnskommisjonen bestårav tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster(leder), professor Fredrik Engelstad og lagdommerRegine Ramm Bjerke (midlertidig oppnevnt forBerit Fosheim). Forvaltningsavdelingen ivaretarsekretærfunksjonen for lønnskommisjonen.VelferdstiltakStortingets sommerutflukt10. juni 2006 gikk Stortingets sommerutfl ukt tilOscarsborg festning. Bortimot 100 ansatte hadde sattav dagen, og de som var med, fi kk en fi n dag medmange aktiviteter, god mat og godt vær. Arrangør vararbeidsmiljøutvalgets arrangementskomité.LøvehulenLekerommet Løvehulen åpnet 1. desember 2006og er Stortingets tilbud til barn som må være medforeldrene på jobb (for eksempel ved kveldsmøter).Løvehulen ligger under Wessels plass og er etubemannet tilbud der foreldrene selv må sørge fornødvendig tilsyn. Dette er først og fremst et tilbud tilrepresentantenes barn, men er også åpent for barn avansatte når arbeidssituasjonen krever det.Løvehulen består av garderobe, hvilerom medmadrasser/turnmatter, toalett med stelleplass og etoppholdsrom med kjøkkenkrok og kokemuligheter,mikrobølgeovn og kjøleskap, servise og bestikk.Oppholdsrommet er utstyrt med to PC-er, TVog DVD-spiller, fi lmer, bøker, tegnesaker, storelegoklosser og puteklosser. Det er innredet etarbeidsrom i Løvehulen med telefon og PC koblettil Stortingets datanett for den som har tilsyn medbarna. Fra arbeidsrommet er det godt innsyn tiloppholds- og hvilerom. For alle som benytter tilbudetom opphold i Løvehulen, gjelder Løvehuleloven, somhenger oppslått i garderoben.Idrett og trimStortingets Holmenkollrenn ble arrangert torsdag9. mars i samarbeid med Skiforeningen i godtvær og med fl otte løyper for de 115 som fullførterennet. Klubbmesterskapet i langrenn ble arrangerttirsdag 14. februar med 23 deltakere. Det nordiskeparlamentsmesterskapet i langrenn ble arrangert påSvalbard 5.–8. mars, og idrettslaget stilte med 24deltakere.Alpin- og telemarkkurs ble avholdt med henholdsvis12 og 10 deltakere over fi re kvelder ved Tryvann. Syvpersoner deltok på et totimers kurs i skøyteteknikk iHolmenkollen skiarena i mars.Golfgruppen hadde et høyt aktivitetsnivå også i2006, med blant annet sesongstart i Slussen i Sverige.For andre gang deltok Stortinget i EuropeiskParlamentsmesterskap i golf, som i år ble arrangert13.–17. juli i Slovenia. Stortinget var representert medsyv deltakere.Treningslokalene i kjelleren har blitt godt brukt, medinnebandy, fotball, trim, dansekurs og styrketrening.Det nye treningstilbudet, Boot Camp Stortinget, som blestartet høsten 2005, ble videreført frem til sommeren.Flott vær preget utfl ukten på Oscarsborg festning. Foto: A. Olset.16 ÅRSRAPPORT 2006


IKT og informasjonsfl ytInformasjons- og IKT-strategien 2004–2008Nye strategier for informasjon og IKT (informasjonsogkommunikasjonsteknologi) ble videreført innenforde åtte handlingsområdene (besluttet av Stortingetspresidentskap i 2004):1. Produsere, lagre, distribuere og gjenbruke lydog bilde fra salen2. Videreutvikle stortinget.no3. Tilrettelegge øvrig eksterninformasjonsvirksomhet overfor ulikemålgrupper4. Videreutvikle Løveporten (intranettet)5. Skaff e gode mobile løsninger (pc- ogtelefonløsninger)6. Anskaff e og revidere elektroniske systemer7. Etablere daglig dokumentlager8. Oppnå mer strømlinjet dokumentproduksjonI 2006 ble oppgavene under område tre sluttført somprosjekt og videreført i linjeorganisasjonen. I åretfor tiårsmarkeringen av Stortingets internettsiderble det arbeidet med å skissere krav til en nypubliseringsløsning som skal gi en bedre organiseringav stoff et på stortinget.no, en mer intuitiv struktur forbrukerne basert på emner, og bedre tilgjengelighet forsynshemmede. Anbudsrunde for en slik løsning bleforberedt. Løveporten fi kk bedre søkefunksjonalitet,som etter hvert også ble overført til stortinget.no.Det ble gjort en innsats for å avklare hvem som haransvar for hvilke av Stortingets elektroniske støttesystemer,og hva dette ansvaret innebærer. Ikjølvannet av dette utlyste Stortingsbibliotekettilbudskonkurranse om nytt biblioteksystem, og idesember ble det skrevet kontrakt med BibliotekenesIT-senter AS om systemet Aleph.Web-utviklingLøveportenArbeidet med å konvertere programvaren som styrerLøveporten, ble sluttført i løpet av våren. En egenportal for komiteene er utviklet og ble satt i pilot medto komiteer høsten 2006.Stortinget.noDet er laget et nytt system for å registrere ogpresentere høringer på Internett, og et nyttsøkegrensesnitt for å søke i fulltekstdokumentene.De mange ”gamle” søkene er samlet i ett fritekstsøki dokumenter og publikasjoner fra Regjeringen ogStortinget.For å sikre at henvendelser til representanter, partier,komiteer og administrasjonen kommer frem tilbehandling, er det utviklet og lagt ut kontaktskjemapå stortinget.no. Dette forhindrer også at viktig e-posttil representantene drukner i såkalt spam.Quiz på tinget.noEn stortings-quiz ble utviklet for tinget.no, Stortingetsnettsider for ungdom. Quizen legges ut til publikum ijanuar i 2007.Oppgradering av kapasitet i lokalnettetStore deler av utstyret i lokalnettet er i løpet avåret skiftet ut og erstattet med utstyr som girEn morsom og utfordrende stortings-quiz ble utviklet for Tinget.no. Foto: Y. HaugenÅRSRAPPORT 2006 17


