420650 Bruksanvisning

gkwebonline.no

420650 Bruksanvisning

Vedkappsag WS600AWN / WS600AWSBRUKSANVISNING FOR SAGKjære kunde:Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet.Av hensyn til din sikkerhet og maskinens levetid,vennligst les denne bruksanvisningen og følg relevanteregler og instrukser. La aldri noen bruke denne maskinenfør de har lest og forstått denne bruksanvisningen!INNHOLDSFORTEGNELSEKap InnholdA. Sikkerhetsinstrukser og forebyggelse av ulykkerB. Instrukser for brukC. Tekniske dataD. Vedlikehold og reparasjonE. SagbladF. Bytte av sagbladG. ProblemerA. SIKKERHETSINSTRUKSER OG FOREBYGGELSE AVULYKKER1. SikkerhetsutstyrMaskinen må ikke installeres, vedlikeholdes eller repareresfør sikkerhetsutstyret er fjernet, og uten atstrømmen er koblet fra (trekk ut kontakten). Det holderikke at maskinen er slått av for å være sikker på å ikkefå elektrisk støt. Etter at vedlikehold/reparasjon ergjennomført, sørg for at alt sikkerhetsutstyr erkorrekt montert før maskinen startes igjen.2. BrukerFeilaktig bruk av sagen er farlig. La derfor kun personersom har blitt opplært bruke maskinen. Personer under16 år bør aldri tillates å bruke sagen.(se kapittel B: "Instrukser for bruk".)Personlig beskyttelse må sikres ved bruk av vernebrillerog hørselsvern. Løstsittende klær som kan sette segfast i sagen må ikke brukes.3. Arbeidssted og installasjon av maskinMaskinen bør installeres på et jevnt og solid gulv mednok plass til å arbeide på. Eliminer alle hindringer på arbeidsstedet,slik at trestykker kan håndteres på en greiog sikker måte. Sørg for at underlaget ikke er glatt, omnødvendig ved å spre sand eller lignende.Sagflis og sagmugg bør fjernes jevnlig.4. ForberedelserMerk hvilken retning sagen dreier før den starter opp.Pilen viser hvilken retning sagen dreier (sett fra brukerenssynsvinkel). (se kapittel B: "Instrukser for bruk".)Sørg for at sagbladet er skarpt og korrigert. Dette sparerelektrisitet, men vil også beskytte motoren.For å unngå dårlig kvalitet på sagingen, bør skadde ellerdeformerte sagblad aldri brukes. Sagen vil stanse i løpetav 15 minutter etter at strømmen er kuttet.(Etter at motoren slutter å gå vil den normalt fortsette åbråke i noen minutter.)Viktige instrukser:Hvis strømmen allerede er koblet fra, men sagen fortsattgår etter 15 minutter la autorisert personell foretaen elektrisk sjekk, og se om sikringsledningen er brentav eller må skiftes.NorskB. INSTRUKSER FOR BRUKMerk:1. Sørg for at bremsebryteren virker som den skal.2. Start aldri maskinen på nytt mens den står i brems.3. Merk deg hvilken retning sagen går, og korrigerkoblingspluggen ved hjelp av retningsveksleren.1. Ta ikke maskinen i bruk før du har lest og forståttdisse instruksene:a) Før du kobler strøm til maskinen, vennligst sjekk omdet er noen skader på maskinen, og sørg for at alleskruer er strammet.b) Sjekk om det er skader på ledningen, som riper ellersprekker.c) Sjekk maskinen og se om det ligger sagflis, splintereller annet der som kan bli kastet ut når sagen startesopp.d) Sørg for at det ikke er noe i nærheten av sagen somkan komme i kontakt med sagbladet mens det går.2. Alle brukere bør ha relevant kunnskap om sagen ogha lest bruksanvisningen. Personer under 16 år må ikketillates å bruke sagen. Sagen må heller aldri brukes avpersoner som er påvirket av medisiner, alkohol, eller andrerusmidler.3. Sagen må aldri brukes til å utføre arbeid som denikke er tenkt brukt til, eller ikke er i samsvar med"Instrukser for bruk" i denne bruksanvisningen.4. Vennligst pass på å overholde alle sikkerhetsreglerog instrukser som gjelder bruk, forebyggelse av ulykker,samt vedlikehold og reparasjon. Endringer må ikke utføresuten skriftlig tillatelse fra produsenten.5. Forlat aldri sagen uten å koble fra strømmen (trekk utkontakten.) La aldri personer uten opplæring bruke sagen.Kvalitetsgaranti:Garantien for motor og materialer er 2 år.Slitedeler som f.eks. sagblader dekkes ikke av dennegarantien. Denne typen sag er utstyrt med en høyeffektivmotor. Sagbladet drives direkte av motoren, og kanfestes til motoren med låseflensen og klemmeflensen,slik sagbladet ikke kan skli. Maskinkroppen er en flatlakkert metallkonstruksjon. Sagens drivsystem sørgerfor at man ikke trenger å bruke kraft.Merknad:Diameter på skjøteledninger må være minst 1,5 mm2 ;hvis lengden er over 20 m må diameteren være minst 2mm2. Pass på å slå av strømmen ved bremsing.Oppstart tar minst 1 minutt!Instrukser for bruk:Kubbetrauet er utformet i form av en invertert krok;dette er for å forhindre at vedkubben skal skli under arbeid.Skyv kubben inn i trauet med høyre hånd før maskinenbegynner å sage (pil A), du kan skyve trauet medtoppen av beinet for å lette trykket på armen.Når du skyver kubbetrauet fremover, aktiveres sagbladetsverneutstyr; det kommer til å sprette tilbake til startposisjonen(dvs. at sagbladet er helt dekket).2


