Resultatregnskap pr.: 30.4.2007 - DBH

nsd.uib.no

Resultatregnskap pr.: 30.4.2007 - DBH

Delårsregnskap 1. tertial 2007Balanse pr.: 30.4.2007Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskapNote 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELDC. VirksomhetskapitalI Innskutt virksomhetskapitalInnskutt virksomhetskapital 6 340 6 340 6 340Sum innskutt virksomhetskapital 6 340 6 340 6 340II Opptjent virksomhetskapitalOpptjent virksomhetskapital 11 868 9 736 11 191Sum opptjent virksomhetskapital 11 868 9 736 11 191Sum virksomhetskapital 18 208 16 076 17 531D. GjeldI Avsetning for langsiktige forpliktelserForpliktelser knyttet til anleggsmidler 4, 5 9 206 - -Andre avsetninger for forpliktelser 64 - -Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 9 270 - -II Annen langsiktig gjeldØvrig langsiktig gjeld - - -Sum annen langsiktig gjeld - - -III Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 5 529 12 509 51 746Skyldig skattetrekk 20 892 19 094 16 942Skyldige offentlige avgifter 17 686 16 245 16 568Avsatte feriepenger 51 047 47 377 37 031Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 63 951 53 741 57 661Annen kortsiktig gjeld 21 479 14 497 6 213Sum kortsiktig gjeld 180 583 163 462 186 161IV Avregning med statskassenAvregning med statskassen (bruttobudsjetterte) - - -Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) 15 97 633 244 122 94 793Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte) 15 82 680 - -Sum 180 313 244 122 94 793Sum gjeld 370 166 407 584 280 954Sum virksomhetskapital og gjeld 388 374 423 661 298 485Side 3 av 10


Delårsregnskap 1. tertial 2007Kontantstrømoppstilling etter den indirekte modellenVirksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskapNote 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteterperiodens resultat 610 2 111 3 565bokført verdi avhendede anleggsmidler - - -ordinære avskrivninger 215 - -nedskrivning av anleggsmidler - - -netto avregninger 2 841 76 733 -72 598inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte) - - -arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309 - - -avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) - - -resultatandel i datterselskap - - -resultatandel tilknyttet selskap - - -endring i forpliktelser knyttet til anleggsmidler 9 205 - -endring i varelager 33 903 346endring i kundefordringer 10 233 22 417 9 459endring i leverandørgjeld -46 427 -24 743 14 494effekt av valutakursendringer 8 7 48inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) - - -pensjonskostnader (kalkulatoriske) - - -poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter - -endring i andre tidsavgrensningsposter 115 748 7 799 -1 586Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 92 467 85 226 -46 273Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteterinnbetalinger ved salg av varige driftsmidler - - -utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (9 421) - -innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak - - -utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak (325) - -utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter - - -innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter - - -Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (9 746) - -Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteterinnbetalinger av kapital til investeringer - - -innbetalinger av virksomhetskapital - - -tilbakebetalinger av virksomhetskapital - - -utbetalinger av utbytte til statskassen - - -Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - - -Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (8) (7) (48)Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 82 713 85 219 -46 321Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 252 622 298 942 298 942Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 335 335 384 161 252 622Side 4 av 10


Delårsregnskap 1. tertial 2007Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskapNote 1 Spesifikasjon av driftsinntekter30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006Inntekt fra bevilgninger fra KunnskapsdepartementetOverført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter) - - -Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * 175 695 239 616 478 607- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (9 421) - -- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) - - -+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 215 - -+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler - - -+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) - - -- utbetaling av tilskudd til andre - - -Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) - - -Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet 166 489 239 616 478 607* Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer.Tilskudd og overføringer fra andre departementPeriodens tilskudd/overføring fra andre departement * 1 100 1 350 2 010- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd - - -- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) - - -+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) - - -+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler - - -+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) - - -- utbetaling av tilskudd til andre - - -Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) - - -Sum tilskudd og overføringer fra andre departement 1 100 1 350 2 010* Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjerSum inntekt fra bevilgninger 167 589 240 966 480 617Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer *Periodens tilskudd /overføring 1 - - -Periodens tilskudd /overføring 2 - - -Periodens tilskudd /overføring fra NFR 42 795 33 774 92 042- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd - - -- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) - - -+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) - - -+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler - - -+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) - - -- utbetaling av tilskudd til andre - - -Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) - - -Periodens tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 42 795 33 774 92 042* Vesentlige tilskudd/tildelinger skal spesifiseres på egne linjerGevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.*Salg av eiendom 0 0 6 679Salg av maskiner, utstyr mv 2 48 401Salg av andre driftsmidler 0 0 0Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. 2 48 7 080* Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene.Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, ref. også note 9.Side 5 av 10