den kapasiteten og funksjonaliteten som vil værenødvendig i de nærmeste årene.Ny tilgang til InternettDet er etablert en løsning for tilgang til Internett medvekt på uavhengighet, fl eksibilitet og tilgjengelighet.Kapasiteten er økt fra åtte Mb/sek til 2 x 40 Mb/s.Trådløse sonerForholdene er også lagt til rette for å tilby tjenestertil eksterne brukere, blant annet mulighet til åetablere sikre, trådløse soner. Testing av løsningen blegjennomført høsten 2006 og ventes satt i produksjoni januar 2007.RadioserverVinteren 2006 ble det satt i drift et nytt system forformidling av radioprogrammer via PC.UtviklingsprosjekterUtviklingsgruppen har også innført nye tiltak for åkvalitetssikre utviklingsprosessen. Dette har resultertblant annet i en håndbok som beskriver heleprosessen, hvilke trinn man skal igjennom og fl eresjekklister.I løpet av høsten ble Microsoft Visual Studio2005 og Team Foundation Server tatt i bruk somutviklingsverktøy. Dette har ingen direkte virkningfor brukerne, men letter arbeidet for utviklerne,ikke minst når det gjelder kildekontroll. Brukav oppgavekontroll gjør det enklere å følge enarbeidsoppgave gjennom hele utviklingsløpet.Første halvår ble det foretatt en rydding ave-postadresser og lagringsområdene F:\ og G:\.Stortingets bygningsmasse er gammel, og det erhvert år nødvendig med utbedringer og omfattendevedlikehold. En stor utfordring ligger i å få degamle bygningene til å fungere som modernekontorbygg med alle nødvendige fasiliteter. Dethar ikke vært mulig å plassere alle funksjonersentralt. Dette er bakgrunnen for en utredning isamarbeid med Riksantikvaren om utnyttelse av deåpne gårdsrommene mellom stortingsbygningenog tilbygget mot Akersgaten, blant annet til nyttpostomdelingssenter.DriftsprosjekterDet ble gjennomført mange prosjekter i IKTseksjonensdriftsgruppe i 2006. Det størsteprosjektet var anskaff else av ny datalagringsløsningog ombygging av datarommet i Stortinget. Det nyelagringssystemet gir plass til å lagre 8.25 TeraByte,eller 8 250 000 000 000 bokstaver eller tegn. Dettetilsvarer cirka 330 millioner tettskrevne A4-sider medtekst. Andre, mer utadrettede prosjekter var bistandtil etableringen av ny vaktsentral, oppgradering avregnskapsserveren og innføring av nytt system hosBedriftshelsetjenesten.Ernst Rojahn sjekker den nye datalagringsløsningen i det oppgraderte datarommet. Foto: Y. Haugen18 ÅRSRAPPORT 2006


Bygninger og teknisk driftByggeprosjekterEtterarbeider etter de seneste årenes store byggeprosjekterhar pågått gjennom hele 2006.Det ble også nødvendig å rehabilitere bad i Akersgaten21 på grunn av lekkasjeproblemer. Mange badble fjernet for å få større kontorer med plass til topersoner eller møtebord. Hotellrom og kontorer medtilliggende korridorer ble pusset opp og ny tekniskinfrastruktur installert.Som et ledd i tilrettelegging for rullestolbrukereble resepsjonen på Løvebakken ombygget. Gamletoaletter ble erstattet av ny handikaprampe og nyegarderober med toaletter.Heisene i det sentrale trappeområdet i stortingsbygningenble skiftet ut, hovedsaklig for å gi rullestolbrukerebedre adkomst til Stortinget. I de nyeheisene er slagdører erstattet med autodører, noe somgenerelt bedrer personsikkerheten, og innredningener oppgradert. Deler av Stortingets kjøkkenarealerble omdisponert og pusset opp for å skape merfunksjonelle arbeids-løsninger og dermed bedrearbeidsmiljø.For å forberede utskifting av heisene i Prinsens gate26 og ivareta ventilasjonskrav i nytt personalrom forhusøkonomene, ble det etablert nytt takoppbygg påbygningen. Resultatet ble en noe kontroversiell, mennødvendig, konstruksjon som Oslos byantikvar haddesterke synspunkter på.Stillas som ble satt opp i forbindelse med takoppbyggetble samtidig benyttet til oppussing avbygningens fasade. Arbeidene besto i vask av fasaden,mur- og stukkreparasjoner, kobberbeslagarbeider ogmaling av hele fasaden. Fargene ble justert etter ønskefra Byantikvaren og tilbakeført til de opprinneligefargene.Stortingets forvaltningsavdeling fl yttet til nye lokaler iTollbugata 31 etter en del bygnings- og møbelmessigetilpassinger. De frafl yttede arealene ble i etterkantgjort om til nye cellekontorer.Arbeid med installasjon av talevarsling ved branni stortingsbygningen ble påbegynt i 2006 og vilfortsette til hele bygningsmassen er oppgradert i2007. Talevarslingsanlegget skal også benyttestil innkallingssignaler og beskjeder. Brannvarslingsanleggeti Nedre Vollgate 18 og 20 er skiftet til sammetype som i resten av Stortingets bygningsmasse. Dettevar siste delen av en oppgradering som har strukketseg over noen år.I februar fl yttet Stortingets sikkerhetsseksjon inni ny vaktsentral og nye lokaler sentralt plassert iStortingets bygningsmasse. Selve vaktsentraleninneholder moderne og hensiktsmessig innredningmed tilknytning til kjøkken, oppholdsrom, arbeidsromog nye garderober.Datarommet i Stortinget ble oppgradert med nykjøling, infrastruktur for signaler, ny UPS (batteri-Til venstre: Ny rullestolinngang og garderobe innenfor Stortingets hovedinngang. Foto: S. Lønnkvist.Til høyre: Slik ser de nye heisene ut etter oppgraderingen. Foto: S. LønnkvistÅRSRAPPORT 2006 19


