1. halvår 2007 - Sør-Norge Aluminium AS

soral.no
  • No tags were found...

1. halvår 2007 - Sør-Norge Aluminium AS

TIL AKSJONÆRENEMARKEDSFORHOLDLME 3 mnd. noteringene ved metallbørsen i London var i gjennomsnitt USD 2.772 pr. tonn(2.562) 1 . Den oppnådde LME-prisen var i gjennomsnitt USD 2.735 (2.256).Forskjellen mellom oppnådd pris og offisielle noteringer skyldes etterslep i prisingen.Markedet for pressbolt har vært stabilt i perioden og produktmarginene noe høyere enn sammeperiode i fjor. Kursen på USD var i gjennomsnitt 6.12 (6.46).1) Tall i parentes viser korresponderende tall for samme periode i 2006.REGNSKAPDriftsinntektene ble kr 1.675 mill. (1.432). Driftsresultatet var kr 302 mill. (329).Resultat før skatt ble kr 313 mill. (343).PRODUKSJON OG DRIFTSFORHOLDDet ble i 1. halvår produsert 76.373 tonn elektrolysemetall (81.312).Den reduserte produksjonen i elektrolysen skyldes driftsforstyrrelser forårsaket av en dårliganodekvalitet.Støperiet produserte kun legert pressbolt. Det har vært gode og stabile driftsforhold i støperi.HELSE- OG SIKKERHETSFORHOLDSykefraværet var 5.44% (4.82).Det har vært 1 skade med fravær (innleid firma) første halvår 2007.F.o.m. 1. januar 2007 er innleide inkludert i skadestatistikken for selskapet.INVESTERINGER / PROSJEKTFlytting og oppgradering av RR-anlegget pågår og er planlagt sluttført i løpet av 2008.FRAMTIDSUTSIKTERMarkedsutsiktene for primærprodukter synes å være positive for kommende halvår.Resultatutviklingen vil for øvrig bli påvirket av den norske kronens utvikling i forhold til USD.Elektrolyseproduksjonen forventes å stabilisere seg på et normalt nivå i 2. halvår 2007.Husnes, 12. Juli 2007StyretSør-Norge Aluminium AS


SØR-NORGE ALUMINIUM AS - 1. HALVÅR 2007(beløp i NOK mill., hvis ikke annet er oppgitt)30.06.2007 30.06.2006 2006RESULTATREGNSKAPSum driftsinntekt 1 675 1 432 3 045Beholdningsendring ferdigvarer/varer i arb. -3 5 -11Varekostnad 1 034 801 1 768Lønnskostnad 127 105 270Avskrivning 54 60 122Annen driftskostnad 161 132 280Driftsresultat 302 329 616Netto finans 11 14 50Ordinært resultat før skattekostnad 313 343 666Skattekostnad 88 96 186Resultat etter skattekostnad 225 247 480BALANSEAnleggsmidler 790 860 808Omløpsmidler 928 1 321 1 119Sum eiendeler 1 718 2 181 1 927Egenkapital 1 184 1 276 959Langsiktig gjeld 58 111 81Kortsiktig gjeld 476 794 887Sum gjeld og egenkapital 1 718 2 181 1 927NØKKELTALLDriftsmargin (%) 18.0 23.0 20.2Fortjenestemargin (%) 18.7 24.0 21.9Kapitalens omløpshastighet 1.8 1.4 1.6Kontantstrøm 279 307 448Likviditetsgrad 2.0 1.7 1.3Antall årsverk pr. periodens slutt 396 385 380Produksjon elektrolyse (tonn) 76 373 81 312 163 620Definisjoner:Driftsmargin %: (Driftsresultat / Sum driftsinntekt) x 100Fortjenestemargin %: (Resultat før skattekostnad / Sum driftsinntekt) x 100Kapitalens omløpshastighet: Sum driftsinntekt / Gjennomsnittlig totalkapitalKontantstrøm:Kontantstrøm tilført fra årets virksomhetLikviditetsgrad:Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

More magazines by this user
Similar magazines