Lindorffanalysen 3 utgave 2013

politilederen.no

Lindorffanalysen 3 utgave 2013

Lindorffanalysen3. UTGAVE 2013


LINDORFFANALYSEN3LEDER:HØSTEN HAR KOMMETØkende mislighold gjør at høstfargene blir stadig mer fremtredende iLindorffanalysen. Stadig flere personer og foretak har det siste året bevegetseg inn i mindre kredittverdige kategorier som gult og rødt.Utfordringene er i ferd med å skalerei kreditt-Norge, men samtidig er detogså en del positive tegn.Norske foretak har over tid hatten kraftig vekst i mislighold ogbetalingsanmerkninger. Resultatet harvært en markant økning i konkursenede siste kvartalene, da spesielt formindre og mellomstore bedrifter.Samtidig er det viktig å understrekeat konkursnivået nå ligger høyereenn forventet, og vi regner ikke medat konkursveksten vil bli like kraftigfremover.I Lindorffanalysen ser vi nærmere pånoen av de områdene vi er bekymretfor, og det gjelder særlig mindre aksjeselskaper.Nye kapitalkrav for bankenevil kunne få en negativ sideeffektpå mindre aksjeselskaper med svaklikviditet, fordi det kan bli vanskeligerefor disse å få kreditt. Fremover blirdet derfor viktig å se på selskapeneslikviditet når man skal kredittvurderenye kunder. Samtidig er det viktigå følge med på de eksisterendekundenes likviditet, da de fremtidigeproblemkundene allerede kan værepå kundelisten.Selv om misligholdsutviklingen ernegativ, tror vi ikke på en veldigkraftig vekst fremover. Hovedgrunnentil dette er at renten ser ut til å forblilav en god stund ennå. Veksten idetaljhandelen har dessuten værtsvært sterk de siste kvartalene, etteret litt flatt andre halvår i 2012.Misligholdet i norske husholdningerøker igjen, men veksttakten erfortsatt relativ moderat. Det skyldesat renten er lav og arbeidsmarkedetgodt, noe vi håper ikke endrer seg. Vikommer allikevel til å følge utviklingentett fremover. En god pulsmålerpå kredittmarkedet er utviklingen imislighold på forbrukslån, bilfinansog kredittkort. Her ser vi at nivået nåer på det høyeste siden finanskrisen,og drøye 20 prosent høyere enn detvi har sett de siste årene. Dette eren tidlig indikator på at misligholdetblant norske husholdninger vil stigefremover.Totalt sett er det mye som tyderpå at tapene vil øke fremover, ogvi anbefaler derfor at våre kunderøker fokuset på å redusere risikoen ikundeporteføljen.Anette WillumsenAdministrerende direktørLindorff AS


4 LINDORFFANALYSEN • 3. UTGAVE 2013TRENDER/NØKKELTALLPRIVAT PERSONERANTALL INKASSOSAKER HARSISTE KVARTAL ØKT MED:NÆRINGSDRIVENDEANTALL INKASSOSAKER HARSISTE KVARTAL ØKT MED:AKSJESELSKAPERANTALL KONKURSER HAR SISTEKVARTAL ØKT MED:9,2 % 9,0 % 29 %Den gjennomsnittlige uteståendesaldoen har de siste 12 månederøkt med 1,9 %. Dette er enfortsettelse av trenden vi så i forrigekvartal.De siste 12 måneder har det vært enøkning i antall inkassosaker på 1,1 %,men begge de siste kvartalene har vi setten betydelig økning. Gjennomsnittligutestående saldo holder seg stabil, meden nedgang på 0,7 % siste kvartal.Økningen er kraftig, og fortsettertrenden fra forrige kvartal. Desiste 12 måneder har antallkonkurser og tvangsavviklingerøkt med 32,5 %. Antall AS medbetalingsanmerkninger har økt med7,9 % siste kvartal.


Kvartalets temaKvartalets tema 6Gjeldsordning8Internasjonal10


6LINDORFFANALYSEN • 3. UTGAVE 2013KVARTALETS TEMA, PERSON:MISLIGHOLDET ØKERNorske privathusholdninger misligholder stadig mer. Det siste årethar antallet inkassosaker økt med rundt 6 prosent, mens misligholdtbeløp har økt med hele 11 prosent.HOVEDSTOL(Fordelt på alder)121060 %40 %De siste årene har vi sett en kraftigvekst i mislighold blant eldre, og oftesti kombinasjon med høy inntekt.Disse gruppene har også i 2013 fåttflere inkassosaker, men det har værtinkassobeløp øker med inntektsgruppene,og vi ser også at gjennomsnittliginkassobeløp øker mer ennprisstigningen og lønnsveksten.8642018–2020–2526–3031–3536–4041–4546–5051–5556–6061–6520 %0 %-20 %-40 %-60 %66–70 71 og overen nedgang i forfalt beløp.Kvinner øker som tidligere misligholdetraskere enn menn, henholdsvisGjennomsnitt hovedstol, tilgang inkassosaker 2. kv. 2013 (tall i 1 000)Tilgang hovedstol, endring siste 12 månederMer alvorlig er det at vi de siste 12månedene har sett en 20 prosentsmed 23 og 5 prosent sammenlignetmed samme periode i fjor. Vi serKILDE: LINDORFFøkning i misligholdt beløp for aldersgruppen30–50 år. Dette er alders-dessuten en nedgang i misligholdetfra Hordaland og nordover, mensGJENNOMSNITTSBELØP ANMERKET(Beløp i 1 000)gruppene som står for mest mislighold.De yngre misligholder ogsåmer, med en økning på 5 prosent sålangt i år mot samme periode i fjor.Gjennomsnittlig inkassobeløp er allerhøyest i alderskategorien 35–50år, med rundt 9 000 kroner i gjennomsnittligbeløp mot litt over 6000 kroner som er gjennomsnittetfor befolkningen. Gjennomsnittligvi for de tre nordligste fylkene harøkning. For Østlandet er bildet sværtblandet, mens i Oslo-området hardet vært en flat utvikling sammenlignetmed samme periode i fjor.3002502001501005002009AksjeselskapPersonNæringsdrivende2010201120122013KILDE: LINDORFF