C. TEKNISKE DATAVedkappsag WS600AWN / WS600AWSG PROBLEMERNorskMODEL WS600AWN WS600AWSMotorkraft 4KW 4KWSpenning 230V/50HZ 400V/50HZBladmotivator Motorbrems MotorbremsSagblad 600mm/700mm 600mm/700mmDiameter påhull i sagblad 30 mm 30 mmFlens 30 mm 30 mmKapasitet omtrent 220 mm omtrent 220 mmTilbehør ramme rammeD. VEDLIKEHOLD OG REPARASJONSørg for å rengjøre sagen ofte. Rengjør sagbladet meden liten børste eller klut etter all saging. Pass på atstrømmen er koblet og at sagbladet har stanset før rengjøring.Hvis sagen ikke har blitt brukt på lang tid, passpå å gni inn bladet og drivfjæren med en oljet klut for åfjerne og forebygge rust. Hvis sagen står utendørs, sørgfor at den er dekket av en vanntett presenning e.l.Pass på at motoren og bryteren ikke utsettes for vann.Problemer Årsak til problemIngenting skjer når Strømfeilsagen slås på.Strømmen slår segplutselig av. (Ikkehold inne bryter*)Motoren går, menfungerer ikke somnormalt.Null-ledningSjekksikringsledning.LøsningerLa autorisertelektriker se påproblemet.Byttsikringsledning.* Merk: Hvis du holder bryteren inne ved denne feilen,kan maskinen fungere uten null-ledning. Dette kanimidlertid føre til at bryteren plutselig brenner opp.Produsenten er ikke ansvarlig for resulterende skader.E. SAGBLADSørg for at alle instrukser og målinger stemmer medspesifikasjonene.Merk: sagbladet skal leveres skarpt og justert.Diameter: 600 eller 700 mmHull: 30 mmTykkelse: 3,2 mmSagtanntype: A CV-stålF. BYTTE AV SAGBLADa) Koble fra strømmen.b) Fjern festebolten fra sagbladdekselfestet, og fjerndekselet. Åpne deretter bordplaten forsiktig;c) Fest bladet med låseskruer.d) Løsne skruene forsiktig med en skiftnøkkel.Pass på, hvis du glipper kan du skade hendene dine alvorlig!e) Fjern bladet varsomt, og sett på plass det nye sagbladet.Fest det nye bladet med motsatt prosedyre avden beskrevet over. Hold sagbladet i et fast grep underbytte og transport. Sagbladet er tungt og skarpt, og kankan lett skli. Hvis det sklir, kan det skade fingrene dine,så bruk arbeidshansker når du bytter sagblad.Merk: Fjern låseskruene igjen.Bytte av sagblad1. Koble fra strømmen.2. Fjern lukebolten fra den sporjusterte enden avstyrespaken. Heng spaken og vri sporet fremover.Merk:For sagblad med diameter 600 mm, brukes den andreluken for lukebolten. (i den sporjusterte enden.)For sagblad med diameter 700 mm, brukes den førsteluken for lukebolten.Juster sporet etter at sagbladet er byttet, distansenmellom blader er 50 mm.Steg 1:1. Fest frontplate A (30) og bakplate B (25) til støttebeinA (34) med sekskantet bolt, mutter og pakning.2. Fest frontplate A (30) og bakplate B (25) til støttebeinB (23) med sekskantet bolt, mutter og pakning.3. Koble frontplate C (29) til støttebein A (34) o g støttebeinB (23) med sekskantet bolt, mutter og pakning.4. Koble bakplate D (24) til støtteplate A (34) og støtteplateB (23) med sekskantet bolt, mutter og pakning.5. Koble nedre bryterplate (26) til frontplate A/bakplateB/støttebein A/støttebein B med sekskantet bolt, mutterog pakning.3


