v / ی"4 d "-' " " ,r - Kampenposten

kampenposten.no
  • No tags were found...

v / ی"4 d "-' " " ,r - Kampenposten

v / ی"4 d "-' " ",r\.7V


VIKTIGE ADRESSERKampenVelStyret:Erik Mevold, Sonsgt. 5 468 70 33Hanne Sletten, Bøgata 10 419 23 60Sverre Syversen, Bøgata 30 AD 27 40Anne Ditlefsen, Nannestadgt. 5D A67 63 59Bjørg Spillum, Norderhovsgt. 1A 8I9 36 97JudithWahlmann, Norderhovsgt. 1A867 69 07Wenche Halvorsen, Skedsmogata 1 IAudun Edwardsen, Skedsmosata 5 A67 70 76Scmpcn $ittorictagAdresse: A/L Kampen Bydelshus ,Bøsata2lTlf.: (02) 684s02.Greta Gulbrandsen (leder), Norderhovsgt. 36Christian Christiansen (nestleder),Kampensgt. 11A192094Leif Ryve (kasserer), Hagegt. 36 c 419 93 89Arne Kristiansen (styremedlem),Normannsgt .29 868 1272Erik Melvold (styremedlem), Sonsgt. 5 468 70 33AMPENBTDEISHUSStyret i A.IL Kampen bydelshusfor perioden 1989-90Styremedlemmer:Amund Eriksen, Hurdalsgt. 4 Tlf. priv: 682918Tlf. jobb: 466200Ellen Liihr, Sørumsgt. 10.Tlf. priv: 67 15 39Tlf. jobb: 215618Gunnar Brunborg, Normannsgt. 43. Tlf . priv : 67 41 45Tlf. jobb: 35 6020Torill Sørum, Normannsgt. 17B.Tlf. priv: 67 51 30Tlf. jobb: 19 30 10Per O. Larsen, Evensgt. 4.Tlf. priv: 68 68 53EvaTorill Jacobsen, Kampengt. 13. Tlf. priv:. 67 9289Tlf. jobb: 67 3032Hasse Horn, Skedsmogt. 15C.Tlf. priv: 68 09 94Tlf. jobb: 35 43 06Lars Erik Arøy, Norderhovsgt. 38-2.Tlf . priv: 68 45 59Tlf. jobb: 80 80 80Robert Lorange, Bøgt. 15. Tlf. priv: 68 03 48Tlf. jobb: 68 38 02KampenVel vlBjørgSpillum, Nordershovgt. 1ATlf: 19 3697Varamedlemmer:Turid Marthinsen, Normannsgt.37.Tlf.. pnv: 67 9028Tlf. jobb: 06-8lY25lAndrea Mathisen, Bøgt. 15.Tlf. priv: 68 85 53ErlingArirble, Norderhovsgt. 5.Tlf. priv: 19 47 58Bydelshusets daglige administrasjon:a684502BØgatazl,0655 Oslo 6.Redaksjonen:Eva Brænd (redaktør)Norderhovsgt.4 A 68 67Amund EriksenHurdalsgt. 4 468 29 l8Tiine Sidselstuen DahlbvHagegata 56E 67 55 67'Opplag:2500Sats:A/S Nr. 19Bankgiro; 1607.14.46g60Forsidefoto: Eva Brænd. Ill.15: posl.en-----: --Annonsepriser:l/8 side: kr. 200,-1/4 side: kr. 400,-l/2 side: kr. 600,-1/1 side: kr. 1000,-Tiine S. Dahlby.NESTE NUMMERTIL NESTN ÅNOm julen varer helt til påske, skal det ikkevære nødyendig å vente helt til påske på nestenummer av Kampenposten. I midten av mars,omtrent en måned før påske, kommer detførste av 90-årenes nummer ut. Stoff ogannonser som skal være med i dette nummeretmå vi ha før den 15. februar. Vi er spesieltinteressert i brev og telefoner fra leserne.Både tips om ting vi-bør føtge opp og ferdigskreyneartikler er svært velkomment.Vi håper dere legger merke til at vi har fått enny medarbeider i avisen; Iiine SidselstuenDahlby heterhun, og hargiort en kjempeinnsatsfra første dag.Vi ønsker alle våre lesere og annonsører en triveligjul og en god start på 90-årene!red.