KVARTALETS TEMA7KVARTALETS TEMA, FORETAK:AKSJESELSKAPENE MISLIGHOLDER STADIG MERNorske aksjeselskaper misligholder stadig mer, men det er storeforskjeller mellom regionene. Vi ser også at de små og mellomstoreselskapene misligholder mest.For foretakene ser vi en helt annen Vi har sett en tydelig vekst i konkurserså langt i år. På basis av utviklin-geografisk utvikling enn for personer.Både Oslo-regionen og Finnmark gen innen mislighold forventer vi enopplever en markant vekst i misligholdsammenlignet med samme pe-mer moderat enn den vi har sett såfortsatt økning i konkursene, menriode i fjor. Utviklingen er som ventet langt i år.bra i vest, med unntak av Sogn ogFjordane. Her øker misligholdt beløp Hovedbildet viser at de store aksjeselskapenehar hatt en nokså flatmarkant, om enn fra et lavt nivå.utvikling i antall konkurser, mens detMisligholdt beløp for aksjeselskaperhar vokst med 6,1 prosent på millioner kroner i omsetning) har værtblant små aksjeselskaper (under 10landsbasis det siste året, samtidig en kraftig vekst.som nytt mislighold har økt med 37prosent sammenlignet med andrekvartal i fjor. Det betyr at tapeneallerede har økt, og sannsynligvis viløke videre fremover. Fra tidligere servi en tydelig sammenheng mellom enøkning i tap og en økning i betalingsanmerkninger,som i sin tur bidrar tilen økning i konkursene.BRANSJEFORDELING(Utestående saldo ved utgang av perioden – endring siste 12 måneder)30 %20 %10 %0 %-10 %-20 %-30 %-40 %KONKURSANDEL(Fordelt på omsetning)0.8 %0.7 %0.6 %0.5 %0.4 %0.3 %0.2 %0.1 %0.0 %Bygge- oganleggsvirksomhet2. kv.2009Omsetning ogdrift av fast eiendom4. kv.2009Varehandel, reparasjonav motorvogner2. kv.2010Transport oglagring4. kv.20102. kv.2011IndustriForretningsmessigtjenesteyting4. kv.20110–10 millioner 10–40 millioner 40 millioner eller merOvernattings- ogserveringsvirksomhet2. kv.2012Faglig, vitenskapelig ogteknisk tjenesteyting4. kv.20131. kv.2013Informasjon ogkommunikasjonKILDE: LINDORFF2. kv.2013KILDE: LINDORFF


8LINDORFFANALYSEN • 3. UTGAVE 2013GJELDSORDNING:ENDRING AV GJELDSORDNINGS- OG DEKNINGSLOVENFor tiden er et forslag om endring av gjeldsordning- ogdekningsloven til behandling i Stortinget. Hvis lovforslaget blirvedtatt, vil det påvirke kreditorene på flere måter.GJELDSORDNINGER*(Antall i 1 000)60De viktigste endringene som erforeslått gjelder standardisert livsoppholdssatsfor gjeldsordning ogSKYLDNERE BOSATTUTENFOR NORGERegjeringen foreslår at norske504030utlegg, gjeldsordning for skyldnerenamsmyndigheter i noen tilfeller skal20bosatt utenfor Norge og sentralise-kunne behandle søknad om gjelds-10ring av politiets saksbehandling.forhandling fra skyldnere som er bosatti utlandet. Da må visse særvilkår020092010201120122013STANDARDISERING AVLIVSOPPHOLDSSATSENEoppfylles, og saken må være tilstrekkeligopplyst. Forslaget er ment åSkyldnereSaker* Inkludert innehavere av ENKFor høye livsoppholdssatser har værthjelpe utenlandsboende nordmennKILDE: LINDORFFet stridstema i mange år. Regjerin-med tilknytning til Norge og norskegen foreslår nå å gjøre satsen forkreditorer. Dette vil også omfattegjeldsordning og utleggstrekk like,utlendinger som har pådratt segog sette disse på nivå med den langtgjeld til norske kreditorer etter lengrelavere bidragsevnesatsen (se tabell).tids opphold i landet. KreditoreneKreditorene må være klar over atmå være oppmerksom på utfordrin-dette medfører mindre rom for trekkgene som namsmannen vil ha medi utleggssaker enn tidligere i flereå få oversikt over eventuell inntekt,politidistrikt. Konsekvensen er langtformue og gjeld som skyldneren har istørre for utleggssakene enn detlandet han bor i.beskjedne antall stadfestede gjeldsordninger.