løsning som holder serverne oppe til aggregatetslår inn ved eventuell strømstans) med tilhørendestrømopplegg og til sist nye kabinetter.Oppgraderingen gir rom for fremtidige utvidelser.Driften av tjenesteboligeneNi leiligheter ble omfattende rehabilitert i form avoppussing av kjøkken og bad og maling av veggerog ti leiligheter fi kk malt tak og vegger. Elleveleiligheter fi kk nye inngangsdører og innkjøringsveiog inngangspartier i eiendommen Hoff sveien 47/49ble asfaltert.Utover dette fi kk en del leiligheter blant annetskiftet ukurante møbler og gardiner, hvitevarerog gulvbelegg. I tillegg ble en fi reromsleilighet iOvenbakken 5 på Østerås solgt.UtskiftningsplanerPresidentskapet gav 30. mars 2006 sin tilslutningtil å bruke 90 millioner kroner til utskifting avdeler av Stortingets boligmasse. I løpet av 2009 villeiligheter med uhensiktsmessig beliggenhet, somligger støyutsatt til eller har behov for betydeligeoppgraderinger, bli skiftet ut. Ved å samleboligmassen i færre og mer tidsmessige enheter vilen oppnå besparelser og en mer eff ektiv forvaltning,drift og vedlikehold samt et bedre samsvar medrepresentantenes boligønsker. Utskiftningen skal ikkemedføre en økning av antall leiligheter eller heving avstandard eller størrelse i forhold til dagens nivå.KafeteriaseksjonenSommeren 2006 var Stortingets kafeteria stengt i tomåneder i forbindelse med rehabilitering av kjøle- ogtørrvarelager og utvidelse av plass for klargjøring avmøtemat.I 2006 hadde stortingsrestauranten følgendetemadager:• Tacobuff et• Grønnsaksbord• Tapasbuff et• SildebordKafeteriaene er mest besøkt i lunsjtiden kl 11.00–12.30. Det er roligere utover ettermiddagen ogkvelden, og svært få besøkende etter kl 18.00 unntattonsdager. På grunn av økning i merverdiavgiften bledet foretatt en prisjustering per 1. mai 2006. (Se Tallsom taler for omsetningstall.)Nytt og mer funksjonelt kjøkken. Foto: S. Lønnkvist.20 ÅRSRAPPORT 2006


Tall som talerParlamentariske tallParlamentariske tall sammenliknet med tidligere sesjonerBehandlede saker(utvalgte sakstyper)1996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-2006Dok. 8 (representantforslag) 132 103 69 77 155 123 136 100 111 78Odelstingsmeldinger 1 2 0 2 0 3 0 0 0 2Odelstingsproposisjoner 93 63 88 86 126 86 126 96 123 90Stortingsmeldinger 60 43 51 39 49 40 45 57 53 23Stortingsproposisjoner 98 80 106 96 108 81 91 85 87 83Innstillinger, komitÉog presidentskap1996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-2006Budsjettinnstillinger 19 16 16 16 16 16 16 17 16 18Innst. O. (lovsaker) 116 78 102 100 134 84 132 107 131 95Innst. S. 318 260 255 270 354 275 293 278 220 242Besvarte spØrsmÅl oginterpellasjoner1996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-2006Skriftlige spØrsmÅl 161 296 402 476 554 590 782 974 991 1243Interpellasjoner 47 49 52 36 23 32 22 46 36 57Muntlige spØrsmÅl - 213 232 188 194 170 156 131 115 103OrdinÆre spØrsmÅl 411 671 607 608 535 467 430 369 277 258RedegjØrelser fra1996- 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-regjeringen1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006RedegjØrelser 23 23 19 16 17 15 8 6 10 14MØter i Stortinget ogavdelingene1996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-2006Lagtinget 14 13 18 17 16 11 13 15 13 11Odelstinget 41 34 38 38 46 38 41 43 43 35Stortinget 116 108 111 97 104 104 103 102 97 91Anmodningsvedtak * 1996- 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Anmodningsvedtak - ** - ** 161 127 182 140 242 181 171 9* vedtak initiert i Stortinget. ** vedtaksregisteret ble først startet i 1998 99-sesjonenHøringerAntall saker/høringer og organisasjoner til høring vår og høst 2006Saker/hØringerVÅren 2006 HØsten 2006 Totalt 2006Saker/hØringerSaker/hØringerOrganisasjonerOrganisasjonerOrganisasjonerKomitÉArbeids- og sosialkomiteen 5 27 3 42 8 69Energi- og miljØkomiteen 1 15 2 47 3 62Familie- og kulturkomiteen 3 9 6 74 9 83Finanskomiteen 4 31 6 57 10 88Forsvarskomiteen - - 1 5 1 5Helse- og omsorgskomiteen 2 4 4 64 6 68ÅRSRAPPORT 2006 21


