Årsrapport - Netfonds

otc.nfmf.no

Årsrapport - Netfonds

1Årsrapport2007


2INNHOLDKonsernoversiktHistorikk 3Organisasjonskart 4Client Computing Europe ASA 5Nøkkeltall 6Administrerende direktørs rapport 7Styrets årsberetning 9Resultatregnskap 12Balanse 13Kontantstrømoppstilling 15Noter 18Presentasjon av datterselskapeneClient Computing Utility AS 38GLI mbH 39Client Computing Sverige AB 40Euronova AS 41Revisjonsberetning 42Adresser 43


HISTORIKK32003 Client Computing Energy AS (CC Energy) etableres gjennom utskillelse av virksomhetsområdetEnergy i Client Computing ASA.CC Energy kjøper 100 % av Client Computing Sverige AB, fra morselskapet Client Computing ASA.2004 CC Energy gjør en emisjon i Euronova AS, og får en eierandel på 44 %.2005 CC Energy øker eierandel i Euronova AS til 79,63 %.2006 CC Energy øker eierandel i Euronova AS til 100 %.CC Energy endrer navn til Client Computing Europe ASA (CC Europe), og etablererClient Computing Utility AS (CC Utility). All virksomhet i CC Europe blir overført til det nye datterselskapet.CC Europe kjøper det tyske selskapet GLI (Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme mbH).2007 Euronova flytter kontoradresse til Sandefjord.2008 CC Europe og CC Utility flytter til Skolmar 32c i Sandefjord.CC Europe kjøper 30 % eierandel i Concept Factory AS.


4ORGANISASJONSKARTCLIENT COMPUTING EUROPE ASAClient Computing Europe ASAClient Computing Utility ASGLI mbhClient Computing Sverige ABEuroNova ASConcept Factory AS100%100%100%100%30%* Client Computing Europe ASA har også et hel eietdatterselskap i Danmark - Client Computing A/S, men deter ingen aktivitet i dette selskapet.


CLIENT COMPUTING EUROPE ASA5Selskapets virksomhet har tradisjonelt vært knyttet tilhåndtering av elektronisk meldingsutveksling i det nordiskekraftmarkedet. Client Computing Europe ASA (CC Europe)er i dag markedsleder innen elektronisk meldingsutvekslinginnen kraftbransjen i Skandinavia. Selskapets løsningerbenyttes av om lag 430 energiselskaper i Europa.CC Europe konsernet skal utvikles til en ledende europeiskaktør innenfor løsninger og tjenester for elektroniskmeldingsutveksling og eFaktura, med hovedvekt påløsninger for aktører i kraft- og gassmarkedene. Konserneter for tiden etablert med egne operative datterselskapermed ansvar for salg og leveranse av konsernets løsninger iNorge, Sverige og Tyskland. I 2008 vil konsernetskompetanse innen utvikling av eFaktura løsninger, samles iet eget norsk selskap.Morselskapet har i hovedsak økonomiske og administrativekonsernfunksjoner samt et ansvar for konsernstrategiog løpende arbeid med utnyttelse av konsernets samledekompetanse på tvers av de nasjonale datterselskapene.Morselskapet har 1 ansatt og baserer seg i tillegg i noengrad på innleide ressurser. Konsernfunksjonene skal væretil økonomisk nytte for datterselskapene og kostnadenesøkes således dekket inn gjennom belastning avdatterselskapenes regnskaper.


11innen andre bransjeområder, da særlig i telesektoren, somCC Europe kan ha nytte av. Synergipotensialet mellomGLI og de andre selskapene i gruppen burde således væremeget gode.Organisering og miljøÅrsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsattdrift. Selskapets og konsernets finansielle situasjon er pr.dato tilfredsstillende. Selskapet vil i 2008 søke å etablereen mer langsiktig finansiering av konsernet. Dette vilsannsynligvis innebære utvidelse av egenkapital kombinertmed endringer i selskapets låneforhold med DnBNOR ogEtrinell. Utover disse forhold vurderer styret markedsrisiko,kredittrisiko og likviditetsrisiko som begrenset, dog erselskapet gjennom virksomheten i utenlandske datterselskapereksponert mot valutasvingninger i SEK og EUR.Totalt var det i gjennomsnitt 45 ansatte i konsernet (inkl.GLI), av disse var 10 kvinner. Det er 2 kvinner og 2 mennrepresentert i selskapets styre, Client Computing EuropeASA. Sykefraværet i 2007 har vært 1,6 %. Selskapetsvirksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Etter styretsoppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse medtilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driftenog om stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt andreforhold etter regnskapsårets utgang som er av betydningfor bedømmelse av selskapet eller konsernet.Resultatdisponering for morselskapetClient Computing Europe ASA hadde et årsresultat for2007 på 1, 683 MNOK og vil foreslå at det ikke utbetalesutbytte for 2007. Det foreslås at årets overskudd blir overførttil annen egenkapital.I konsernet foregår det et betydelig forsknings- ogutviklingsarbeid. Hovedprinsippet er at kostnader knyttettil utvikling utgiftsføres løpende. For 2007 har konsernetaktivert NOK 0,83 mill. i utviklingsarbeid knyttet opp tilproduktet ECxgate, som er neste generasjon av selskapetssystem for håndtering av meldingsutveksling.UtsikterBakgrunnen for kjøpet av GLI var CC Europe sine vekstambisjoneri det tysktalende markedet, spesielt innenforenergibransjen. Gjennom det første driftsåret har CCEurope’s ledelse lagt ned mye tid og ressurser for å oppnågod synergieffekt mellom GLI og gruppens øvrige selskaper.Blant annet er programvare fra GLI integrert i ECxgateslik at kostbar tredjeparts moduler kan erstattes av egenprogramvare. Organisasjonsmessig er det etablert et godtsamarbeid mellom selskapene. CC Europe forventer vekst iomsetning og resultater i 2008.Sandefjord, 25. april 2008J.Arthur Olafsen Tove Pettersen Johan E. NygaardStyrets leder styremedlem Adm.direktørChristian SyverstadstyremedlemMarit Døvingstyremedlem