Aktiviteter ibydelshuset i desember:JULEMESSE9. og 10 desember(lørdag og søndag)LØRDAGSDANS16. desemberUNGDOMSDISKO1. des. og 15. des. (fredager)TRIMalle torsdager kl. 17.30JULEMESSA:Her ordner du alt som heter julepresanger.Her kan du sikre deg originalegaver til alle familiemedlemmerog venner forøvrig!Et spesielt tips: Kanskje T:skjortatil Kampen Bydelshus kan være engav-eller f.eks. en ny Kampen-tallerken!A Dersom du ønsker å bidra med noetil julemessa, så ring nestlederEllen Luhr, tlt.67 15 39 etter kl. 19.Gaver kan også leveres kontoret iBydelshuset, 1. etg., mellom kl. 9-16. Ring først og sikre deg at noener til stede, tlf. Bydelshuset68 45 02.LØRDAGSDANSEN:Som kjent er det lørdagsdans sistelørdaghver mnd. Følg med på oppslagca. en uke før.Ta med deg v-ennerog kom!!! Eller kom alene ogbli kjent med nye folk!Aldersgrensa er 20 in.UNGDOMSDISKO:Ungdomsdisko er for ungdommerfra 6. klasse t.o.m. 18 år. (Sjekkaldersgrensen med Ellen!)Det er konkurranser. bordtennisspill,dans m.m.Dersom du har lyst til å ha kurs etc.i bydelshuset på nyåret så ringtlf.: 68 45 02.Konsert l5ll2-89Primuz Ulaga Bandspiller i Bydelshuset's store sal fredagI5ll2-1989.Som oppvarmingsband spillerheavy orkesteret DREAMANIA.Et ungdomsorkester som i likhetmed Primuz har tråkka (og fortsatttråkker) beksemstøvla sine påKampen.Primuz Ulaga Band holder tradisjonenved like og arrangerer i årsom i fjor Ballalaika (engelsk ordog betyr konsert med diverse ingrediensersom: torskehoder. damekjoler,dikt, kuler og krutt, glupp,og noe musikk....)Dette blir Primuz Ulasa's andrekonsert på Kampen.Vi gleder oss smertelig til å spille påhjemmebane for vårt eget publikumigjen.Gamle fans, nye fans og andre fans,hold av fredag l5lt2-89.Taveien tilKampen Bydelshus kl. 20.00. Viskal få're moro, du husker vel


aTLe generasjonermøbeltapetsermesterepå Kampenkkst: Tiine Sidselstuen DalbyFoto: Eva Brænd


stoler og sofaer, og Fred forteller atslike arbeidsoppgaver har han flestav i dag. Ørelappstolen er favoritt,og det er ikke få han har trukketom.Bydelshuset lever,og kan brukes av alle.-BJøRNSTJERNE BJøRNSONSDATTER.Hvor kommer kundene fra?Fra hele Oslo, men også utenbys ogutenlands fra.


Torhild Strand:


unge. - Under arbeide med Kampenrevyenfikk jeg virkelig se hvorpositiv ungdom vi har her, og deburde virkelig få bedre tilbud ennde har i dag, sierTorhild. - Det ermitt andre .WENCHE MYHRE.Det er umulig å få med altTorhildhar å si i et lite portrett, for hun sierveldig mye på svært kort tid. Mentilbake til Charity og WencheMyhre. Torhild griper ordet igjenog svarer før jeg rekker å spØrre; -Wenche er det proffeste mennesketjeg noengang har jobbet med. Hungir aldri inntrykk av å være sliten,hun er utrolig positiv, har et fantastiskpågangsmot og eier ikke primadonnanykker,fastslår Torhild.Det var ingen dårlig attest å få, menså er joWenche Myhre æresmedlemav Kampen Janitsjar også!Stadig flere innbmdd på Kampen?Kampenposten hører om innbruddog ødelggelser ogtyveri så og si daglig. Er detblitt værre enn før, og hva kanvi giøre med det?Tbkst: Amund EriksenNoen eksempler:Et eldre ektepar flyttet fra Tiondheimtil Kampen. Her skulle det jovære så hyggelig å bo! Den førsteuken ble inngangsdøren ødelagt oghuset bestjålet. Hyggelig mØte medKampen?En enslig kvinne med barn fikkflere nattlige besØk av en ungdom inærmiljøet. Han brøt seg inn, opptrådtetruende og tidels terroriserende.Det samme hendte en enslig mann.Tie innbrudd fordelt på tre netterover et visst tidsrom. Tyveri bleavverget hver gang fordi mannenturte å , og jage innbryterenut igjen. Men han ersenere blitt truet på livet av denhyggelige unge mannen, som bor inabolaget.