Justiskomiteen 5 18 5 29 10 47Kirke-, utdannings- ogforskningskomiteen 4 16 1 22 5 38Kommunal- ogforvaltningskomiteen 2 4 4 38 6 42Kontroll ogkonstitusjonskomiteen 2 11 - - 2 11NÆringskomiteen 5 23 4 28 9 51Transport- ogkommunikasjonskomiteen 4 46 4 55 8 101Utenrikskomiteen 1 9 4 52 5 61SUM 38 213 44 513 82 726ReferaterDet ble tatt stenografi sk referat fra 3 høringer i 2005–2006 (2 i kontrollkomiteen og 1 i fi nanskomiteen).Referater fra stortingsforhandlingerAntall sider fra 2004–2005 2005–2006Stortinget 3 152 3000Odelstinget 1 126 409Lagtinget 36 25Besøk, omvisninger og henvendelserRegistrerte besøkende fordelt på Stortingets inngangerInnganger LØvebakken KomitÉhuset Stortingskvartalet Garasjen Alle (totalt)Antall besØkende 27 043 950 7 969 5 062 41 024Fra vårsesjonens slutt til 1. oktober var resepsjonen på Løvebakken stengt på grunn av ombyggingsarbeider.Resepsjonen i Prinsens gate 26 (Stortingskvartalet) ble benyttet som hovedresepsjon på grunn av utbedring avgarderobeforholdene og ny rullestolrampe i resepsjonen på Løvebakken.Registrerte besøkende fordelt på spesielle formålFormÅl ¥pne hØringer Omvisninger (vanlige) Kunstomvisninger MiniTingetAntall besØkende 1 477 30 000 340 3 500Klarering og adgangStortingets klareringsmyndighet forvalter 442 klareringer per 31. desember 2006. Sikkerhetsseksjonen administrereri alt 2295 adgangskort til Stortinget.OmvisningerStortinget gav omvisninger for cirka 30 000 besøkende, som foregående år. Skoleelever fra 9.–10. klasse påungdomstrinnet og fra 2.–3. trinn i videregående skole utgjorde hovedmengden av de besøkende. De fl este gruppenefra videregående skole ønsket og fi kk treff e en eller fl ere stortingsrepresentanter.KunstvandringerI alt 340 kunstinteresserte har besøkt kunstvandringene i Stortinget i 2006. Det var 8 åpne kunstvandringer og 9forhåndsbestilte kunstvandringer.Kulturnatten 2006Det var satt opp omvisninger kl.17.00, 18.00, 19,00, 20.00, 21.00, 22.00 og 23.00. Kunstvandringer: kl. 17.00, 19.00,21.00 og 23.00. Det var 11 omvisere og tre fra Informasjonsseksjonen som guidet og fulgte gruppene. EivindTorkjelsson guidet kunstgruppene i følge med en omviser.22 ÅRSRAPPORT 2006


Besøksoversikt fra time til time i løpet av kulturnatten 2006Tidspunkt Norske grupper Engelske grupper Kunstvandringer BesØkende per time17.00 1 1 1 2018.00 1 1 3519.00 1 1 1 4820.00 3 1 12021.00 4 1 1 15522.00 2 1 10523.00 1 1 1 85Total 13 7 4 568MiniTingetAntall grupper som besøkte/deltok i MiniTinget 2006 fordelt på fylkeTotalt hadde MiniTinget besøk av 134 grupper, eller omkring 3 500 deltakere.Henvendelser til Informasjonshjørnet i 2006Henvendelsesform Telefon Postmottak Annen e-post Skranke TotaltAntall henvendelser 2306 1714 2372 1392 7784Henvendelser til StortingsarkivetHenvendelser 2004 (antall) 2004 (%) 2005 (antall) 2005 (%) 2006 (antall) 2006 (%)Totalt 990 - 1 056 - 929 -Eksternt 675 68 738 70 659 71Internt 315 32 318 30 270 29HenvendelsesformPersonlig oppmØte 215 22 182 17 229 25ÅRSRAPPORT 2006 23


Telefonhenvendelse 632 64 694 66 526 56Skriftlig/e-post 143 14 180 17 174 19I forbindelse medStortingsforhandlingene 557 56 557 53 456 49Historisk arkiv/bilder 433 44 499 47 473 51Dokumenter og innsyn i StortingsarkivetRegistrert 2004 2005 2006Saker 3 110 2 912 3 316Innkomne dokumenter 11 538 9 549 9 411UtgÅende dokumenter 4 037 3 710 4 069Notater 2 071 1 849 1 833Dokumenter totalt 17 632 15 108 15 313SØknader om dokumentinnsyn 2004 2005 2006SØknader totalt 271 335 298Innvilget 230 333 295AvslÅtt 40 2 3Utlån og oppdrag i StortingsbiblioteketHenvendelser 2004 antall 2004 % 2005 antall 2005 % 2006 antall 2006 %UtlÅn totalt 6 732 - 6 618 - 6678 -Interne lÅnere 5 218 77,5 5 272 79,7 5265 78,8Eksterne lÅnere 1 402 20,8 1 259 19 1337 20Andre bibliotek 112 1,7 87 1,3 76 1,1ReferanseoppdragReferanseoppdrag totalt 979 - 793 - 785 -Interne oppdrag 685 70 553 69,7 577 73,5Eksterne oppdrag 294 30 240 30,3 208 26,5NyhetsovervÅking 2005 2006Antall leste avisartikler - - 30 500 - 36 500 -Oppdrag i Mediateket 2004 antall 2004 % 2005 antall 2005 % 2006 antall 2006 %Totalt 1 135 - 1 246 - 915 -Internt 907 79,9 989 79,3 785 85,7For Departementenes Servicesenter ogStatsministerens kontor 228 20,1 257 20,6 135 14,7UtredningsoppdragUtredningsoppdrag 2004 2005 2006Antall behandlede oppdrag 320 336 422De fl este oppdragene kommer fra stortingsrepresentanter og politiske rådgivere, men seksjonen besvarer ogsåforespørsler fra andre lands parlamenter om norsk regelverk.Henvendelser til ReisekontoretBerg-Hansen Reisebureaus 24-timersservice mottok 858 henvendelser fra Stortinget i 2006.24 ÅRSRAPPORT 2006