Delårsregnskap 1. tertial 2007Salgs- og leieinntekterLeieinntekter 1 656 1 676 5 908Landbruksprodukter 1 990 2 431 6 366Sum salgs- og leieinntekter 3 646 4 107 12 274Andre driftsinntekterInntekt fra eksternt finansiert virksomhet (EFV):Statlige etater 10 152 8 533 40 681Kommunale og fylkeskommunale etater 850 239 680Næringsliv/privat 8 827 11 188 36 575EU 1 384 993 5 527Stiftelser 658 2 528 4 492Andre utenlandske 1 595 2 139 8 960Sum inntekt fra eksternt finansiert virksomhet (EFV) 23 467 25 620 96 916Øvrige andre inntekter:Kursavgifter fra etter- og videreutdanning 3 170 1 464 4 935Øvrige andre inntekter 8 588 12 081 28 060Sum øvrige andre inntekter 11 758 13 544 32 994Sum andre inntekter 35 225 39 164 129 910Sum driftsinntekter 249 257 318 059 721 922Side 6 av 10


Delårsregnskap 1. tertial 2007Note 2 Lønn og sosiale kostnader30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006Lønninger 125 164 117 612 334 746Feriepenger 15 674 14 379 40 724Arbeidsgiveravgift 22 028 19 742 56 688Pensjonskostnader 1)12 784 11 447 34 465Sykepenger og andre refusjoner -5 692 -3 062 -13 020Andre ytelser 6 024 1 680 12 067Sum lønnskostnader 175 982 161 798 465 670Antall årsverk: 911 902 8801)Nærmere om pensjonskostnaderPensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.Premiesats for 2007 har vært 10,41 prosent. Premiesatsen for 2006 var 10,62%Det vises for øvrig til prinsippnote om pensjoner.Side 7 av 10


Delårsregnskap 1. tertial 2007Note 4 Immaterielle eiendelerF&URettighetermv.SUMAnskaffelseskost 31.12.2006 0 0 0Tilgang i 2007 0 99 99Avgang anskaffelseskost i 2007 0 0 0Anskaffelseskost 30.04.2007 0 99 99Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2006 0 0 0Nedskrivninger i 2007 0 0 0Akk avskrivninger 31.12.2006 0 0 0Ordinære avskrivninger i 2007 0 3 3Akk. avskrivning avgang i 2007 0 0 0Balanseført verdi 30.04.2007 0 96 96Avskrivningsatser (levetider)Virksomhetsspesifikt5 år / lineærtDa åpningsbalansen per 1.1. 2007 per dato ikke er fastsatt omfatter posten kun anskaffelser foretatt i 2007.Side 8 av 10