12 RESULTATREGNSKAPMorselskapKonsern31.12.200731.12.2006Note31.12.200731.12.20062 698 8264 982 833Salgsinntekt45 309 98815 221 103149 1863 025 052Annen driftsinntekt367 1883 825 0522 848 0128 007 885Sum driftsinntekt1745 677 17619 046 155640 4341 122 839Varekostnad4 826 4481 589 9982 671 7313 548 936Lønnskostnad224 207 25510 404 997361 90048 452Avskrivning41 100 224553 1452 265 9032 773 824Annen driftskostnad211 036 3825 223 4635 939 9687 494 051Sum driftskostnad41 170 30917 771 603Driftsresultat før amortisering (EBITA)4 506 8671 274 551Amortisering av immaterielle verdier34 597 118804 087-3 091 956513 834Driftsresultat-90 251470 4645 144 8060Inntekt på investering i datterselskap00289 29171 159Annen finansinntekt382 09581 686712 15945 442Annen finanskostnad967 362114 6091 629 982539 551Resultat før skattekostnad-675 518437 541-53 025161 913Skattekostnad93 248 297391 9611 683 007377 638Årsresultat-3 923 81645 580Overføringer1 683 007377 638Overført til annen egenkapital3 923 81645 5801 683 007377 638Sum overføringer3 923 81645 5801,640,37Resultat pr. aksje-3,830,04


BALANSE13MorselskapKonsern31.12.200731.12.2006EIENDELERNote31.12.200731.12.2006AnleggsmidlerImmaterielle eiendeler00Goodwill317 186 85820 184 9331 120 0001 400 000Forskning og utvikling32 052 2001 332 82222Konsesjoner, patenter o.l3570 835917 6101 120 0021 400 002Sum immaterielle eiendeler19 809 89322 435 365Varige driftsmidler118 651200 551Driftsløsøre og inventar4809 891565 820118 651200 551Sum varige driftsmidler809 891565 820Finansielle anleggsmidler25 473 79026 568 246Investeringer i datterselskap130050 00050 000Investering i aksjer1350 00050 000182 687167 795Andre fordringer5202 687187 79425 706 47726 786 041Sum finansielle anleggsmidler252 687237 79426 945 13028 386 594Sum anleggsmidler20 872 47223 238 979Omløpsmidler00Varer34 90635 595Fordringer240 77170 374Kundefordringer146 707 1923 748 0525 343 578104 094Andre fordringer151 293 5521 962 48700Skattefordring176 531758 6265 584 349174 468Sum fordringer8 177 2756 469 165237 555288 561Bankinnskudd, kontanter o.l.113 142 1646 197 6965 821 904463 029Sum omløpsmidler11 354 34512 702 45632 767 03328 849 622Sum eiendeler32 226 81735 941 436


14MorselskapKonsern31.12.200731.12.2006EGENKAPITAL OG GJELDNote31.12.200731.12.2006EGENKAPITALInnskutt egenkapital1 025 0001 000 000Aksjekapital (1025 000 aksjer à 1,00kr)6,71 025 0001 000 000725 970970Overkursfond725 9709701 750 9701 000 970Sum innskutt egenkapital1 750 9701 000 970Opptjent egenkapital2 648 718965 711Annen egenkapital7-3 406 532591 69700Minoritetsinteresser002 648 718965 711Sum opptjent egenkapital-3 406 532591 6974 399 6881 966 681Sum egenkapital1-1 655 5621 592 667GJELDAvsetninger for forpliktelser53 025Utsatt skatt938 26459 213053 025Sum avsetninger for forpliktelser38 26459 213Annen langsiktig gjeld6 000 0005 980 000Gjeld til kredittinstitusjoner86 000 0005 980 00010 670 13513 007 902Øvrig langsiktig gjeld810 670 13513 487 90216 670 13518 987 902Sum annen langsiktig gjeld16 670 13519 467 902Kortsiktig gjeld1 144 585375 700Leverandørgjeld3 359 414946 7540108 888Betalbar skatt91 249 623358 632214 264138 247Skyldig offentlige avgifter1 392 4211 891 64210 338 3627 219 179Annen kortsiktig gjeld1011 172 52211 624 62511 697 2117 842 014Sum kortsiktig gjeld17 173 98014 821 65328 367 34526 882 941Sum gjeld33 882 37934 348 76832 767 03328 849 622Sum egenkapital og gjeld32 226 81735 941 436Oslo, 25. april 2008John Arthur Olafsen Johan Enger Nygaard Tove Elisabeth PettersenStyrets leder Adm direktør StyremedlemChristian SyverstadStyremedlemMarit Elisabeth DøvingStyremedlem


NOTER KONSERN17CLIENT COMPUTING EUROPE ASA


21Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser,lån til ansatte m.m.ASALønnskostnadLønnStyrehonorarArbeidsgiveravgiftPensjonskostnaderAndre ytelserAktivert FOUSum20072 081 52321 000229 50070 988268 72002 671 73120062 769 4456 000639 531216 716517 244-600 0003 548 936Gjennomsnittlig antall ansatteYtelser til ledende personerLønnArbeidsgiveravgiftAnnen godtgjørelsePensjonsforsikringSelskapet er pliktig til å innbetale obligatorisk tjenestepensjon og dette er i orden.1Daglig leder1 559 743219 92326 61410Styre21 0002 9614 440RevisorGodtgjørelse til revisor og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:Lovpålagt revisjonAndre attestasjonstjenesterSkatterådgivningAndre tjenester6 8000044 500Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.