KVARTALETS TEMA9SENTRALISERT SAKSBEHANDLINGRegjeringen foreslår å sentralisere saksbehandlingav gjeldsordningssaker tilGJENSTAND FOR DISKUSJON IFLERE ÅRGjeldsordnings- og dekningsloven harÅPNET OFFENTLIGE GJELDSFORHANDLINGER(Antall)utpekte “gjeldsordningsnamsmenn”.vært gjenstand for diskusjon i mange1 000Antallet politidistrikt som skal behandlegjeldsordningssaker foreslås redusert,og det skal fastslås i forskrift hvilke politidistriktdet skal være. Dette vil etterår. Allerede i 2005 anbefalte Stortingetå lage klarere retningslinjer forgjeldsordningssaker, og i 2007 påbegynteBarne-, likestillings- og inklude-800600400vårt syn øke rettssikkerheten, redusereringsdepartementet en gjennomgang200saksbehandlingstiden og heve kompetansenivåetpå fagfeltet i politiet.Det er også gjort endringer i behand-av gjeldsordningsloven. Gjennomårene har loven vært gjenstand forkritikk fra Riksrevisjonen, og det erogså publisert flere SIFO-rapporter02008Måned 1Måned 2Måned 320092010201120122013lingen av skatte- og avgiftskrav samtreglene for låneopptak i gjeldsfor-og avhandlinger om virkninger avgjeldsordning. Lovforslaget som nåKILDE: LINDORFFhandlingsperioden. I tillegg har detligger til behandling baserer seg påkommet noen presiseringer som gjel-høringsrunder både fra 2008 og 2012.der kravet til egenforsøk, behandlin-Om loven blir vedtatt av Stortinget,gen av straffebøter ved gjeldsordningvil vi komme med flere detaljer, ogog gjeldsordning for straffedømte.eventuelle revideringer.Regjeringen valgte å ikke gå videreREGJERINGENS FORSLAG TILmed forslag om endring av gjeldsord-LIVSOPPHOLD PER MÅNED:ningens lengde, alternative oppgjørsformer,etterperioden, næringsgjeldog gjensidig anerkjennelse av gjeldsordningeri Norden.Enslig 7 427,-Par 12 576,-Par enkeltvis 6 288,-


10LINDORFFANALYSEN • 3. UTGAVE 2013INTERNASJONAL:ØKT LØSNINGSGRAD I ØST-EUROPALøsningsgraden på saker mot skyldnere utenfor Norge øker med0,3 prosent til 67,5 prosent fra juli 2011 til juli 2013.LØSNINGSGRAD I EUROPA PER 1. JULI 2013Samtidig ser vi at finanskrisen fortsattpåvirker Lindorff International sineløsningsgrader i enkelte land. I disselandene ser vi en negativ økonomiskspiral som følge av massive kutt ioffentlig sektor, svak utvikling i bruttonasjonalprodukt,økt skattenivå oghøy arbeidsledighet. Dette påvirkernaturlig nok løsningsgradene negativti disse landene.KREVENDE I MELLOM-OG SØR-EUROPAMalta har hatt en positiv utvikling detsiste året, men løsningsgraden har gåttned fra 80 prosent til kun 60,9 prosentde siste to årene. Det er også verdt åmerke seg Østerrike som går ned 7,8prosent til 81,5 prosent i løsningsgrad,og Brasil som går ned 5,5 prosent til64,2 prosent i løsningsgrad. Latvia, Spania,USA, Belgia, Nederland og Storbritanniahar også en negativ utvikling påmellom 3,6 prosent og 1,7 prosent.ØST-EUROPA ØKERTOTAL LØSNINGSGRADNord-Øst Europa utmerker seg meden sterk positiv utvikling. Russlandfortsetter den positive trenden, meden økning i løsningsgraden på hele15,8 prosent til 66,4 prosent de sisteto år. Litauen øker med 12,5 prosent,mens Tsjekkia nå ligger på 74,7prosent. Andre land som har en godutvikling i Øst, er Estland og Polen.FORTSATT GOD TRENDI BEDRIFTSKRAVRene bedriftskrav som Lindorff Internationalhåndterer for norske bedriftermot bedrifter utenfor Norge viser nå87,3 prosent løsning mot 87 prosentfor ett år siden. Dette er veldig gledelig,og dokumenterer at det jobbesgodt med sakene både i Lindorff ogute hos våre agenter i nesten 200land.59,7%65,6% 59,7%71,7%84,4%59,3%82,1%71,8% 74,5%87,4% 89,9%83,6%81%74,7%83,7%81,5%77,4%70,6%66,4%