Henvendelser til IKT brukerstøtteOversikt over IKT brukerstøtte i 2006 fordelt på månedHenvendelser Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TotaltBrukerstØtte 501 425 466 409 439 405 166 423 501 584 424 399 5142Hjemmevakt 15 18 10 9 16 7 0 3 18 12 11 5 124Kveldsvakt 0 1 1 0 19 17 0 0 0 7 7 45 97BrukerstØtte totalt 516 444 477 418 474 429 166 426 519 603 442 449 5363Tilpasset oppl.En–til–en 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Grafisk fremstilling av henvendelser til brukerstøtte i 2006Henvendelser til brukerstøtte 2004–2006ÅRSRAPPORT 2006 25


Faste kurs og studietilbudFor eksterne deltakereBibliotekarkursSeminaret Storting, bibliotek og off entlig informasjon ble arrangert av Stortingsbiblioteket og Stortingsarkivet isamarbeid med Høgskolen i Oslo. 44 bibliotekmedarbeidere fra hele landet fi kk anledning til å bli bedrekjent med Stortingets arbeid og hvordan fi nne frem i Stortingsforhandlingene. Seminaret er et meget populærtkompetansetilbud for bibliotekmedarbeidere fra hele landet.KommunikatørkursKurs i stortingskunnskap for kommunikatører hadde 52 deltakere fra privat og off entlig virksomhet. Kursetarrangeres i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen.LærerkursDet ble holdt to kurs i stortingskunnskap for samfunnsfaglærere i 2006. 27.–29. mars var det 43 deltakere og20.–22. november var det 56 deltakere. Opplegget var stort sett som ved tidligere kurs, med forelesere både fraStortinget og utenfra. Evalueringen etter begge kurs var igjen svært positiv.PraksisstudentForvaltningsavdelingen hadde én praksisstudent fra 2. studieår ved Høgskolen i Oslo i 10 uker på vårparten.Vedkommende fi kk innføring i regnskapsføring, budsjettbehandling, tilsettingssaker og andre løpende saker iavdelingen. Både studenten og avdelingen hadde god nytte av ordningen.BibliotekstudenterStortingsbiblioteket tok imot én student fra bibliotekutdanningen i 5 uker som del i deres obligatoriskepraksisperiode.Stortingsbiblioteket tok imot 70 bibliotekstudenter fra Høgskolen i Oslo til omvisning i Stortinget og biblioteket.Dette er et ledd i undervisningen om off entlige institusjoner og publikasjoner.UtplasseringsukeStortinget tok imot 16 elever, de fl este fra 9. klasse i ungdomsskolen, som har obligatorisk utplasseringsuke iarbeidslivet. Tjenestesteder i administrasjonen 2006 var Stortingsbiblioteket, Stortingets informasjonshjørne,Sikkerhetsseksjonen, Betjentseksjonen, Kafeteriaseksjonen, Teknisk seksjon, Hustrykkeriet og Informasjons- ogdokumentasjonsavdelingen. Gruppesekretariatene i Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet ogSenterpartiet stilte også opp.Interne kursSpråkkursDe faste interne språkkursene for ansatte, med to undervisningstimer per uke, hadde i alt cirka 30 deltakere.IKT-kursKurs Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TotaltKurspÅmeldinger 0 12 38 17 44 7 0 0 1 32 13 0 164Kursdeltakere 0 8 27 9 35 7 0 0 1 25 8 0 120Kursdager tilbudt 0 7 6 2 6 0 0 0 5 7 7 0 40Kursdager avholdt 0 6 6 2 4 0 0 0 1 7 3 0 29Tilpassede kurs 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 9Avholdte kurs totalt 3 6 6 2 9 1 0 0 1 7 3 0 38Kurs i informasjonssøkingKurs i informasjonssøking tilbys alle representanter og ansatte i Stortinget. Opplæringstilbudet i bibliotekets regi erkurs i søking og gjenfi nning av informasjon i databaser, på Internett og i Stortingets interne portal Løveporten. Totalt139 deltok på kursene i 200626 ÅRSRAPPORT 2006


IntroduksjonsdagenDen årlige introduksjonsdagen for nytilsatte ble arrangert i september, med 22 deltakere fra administrasjonen ogpartigruppene.Andre tallMarkeringer på Eidsvolls plassTil sammen har det vært omkring 230 demonstrasjoner, markeringer og arrangementer på Eidsvolls plass i2006.Nyhetsovervåking i LøveportenStortingsbibliotekts nyhetstjeneste i Løveporten hadde totalt 21 500 opplistinger av nyhetsprofi ler pårepresentantnavn, fylke, parti og komité i 2006. Det er foretatt 15 000 søk i nyheter i 2006 (mot 5 000 i 2005) og36 500 artikler er lest via nyhetstjenesten. Dette dekker både nyhetsprofi ler og søk i nyheter.Antall nyhetsopplistinger er omtrent det samme som i 2005, mens antall leste artikler økte med 16 %. Dette skyldesen stor øking i antall nyhetssøk. Nyhetsovervåking er blant de mest brukte tjenestene i Løveporten, og overvåking pånavn (representant) er mest populær.Kopiering på Hustrykkeriets maskiner og alle andre kopimaskiner i husetTrykking 2003 2004 2005 2006Antall kopier 12 750 806 11 343 709 12 517 176 9 645 640*Fargekopier - - 272 211 575 697* Reduksjonen fra 2005 til 2006 skyldes mindre opplag og lavere sideantall per oppdrag, mens antallet oppdrag ikkeendret seg.PapirforbrukHustrykkeriet kjøpte inn 75 paller papir à 100 000 ark, det vil si 7 500 000 ark, i alt 40 tonn.ReturpapirRetur (i kilo) 2003 2004 2005 2006Papir 178 431 168 070 180 160 170 117Papp 8 352 9 678 13 578 19 806Totalt 186 783 177 748 193 738 189 923Mobilt kontorStortinget har 229 mobile brukere med IBM T43 pc og 100 brukere med IBM X41-modellen. Det kom i snittomkring 70 telefoner per måned til telefonstøtten. 52 av disse hadde en gjenomsnittlig responstid på 1,16minutter. Tjenesten”Ringe tilbake” ble valgt ved omkring 6 oppringinger per måned, tilfeller der innringerenikke fi kk svar innen ett mininutt.BiltjenestenBiltjenesten hadde i 2006 totalt 947 oppdrag. Av disse var det 34 oppdrag på lørdager, og 43 oppdrag på søn- oghelligdager. Oppdragene er fordelt på de fl este av døgnets timer, og ofte helt uavhengig av Stortingets møteprogram.De aller fl este oppdragene innebærer både tur og retur, og antallet oppdrag kan derfor bortimot fordobles.Møterom og serveringTotalt ble det registrert 6 314 møteromsreservasjoner med 37 083 deltakere. Det ble registrert 1 738 serveringer og ialt fi kk 28 222 personer servering.ÅRSRAPPORT 2006 27