23KONSERNLønnskostnad20072006Lønn19 754 6158 129 495Styrehonorar63 0006 000Arbeidsgiveravgift2 458 9031 553 930Pensjonskostnader325 736348 900Andre ytelser1 605 001966 672Aktivert FOU0-600 000Sum24 207 25510 404 997Gjennomsnittlig antall ansatte4520Ytelser til ledende personerLønnAndre ytelserPensjonskostnaderClient Computing Europe ASAJohan Enger Nygaard1 580 74331 05470 988Client Computing Utility ASEivind Wingsternæs929 33344 641Client Computing Sverige ABMagnus Ernolf493 500Euronova ASWenche Øksnes*341 68014 697GLI mbHHeiko Mehnen796 100Styret63 000* Gjelder for perioden 01.01.07-31.07.07RevisorGodtgjørelse til revisor og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:Lovpålagt revisjonAndre attestasjonstjenesterSkatterådgivningAndre tjenester290 9930052 500Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.


24Note 3 Immaterielle eiendelerASAAnskaffelseskost 01.01.07TilgangAvgangAnskaffelseskost 31.12.07Akk.avskrivninger,nedskr./rev.nedskr. 31.12.07Bokført verdi pr. 31.12.07FoU1 400 00001 400 000280 0001 120 000Konsesjon,patent mv.20202GoodwillKjøp000SUM1 400 002001 400 002280 0001 120 002Årets avskrivningerØkonomisk levetidAvskrivningsplan5 årLineær15 åringen5 årLineærForsknings- og utviklingskostnader gjelder utvikling av automatiserte rutiner for utveksling av kommunikasjonsmeldinger.KONSERNKonsesjon,GoodwillFoUpatent mv.KjøpSUMAnskaffelseskost 01.01.071 910 3692 238 14621 392 96425 541 479Tilgang830 00001 599 0432 429 043Avgang0000Tilgang i forbindelse med oppkjøp0000Anskaffelseskost 31.12.072 740 3692 238 14622 992 00727 970 522Akkumulerte avskrivninger 31.12.07688 1691 667 3115 805 1498 160 629Netto akk./rev. nedskrivn. 31.12.070000Akk.avskrivninger,nedskr./rev.nedskr. 31.12.07688 1691 667 3115 805 1498 160 629Bokført verdi pr. 31.12.072 052 200570 83517 186 85819 809 893Årets avskrivninger382 000346 1914 597 1185 325 309Økonomisk levetid5 år15 år5 årAvskrivningsplanLineærLineærLineærGoodwill er relatert til følgende oppkjøp:Euronova AS i 2005 og 2006 med totalt NOK 4 727 922,- hvorav NOK 1 698 366,- relaterer seg til oppkjøp av resterende 20,37 %GLI mbH i 2006 med NOK 16 665 042,- Selskapet har en forpliktelse til å utbetale EUR 150 000,- til selgerne om avtaltebetingelser blir innfridd. Dette er tatt med som økning av verdi av aksjer i GLI og dermed økning av goodwill.


25Note 4 Varige driftsmidlerASAProgramvareDriftsløsøre, inventar olSUMAnskaffelseskost 01.01.072 607 39833 9962 641 394Tilgang kjøpte driftsmidler000Avgang000Anskaffelseskost 31.12.072 607 39833 9962 641 394Akkumulerte avskrivninger 31.12.072 498 61524 1282 522 743Bokført verdi pr. 31.12.07108 7839 868118 651Årets avskrivninger76 6005 30081 900Økonomisk levetid52AvskrivningsplanLineærLineærKONSERNProgramvareDriftsløsøre, inventar olSUMAnskaffelseskost 01.01.072 607 398712 6993 320 097Tilgang kjøpte driftsmidler0618 370618 370Avgang000Tilgang i forbindelse med oppkjøp000Anskaffelseskost 31.12.072 607 3981 331 0693 938 467Akkumulerte avskrivninger 31.12.072 498 615629 9643 128 579Bokført verdi pr. 31.12.07108 783701 106809 889Årets avskrivninger76 600295 433372 033Økonomisk levetid3 år5 årAvskrivningsplanLineærLineær


26Note 5 Langsiktige fordringerASAFinansielle anleggsmidlerDepositum husleieSumBalanseført verdi182 687182 687Selskapet har ikke fordringer som forfaller senere enn ett år fra balansedagen.KONSERNFinansielle anleggsmidlerDepositum HusleieDepositum HusleieSumBalanseført verdi182 68720 000202 687


27Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjonAksjekapitalen i Client Computing Europe ASA pr. 31.12 består av en aksjeklasse:Antall Pålydende Bokført verdiOrdinære aksjer1 025 000 1 1 025 000De 20 største aksjonærene i Client Computing Europe ASA pr. 31.12.07 var:NavnEtrinell ASPantheon ASViscaria ASJaho ASChristian Syverstad ASFougner Invest ASGat Invest ASU-Turn Ventures ASValdermoKilden Eiendom ASRams ASKilden ASTonal ASJuliussen, Reidulf GerhardJacobsen, Per KristianPlavnik, Kent SalomonOlafsen, John ArthurInventus ASLarsen, HaraldRam-Bulk ASAndreTotalt antall aksjerPoststed0124 Oslo2051 Jessheim1182 Oslo3237 Sandefjord1367 Snarøya0766 Oslo5018 Bergen1450 Nesoddtangen9006 Tromsø0124 Oslo3213 Sandefjord0124 Oslo0766 Oslo9006 Tromsø1404 Siggerud0266 Oslo3237 Sandefjord0250 Oslo2040 Kløfta0124 OsloBeholdning489 762106 36673 05662 11034 99329 29025 09013 44312 35212 28710 90010 8339 6277 6236 1755 8975 4164 8614 6214 33395 9651 025 000Eierandel47,78 %10,38 %7,13 %6,06 %3,41 %2,86 %2,45 %1,31 %1,21 %1,20 %1,06 %1,06 %0,94 %0,74 %0,60 %0,58 %0,53 %0,47 %0,45 %0,42 %9,36 %100,00 %Stemmeandel47,78 %10,38 %7,13 %6,06 %3,41 %2,86 %2,45 %1,31 %1,21 %1,20 %1,06 %1,06 %0,94 %0,74 %0,60 %0,58 %0,53 %0,47 %0,45 %0,42 %9,36 %100,00 %Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:NavnVervTotalt antall aksjerTotalt antall opsjonerJohn Arthur OlafsenStyrets leder5 4160Johan Enger NygaardAdm. dir.013000Johan Enger Nygaard eier 100 % av Pantheon AS. Han eier dermed indirekte 106 366 aksjer i Client Computing Europe ASA.Christian Syverstad eier 100 % av Christian Syverstad AS. Han eier dermed indirekte 34 993 aksjer i Client Computing Europe ASA.John Arthur Olafsen eier 100 % av Jaho AS. Han eier dermed indirekte 62 110 aksjer og direkte 5 416 aksjer iClient Computing Europe ASA.


28Note 7 EgenkapitalASAEgenkapital 1.1.NyemisjonMottatt konsernbidragÅrets resultatEgenkapital 31.12.Aksjekapital1 000 00025 00001 025 000Overkursfond970725 0000725 970Annen egenkapital965 711001 683 0072 648 718Annen innskutt egenkapital00000Sum1 966 681750 00001 683 0074 399 688KONSERNEgenkapital 1.1.NyemisjonÅrets resultatOmregningsforskjellerEgenkapital 31.12.Aksjekapital1 000 00025 000001 025 000Overkursfond970725 00000725 970Annen egenkapital591 6970-3 923 816-74 413-3 406 532Sum1 592 667750 000-3 923 816-74 413-1 655 562


29Note 8 Langsiktig gjeldASALangsiktig gjeld på NOK 6 000 000,- i DnBNOR er inngått med sikkerhet i en fremtidig kapitalutvidelse i selskapet.Øvrig langsiktig gjeld består av:Gjeld til Heiko Mehnen (vedr. aksjer GLI)Omvurdering valuta vedr. gjeld til Heiko MehnenGjeld til Etrinell ASSum annen langsiktig gjeldGjeld som er sikret med bankgaranti:Gjeld til Heiko Mehnen er sikret på følgende måte:Pant i fordringene i Client Computing Utility AS8 000 000Kausjon fra Client Computing Utility AS8 000 000Kausjon fra Etrinell AS17 500 000Sum sikkerhet stillet overfor DnBNOR33 500 000Balanseførte verdier av eiendeler knyttet til bankgaranti:Aksjer i GLI19 246 027Selskapet har ikke gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år frem i tid.20076 615 766-127 3004 181 66910 670 135200611 007 90002 000 00213 007 902KONSERNLangsiktig gjeld på NOK 6 000 000,- i DnBNOR er inngått med sikkerhet i en fremtidig kapitalutvidelse i selskapet.Øvrig langsiktig gjeld består av:Gjeld til Ringnett ASGjeld til Heiko Mehnen (vedr. aksjer GLI)Omvurdering valutaGjeld til Etrinell ASSum annen langsiktig gjeld200706 615 766-127 3004 181 66910 670 1352006480 00011 007 90002 000 00213 487 902Gjeld som er sikret med bankgaranti:Gjeld til Heiko Mehnen er sikret på følgende måte:Pant i fordringene i Client Computing Utility ASKausjon fra Client Computing Utility ASKausjon fra Etrinell ASSum sikkerhet stillet overfor DnBNORBalanseførte verdier av eiendeler knyttet til bankgaranti:Aksjer i GLI8 000 0008 000 00017 500 00033 500 00019 246 028Rest av lån fra tidligere aksjonær Ringnett AS, NOK 216 000,- er ettergitt ved gjeldssanering. Inkludert renter erNOK 237 000,- bokført mot udekket tap. Selskapet har ikke gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år frem i tid.