Vedkappsag WS600AWN / WS600AWSNorskSteg 2:1. Monter gyngebordet (13) til sagbladdekselet (4) medbolt og skrumutter.2. Fest sikkerhetsdeksel (7) til gyngebordet med sekskantetbolt, mutter og pakning.Steg 3:1. Monter stort sagbladdek sel (35) til motorfeste medsekskantet bolt, mutter og pakning.2. Fest sagbladstøtten (1) til det store sagbladdekseletmed sekskantet bolt, mutter og pakning.Steg 41. Fest knekten (3) i hjulakselen, festgyngebordet og det indre sagbladdekseletog rammen med sekskantet bolt, mutterog pakning.2. Sett hjulet inn på akselen og sett istopperen.3. Monter skyvehåndtaket på sagbordetmed sekskantet bolt, mutter og pakning.4


Vedkappsag WS600AWN / WS600AWSSteg 5: Prosedyre for montering av motor1. Plasser motoren på toppen av bordet,juster deretter motoren slik at motorenssagoppheng er på linje med den rundebuen midt på det store sagbladdekselet.2. Juster motoren slik at hullene på sagbordetstopplate er på linje med hullene påmotorens bunnplate. Sett deretter skrueneog pakningene inn i hullene; men ikkestram mutteren helt til før motoren er nøyaktigjustert, før mutteren strammes heltigjen.3. Sett deretter de sekskantede boltene ogstore pakningene inn i indre flens/bolt/sagblad/ytreflens etter tur.4. Flytt gyngebordet mot det store sagbladdekseletslik at det indre sagbladvernet pågyngebordet passer inn i sagbladdekselet,juster deretter motoren og pass på at sagbladeter posisjonert i sentrum av sagbladvernet, ogdessuten ligger parallellt med innsiden av sagbladvernet.5. Fest motoren, og stram boltene under motoren.6. Koble kroken til gyngebordet med bolt og skrue, og låssom vist på figuren.7. Plasser fjærstyringsrøret inni f j æren, og plasser demmidt i støttebein A, og fest med låsebolten.NorskFerdigmontert5


Vedkappsag WS600AWN / WS600AWSNorskNr Navn Antall1 Støtteplate for sagbladvern 12 M8 sekskantet skrue 43 Knekt 24 Montasje for indre sagbladvern 15 M6x12 skrue 196 M6 anti-løsne-skrue 197 Sikkerhetsvern 18 M8x20 sekskantet skrue 49 M8 sekskantet skrumutter 410 Pakning 10 411 Skyvehåndtak 112 Fjærstyringsrør 113 Gyngebord 114 Låsvrider 115 Forlengerstang 116 Bolt 117 Gummihjul 218 Akselstopperring 219 M8x40 sekskantet bolt 120 M8 sekskantet skrumutter 221 Låsekrok 1Nr Navn Antall22 Fjær 123 Støttebein B 124 Øvre plate D 125 Bakplate B 126 Nedre plate for bryter 127 Motor 128 M8 sekskantet skrumutter 1029 Frontplate C 130 Frontplate A 131 M8x20 sekskantet skrubolt 1632 Pakning 8 1633 Boltkjede 134 Støttebein A 135 Stort sagbladdeksel 136 Pinne B8x22 137 Indre flens 138 Sagblad Ø600 med mer 139 Ytre flens 140 Stor pakning 12 141 M12x30 sekskantet skrue 16


Vedkappsag WS600AWN / WS600AWSNorsk7


Vedkappsag WS600AWN / WS600AWSGARANTIMaskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningenikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt forunormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnaderer for kjøpers regning. Ved eventuelletvister gjelder Kjøpsloven.NorskSAMSVARSERKLÆRINGUndertegnede firmaSivilingeniør Gisle Krigsvoll ASIndustrivn. 61N-7005 Trondheimforsikrer under eget ansvar at maskinenProdukt ..............VedkappsagMerke ................Best ToolsModell ................WS600AWN/WS600AWSer i overensstennelse direktiv73/23/EEC, 93/68/EECKasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammenmed husholdningsavfall. Lever vedkappsagen vednærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette ihenhold til WEEE (Waste from Electrical and ElectronicEquipment) direktiv gjeldende fra August 2005.Trondheim, 01.07.2007Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASEndringerTekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningengår i trykken. Om maskinen skulle endresvesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdaterebruksanvisningen.2007 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASArt no 530192/5301938

More magazines by this user
Similar magazines