Delårsregnskap 1. tertial 2007Note 5 Varige driftsmidlerTomterØvrigebygningerAnlegg underutførelseInfrastruktureiendelerDriftsbygningerBeredskapsanskaffelserMaskiner,transportmidlerAnnetinventar ogutstyrSumAnskaffelseskost 31.12.2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tilgang i 2007 0 0 134 0 1 687 0 1 561 5 940 9 322Avgang anskaffelseskost i 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0Fra anlegg under utførelse til annen gruppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0Anskaffelseskost XX.YY.2007 0 0 134 0 1 687 0 1 561 5 940 9 322Akkumulerte nedskrivninger pr 31.12.2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nedskrivninger i 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0Akk avskrivninger 31.12.2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ordinære avskrivninger i 2007 0 0 0 0 4 0 32 176 212Akk. avskrivninger avgang i 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0Balanseført verdi 30.04.2007 0 0 133 0 1 684 0 1 529 5 764 9 109Avskrivningsatser (levetider)Ingenavskrivning10-60 årdekomponertlineært20-60 årdekomponertlineærtIngenavskrivningVirksomhetsspesifiktVirksomhetsspesifikt3-15 år lineært3-15 årlineærtTilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler:Vederlag ved avhending av anleggsmidler 0- bokført verdi av avhendede anleggsmidler* 0Regnskapsmessig gevinst/tap 0* Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokførtverdi avhendede anleggsmidler" på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller UMB.Da åpningsbalansen per 1.1. 2007 per dato ikke er fastsatt omfatter posten kun anskaffelser foretatt i 2007.Side 9 av 10


Delårsregnskap 1. tertial 2007Note 15 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter)Den andel av bevilgningene som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen er å anse som en forpliktelse.Tildelte, ubenyttede bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende, er avregnet som forpliktelse.Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet:Inntektsført bevilgning:30.04.2007 31.12.2006 EndringFagdepartementetForskerutdanning 17 671 18 670 -999Avsetninger knyttet til interne øremerkinger 10 723 4 662 6 061Avsetninger knyttet til undervisning 2 735 3 774 -1 039Avsetninger knyttet til forskning 20 315 22 322 -2 007Avsetninger knyttet til etter- og videreutdanning 1 016 39 977Avsetninger knyttet til anskaffelser av utstyr 8 384 6 368 2 016Avsetninger knyttet til ulike sentrale tiltak 0 2 673 -2 673Avsetninger knyttet til inntekter fra salg av eiendom, skal brukes til vedlikehold 0 4 148 -4 148Udisponerte midler ved enhetene 12 827 7 178 5 649Udisponerte midler ved styret -23 233 -7 854 -15 379Sum fagdepartementet 50 438 61 980 -11 542Andre departementerDiverse småtildelinger fra andre departement 2 138 0 2 138Sum andre departementer 2 138 0 2 138Andre disponeringer159058/I10 Molecular microbiology - SUP 5 296 4 545 751154442/720 Land use and ecosystem function 3 661 3 474 187155041/140 Developmental and Adaptive Responses of Forest Trees to Climate Change (SUP) 3 490 3 379 111164653/V40 Characterization and exploration of microbial enzymes 2 136 1 633 503145949/120 Proteins for farmed fish (APC) 1 698 1 635 63155896/S30 EACC 1 669 869 800166482/I10 Inventory of timber resources 1 371 1 200 171155826/720 Effect of climate change on flux of N and C 1 335 266 1 070164934/S30 Process modelling of forest ecosystems. 1 333 1 000 333155015/140 Atlantic salmon 1 289 1 532 -243154025/110 Selen - optimalt planteopptak 1 272 1 417 -145174972/I30 Business-related biotechnology at UMB 924 999 -75158861/I20 Molecular mecanisms of climatic adapti 905 1 165 -260161359/S30 COPIGEPA 824 984 -160159031/I20 Functional studies of key regulatory 652 864 -212143196/140 Protein fra naturgass-fôr 618 823 -205160871/S10 Sequencing the bovine genome 0 528 -528151924/150 Cigene -3 931 -1 868 -2 063Øvrige prosjekter (I 2007 205 ulike prosjekter) 20 515 8 366 12 149Sum andre disponeringer 45 057 32 813 12 2440Sum avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet 97 633 94 793 2 840Ikke inntektsført bevilgning:30.04.2007 31.12.2006 EndringFagdepartementetPeriodisering av tildeling KD 82 680 0 82 680Sum fagdepartementet 82 680 0 82 6800Andre departementer 0Oppgave 1 0 0 0Sum andre departementer 0 0 00Sum ikke inntektsført bevilgning 82 680 0 82 680Side 10 av 10

More magazines by this user
Similar magazines