30Note 9 Skatt2007Årets skattekostnad på ordinært resultat fremkommer slik:Grunnlag for betalbar skattResultat før skattekostnad1 629 982Permanente forskjeller-5 125 405Andre permanente forskjeller0Grunnlag for årets skattekostnad-3 495 423Endring i midlertidige forskjeller210 520Endring ikke utlignbare midlertidige forskjeller0Sum-3 284 903Bruk av fremførbart underskudd0Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet-3 284 903+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag900 000Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) -2 384 903Resultatført skatt på ordinært resultat28 % av grunnlag for betalbar skattEndring i utsatt skattEndring i utsatt skatt ikke utlignbare forskjellerFor lite/for mye avsatt i fjorSum skattekostnad på ordinært resultatBetalbar skatt i balansenBetalbar skattSkattevirkning av konsernbidragBetalbar skatt i balanse GLIBetalbar skatt i balansen0-53 02500-53 025-919 773252 0000-667 773ASA2006539 55139 3770578 928-190 0410388 8870388 8870388 887108 88853 02500161 913108 88800108 8882007-675 518-5 058 072-4 597 118-10 330 70859 420-196 082-10 467 370-536 474-11 003 844-3 800 000-14 803 84403 269 246-20 948003 248 297001 714 525-1 064 000599 0991 249 624KONSERN2006437 54159 4371 802 8862 299 864-176 303-35 1682 088 39302 088 393-900 0001 188 3930332 75059 21101391 96100584 750-252 00025 882358 632Resultat før skattSkatt basert på ordinær 28% skattEffekt av permanente forskjellerEffekt av omregningsforskjeller/elimineringEffekt av endring i midlertidige forskjellerEffekt av endring i ikke utlignbare midlertidige forskjellerEffekt av tidligere underskudd til fremføringEffekt av mottatt konsernbidragEffekt av endring i utsatt skattEffekt av negativ skattepl. inntektKostn.ført skatt på utenlandsk selskap28% skatt på utenlandskforetakSum skattekostnad1 629 982456 395-1 435 113058 94600252 000-53 025667 77300-53 025539 551151 07411 0260-53 21100053 025000161 913-675 518-189 145-1 416 260-1 287 19316 638-54 903-150 213-1 064 000-20 948526 4131 554 721-1 163 406-3 248 297437 541122 51116 642504 808-49 365-9 8470-252 00059 211000391 961


31ASASkatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler,spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:Varige driftsmidlerFordringerSum2006189 3740189 3742007118 653-12 500106 153Endring70 72112 50083 221Akkumulert fremførbart underskudd0-3 314 3233 314 323Grunnlag for beregning av utsatt skatt189 374-3 208 1703 397 544Utsatt skatt (28 %)53 025-898 288951 312Utsatt skattefordel medtas ikke i balansen i hht. regnskapsloven.Note 10 Kortsiktig gjeldASAAnnen kortsiktig gjeld består blant annet av:20072006Gjeld til Etrinell AS5 099 9435 099 943Gjeld til Client Computing Utility AS3 847 189224 925Bokført verdi pr. 31.128 947 1325 324 868KONSERNInkludert i kortsiktig gjeld er kassekreditt:Limit kassekredittTrukketUbenyttet kassekreditt20071 000 000646 997353 0032006500 000482 08317 917I annen kortsiktig gjeld er det inkludert gjeld til Etrinell AS med NOK 5 099 943,-.


32Note 11 BankinnskuddASABankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med NOK 156 756,-. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2007er NOK 156.550,-.KONSERNBankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med NOK 503 060,-, som gjelder de norske selskapenei konsernet, Client Computing Europe ASA, Client Computing Utility AS og Euronova AS.Note 12 Garantier og forpliktelserASAVedr. aksjekjøp i GLI mbhSelskapet har en forpliktelse til å utbetale EUR 150 000,-, tilsvarende NOK 1 194 375,- (kurs 7,9625), til selgerne avaksjer i GLI om avtalte betingelser blir innfridd.LeieavtalerSelskapet har ingen betydelige avtaler som er langvarige, nårværende leieavtale vil bli avsluttet i første del av 2008 daselskapet har behov for større lokaler, denne leien er på underkant av NOK 25 000,-pr mnd. Det er inngått avtale for nyelokaler med innflytting våren 2008, avtalen er på 5 år med rett til fornyelse, månedsleie er i underkant av NOK 40 000,-.KONSERNPantobligasjon med pant i fordringene i Client Computing Utility ASKausjon fra Client Computing Utility ASKausjon fra Etrinell ASSum garantier overfor DnBNOR Bank ASA8 000 0008 000 00017 500 00033 500 000Selskapet har en forpliktelse til å utbetale EUR 150 000,-, tilsvarende NOK 1 194 375,- (kurs 7,9625), til selgerne avaksjer i GLI om avtalte betingelser blir innfridd.


33Note 13 Aksjer og andeler i andre foretak m.vASAFirmaForretningskontorEierandelAnskaffelseskostBalanseførtverdiClient Computing Utility ASEuronova ASClient Computing Sverige ABClient Computing ASGLI Gmbh *Miklagard Golf ASVerdi i selskapsregnskapetSandefjordSandefjordStockholm, SverigeKøbenhavn, DanmarkMunchen, Tyskland100 %100 %100 %100 %100 %0,0016 %110 0006 117 7601119 246 02850 00025 523 790110 0006 117 7601119 246 02850 00025 523 790* Anskaffelseskost på aksjene nedskrives med utbytte for 2006 som er mottatt i 2007 med NOK 2 489 911,-.KONSERNEierandelAnskaffelseskostBalanseførtverdiMiklagard Golf AS Miklagard Golf AS0,0016 %50 00050 000Sum markedsbaserte aksjer50 00050 000