11PersonInkassosaker12Betalingsmoral13Næringsdrivende14


12LINDORFFANALYSEN • 3. UTGAVE 2013INKASSOSAKER:FORTSATT ØKNING I INKASSOSAKERStadig flere sliter med å betale regningene sine. Antallet nyeinkassosaker har økt til 9,2 prosent siste kvartal. Det er en økning på6,3 prosent sett mot samme kvartal i fjor.UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE(Antall – indekserte tall)1.2Ved utgangen av årets andre kvartalhar over 200 000 personer en aktiv sakhos Lindorff. Dette er 1,4 prosent flereenn forrige kvartal, og 3 prosent flereBEST I VESTUtviklingen er best i offshorefylkeneRogaland og Hordaland samt Nordland.Disse fylkene har hatt fall i antall0.90.60.3enn for ett år siden. Det uteståendebeløpet har økt med 1,9 prosent påinkassosaker det siste året. Agderfylkeneog Oslo har en kraftigst vekst, og0.02007200820092010201120122013ett år.for Oslo gjelder det spesielt bydeleneindre Oslo og søndre Nordstrand.PersonerTrendBILFINANS OG KREDITTKORTKILDE: LINDORFFØKER MESTDet er spesielt innenfor bilfinansieringog kredittkort vi ser den største økningen.Dette er et faresignal, for øknin-UTVIKLING I MISLIGHOLD(Indekserte tall)1.2ANTALL INKASSOSAKER(Personer og næringsdrivende – indekserte tall)1.5ger innen bil og kredittkort er oftetidlige indikatorer for hva vi kan ventei andre segmenter. I andre kvartal ble1.11.01.0det registrert 5 832 bilsaker til inkasso.Det er et nivå som er høyere enn under0.90.5finanskrisen.0.820092010Utestående saldoSkyldnere med aktiv sak2011201220130.01. kv.20122. kv.2012PurresakerInkasso rettslig3. kv.20124. kv.20121. kv.2013Inkasso småkrav2. kv.2013KILDE: LINDORFFKILDE: LINDORFF


PERSON13BETALINGSMORAL:SLITER MEST I NORD OG ØSTFinnmark, Østfold og Hedmark har høyest andel innbyggeremed mislighold.ANDEL PERSONERMED BETALINGSANMERKNING(2. kv. 2013)UTVIKLING PERSONERMED BETALINGSANMERKNING(Endring siste 12 måneder)Totalt 8,4, 7,5 og 7,1 prosent avinnbyggerne i Finnmark, Østfold ogHedmark er registrert med betalingsanmerkning.Til sammenligning er5,6 prosent av Norges befolkningregistrert med betalingsanmerkning.HØYEST SNITTBELØP I AKERSHUSAkershus, Buskerud og Hordalandhar Norges høyeste snittbeløp påbetalingsanmerkninger, og liggergodt over landsgjennomsnittet på139 670 kroner. I Akershus skylderen person med betalingsanmerkningi snitt 163 921 kroner. Dette er enøkning fra 160 758 forrige kvartal,og er 17 prosent over snittet forNorge. Tilsvarende tall for Buskerudog Hordaland er henholdsvis 150 010kroner og 152 400 kroner. Nordlandog Vest-Agder kommer best ut. Herskylder en person medbetalingsanmerkning henholdsvis113 308 kroner og 111 109 kroner.MINST MISLIGHOLDPÅ VESTLANDETStatistikken viser at vestlendingerfortsatt er Norges beste betalere.Møre og Romsdal, Rogaland ogSogn og Fjordane er fylkene medlavest mislighold. Her er henholdsvis4,9, 4,3 og 3,6 prosent av fylketsinnbyggere registrert med betalingsanmerkning.STØRST BEDRING I TRØNDELAGSer vi på utviklingen de siste tolvmånedene, så har Trøndelagsfylkenesammen med Akershus den minst negativeutviklingen. Telemark, Østfold,og Finnmark er de fylkene med størstvekst i andel personer med betalingsanmerkning.Svært negativtNegativtLitt negativtUforandretLitt positivtPositivtSvært positivtSterk negativ Svak positivSterk negativ Svak positivNorgeskartet viser kredittverdigheten til personer og utvikling fordelt på fylke. Kartet til venstre viser enNegativPositivNegativPositivrangering Svak negativ basert på Sterk andel positiv personer med betalingsanmerkning Svak per negativ fylke og kartet Sterk til høyre positivviser endringi Uforandret antall personer med betalingsanmerkning i forhold til samme Uforandret kvartal i fjor.KILDE: BISNODE