{Kampen Sykehjem i økonomisk krise44 sykehjemsplasser legges ned.Bølgene har stått høye rundt Kampen Sykehjem det siste halveåret, og den siste tida har hjemmets situasjon også vært gienstandfor oppmerksomhet i hovedstadens aviser. Sykehjemmeter inne i en vanskelig økonomisk situasjon, og er allerede i gangmed å redusere sin virksomhet. En søknad om tilleggsbevilgningpå 6195 millioner fra bydelsutvalget i gamle Oslo er ennåikke vurdert av bystyret. Søknaden er lagt til side av byrådet.Hva skjer med Kampen Sykehjem, og hvilke følger vil det fåfor eldreomsorgen i bydel6?Tbkst: Tiine Sidselstuen DahlbvFoto: Eva BrændKampen sykehjem er en institusjonsom eies av O.M.F, Oslo MenighetspleiersFellesutvalg.Sykehjemmet ble bygget i L934, ogutvidet i 1971., dermed økte hjemmetskapasitet fra 75 til 109beboere. Oslo kommune er ansvarligfor driften.Høsten 1988 ble sykehjemmet lagtunder Bydel Gamle Oslo - bydel 6.Sykehjemmet fikk da pålegg om åredusere beboerantallet med 14 ogstillingshjemler med 8. Dette blegjennomført ved utgangen av 1988.Sykehjemmet har gjennom de sisteto åra pådratt seg et stadig voksendedriftsunderskudd, og i juni1989 fik de pålegg fra bydelsutvalgetom å iverksette inntaksstoppmed øyeblikkelig virkning.NEDTRAPPING FRAMMOT1991.Kampenposten tok kontakt medfungerende bestyrer Damaris Tiobe,for å få vite hva som videreskjer.Hun forteller oss, ,.Etter avtalemed bydelsadministrasjonen harsykehjemmet satt oppe en nedtrappingsplan,som går ut på å få nedbetaltall gjeld til bydelsadministrasjoneninnen august 1991.Planen er basert på fortsatt inntaksstoppog redusering av,antallbeboere ved naturlig avgang. For atnedtrappingsplanen skal lykkes måen rekke kriterier oppfylles:avgangen av beboere oppfylles- rammetildelingene forblir uforandret- eventuell lønnsstigning blir kompensert- arbeidsstaben må være stabil ogha et minimum av sykefravær:;*-:"isudKampen Sykehjem i krise.DamarisTiobe legger ikke skjul påat sykehjemmet går en hard framtidi mØte, og at prosessen har værtmer enn tøff.