Omsetning i de tre serveringsenhetene i 2006, sammenliknet med 2005KomitÉhuset Stortingets kafeteria StortingskvartaletGjennomsnitt per dag 2005 2006 2005 2006 2005 2006Gjester 60 63 750 658 450 450Omsetning 750 876 16 000 12 000 9 500 7 200Varm lunsj - - 120 110 60 60Middag - - 80 71 50 60Omsetning totalt 2006 2006Kasse i kafeteria 2 577 214 1 461 000MØte/arrangement 1 390 943 865 700Automater 94 688 60 415Omsetning og innkjøpstall for ServicesenteretOmsetning (i kroner)InnkjØp (i kroner)MÅned2005 2006 2005 2006Januar 81 730 79 142 69 524 74 693Februar 91 949 88 019 76 851 84 419Mars 53 202 88 176 56 458 74 272April 64 082 57 956 60 889 56 251Mai 92 560 84 000 186 082 71 917Juni 73 527 79 305 44 690 42 966Juli 24 117 17 638 19 891 22 579August 89 620 51 736 48 999 86 131September 125 012 80 403 155 247 79 592Oktober 112 241 99 575 54 098 32 959November 104 850 107 284 183 676 154 348Desember 152 177 177 807 94 323 111 238Totalt 1 065 067 1 011 045 1 045 684 891 370Omsetning av utvalgte varer i ServicesenteretFrimerker 169 304 Netcom 450 SL-kort 381 840Kort/konvolutter 30 259 Telenor 3 450 Oslo sporveier 171 735Pakker 19 965 Billetter 125 170 Profi lartikler 100 282ReisevirksomhetAv alle reisene i 2006 var 91 % billettløse.Oversikt over reiser og kostnader i 2006, fordelt på innland og utlandBeskrivelse Innenlands Utenlands TotaltOmsetning fl ybilletter u/skatt 13 674 913 10 992 713 24 667 626Omsetning fl ybilletter m/skatt 14 508 739 11 949 489 26 458 228Antall reiser 8 098 1 882 9 980Flybesparelse 20 % 57 % -Flybesparelse i kroner 3 390 471 14 769 111 18 15 982** Besparelsen er høy til tross for endrede sammenligningstall og høyere fl ypriser i 2006 enn 2005.28 ÅRSRAPPORT 2006


Kostnadsoversikt over komitéreiser i inn- og utlandMerk at komiteene disponerer sine budsjetter for utenlandsreiser for hele fi reårsperioden under ett. Reisene fordelerseg ujevnt i perioden. Tall i hele tusen kroner.* Fra første oktober 2005 opphørte sosialkomiteen, og helse- og omsorgskomiteen og arbeids- og sosialkomiteenble opprettet. Samferdselskomiteen skiftet navn til transport- og kommunikasjonskomiteen, kommunalkomiteenskiftet til kommunal- og forvaltningskomiteen, og familie-, kultur- og administrasjonskomiteen skiftet til familie- ogkulturkomiteen.ÅRSRAPPORT 2006 29


TelefonkostnaderFordelingen av teletrafi kk er basert på data for 12 måneder (oktober 05 til oktober 06). Anrop til diverse tjenestersom opplysning, spesialnummer, info-telefoner med videre er ikke inkludert.Kostnader fordelt på trafi kktypeSamtaleminutter fordelt på trafi kktypeAntall samtaler fordelt på trafi kktype30 ÅRSRAPPORT 2006


Stortingets leiligheterStortingets boligmasse består per 31. desember 2006 av 139 leiligheter (tjenesteboliger).Stortingets boligmasse i 2006 fordelt på størrelseLeiligheter Ettroms Toroms Treroms Fireroms Femroms TotaltAntall 7 93 28 10 1 139HumankapitalSykefraværI 2006 var sykefraværet 5,4 % (mot 4,9 % i 2005)AnsettelsestidGjennomsnittlig ansettelsestid 12,48 år (mot 12,54 år i 2005)AlderGjennomsnittsalder i 2006 var 49 år (mot 47 år i 2005)AvgangsalderGjennomsnittlig avgangsalder 65 år (mot 66 år i 2005)Oversikt over tilsettinger i Stortingets administrasjon i 2006Tilsettinger Intern rekruttering Ekstern rekruttering TotaltAntall 18 24 42Oversikt over fratredelser i Stortingets administrasjon i 2006Fratredelser Alderspensjon AFP UfØrepensjon Annet TotaltAntall 2 3 1 5 11Oversikt over deltidsansatte i 2006, fordelt på kjønnType deltid (Stilling) Kvinner Menn TotaltAlderspensjon (50 %) 1 - 1AFP (80 %) - 1 1AFP 40 % 1 - 1Omsorg (60–90 %) 7 1 8UfØre (30–80 %) 5 2 7Fast deltid (50–90 %) 14 3 17Annen type (60–90 %) 3 - 3Deltidsansatte totalt 31 (82 %) 7 (18 %) 38Alderssammensetning i 2006, fordelt på kjønnAlder Kvinner Menn TotaltGjennomsnittsalder 50 47 49Stillingsgrupper i 2006, fordelt på kjønnStillingsgrupperKvinner Kvinner Menn Menn Totalt(antall) (%) (antall) (%)Ledere* 11 38 18 62 29RÅdgivere/spesial-/seniorrÅdgivere 21 52,5 19 47,5 40FØrstekonsulenter 67 75 22 25 89Bemanning totalt 258 63 148 37 406* Mer om lederstillingerLederstillinger Kvinner (antall) Kvinner (%) Menn (antall) Menn (%) TotaltDir./ass.dir. - - 2 100 2Avd.sjefer 2 50 2 50 4Seksjonsledere 9 39 14 61 23ÅRSRAPPORT 2006 31