14LINDORFFANALYSEN • 3. UTGAVE 2013NÆRINGSDRIVENDE:ØKT MISLIGHOLD BLANT NÆRINGSDRIVENDEØkningen i mislighold fortsetter. I andre kvartal økte både antall inkassosakerog skyldnere med 9 prosent sett mot utgangen av fjoråret.ANDEL NÆRINGSDRIVENDEMED BETALINGSANMERKNING(2. kv. 2013)UTVIKLING NÆRINGSDRIVENDEMED BETALINGSANMERKNING(Endring siste 12 måneder)Flere næringsdrivende misligholder,men beløpene blir lavere. Totalt forfaltbeløp økte med 1,5 prosent fra forrigekvartal. I forhold til samme kvartal ifjor har antall inkassosaker økt med1,1 prosent, mens antallet skyldnerehar økt med 1,7 prosent. Totalt forfaltbeløp har i perioden økt med 2,3prosent.DE YNGRE ER BESTI likhet med for privatpersoner er detden yngre aldersgruppen næringsdrivendesom har den mest positive utviklingen.Den eldre aldersgruppen, ogspesielt de over 60 år, har den minstpositive utviklingen. Næringsdrivendemed høye inntekter har en mer negativutvikling enn de med lavere inntekter.BETALINGSMORALEN STIGERMot slutten av andre kvartal er 9,7prosent av næringsdrivende registrertmed betalingsanmerkning. Det er ennedgang på 0,2 prosent fra forrigekvartal. Til sammenligning er 5,6prosent av Norges befolkning registrertmed betalingsanmerkning. Totalt uteståendebeløp har steget med 220 millionerkroner de siste tolv månedene.Gjennomsnittlig anmerket beløp for ennæringsdrivende med anmerkning erpå 247 000 kroner, mens tilsvarendebeløp for alle nordmenn er 148 000kroner.BEST I VESTI likhet med tallene for privatpersonerer det de nordligste fylkene sammenmed Østfold og Vestfold som harhøyest andel næringsdrivende medbetalingsanmerkning, mens Sogn- ogFjordane og Rogaland kommer bestut. Siste tolv måneder er det Vestfoldog Oppland som har den beste utviklingen,mens Østfold og Finnmark harden mest negative utviklingen.Svært negativtNegativtLitt negativtUforandretLitt positivtPositivtSvært positivtSterk negativ Svak positivSterk negativ Svak positivNorgeskartet Negativ viser kredittverdigheten Positivtil norske næringsdrivende Negativ og utvikling fordelt Positivpå fylke. Kartet tilvenstre Svak negativ viser en rangering Sterk positiv basert på andel aksjeselskaper med Svak betalingsanmerkning negativ Sterk per positiv fylke og kartetUforandretUforandrettil høyre viser endring i antall aksjeselskaper med betalingsanmerkning i forhold til samme kvartal i fjor.KILDE: BISNODE


AksjeselskapKredittverdighet16Inkassosaker17Betalingsanmerkninger18Konkurser og tvangsavviklinger 19Bransjeanalyse20Betalingsmoral22


16LINDORFFANALYSEN • 3. UTGAVE 2013KREDITTVERDIGHET:TØFFERE FOR SMÅ SELSKAPERKonkursantallet fortsetter å øke i årets andre kvartal og andelen aksjeselskapmed ny betalingsanmerkning når en ny topp. Norges dårligst stilteaksjeselskaper ser ut til å slite med bankenes innstramming av kreditt.FORETAKSSCORE(Antall i 1 000)80Antallet konkurser økte med 29 prosentmot forrige kvartal, og totalt gikk0,46 prosent konkurs i andre kvartal.OVERRASKELSENE UTEBLIRNorges Bank valgte nylig å holdestyringsrenten på 1,5 prosent. Årsaken70605040301,8 %-0,3 %2,0 %3,2 %Det ble også registrert betalingsanmerkningpå en større andel aksjeselskaperenn i noe kvartal de siste femer fortsatt lave renter i utlandet, lavprisvekst i Norge og noe lavere vekstutsikteri både norsk og internasjonal20100Sone 10,7 %Sone 2Sone 3Sone 4Sone 5årene. Veksten i mislighold er imidlertidstørst blant de store selskapene, ogøkonomi. Veksten i fremvoksende økonomierer fortsatt høy, og det kan være1. kv. 20132. kv. 2013blant disse kan anmerkninger i mindregrad tolkes i negativ retning.et første tegn på et økende rentenivå.KILDE: BISNODENORSKE AS ER FORTSATTSiden de store overraskelsene uteblir,vil sannsynligvis styringsrenten holdeRENTE OG KONKURSUTVIKLING(Tall i prosent)KREDITTVERDIGAndelen kredittverdige selskap økerfra 70,1 prosent til 70,2 prosent. Detviser at utfordringene i norsk økonomiseg lav videre i 2013. For å gjørebankene bedre rustet mot fremtidigetap, er kapitalkravene økt. Dette førertil økte renter og demping av kreditt-76540.60.50.4fortsatt i stor grad påvirker en mindreveksten. Resultatet kan bli økt mislig-30.3gruppe. Antallet ikke-kredittverdigeselskaper økte med 0,7 prosent iperioden. Kredittrisikoen blant norskehold og tap blant selskap med svakkortsiktig likviditet som er avhengig avtilgjengelig kreditt.2102005200620072008200920102011201220132014201520160.20.10.0aksjeselskaper er dermed fortsatt lavog stabil, helt i tråd med den makroøkonomiskeutviklingen i landet.Konkurser og tvangsavviklinger (høyre akse)Styringsrente (venstre akse)Prognose styringsrente (venstre akse)KILDE: BISNODE