Et foreløpig nei til nyealdersboligerPå et åpent møte om situasjonen ved Kampen sykehjem30.10.89 fikk ledelse og ansatte ved hjemmet nye negative meldingerfra bydelsadministrasjonen. Dette som direkte følger avbystyrets budsjett for 1990.caTbkst: Ttine Sidselstuen DahlbvFoto: Eva BrændMed de rammer sm dere blir gitt,kan ikke bydelsadministrasjonen seat det økonomiske forutsetningerfor å gjennomføre rehabiliteringenav gamlebygget til aldersboliger.Det var Gregersen fra plan- og byggekomiteensom informerte omdette. Han understreket at det ennåikke forelå noe vedtak på saken,men han så mørkt på situasjonen.Saken blir ikke bedre av at det liggeran til en totalt investeringsstoppi Oslo fra bystyrets side fram til1993.Bestyrer av Kampen Sykehjem, DamarisTiobe, har det ryft om dagen.VENTELISTENE øKER.Ellen Elster, Ieder for pleie, rehabiliteringog omsorg i bydelsforvaltningen,kunne fortelle at ventelisteneallerede hadde Øket noe ibydelen p.g.a. innstrammingene.Dette gjaldt både for sykehjemsplasserog hjemmebaserte tjenester.Elster pekte på behovet for en kartleggingav forholdene i bydel 6.Hun fortalte at virksomhetendreies mer og mer mot åpenomsorg og hjemmebaserte tjenester.Spørsmålet blir hvordan bydelenvil greie denne overgangen, ogikke minst hvilke ressurser man fårtil rådighet for å klare dette.Medlemmer av Kampen sykehjemsstØtteforening var godt representertpå møtet. De kom med klaresynspunkter på bl.a. Ellen Elstersinnlegg i debatten om hjemmebasertetjenester kan bli et fullgodtalternativ? Ønsker vi denne dreiningen?For noen ja, men de flestega uttrykk for at de følte behov foren døgninstitusjon for sine eldre.STADIG FLERE ELDRE.Svært mange trenger omsorg heledØgnet, ikke minst gjeder det grupperav senil demente.Statistikkene viser at Oslos befolkningblir eldre og eldre, ikke minst ibydel Gamle Oslo. Etter reduksjonved Kampen sykehjem vil bydelendisponere 197 sykhjemsplasser!Til slutt tar vi med et fortvilet ogsint innlegg fra Rolf Jensen. Hanhar bodd på Kampen i 54 ån, kona sihadde han på sykehjemmet inntilhun døde for 3 mndr. siden. P.S. Et par dager etter ved Kampensykehjem uttaler varaordfører iOslo PetterN. Myhre at helsesektorenikk skal rammes av det nyebudsj ettforslaget.


StøtteforeningfrSTOR TAKK TIL DE ANSATTE.Nå blir det snart julefest for deansatte, for det fortjener de, sierEster Berntsen. Støtteforeningengir klart og ofte uttrykk for hvorimponert og glad de er for innsatsende ansatte gjØr, tross en tØffarbeidssituasjon.Kampen sykehjems stØtteforeningsendte en innbydelse til 63 syke- ogaldershjem i Oslo, med ønske om ådanne et stort nettverk, og dermedbli enda sterkere overfor myndighetene.De fikk ett svar!Men de gløder videre i stØtteforeningen;de vil nå trekke inn NorgesHusmorforbund i arbeidet med åsamle flere.Ester Berntsen er en av primusmotorene i Kampensykehjems støtteforening.Hun er en aY seks som sitter istyret. De representerer detvanne og menneskelige motpolitikeres og utvalgs hardetall og virkelighet.Tbkst: Tiine Sidselstuen DahlbvFoto: Eva BrændForeningen kom i gang i mai 1989.Da arrangerte ledelsen ved Kampensykehjem et møte for de pårØrendeved hjemmet, og de fikk forfØrste gang informasjon om denvanskelige økonomiske situasJonen.HJELPTIL SELVI.UELP.Ett hundre interesserte var møttfram på møtet, og deres første reaksjonpå vanskelighetene var om dekunne støtte og forsvare sykehjemmet,både beboere og ansatte, pånoen måte.Resultatet ble stØtteforeningen, ogalle de hundre skrev seg umiddelbartinn som medlemmer.De har gått aktivt ut med løpesedler,og ber om pengestØtte. EsterBerntsen understreker at dette erhjelp til selvhjelp for alle på Kampen.. sierhun.LOTIERI OG BINGO.Foreningen trenger en startkapital,bl.a. for eventuelt å søke profesjonelljuridisk hjelp i sitt arbeid.Kampen menighet ga dem et fintførste tilskudd på kr. 2000,-. Mende sitter ikke bare rolig og venter påat pengene skal trille inn.De har gått rundt til alle forretningenepå KampenÆbyen, ogEster Berntsen kan fortelle oss atde fikk inn gaver for kr. 12.800,- ogde har nå satt i gang med lotteri.Ellers skaffer de penger ved åarrangere bingo.Arbeidsoppgaver ved sykehjemmeter de heller ikke redde for å tapå seg. Vinduspussingen til jul sparerde sykehjemmet for utgifter til,stØtteforeningen trår til med pusseskinnetselv.BLI MEDLEM!Kampen sykehjems stØtteforeningoppfordrer.oss alle til å bli medlemmer,og gi en gave på postgiro0823.0678805. Ellers ønsker de spesieltkontakt med de unge i bydelen,ikke minst med hjelp til praktiskeoppgaver i arbeider sitt.En utfordring til ellerTøyenklubben?fINSTITUTTNORMANNSGT. I3VELKOMMENTLF: 67 l5 2010