34Note 14 KundefordringerASAVurdering av kundefordringerVurdert til pålydendeAvsatt til dekning av usikre fordringerBokført verdi pr. 31.12.2007253 271-12 500240 771200670 374070 374Herav ikke forfaltForfall mellom 0 - 30 dagerForfall senere enn ett år fra balansedag189 90250 8690000Av kundefordringene pr. 31.12.2006 utgjør NOK 0,- og pr. 31.12.2007 NOK 205 566,- fordringer på selskap i konsernet.KONSERNVurdering av kundefordringerVurdert til pålydendeAvsatt til dekning av usikre fordringerBokført verdi pr. 31.12.20076 739 69232 5006 707 19220063 748 05203 748 052Forfall senere enn ett år fra balansedag00I konsernregnskapet er fordringer på selskap i samme konsern eliminert. Dette utgjør NOK 2 630 862,- pr. 31.12.2007.Note 15 Fordringer på selskap i samme konsernASAClient Computing Europe ASA har følgende fordringer på selskap i samme konsern:Client Computing DanmarkEuronova ASClient Computing Utility AS (konsernbidrag 2007)GLI mbHClient Computing DeutschlandBokført verdi pr. 31.12.200750 255850 000900 000507 00002 307 255200624 64200089425 536


35Note 16 Finansiell risikoMarkedsrisikoKonsernet er i liten grad eksponert for endringer i valutakurser, da en liten andel av omsetningen faktureres i fremmedvaluta. Dessuten er kostnader og inntekter i stor grad knyttet til samme valuta. Dette gjelder virksomhetene i både Norge,Sverige og Tyskland.Konsernet er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået, da noe av konsernets gjeld har flytende rente.Betydelige endringer i rentenivået vil kunne påvirke investeringsmulighetene og lønnsomheten på sikt innenfor konsernetsvirksomhetsområder.KredittrisikoRisiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses for lav, da det historisk sett har værtlite tap på fordringer. Omsetningen i konsernet er spredt på et stort antall kunder i bransjer der betalingsevnen vurderessom god.LikviditetsrisikoLikviditeten i konsernet vurderes som tilfredsstillende, men det arbeides kontinuerlig med å fremskaffe en mer langsiktigfinansiering av oppkjøpet av GLI mbH i Tyskland. Det jobbes med både økt egenkapital og konvertering av lån, samt eksternfinansiering.


36Note 17 Segmentering av inntektSalgsinntekterFordeling på virksomhetsområderLisensKonsulentService og vedlikeholdAutomatiserte tjenesterAndre inntekterSum2007 TNOK14 4807 53712 33310 96136745 6772007 %31,7 %16,5 %27,0 %24,0 %0,8 %100,0 %2006 TNOK*8 2355 29613 4587 3892 32636 7042006 %22,4 %14,4 %36,7 %20,1 %6,3 %100,0 %Geografisk fordelingNorge2007 TNOK24 7782007 %54,2 %2006 TNOK*17 2012006 %46,9 %EuropaSum20 90045 67745,8 %0,0 %19 50336 70453,1 %100,0 %* GLI tall tatt med for 2006 for likt sammenligningsgrunnlag.Omsetning fordelt pr. segment 2007 Omsetning fordelt geografisk 2007Service ogvedlikehold 27 %Norge 54 %Konsulent 16 %Automatisertetjenester 24 %Lisens 32 %Europa 46 %Andre inntekter1 %


PRESENTASJON37AV DATTERSELSKAPENE TILCLIENT COMPUTING EUROPE ASA


38 CLIENT COMPUTING UTILITY ASClient Computing Utility AS gjennomførte sitt første heledriftsår i 2007. Selskapet er fortsatt lokalisert iSandefjord, men har har flyttet inn i nytt bygg på Skolmar.Bemanningen i selskapet økte fra 10 til 16 personer, ogledes av Eivind Wingsternæs. Virksomheten dateres tilbaketil 1995, og har siden den tid levert løsninger og tjenesterfor elektronisk meldingsutveksling samt eFakturaløsningerfor aktører innen den skandinaviske energisektoren.ECxgate, for energimarkedet. ECxgate er utvidet til åfungere som mellomvare/EAI applikasjon for kundene.Dette har vist seg å være vellykket, og utrullingen vilfortsette i 2008.Selskapet vil fortsette sitt fokus mot energi i Europa, ogspesielt mot Tyskland i samarbeid med sitt søsterselskapGLI. Det vil også bli satset i større grad mot gassmarkedet,for å få et bedre fotfeste blant europeiske energiaktører.Året som gikk var et innholdsrikt og spennede år forselskapet. Fokus har fortsatt vært leveranse av løsningerog tjenester, men i år også til europeiske aktører, ikke barenordiske. Blant annet har selskapet tegnet en betydningsfullavtale med RWE, Europas største produksjonsselskapinnen energi. Likeså har avtalen mot Dong Energy blittutvidet, og Client Computing Utility håndterer i dag ogsåmeldingsutveksling mot gass sektoren i Europa.Omsetningstallene og resultatet for 2007, er de bestenoensinne, og det ser også lyst ut for 2008. Kundemassenhar økt noe, og selskapet håndterer nå over 300 aktørerinnen energisektoren. Disse er fordelt jevnt mellom lokaleEDI-løsninger (ECpower/ECxgate) og den sentraleFormidlingssentralen (FMS). Selskapet har i løpet av 2007fortsatt med lanseringen av neste generasjons EDI verktøy,I tillegg til å være den foretrukne leverandør av EDIløsninger i Skandinavia, har CC Utility i år også leverteFaktura løsninger via sitt søsterselskap Euronova.Løsningen har hele tiden blitt forbedret og er i dag ensofistikert eFakturaløsning til energisektoren. Det har ogsåvært satset stort mot B2B markedet, som nå ser ut til ågi bra fortjeneste for selskapet. eFaktura B2B er et megetspennende satsningsområde for CC Utility. Dette er ensatsning som vil fortsette og utvides videre i 2008.Løsningen gir fakturautsteder mulighet til å fakturerebedriftskunder på de formatene som er ønsket av kunden.2007 var med andre ord et år med stort gjennomslag innenenergisektoren i Europa. Vi ser frem til et nytt år med nyeutfordringer og mange muligheter.Foran fra venstre: Tommy Andersen, Rune Heimstad, Anette Loftum, Anders Ødegård, Eivind Wingsternæs, bak fra venstre: Vegard Berget, Roy Martin Nilsen,Håkon Bragge, Leif Erik Larsen, Terje Solem og Eirik Mjelde


