Bærekraft, samfunnsnytte og etikk - Bioteknologinemnda

bion.no

Bærekraft, samfunnsnytte og etikk - Bioteknologinemnda

produktene i seg selv. Bioteknologinemnda finner det derved hensiktsmessig å skille mellomtre ulike begreper som i sum bestemmer systemgrensene:– produktets egenskaper– framstilling– brukDette er et skille som i første rekke bringes inn i forhold til vurderingene av ”bærekraftigutvikling”, ”samfunnsmessig nytteverdi” og ”andre etiske og samfunnsmessige hensyn”.3. Fare for miljø- og helsemessige skadevirkningerGenteknologilovens §10, annet ledd, bruker begrepet ”fare for miljø- og helsemessigeskadevirkninger”. Begrepet ”risiko” er ikke brukt direkte i lovens §1 (formålsparagrafen) elleri §10, annet ledd. I §10, femte ledd, brukes det derimot: ”Myndighetene etter loven her kanlikevel forby eller begrense omsetningen dersom den etter deres syn medfører risiko for helseeller miljø, eller omsetningen for øvrig er i strid med denne lovs formål”. I §11 er ogsårisikobegrepet benyttet: ”Søknad om godkjenning av en utsetting etter §10 skal inneholdekonsekvensutredning for å klarlegge risikoen for helse- og miljømessige skadevirkninger ogandre følger av utsettingen”.I forarbeidet til loven (Ot.prp. nr.8) henvises det i flere sammenhenger til risikobegrepet.Blant annet på side 67 understrekes det at ”uten helse- og miljømessige skadevirkninger” ilovens formålsparagraf ikke skal forstås helt bokstavelig, men at uttrykket ”utenskadevirkninger” er blitt benyttet for å understreke siktemålet om å vurdere risiko for helse ogmiljø på forhånd og å unngå mulige skadevirkninger, og om at føre-var-prinsippet skal leggestil grunn. Det står videre (s.67) at ”en streng vurdering av risiko for helse og miljø er i trådmed Regjeringens og Stortingets syn”.VurderingBioteknologinemnda vurderer de to begrepene ”fare” og ”risiko” som synonyme vedbehandlingen av saker i henhold til Genteknologilovens bestemmelser. Når det i §10, annetledd, framholdes at utsetting av genmodifiserte organismer bare kan godkjennes når det ikkeforeligger fare for miljø- og helsemessige skadevirkninger, må dette forstås som enhensiktserklæring om en restriktiv praktisering av bestemmelsene. Det innebærer at det målegges til grunn at utsetting av genmodifiserte organismer bare kan godkjennes når risikoenfor miljø- og helsemessige skadevirkninger er liten.Risiko er i seg selv et sammensatt begrep. Bioteknologinemnda forholder seg til den vanligeteknisk-naturvitenskapelige forståelsen at det i sitt grunnlag er en funksjon av to faktorer,konsekvens og sannsynlighet, men mener at produktet av de to ikke gir en egnet forståelse avrisiko i beslutningssammenheng. I såfall kan det nemlig være liten risiko selv om de negativekonsekvensene er meget store. Bioteknologinemnda vurderer det likevel ikke å være isamsvar med lovens intensjoner å godkjenne utsettinger i slike tilfeller, selv når det foreliggeret rimelig sikkert grunnlag for sannsynlighetsvurderingene.Det kan være nødvendig å bringe inn et begrep om ”opplevd risiko”, dvs. hvorledes risikoenoppleves av enkeltindivider og samfunnet som helhet. Dette er da også vanlig i denutviklingen som har vært innenfor risikoforskningen, selv i de mere avgrensede, teknisknaturvitenskapeligesammenhenger. Noe som har alvorlige negative konsekvenser harvanligvis stor opplevd risiko, selv om det er liten sannsynlighet for at konsekvensene skalinntreffe. I så fall er det heller ikke akseptabelt å gjennomføre tiltaket eller utsettingen. Detnødvendiggjør en tilleggsbetingelse til kravet om liten risiko: utsetting av genmodifiserte7

More magazines by this user
Similar magazines