AKSJESELSKAP17INKASSOSAKER:INKASSOBELØPENE ØKERTotalt forfalt beløp på nye saker er markant høyere i andre kvartalenn i første kvartal i år. I tillegg øker antall nye inkassosaker, og detblir stadig flere inkassodebutanter.UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE(Antall aksjeselskap – indekserte tall)Sammenlignet med andre kvartal ifjor øker antall nye skyldnere med19,8 prosent og veksten i totalt antallTil tross for veksten i siste kvartaler utestående saldo ved kvartaletsutgang ikke kritisk høyt i et lengre1.20.90.6skyldnere øker med 11 prosent. Antallperspektiv. I andre kvartal 2009 var0.3nye saker øker med 12,4 prosentsammenlignet med samme kvartal iutestående saldo 41 prosent høyereenn ved utgangen av andre kvartal0.02007200820092010201120122013fjor. En stor økning i totalt forfalt be-i år.løp i de nye sakene gjør at uteståendeAksjeselskapsaldo ved kvartalslutt er 10,6 prosenthøyere enn i slutten av forrige kvartal.FLERE LYSPUNKTI overnatting og serveringsbransjenKILDE: LINDORFFSTOR ØKNING I FORFALT BELØPgår både misligholdet og beløpenesom er misligholdt ned på årsbasisUTVIKLING MISLIGHOLD(Indekserte tall)ANTALL INKASSOSAKER(Foretak ekskl, næringsdrivende – indekserte tall)Totalt forfalt beløp registrert i kvartaletøker med hele 37 prosent i forhold tilsamme kvartal i 2012 og 24 prosentsammenliknet med forrige kvartal. Påmed henholdsvis 2 prosent og 19prosent. Denne positive trenden servi blant annet for aksjeselskap i Tromsfylke.1.51.20.91.51.0årsbasis er økningen størst i bransjenebygg, anlegg og varehandel. Denstørste veksten i misligholdet kommerfra Oslo og Akershus.0.60.30.02009 2010 2011 2012 20130.50.01. kv.20122. kv.20123. kv.20124. kv.20121. kv.20132. kv.2013Utestående saldoAksjeselskaper med aktiv sakPurresakerInkasso rettsligInkasso småkravKILDE: LINDORFFKILDE: LINDORFF


18LINDORFFANALYSEN • 3. UTGAVE 2013BETALINGSANMERKNINGER:BETALINGSANMERKNINGER NÅR NY TOPPMisligholdet fortsetter å øke i samme takt som tidligere i år. Andelenselskaper som får betalingsanmerkninger i andre kvartal er den høyestesom er målt de siste fem årene. Stadig flere aksjeselskaper fåranmerkninger, og økningen er størst blant de store selskapene.ANMERKNINGER(Antall i 1 000)3025ANMERKET BELØP(Venstre akse: MNOK / Høyre akse: tall i 1 000)1 2001 0006050Hele 25 084 betalingsanmerkningerble registrert på 11 017 aksjeselskapi andre kvartal. Dette tilsvarer 4,5prosent av norske aksjeselskap, og er21 prosent flere enn i samme kvartali fjor. Misligholdsøkningen er ogsåbetydelig i et lengre perspektiv. Antallanmerkninger registrert i første kvartaler 51 prosent høyere enn i sammekvartal i 2010.TOTALT UOPPGJORTMISLIGHOLD ØKER8,4 prosent av alle aksjeselskapenehadde minst én uoppgjort anmerkningved utgangen av kvartalet. Tilsammenlikning er høyeste registrerteandel 8,6 prosent i 2. kvartal 2009.Det totale utestående beløpet har øktmed 6 prosent til 4,4 milliarder.ØKER MEST HOS DE STOREForskjellene i størrelsen på misligholdøker mellom de største og minsteselskapene. Over dobbelt så mangestore selskaper har betalingsanmerkning.Totalt 7 prosent av alle aksjeselskaperhar en omsetning på over 40millioner kroner, og disse står for hele15 prosent av alle nyregistrerte betalingsanmerkninger.Til sammenligninghar 78 prosent alle aksjeselskap enomsetning under 10 millioner kroner,og 68 prosent av alle anmerkningene iandre kvartal ble registrert blant disse.Mens mellomstore selskap hadde enøkning i antall anmerkninger på 8,2prosent, var økningen blant de storeselskapene på 15,3 prosent.201510502008 2009 2010 2011 2012 2013Antall betalingsanmerkninger i periodenAntall AS med betalingsanmerkning i periodenAntall AS med betalingsanmerkning totaltKILDE: BISNODE02008Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse)Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse)KILDE: BISNODEI perioden 2. kv. 2013 2. kv. 2012 2. kv. 2011Antall AS med betalingsanmerkning 11 017 9 373 8 974Antall betalingsanmerkninger 25 084 20 759 20 094Prosent av AS med betalingsanmerkning 4,5 % 4,0 % 4,1 %Gjennomsnittlig beløp pr, betalingsanmerkning 39 251 26 676 36 537Totalt Juni 2013 Juni 2012 Juni 2011Antall AS med betalingsanmerkning 20 762 18 934 18 845Antall betalingsanmerkninger 98 440 89 827 88 317Gjennomsnittlig beløp pr, betalingsanmerkning 45 120 45 303 47 7688006004002002009-1 %20102011-0,7 %4030201002012 2013KILDE: BISNODE