GLI mbH39GLI mbH ble kjøpt og innlemmet i Client Computinggruppen 01.01.2007. GLI er et tysk EDI-selskap med ca.25 ansatte. Hovedkontoret ligger i Haar på grensen tilMunchen. Selskapet har også en liten avdeling i Wien iØsterrike.Bakgrunnen for kjøpet av GLI var Client Computingsvekstambisjoner i det tysktalende markedet, spesieltinnenfor energibransjen. Selger var Heiko Mehnen somgrunnla selskapet i 1983 og som nå etter 25 år i bransjenønsker å nyte pensjonstilværelsen. Han vil fratre vedutløpet av første halvår 2008.Markeds- og salgsarbeidet har i hovedsak vært rettetmot energimarkedet der myndighetene har krevd atleverandørene tilpasser seg kravene til konkurranse i etderegulert energimarked. GLI har gjennom året tilbudtløsninger basert på egen programvare. Framover vilprimært ECxgate som er Client Computings nyeste produkt,utviklet på bakgrunn av 15 års erfaring i det nordiskemarkedet, bli markedsført i de tysktalende landene. Detforventes at et stort antall av aktørene i energimarkedet iTyskland vil gå til innkjøp av EDI programvare i 2008. GLIer godt posisjonert for å vinne et betydelig antall av dissenye kundene.Gjennom det første driftsåret har Client Computingsledelse lagt ned mye tid sammen med GLI. Det har værtviktig å bli kjent med selskapets kunder, ansatte ogprodukter og det har vært arbeidet med å rekruttere nyemedarbeidere innen ledelse, salg og konsulent.Arbeidsmarkedet i Tyskland har vært og er stramt og dethar tatt tid å finne de riktige folkene. Ny daglig leder,Mike Wiedemann, tiltrådte 01.02.2008. Rekruttering avflere medarbeidere vil fortsette fremover.GLIs datterselskap i Wien i Østerrike ble lagt ned fra01.04.2008. De to utviklerne som var ansatt der er blittansatt direkte i morselskapet i Haar. De øvrigeadministrative ressursene har fratrådt. Effekten av dettevil være om lag EUR 120 000,- pr. år i reduserte kostnaderfor selskapet.Det er oppnådd god synergieffekt mellom GLI oggruppens øvrige selskaper. Blant annet er programvare fraGLI integrert i ECxgate slik at kostbar tredjeparts modulerkan erstattes av egen programvare. Organisasjonsmessig erdet etablert et godt samarbeid mellom selskapene.Ved oppkjøp av selskaper er det alltid risiko for å mistekunder og ansatte. Dette har Client Computings ledelsevært svært bevisst på, og det er hyggelig å konstatere atdet ikke har vært frafall av verken kunder eller ansatte.Omsetningen og resultat etter skatt for 2007 blehenholdsvis NOK 17,65 mill. (EUR 2,2 mill.) og NOK 2,55mill. (EUR 0,32 mill.). For 2006 ble tilsvarende tall NOK14,53 mill. (EUR 1,83 mill) og NOK 1,54 mill. (EUR 0,19mill.). Ledelsen er godt fornøyd med utviklingen gjennomdet første driftsåret.Fra venstre: Sebastian Bösl,Heike Wünnemann-Kuballa,Tilmann Korn, AndreasKarnetzki, Gabriele Bohn-Fritz,Michael S. Wiedemann,Johanna Rauch, Karin Dengler,Roman Czajka, AndreasGeske, Irmgard Stern, MartinSelmayr, Jutta Böcker, MichaelHaps, Michael Becker


40 CLIENT COMPUTING SVERIGE ABClient Computing Sverige AB er et heleid datterselskap avClient Computing Europe ASA. CC Sverige har i 20074 ansatte samt en innleid økonomikonsulent. Siden 2002har CC Sverige vist positive tall hver måned og de goderesultatene gjelder også for 2007. Omsetningen bleSEK 5 800 000,- og resultatet ble SEK 610 000,-.Client Computing Sverige har siden 1997 levert EDIløsninger for kraftbransjen og helsebransjen. Sammen medsamarbeidspartnere i kraftbransjen, har Client ComputingSverige lykkes med å levere løsninger til mange av Sverigeskraftselskaper. Løsningene har bestått av formathåndteringav EDIEL samt kommunikasjon og krypteringsløsninger etterkundenes behov.Under 2007 har Client Computing Sverige hatt en framgangsrikog positiv utvikling. Innføring av vårt nye produktECxgate har gitt oss nye muligheter hos både gamle og nyekunder. Disse mulighetene i form av integrering ogkommunikasjon har generert ny business for oss i 2007.eFaktura for privatkunder er noe vi har brukt mye tid på i2007, spesielt sertifiseringen mot de svenske bankene forå bli en CTD (Certifisert Teknisk Distributør). For å sendeeFakturaer via banken mot privat personer må man væresertifisert mot bankene. CC Sverige ble ferdig sertifisert iapril 2008. Client Computing Sverige har også etablert nyepartnerkontakter innenfor lanseringen av eFaktura privat iSverige under 2008.Fruktene av vårt arbeid med implementeringen av ECxgateog sertifiseringen av vår eFaktura løsning vil vise seg i2008. VD regner med å øke personalstyrken med ytterligere3 personer for å muliggjøre en større kundegruppe i bådeeFaktura og integrasjons segmentet. Med dette kommerClient Computing Sverige til å fortsette sin positive utviklingi både omsetning og resultat.Fra venstre: Joe Schmitz, Kari Lindh,Klas Petersén, Magnus Ernolf