Likestillingstall (grafi sk fremst)Kjønnsfordeling per avdelingKjønnsfordeling totaltKjønnsfordeling per stillingskategoriGodtgjørelser og pensjonerFra 1. oktober 2006 var stortingsrepresentantenes årlige faste godtgjørelse 612 000 kroner. Stortingspresidenten får1 115 000 kroner /årTilleggsgodtgjørelse i tillegg til ordinær godtgjørelseVisepresidenten + 14 %Øvrige presidenter og komitéledere + 7 %32 ÅRSRAPPORT 2006


Alle representantene får også en daggodtgjørelse hele året unntatt for juli måned.- For representanter som har sin faste bolig i Oslo (det vil si de som bor mindre enn 40 km fra Stortinget), er denne75 kroner /dag- For representanter med fast bopel mer enn 40 km fra Stortinget, er denne 169 kroner /dag.Alderspensjon med full opptjening (12 års funksjonstid) utgjør fra 1. oktober 2006403 920 kroner /år.Pensjonsstyrets behandlingerPensjonsstyret behandlet 75 saker i 2006. I løpet av 2006 var det 420 personer som mottok ytelser fra ordningen.Tallene omfatter alderspensjon, ventegodtgjørelse, etterlattepensjon (enker, enkemenn, barn) og uførepensjon. Det bleutgiftsført cirka 58 millioner kroner til pensjoner i 2006.Støtte til de parlamentariske gruppene i Stortinget – gruppetilskuddTil blant annet å lønne politiske rådgivere og sekretærer bevilger Stortinget et årlig tilskudd til gruppene. Fra 1.januar 2006 var grunntilskuddet per gruppe 1 679 195 kroner /år, pluss 559 732 kroner /år pr. representant. Ioktober 2006 vedtok Stortinget nye regler for bruk av gruppetilskudd og innførte en ordning med én felles revisorfor alle grupperegnskapene.ÅRSRAPPORT 2006 33


Regnskap 2006 (tabell)Budsjett/regnskap 2006 – SammendragAvvikregnskap/budsjett%-Økningregnskap/budsjettBudsjett 2006 inkl. RegnskapPosteroverfØringer 2006Driftsutgifter* 626 130 576 661 49 469 -7,90Spesielle driftsutgifter 0 0 0KjØp av leiligheter (kanoverfØres) 6 000 0 6 000 -100,00StØrre utstyrsanskaffelser ogvedlikehold (kan overfØres) 143 504 99 536 43 968 -30,64Tilskudd til stortingsgruppene 117 660 116 009 1 651 -1,40Tilskudd til Norsk Nobelinstitutt 1 000 1 000 0 0,00Sum 894 294 793 206 101 088 -11,30*Budsjett/regnskap 2006 – detaljer i post DriftsutgifterAvvikregnskap/budsjett%-Økningregnskap/budsjettBudsjett 2006 inkl. RegnskapPosteroverfØringer 2006Stillinger 148 323 150 790 -2 467 1,66Ekstrahjelp 6 020 5 092 928 -15,42Motkonti -20 031Trygder, pensjon 102 158 96 076 6 082 -5,95RepresentantgodtgjØring 111 170 134 188 -23 018 20,71Sum lØnn og godtgjØrelser 367 671 366 115 1 556 -0,42Maskiner, inventar, utstyr 10 075 10 685 -610 6,05Forbruksmateriell 30 170 21 654 8 516 -28,23Reiseutgifter mv. 47 681 40 603 7 078 -14,84Kontortjenester 40 921 32 830 8 091 -19,77Konsulenttjenester 10 715 8 414 2 301 -21,47Faste parlamentariskedelegasjoner 20 675 17 658 3 017 -14,59Vedlikehold/drift maskiner 391 457 -66 16,88Vedlikehold bygg og anlegg 26 624 27 707 -1 083 4,07Bygningers drift, lokalleie 52 660 50 532 2 128 -4,04Sum varer og tjenester 239 912 210 544 29 368 -12,24Ufordelt - lØnn 13 769 0 0Ufordelt - varer og tjenester 4 778 0Sum Driftsutgifter 626 130 576 661 30 924 -7,9034 ÅRSRAPPORT 2006