AKSJESELSKAP19KONKURSER OG TVANGSAVVIKLINGER:KONKURSØKNINGEN FORTSETTERAntall konkurser blant norske selskap fortsetter å øke. Slik det ser ut nå,vil vi få betydelig flere konkurser i år enn i fjor. Den fallende trenden ikonkursantallet vi har hatt siden 2009 er utvilsomt brutt.HISTORISK UTVIKLING(Antall aksjeselskap per måned)1 500I andre kvartal gikk 0,46 prosent av alleaksjeselskap konkurs. Denne andelener godt over kvartalsgjennomsnittetde siste ti årene. Servicenæringen ogindustribransjen har den største økningenfra forrige kvartal.1.133 aksjeselskap gikk konkurs ellerble tvangsavviklet i andre kvartal i år.Dette er en økning på hele 29 prosentsammenliknet med kvartalet før, og 33prosent flere konkurser enn i sammekvartal i fjor.FLAT UTVIKLING HOS STØRREAKSJESELSKAPERUtviklingen i konkursandelen fordelt påstørrelse viser tydelig at det er små ogmellomstore selskap som er påvirketav konjunkturen. Selskap med over 40millioner kroner i omsetning har en konkursandelpå kun 0,2 prosent. Siden forrigekvartal øker konkursandelen blantde mellomstore selskapene fra 0,37 til0,41 prosent. Økningen er størst blantselskap med inntil 10 millioner kroner iomsetning. Her øker konkursandelen fra0,44 til 0,51 prosent.ØKNING I BYGG OG ANLEGGOG VAREHANDELDe fleste bransjene opplever en økningi antall konkurser i andre kvartal,utenom Overnatting og Servering.Transport og Lagring har størst økningi forhold til samme kvartal i fjor på hele70 prosent. Faglig, vitenskapelig ogteknisk tjenesteyting har den størsteøkning siden forrige kvartal på hele 83prosent. Bygg- og anleggsvirksomhetog Industri har en betydelig økning ikonkursantallet, både siden siste kvartalog samme kvartal i fjor. Varehandeler en av få bransjer hvor økningen ikonkursantallet ikke er betydelig sidenforrige kvartal.1 20090060030002002200320042005Antall AS som har gått konkurs i periodenENDRING I KONKURSSENTRALE BRANSJER2006SISTE 3 SISTE 12MND MNDBygge og anleggsvirksomhet 48 % 58 %Industri 52 % 35 %Omsetning og drift av fast38 % 33 %eiendomVarehandel, rep, av5 % 26 %motorvognerOvernattings og serveringsvirksomhet-2 % 19 %Transport og lagring 38 % 70 %Faglig, vitenskaplig83 % 35 %og teknisk tjenesteytingJordbruk, skogbruk og fiske 7 % 0 %AS Norge 29 % 33 %KILDE: BISNODE2007GjennomsnittGjennomsnitt 4. kv.200820092010201120121 Standardavvik over gjennomsnitt2 Standardavvik over gjennomsnittKILDE: BISNODEHISTORISK UTVIKLING(Antall konkurser og tvangsavvikl, per kvartal)1 2001 00080060040020001. kv2. kv3. kv2010 2011 2012 20134. kv2013KILDE: BISNODE


20LINDORFFANALYSEN • 3. UTGAVE 2013BRANSJEANALYSE:KONKURSØKNING I NESTEN ALLE BRANSJERKonkursøkningen fortsetter i alle bransjer unntatt Overnatting ogServering. Industrien har doblet konkursantallet siste kvartal, ogTransport og Lagring følger like bak.ANDEL AKSJESELSKAPER MED BETALINGSANMERKNINGER15 %OVERNATTING OG SERVERINGOvernatting og servering er fortsattDet er store geografiske forskjeller istatistikken. I Oppland gikk 1,6 prosent12 %9 %bransjen med høyest andel konkurs ogav industriselskapene konkurs i andre6 %mislighold, men for andre kvartal pårad var det færre selskap som gikk konkurs.8 prosent flere selskaper i bran-kvartal. Gjennomsnittlig konkursandelhar ligget på over 1 prosent de sistefire kvartalene. Hedmark og Telemark3 %0 %20092010201120122013sjen misligholder, sammenliknet medforrige kvartal. I følge SSB var det kunen liten økning i antall overnattinger påkommer også dårlig ut. Nord-Trøndelag,Rogaland og Sogn og Fjordanefikk derimot en konkursandel mellom 0Bygg og anleggOvernatting og serveringOmsetning og drift av fast eiendomIndustriVarehandelnorske hotell og overnattingsbedrifterog 0,3 prosent i andre kvartal.KILDE: BISNODEi juni i år mot juni i fjor, men omsetningeni bransjen økte med 6 prosent.BYGG OG ANLEGGANDEL AKSJESELSKAPER SOM HAR GÅTT KONKURSINDUSTRI225 selskap gikk konkurs i denne bransjeni andre kvartal. Det er en økning2 %Hele 52 prosent flere selskap gikkpå hele 48 prosent fra forrige kvartal.konkurs i andre kvartal sammenliknetmed første kvartal. Økningen i beta-Misligholdsøkningen i perioden er undergjennomsnittet i Norge, men Bygg1 %lingsanmerkninger var også blant deog Anlegg er fortsatt en av bransjenestørste med 12 prosent. 0,66 prosentav industriselskapene gikk konkurs iandre kvartal, mens 6,1 prosent fikk enny betalingsanmerkning.som misligholder mest. I andre kvartalfikk 6,4 prosent av industriselskapenebetalingsanmerkning, og disse utgjorde19,1 prosent av alle registrerteanmerkninger i perioden.0 %2009Bygg og anleggOvernatting og servering20102011Omsetning og drift av fast eiendomIndustriVarehandel20122013KILDE: BISNODE