EURONOVA AS41CC Europe har med sin tidlige satsning på eFaktura innenforenergi-, telekom-, og finansbransjen oppnådd en tydeligmarkedsposisjon. Selskapets lange erfaring som leverandørav elektronisk meldingsutveksling i det europeiske energimarkedethar gitt selskapet den nødvendige ekspertise til åutvikle detaljerte og spesifiserte elektroniske fakturaer foren rekke bransjer.Euronova leverer og drifter en internettbasert løsning forformidling av betalingskrav. Selskapet er partner påeFaktura til Nettbank og godkjent som eksterntfakturahotell av BBS. Selskapet leverer en ASP-løsningfor elektronisk fakturaformidling og tilhørende tjenestertil bedrifter og offentlig virksomhet i Norge. Løsningen eregenutviklet og selges uten lisensiering fra 3. part.Euronova er i dag det eneste spesialiserte selskap i Norgemed høy fokus på eFaktura. Selskapets løsning er unik vedat den gir fakturautsteder full kontroll over sine utstedteeFakturaer, fra de er sendt ut fra deres interne systemer, tilde er levert og presentert i nettbanken til kunden. Utstederhar også full mulighet til bl.a. å distribuere vedlegg ogeditere maler.Våren 2007 opplevde EuroNova at begge gründerne sa oppsine stillinger. Etter kort tid sa også resten av de ansatteopp sine stillinger. For umiddelbar håndtering av situasjonen,leide EuroNova inn ressurser fra Concept Factory AS fordrifting og utvikling, og fra søsterselskapet CC Utilityinnenfor salg og marked. Etter ett års intens innsats erløsningen i dag vesentlig videreutviklet, og konsernet erkommet styrket ut av situasjonen.Selskapets nye løsning er i april 2008 godkjent for detsvenske eFaktura markedet. Det vil si at Client ComputingSverige AB er Certifisert Teknisk Distributør (CTD) aveFakturaer. Dette åpner et nytt og betydelig marked medstore muligheter. CC Europe har i 2008 kjøpt 30 % avaksjene i Concept Factory. CC Europe har videre inngåttavtale om kjøp av de resterende 70 % som eies av EtrinellAS. CC Europe vil i 2008 samle all kompetanse innenforeFaktura i ett norsk selskap.Concept Factory AS i 2008Concept Factory har siden starten i 2001 utviklet IT-systemerfor bedrifter og offentlig virksomheter. Selskapet harspesialisert seg på løsninger innen elektronisk handel oglogistikk. Typiske løsninger er nettbutikker og meldingssentralerbasert på Microsoft .NET plattformen medMicrosoft BizTalk. Kundene er i hovedsak store ogmellomstore norske bedrifter.Concept Factory hadde i 2007 en omsetningsvekst på18,5 % sammenlignet med året før. Omsetningen bleNOK 5,046 millioner, og resultatet før skatt bleNOK 546 203,-. Concept Factory har i 2008 fått overført 4ansatte fra CC Utility og har for tiden 10 ansatte. Det vilbli ansatt flere ressurser for å sikre de verdier som erbygget opp, samtidig som flere store og interessanteoppgaver venter.Fra venstre: Torje Lundereng, Rune Lauvik, Geir Ivar Refseth,Thomas Sveen, Finn Kjetil Jensen, Espen StrandåsFra venstre: Ole Jacob Bruserød, Kjetil Waskaas, Kristian Hagen,Thomas Lomsdal


42 REVISJONSBERETNING


ADRESSER43Client Computing Europe ASAPostboks 10043204 SandefjordTlf: 33 42 13 00Fax: 33 42 13 01www.clientcomputing.noClient Computing Sverige ABJohanneslundsvägen 3194 61 Upplands Väsby, SverigeTlf: +46 8 594 11 700Fax: +46 8 594 11 729www.clientcomputing.seClient Computing Utility ASPostboks 10043204 SandefjordTlf: 33 42 13 00Fax: 33 42 13 01www.clientcomputing.noConcept Factory ASHuitfeldtsgate 490253 OsloTlf: 91 53 82 00Fax: 22 83 90 81www.conceptfactory.noGesellschaft für Logistik undInformationssysteme mbHKeferloher Strasse 2485540 Haar bei MünchenTlf. +4989 45 30 40 - 0Fax +4989 45 30 40 22www.gli.deEuronova ASPostboks 10043204 SandefjordTlf: 33 42 13 00Fax: 33 42 13 01www.clientcomputing.no


44Client Computing Europe ASA, www.clientcomputing.com, Tlf: +47 33 42 13 00, Fax: +47 33 42 13 01

More magazines by this user
Similar magazines