Velkommen til koselige lokaler i GamlebyenaVi kan by påutsØkte retter fra vårkreolske meny tilfornuftige priser.Stedet for enkopp kaffe, elleren bedre middag.Hva med en helaftenforan peisen?OSLOGATEN 1.8 BTIf.: 68 80 73Åpent mandag til lørdagL5.00 -24.00 (søndag stengt)


REGNEMASKINERBORDMODELLER5. stk. CITIZEN2 stk. CASIOL stk. CITIZENFør 1_8L0,-Før 1170,-Før L086,-NÅ togo,-NÅ z5o,-NA 700,-* flere gode tilbudpå enkeltstående modeller........Kom inn og ta en titt!{CTOYE]I BOK& PAPIBHUSROLF THORSTENSENTøYEN SENTRETH.sogt. 28, 0653 Orlo 6. Tlt, (02) 68 /36 4lA/S dftq"BokRilir[l'HusInnbruddet iBydelshusetaI sommer'r,t tit a,:,rrt,irt g,iil*I forrige numrner av Kampenpostenrapporterte vi om innbrudd oghærverk med enorme og kostbareødeleggelser. Alt kontorutstyr bleknust, antakelig med balltre. Politiethar etterforsket saken, men hardessverre ikke kommet til noenklar konklusjon ennå. De etterforskervisstnok fremdeles. Vi hargrunn til å tro at de som har gjortdet er kjente i lokalmiljØet, og måda belage oss på å leve videre meduvissheteu om hvem det er, mensamtidig kanskje omgås dem.Ingen lett situasjon for noen av partene.Vi får håpe at de som har gjortdet i hvert fall har nok til å holde seg unna Bydelshuseti freurtiden. et Bydelshus detydeligvis sØ gjerne Ødelegger.- ll{Y06Elj0OAI4MElrSIJøF**r-frRO$IHzu00UNOI!t t


Mini Lars i bydelshuseta;Kampenposten fikk se på NRK's at Kampenbydelshus ikke bare har Kafe Lars å by på, men også


Leserbrev:lfoen liker å ha detpent omkring seg.Som nyinnflyuet på Kampen var detkoselig å oppdage at det fantes en"Kampenposten"som både varartig og informativ. Godt at folkbryr seg om nærmiljqet!Pinlig orden hos PAS!Dere har sikkert ikke problemermed å fylle bladet, men la meg likevelnevne en liten sak - hvis dereikke allerede har skrevet noe omdet. Tvers over gaten for meg liggerdet en liten næringsbygning - PAS.Jeg kjenner forelqpig ikke særligmie til hva de driver med, men dekunne fortjene hederlig omtale for atdet er blitt så pent der! Bygningen ernydelig istandsattlvedlikeholdt, enav de ansatte (eller eieren?) driverstadig og ordner småting utvendig,har satt opp en tØnne med blomster,holder pinlig orden på gårdsplass ogfortay osv. Riktig slik at en nabo glederseg over det - og får et puff for åprpve å holde orden selv. Kanskjeandre næringsdrivende i områdetogså kunne inspireres til å lage detIitt penere omkring seg hvis dissesom gjpr det fikk litt ros?Uansett - takk for bladet!Vennlig hilsenSigrid Norstein, Normannsgt. 24.Vil du ha din nærbutikk? BRUK DEN!GALGEBERG.TIJØRNETEn allsidig nærbutikkGBLOMSTER FRUKTPLANTER NØTTERKRANSER KONFEKTDEKORTOBAKKALII JULEBLOMSTER OG FINE GAVERÅpent fra kl. 7.00Normannsst. 1 -Tlf.: 19 85 80Kjempegodt utvalg i planter og blomsten14