Alfabetisk oversikt over Tall som talerAlder .................................................................................................................................................................... 31Alderssammensetning i 2006, fordelt på kjønn ....................................................................................................... 31Andre tall ............................................................................................................................................................ 27Ansettelsestid ....................................................................................................................................................... 31Antall grupper som besøkte/deltok i MiniTinget 2006 fordelt på fylke .................................................................. 23Antall saker/høringer og organisasjoner til høring vår og høst 2006 ....................................................................... 21Antall samtaler fordelt på trafi kktype ..................................................................................................................... 30Avgangsalder ......................................................................................................................................................... 31Besøk, omvisninger og henvendelser ..................................................................................................................... 22Besøksoversikt fra time til time i løpet av kulturnatten 2006 .................................................................................. 23Bibliotekarkurs ..................................................................................................................................................... 26Bibliotekstudenter ................................................... ........................................................................................... 26Biltjenesten ........................................................................................................................................................... 27Dokumenter og innsyn i Stortingsarkivet .............................................................................................................. 24Faste kurs og studietilbud ...................................................................................................................................... 26For eksterne deltakere ........................................................................................................................................... 26Godtgjørelser og pensjoner ................................................................................................................................... 32Grafi sk fremstilling av henvendelser til brukerstøtte i 2006 .................................................................................... 25Henvendelser til brukerstøtte 2004–2006 .............................................................................................................. 25Henvendelser til IKT brukerstøtte ......................................................................................................................... 25Henvendelser til Informasjonshjørnet i 2006 ......................................................................................................... 23Henvendelser til Reisekontoret ............................................................................................................................. 24Henvendelser til Stortingsarkivet ........................................................................................................................... 23Humankapital ....................................................................................................................................................... 31Høringer .............................................................................................................................................................. 21IKT-kurs ................................................... ......................................................................................................... 26Interne kurs .......................................................................................................................................................... 26Introduksjonsdagen ............................................................................................................................................... 27Kjønnsfordeling per stillingskategori ..................................................................................................................... 32Klarering og adgang .............................................................................................................................................. 22Kommunikatørkurs ............................................................................................................................................... 26Kopiering på Hustrykkeriets maskiner og alle andre kopimaskiner i huset .........................................................27Kostnader fordelt på trafi kktype ............................................................................................................................ 30Kostnadsoversikt over komitéreiser i inn- og utland ............................................................................................... 29Kulturnatten 2006 ................................................................................................................................................ 22Kunstvandringer ................................................................................................................................................... 22Kurs i informasjonssøking ..................................................................................................................................... 26Likestillingstall (grafi sk fremst) ............................................................................................................................... 32Lærerkurs ............................................................................................................................................................. 26Markeringer på Eidsvolls plass ............................................................................................................................... 27MiniTinget ........................................................................................................................................................... 23Mobilt kontor ....................................................................................................................................................... 27Møterom og servering .......................................................................................................................................... 27Nyhetsovervåking i Løveporten ............................................................................................................................ 27Omsetning av utvalgte varer i Servicesenteret ........................................................................................................ 28Omsetning i de tre serveringsenhetene i 2006, sammenliknet med 2005 ................................................................ 28Omsetning og innkjøpstall for Servicesenteret ....................................................................................................... 28Omvisninger ................................................... ................................................... ................................................ 22Deltidsansatte i 2006, fordelt på kjønn ................................................................................................................... 31Fratredelser i Stortingets administrasjon i 2006 ...................................................................................................... 31IKT brukerstøtte i 2006 fordelt på måned ............................................................................................................. 25Reiser og kostnader i 2006, fordelt på innland og utland ........................................................................................ 28Tilsettinger i Stortingets administrasjon i 2006 ...................................................................................................... 31Papirforbruk ......................................................................................................................................................... 27Parlamentariske tall ............................................................................................................................................... 21Parlamentariske tall sammenliknet med tidligere sesjoner ....................................................................................... 21Pensjonsstyrets behandlinger ................................................................................................................................. 33Praksisstudent ....................................................................................................................................................... 26Referater .............................................................................................................................................................. 22Referater fra stortingsforhandlinger ....................................................................................................................... 22Registrerte besøkende fordelt på spesielle formål ................................................................................................... 22Registrerte besøkende fordelt på Stortingets innganger.......................................................................................... 22ÅRSRAPPORT 2006 35


Regnskap 2006 (tabell) ......................................................................................................................................... 34Reisevirksomhet ................................................................................................................................................... 28Returpapir ................................................... .................................................................................................. 27Samtaleminutter fordelt på trafi kktype ................................................................................................................... 30Språkkurs ................................................... .................................................................................................... 26Stillingsgrupper i 2006, fordelt på kjønn ................................................................................................................ 31Stortingets boligmasse i 2006 fordelt på størrelse ................................................................................................... 31Stortingets leiligheter ............................................................................................................................................ 31Støtte til de parlamentariske gruppene i Stortinget – gruppetilskudd ..................................................................... 33Sykefravær ............................................................................................................................................................ 31Telefonkostnader ................................................................................................................................................... 30Tilleggsgodtgjørelse i tillegg til ordinær godtgjørelse .................................................. ......................................... . 32Utlån og oppdrag i Stortingsbiblioteket ................................................................................................................. 24Utplasseringsuke ................................................................................................................................................... 26Utredningsoppdrag ............................................................................................................................................... 2436 ÅRSRAPPORT 2006


Organisasjonskart med antall ansatte per seksjonStortingets direktør7 inklusiv presidentens forværelseDet konstitusjonellekontor419Budsjett- ogkomitésekretariatetEkspedisjonskontoretStortingssekretariatetKomitésekretærene510 14Drifts- og serviceavdelingen4Forvaltningsavdelingen3Informasjons- ogdokumentasjonsavdelingen2Internasjonalavdeling2Betjentseksjonen37Bedriftshelsetjenesten34Hustrykkeriet38Internasjonaltsekretariat39Biltjenesten33Personalseksjonen36Informasjonsseksjonen9Nordisk Råd37Husøkonomseksjonen54Regnskapsseksjonen10Referentseksjonen36IKT-seksjonenKafeteriaseksjonen2224Reisekontoret33Økonomi- ogadministrasjonsseksjonen38StortingsarkivetStortingsbiblioteket3813Sikkerhetsseksjonen38Utredningsseksjonen38Tekniskseksjon26

More magazines by this user
Similar magazines