KG Special Super.pdf - NOA Maskin AS

noamaskin.no
  • No tags were found...

KG Special Super.pdf - NOA Maskin AS

KGKG SpecialKG Super


KGOriginalenRotorkultivator KG Special og KG SuperOriginalen er alltid den beste!InnarbeidingseffektAMAZONE rotorkultivatorens tinderPlaneringseffektEnheten med “tinder i grep” kasterblander jord og avlingsrester jevntopp en jordvoll foran rotorkultivatoren,To sterke modeller å velge mellom:i hele arbeidsdybden. Også storeog denne jevner ut alle ujevnhetermengder organisk restmaterialeog planerer også ut traktorsporene.Den effektive KG Special medarbeides inn på en sikker måte.3,0 eller 4,0 meter arbeidsbredde fortraktorer opp til 220 hk.De standardmessige “tinder i grep”tilbys nå også i ny og forsterketOppsmuldringsstrukturOverholdelse av arbeidsdybdenversjon for å oppnå enda lengerlevetid. På KG Super leveres de“Tinder i grep” brekke opp klumperAMAZONE rotorkultivator arbeidernye tindene som standard.på de naturlige bruddstedene. Deseg ned i jorda og holder automa-maler ikke opp eller kutter slik somtisk ønsket arbeidsdybde.tinderotorene gjør. Dermed oppnårman en stabil klumpstruktur.Separasjonseffekt“Tinder i grep” brekker opp jordanedenfra og opp. Det oppstår ikkenoe oppmalingshorisont. Storejordklumper kastes lenger ennsmå. Dermed konsentreres fi ndeltjord i nedre område av den bear-Kraftkaren KG Super med 3,0, 4,0eller 4,5 meter arbeidsbredde mednye og kraftige gir for traktorer medeffekt opp til 300 hk.KG Super har forsterkede tindersom standard og kan alternativtbestilles med dybdeinnstillingog oljekjøler.Alltid på innstilt arbeidsdybdebeidede sonen, mens de størreklumpene holder seg på overflaten.Såfrø havner dermed i områdetmed fi nsmuldret jord. De groveredelene på overflaten beskytter motslamdannelse, uttørking, vind- ogAMAZONE rotorkultivator holder alltid arbeidsdyb-vannerosjon og gir skygge til ungeden, uavhengig av om jorda er pløyd, harvet ellerplanter. På denne måten gis detikke bearbeidet, og ved vanskelige jordforhold, fordioptimale betingelser for god spiring.“tinder i grep” trekker seg ned i jorda. Roterendeharvtinder som har en sterkt slepene stilling, løserderimot opp hard jord nedenfra og oppover.KjøreretningBruk avlangetinderJordbevegelseStor bakkeklaring, god halmgjennomgangDen store gjennomgangen i tindeholderen hindrer tilstopping selv vedsterkt nedslitte tinder. Store ujevnheter eller store halmmengder førerheller ikke til opphoping av jord. Runde verktøyholdere i spesialstål hindrerfastkiling av stein. Slitasje på ytterkant av verktøyholderne, f.eks.ved arbeid med korte tinder, påvirker ikke funksjonen til tindeholderne.23


KGTeknikkAMAZONE rotorkultivator:Hurtigskiftesystem for tinder og topp stabilitetAMAZONE rotorkultivator:Topp teknikk og kvalitet for optimal driftRaskere tindeskiftStabil ramme, dobbelt U-profilbunnVekselhjulgirkasseTinden skyves ganske enkelt inn i lommen i tindeholderen,og sikres med en splintbolt. Enklere kan detikke gjøres! Det er ingen festeskruer som trenger ettertrekking.Også ombygging av KG fra “tinder i grep”til slepende tinder utføres raskt og enkelt. De smiddetindene i herdet spesialstål er elastiske og slitesterke.Den stabile rammen i 8 mm kraftig U-profi l på KG,med dobbelt U-profi lbunn og påsveisede lagerhylser,er vridningsstiv slik at den tåler de store påkjenningeneved transport med tunge pakktromler og påmontertsåmaskin.Sideplater hindrer at jord presses ut på sidene. Dekan fjære unna når de støter på hindringer. Svingbaresideplater leveres som standard.Vekselhjulgirkasser kan leveres for turtallstilpasning.Leddakseltilkobling som er forskjøvet bakover kan gigunstig gange for leddakselen. En valgfri gjennomgåendedrivaksel kan leveres for tilkobling av pneumatisksåmaskin.En forbedret drivakselkobling som er integrert i leddakselen,reduserer antall komponenter i drivlinjen. Et lavtantall drivlinjekomponenter gir mer direkte drift og mindreeffektbehov. Drivakselkobling i leddakselen gjørdet mulig å tilpasse utstyret til bruksbetingelsene.AMAZONE-patent!Steinsikring med fjærende tindeinnfestingDen fjærende tindeinnfestingen gjør det mulig for100 % kjøper gjerne AMAZONE igjen!tindene å vike unna steiner. Tindene er fast innspenti lommen i midten av verktøyholderne. Denne lommenUtdrag fra brukerundersøkelse i top agrar 6/2000:kan utvides utover slik at den vannrette delen avtinden kan beveges fjærende.P Tindene på rotorkultivatoren er et sterkt punkt.Under nesten alle forhold arbeider de bedre ennHarde støt når tindenspissen treffer på steiner,de to alternative tindeformene.blir dempet.P Vippet forover gir det god blandeeffekt. På tørrDenne tindeinnfestingen gir sikkerhet ved steinholdigog hard mark kan tindene løse opp mer jord ogjord, og på KG gjør den de mulig med den fordelaktigedermed gi bedre innblanding av avlingsrester.stillingen “tinder i grep”.Rotorkultivatorens tinder er meget motstandsdyktigemot steiner.Verktøyskive i ett stykkeSelv når tindene arbeider i jord med mye stein,blir resultatet meget godt. Tindene kan gi etterHerdede tannhjul, høyfaste stålaksler, koniske rullelagrenoen millimeter i tindeholderen.Den ekstreme steinteststrekningenmed stor lageravstand, kombinasjonen av spesi-elle pakkbokser mot oljelekkasje og labyrinttetninger P AMAZONE kileringtrommel, som er en videreutviklingVed å kjøre på denne steinteststrekningen blir allemot inntrengning av plantefi ber oppfyller de høyesteav hjulpakkeren, får beste klassifi seringjordbearbeidingsmaskiner AMAZONE testet underkvalitetskrav. Rotasjonsaksel og verktøyholder er smidd blant alle tromler. Tilbakepakkingen i såfuren fårstørste belastning, slik at de er forberedt på de tøffestei ett stykke. Høyeste mulige materialfasthet og meget eksempelvis klassifi seringen 1,3.utfordringene under arbeidet. Dette gir driftssikkerhetstor akseldiameter (60 mm på KG) sørger for maksimalKlebing er naturligvis ikke et tema.for rotorharver og rotorkultivatorer.stabilitet. Rotasjonsaksler med denne høye stabi-liteten fi nnes ikke på sammenlignbare maskiner.Vi bygger tillit!4 5


