På nyåret kommer nye regler for offentlige ... - Norsk Fjernvarme

fjernvarme.no

På nyåret kommer nye regler for offentlige ... - Norsk Fjernvarme

IntervjuENERGI FJERNVARMEVarmepakke tilDet jobbes iherdig for å identifiserefjernvarme og lokale bioenergiprosjekteri Bergensregionen.Varmeenergipakka, som skal løftefornybar energi nasjonalt, har startetmed den mest kritiske regionen.av ola n. nedrelidola.nedrelid@energi-nett.no– Vi i Norsk Fjernvarme, Norsk Bioenergi foreningog Avfall Norge har jobbet sammen med BKKVarme og BKK-konsernet for å identifiserefjernvarme og lokale bioenergiprosjekter iBergensregionen. Allerede denne vinterenkan man utfase oljekjeler og vedfyringmed biokjeler og fjernvarme, sierNorsk Fjernvarmes leder Heidi Juhler(bildet).belastningene i elnettet og gir energifleksibilitet,sier Juhler.Hun forteller at varmepakken kan få installertbiokjeler og pelletskaminer raskt denne vinteren.De erstatter både olje og vedfyring som beggebelaster klimaet i Bergen og avlaster nettetnoe – riktig nok ikke så mye den kommendevinteren. Samtidig vil utvidelse av fjernvarme oglokal bio og støtte til konverteringav elvarme i store bygg langs fjernvarmetraseenfå en betydelig effekt.Samspill. – Dersom effekten kan bli like storsom i Oslo og Trondheim, vil varme energiengi energifleksibilitet til elnettet, slik at mankan få et samspill, sier Juhler, som framholderat samfunnet er tjent med et samarbeid om deenergi kildene som er smarte til enhver tid.Men det er flere kritiskefaktorer; tilgjengeligkapital er en av dem.Dette skyldesskjerpet kravtil lønnsomhetPositiv betydning. Utbyggingenav fjernvarme i Bergenhar allerede fått positivbetydning for forsyningssituasjonen.Totalt bledet produsert 190 GWhfjernvarme i Bergen ifjor.Ifølge planenekan bioenergi omto år dekke oppmot 20 prosentav Bergens effektbehov.Samtidig erdet langt igjen til Osloog Trondheim somkan dekke henholdsvis25 prosent og 35 prosent avbyenes effektbehov de kaldestedagene.– Denne muligheten bør ogsåBergensregionen få. Det beste bidragettil forsyningssikkerheten i Norgeer å få opp produksjonen avfornybar varme som reduserer30 10|2010 www.energi-nett.noFoto: Øystein Meland– Vi er fornøydmed 1 850 millionerkroner tilenergiomlegging ibudsjettet 2011, menmener at innretningenav støtte ord ningenemå endres slik atman får utløst flereprosjekter

More magazines by this user
Similar magazines