Yrende Kaf6liv i Gamle OsloATbkst: Amund EriksenMørketid er kafetid. Kampenpostenhar holdt vareopptellingpå kafeeri nærmiljøet,og oppdaget at det i tillegg tilde gode, gamle er kommet tilet par nye. Vi oppfordrer folktil å gå på oppdagelsestur tilkafeene våre, og oppleve særpregetog sjarmen ved denenkelte.VÅLERENGAvERTsHUsDet er kommet en ny kafe på!ålerenga,som kaller seg VALE-RENGAVERTSHUS. Den liggerpå hjørnet av Strømsveien og Hedmarksgata.Ryktene sier at det er etkoselig sted, der til og med allsangaksepteres rundt bordene. Dettehører uhyre dristig ut! Ryktet siervidere at det er billig og bra der,både av vått og tØrt. Historiske bilderfraVålerenga henger på veggene,og stilen forøvrig er en slagskrysning mellom engelsk pub ognorsk tradisjon langs ..Den StoreLandevei>.KAFE ENOKAFE ENO holder stadig stillingenpå Strømsveien. Et trygtalternativ så og si døgnet rundt,med åpning fra klokka sju om morgenen.Vi håper at den noe dempedetrafikken i StrØmsveien girbegge kafeene et stadig bedregrunnlag for driften sin.TONES KROEt splitter nytt sted nederst i Normannsgata5 (mot Galgeberg), vilogså åpne grytidlig om morgenen.Stedet skal visst hete TONESKRO, til tross for at Normannsgata5 jo er huset til både Einar Rose ogTorbjørn Egner. Hvordan haddedet vært med eller


Har traffkkforholdene påKampen ingen interesse?Av Audun EdwardsenTidlig i oktober ble detarrangert et møte i KampenVel om trafikkforholdene påKampen. Til møtet kom enhåndfrrll interesserte.Et eget trafikkutvalg hadde nedlagtet omfattende arbeid medbeskrive trafikkforholdene på^Kampen og foreslå trafikkmessigeløsninger. Bl.a. hadde de henvendtseg til myndighetene for å påvisetrafikkfarer i flere stØrre kryss derbarn ferdes til og fra bydelen.TRYGG SKOLEVEIViktigst av alt det utvalget la fram,var en omfattende plan for trafikk-Iøsningene innen på Kampenområdet.Her hadde utvalget foreslåtten oppdeling av området iulike soner med trygge skoleveiermellom sonene. Løsningene skaperbetydelig tryggere ferdsel i bydelen,men innebærer store begrensningernår det gjelder å bruke bilmellom ulike deler av Kampen.Mitt spørsmål er om folk synesdette er uinteressant? Hvorfor komså få beboere for å diskutere trafikkforholdene?Må trafikkutvalgetfreme sine synspunkter for myndigheteneuten at noen føler behovfor å diskutere saken?TRAFIKKDISKUSJONENTiafikkmØtet konkluderte med atflere av beboerne på Kampen børfå en ny anledning til å diskutereplanen. Den vil bli trykket og distribuertså snart som mulig. Da får vihåpe at noen fler vil la seg lokkemed i trafikkdiskusjonen.øKTTRAFIKKDet bygges stadig nye boliger iKampen-området. Bydelen flommerover av parkerte bileq og deninterne trafikken Øker. Skal vi søkeå finne løsninger sammen, ellerskal vi overlate hele ansvaret til enhåndfull ildsjeler som har vært villigetil hgjøre en innsats? Kan du daklage etterpå dersom du ikke likteforslagene?Følg med i trafikkdebatten. Detgjelder ditt eget nærmiljø!rer Hnl*hd .ÅUT,lilbstsrheimRORLEæERSEDRIFTa.s,åi,årKAMPEN OG OMEGNS BEBOEREBENYTTSJANSEN!VED UTKLIPP AVANNONSE+2OYo RABATTALT I RøRLEGGERARBEIDUTSTYR OG DELERTilbudet gjelder ut desember.HAGEGAIAs4 0653 OSLO 6

More magazines by this user
Similar magazines