KGTromlerSåkombinasjon med fronttank, Avant, med oppklappbarrotorkultivator i 4,0, 5,0 eller 6,0 m arbeidsbreddeAMAZONE trommelteknikkTromler som passer til alle jordforholdEn passende arbeidsbredde for enhver traktor-Hovedgirkassen har tre utvekslinger for rask tilpasningTannpakketromler …Kileringtromler …størrelseav tindeturtallet for forskjellige jordtyper og forskjelligarbeidsintensitet.… med dyptgående avstrykere kan arbeide selv under… lager løst pakkede furer som såfrøene legges i.Rotorkultivator med 4,0 m, 5,0 m og 6,0 m arbeids-meget fuktige forhold uten tilstopping. Avstrykerne erSelv om bakken er tung og våt, blir det nok løs jordbredde, hydraulisk oppfellbar til 3,0 m transportbredde,Særlig ved bruk på forskjellige avlingstyper eller vedsom standard forsterket med hardmetall og har tretil at såfrøene dekkes. Disse tromlene fungerer godtfor traktor opp til 220 kW (300 hk).hyppig skiftende bruksbetingelser oppnår man riktigganger så lang levetid som vanlige avstrykere.under meget fuktige forhold, men også under tørretindeturtall i løpet av sekunder ved å velge riktigforhold.Så kombinasjonen Avant består av fronttank og opp-utveksling. Dette gjør det mulig å oppnå optimaleklappbar rotorkultivator. For maskinutleie/maskinringerarbeidsbetingelser under alle forhold.og stordrift fi nnes det dermed en meget fl eksibel, heldekkendekombinasjon som kan bearbeide store area-Den korte byggeformen på den meget stabile, opp-ler på en rasjonell måte.klappbare rotorkultivatoren gjør det mulig med rasjonelldrift også på små arealer.SlåddeplankeSlåddeplanken bak jordbearbeidingsredskapen legger til rette for en jevnog løs tilbakepakking av jorda med den etterfølgende trommelen.Rotorkultivatoren KG kombineres enkelt med såmaskinerFor bruk uten såmaskin kan påbyggingssåmaskinenAD skilles fra trommel med rotorkultivator med noenfå håndgrep.Istedenfor den mekaniske påbyggingssåmaskinenkan man eventuelt montere en pneumatisk såmaskinpå trommel med rotorkultivator.67


KGUsliteligAMAZONE rotorkultivator KGUtrolig stabil med:411 vridningsstivt, sveiset U-profi l i 8 mm spesialstål,2 dobbelt bunn i U-profi l,68311223 innsveisede lagerhylser,4 kraftig herdede tannhjul,5 verktøyholder og aksel smidd i ett stykke, med stor akseldiameter (Ø = 60 mm),6 kraftige koniske rullelagre med stor lageravstand (100 mm),757 motstandsdyktig mot stein med fjærende tindefester.77109Meget lang levetid og stor brukervennlighet med:8 dobbelt tetning med akselpakkbokser mot oljelekkasjeog labyrinttetninger mot inntrengning av plantefi berog smuss,9 320 mm lange, herdede tinder for lang levetid,10 tindefester som gir meget raskt skifte av tinder,11 stort fritt rom mellom verktøyholder og glatt U-profi lbunnfor tilstoppingsfri drift med overdekning.Sammenlign disse detaljene med andre redskaper!Tjen penger med såmaskinene fra AMAZONE!Påhengssåmaskin D9PåbyggingssåmaskinAD3Pneumatisk såmaskinAD-P Special /AD-P SuperPneumatisk overdekningssåkombinasjonAvantPneumatisk overdekningssåkombinasjonCirrusPneumatisk direktesåmaskin PrimeraAMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postboks 51 · D-49202 Hasbergen-GasteTlf: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193A-K maskiner AS · Dyskueveien 10 · Postboks 128 · 2041 KløftaTlf: +47 63 94 06 00 · Fax: +47 63 98 19 80 · Internett: www.a-k.no · E-post: firmapost@a-k.noMI 1489 (N) 04.07Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.no E-post: amazone@amazone.de

More magazines by this user
Similar magazines