AKSJESELSKAP21TRANSPORT OG LAGRINGTransport og Lagring en av bransjenemed størst økning i mislighold. 70 prosentflere selskaper gikk konkurs i andrekvartal enn på samme tid i fjor. Sidenforrige kvartal har konkursene økt med38 prosent.VAREHANDELKun Overnatting og Servering slår Varehandeli andel konkurser. Fra første tilandre kvartal i år økte konkursandelen ibransjen fra 0,73 til 0,77 prosent. I andrekvartal stod også bransjen for 26,5 prosentav alle registrerte anmerkninger.ANDEL AKSJESELSKAPERMED BETALINGSANMERKNINGERANDEL AKSJESELSKAPERKONKURS/TVANGSAVVIKLETSentrale bransjer ("∆ %" angir % endring siden...) 2. kv. 2013 ∆% 2. kv. 2012 ∆% 1. kv. 2013 2. kv. 2013 ∆% 2. kv. 2012 ∆% 1. kv. 2013Varehandel, reparasjon av motorvogner 2 734 13 % 10 % 297 26 % 5 %Bygge- og anleggsvirksomhet 1 936 21 % 5 % 225 58 % 48 %Omsetning og drift av fast eiendom 1 107 10 % 4 % 112 33 % 38 %Overnattings- og serveringsvirksomhet 952 15 % 8 % 88 19 % -2 %Industri 672 15 % 12 % 73 35 % 52 %Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 805 22 % 6 % 77 35 % 83 %Transport og lagring 560 29 % 12 % 51 70 % 38 %Informasjon og kommunikasjon 454 17 % 6 % 29 -15 % 26 %Jordbruk, skogbruk og fiske 129 36 % -1 % 16 0 % 7 %KILDE: BISNODEFORDELING ANTALLBETALINGSANMERKNINGER(2. kv. 2013)ANDEL AV NORSKE AKSJESELSKAPER – BETALINGSANMERKNING OG KONKURS(2. kv. 2013)Venstre akse: Konkurs/tvangsavvikletHøyre akse: Med betalingsanmerkningSSBs indeks for husholdningenesvarekonsum gir et godt bilde av utfordringenei varehandelen. Siden juni10,5%13,2% 7,6%5,6%1,1%3,5%7,0%1.5 %1.2 %0.9 %15 %12 %9 %i fjor har konsumet av mat, drikke og5,9%0.6 %6 %tobakk økt med kun 0,8 prosent, menskonsumet for elektrisitet og brensel harsunket med 3,3 prosent. Konsumet for26,5%19,1%0.3 %0.0 %3 %0 %varer som klær og møbler økte med 3,9prosent. Fjoråret var et godt år for bilsalget,og det bidro til å øke konsumetrelatert til bil med 5,9 prosent.Omsetning og drift av fast eiendomFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingJordbruk, skogbruk og fiskeInformasjon og kommunikasjonIndustriTransport og lagringBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel, reparasjon av motorvognerOvernattings- og serveringsvirksomhetAndre bransjerKILDE: BISNODE


KONTAKTINFORMASJONLINDORFFANALYSENStig Inge EikemoTlf: 24 16 25 10stig-inge,eikemo@lindorff,comLÅNEADMINISTRASJONBerit Løberg WanvikTlf: 73 54 23 24berit,wanvik@lindorff,comUTREDNINGEinar TønnesenTlf: 99 26 35 43einar,tonnesen@lindorff,comLindorff er et av de ledende selskapeneinnen betalingsoppfølging og relatertetjenester i Europa, Vi tilbyr tjenester innenhele verdikjeden fra kundeutvelgelse,ANALYSENils StaibTlf: 92 82 10 00nils,staib@lindorff,comFAKTURAADMINISTRASJONTorkel Sør-ReimeTlf: 31 27 95 20faktura@lindorff,comINTERNASJONAL INKASSORune OhlgrenTlf: 23 21 15 50international@lindorff,comkredittinformasjon, fakturaadministrasjon,inkasso, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp,Lindorff Norge har om lag 750ansatte, Netto omsetning i 2012 var iSALGChristian AandalenTlf: 92 419 329christian,aandalen@lindorff,comGJELDSFORHANDLINGERTlf: 23 21 12 44utenrettslig@lindorff,comoffentlig,gjeldsordning@lindorff,comAUTOTerje BjørloTlf: 900 54 445terje,bjorlo@lindorff,comoverkant av 1 milliard kroner, Lindorff er eid50 prosent av Altor (Altor 2003 Fund ogAltor Fund II) og 50 prosent av Investor AB,Hovedkontoret ligger i Oslo, Norge,LINDORFF ASBESØKSADRESSE:Telefon: 23 21 10 00Postboks 283,Fyrstikkalleen 1,Faks: 23 21 11 000213 Skøyen0661 Oslowww,lindorff,no

More magazines by this user
Similar magazines