Introduktion til nyansatte - værktøjskasse - BAR transport og engros

bartransportogengros.dk
  • No tags were found...

Introduktion til nyansatte - værktøjskasse - BAR transport og engros

Værktøjskassen kan bestilles aforganisationernes medlemmer gennemderes organisation.FællessekretariatetHannemanns Allé 252300 København S.Tlf.: 33773377ArbejdsgiversekretariatetHannemanns Allé 252300 København S.Tlf.: 33773377ArbejdsledersekretariatetVermlandsgade 652300 København STlf.: 32833283ArbejdstagersekretariatetKampmannsgade 41790 København V.Tlf.: 70300300Branchevejledningen kan købes gennem:Videncenter for ArbejdsmiljøArbejdsmiljøbutikkenLersø Parkallé 1052100 København Øeller via e-mail: ekspedition@vfa.dkintroduktionom arbejdsmiljøtil nyansatteLayout:Søren Sørensens TegnestueTryk: PrintDivision1. udgave, 1. oplag år 2011ISBN nr. 978-87-90994-94-5Vare nr. 122095Branchearbejdsmiljørådetfor transport og engros


Branchearbejdsmiljørådetfor transport og engrosIntroduktion omarbejdsmiljø tilnyansatteVærktøjskassen består af tre dele: Introduktiontil arbejdsgiveren om nyansatte,en tjekliste til arbejdsgiveren og en foldertil den nyansatte. Tjeklisten og folderen tilde ansatte kan findes på www.bartrans-Ulykkesstatistikker viser, at unge ognyansatte er særligt udsatte for arbejdsulykker.Er man både ung og nyansat, erder større risiko for at komme ud for enulykke pga. manglende erfaring, oplæ-port.dk i word-filer, som let kan tilpassering og viden. En vigtig årsag er også, atvirksomhedens forhold. Tjeklisten ermange unge og nyudsatte udviser unø-Det er vigtigt, at alle nyansatte får en godikke udtømmende – kassér og tilføj, sådig risikovillighed. Det er derfor vigtigt,introduktion til virksomheden – både omgenerelle forhold og arbejdsmiljøforhold.I virksomheder, hvor der er en arbejds-det passer til virksomhedens behov ogforhold.heden samt organisatorisk struktur ogbeslutningsveje.at nyansatte bliver instrueret i at udførearbejdet sikkert.miljørepræsentant, er det en god idé, atden nyansatte får hilst på arbejdsmiljørepræsentantenen af de første dage.Branchearbejdsmiljørådet for transportDet er vigtigt med et godt introduktionsforløb- overvej om ikke introduktion tilarbejdsmiljø indgår bedst i et samlet introduktionsforløbtil virksomheden, hvorder informeres om personaleforhold, her-Lav f.eks. en politik for nyansatte ogovervej, om der er behov for at signalereoverfor kunder eller andre, når en medarbejderer ny.Husk, at hvis arbejdet kræver, at derbenyttes personlige værnemidler måarbejdet ikke udføres før, der er udleveretpersonlige værnemidler.og engros har udgivet denne værktøjskassemed inspiration til et introprogramom virksomhedens arbejdsmiljøarbejdetil nyansatte.under overenskomst og pensionsforholdsamt alkoholpolitik, trafiksikkerhedspolitikkerog eventuelle overvågningssystemer,og den nyansatte bliver præsenteretfor andre relevante personer på virksom-Arbejdstilsynet har undersøgt en rækkeulykker, hvor nyansatte er kommet tilskade. Undersøgelsen viser, at de mestalmindelige årsager til de nyansattesarbejdsulykker er:• Manglende erfaring, oplæring ogVærktøjskassen kan ikke erstatte instruktionom forholdsregler ved de konkreterisici og sundhedsfarer, der er på arbejdspladsen.Der skal også fortsat førestilsyn med, om arbejdet udføres i overensstemmelsemed instruktionen.viden• Manglende instruktion og tilsyn medden nyansattes måde at udføre arbejdetpå• Fejlhåndtering af tekniske hjælpemidler• Manglende plads/rum til opgavensudførelse• Ujævnt underlag/niveauforskel


Branchearbejdsmiljørådetfor transport og engrosTjekliste til virksomhedenTjekliste information og instruktion i arbejdsmiljøforholdMedarbejderIntroduktion til virksomhedenIntroduktion til de ansvarlige for arbejdsmiljø og sikkerhed(arbejdsmiljøorganisationen)Sikkerhedsfolder/håndbog udleveresIntroduktion til virksomhedens arbejdsmiljøindsats(f.eks. den årlige plan for arbejdsmiljøarbejdet, APV, arbejdsmiljøpolitikm.m.)Fremvise personalefaciliteterOplyse om virksomhedens sundhedsfremmende foranstaltninger(sundhedsordninger, krisehjælp, motion, kost)Oplyse om virksomhedens politik for god trafikadfærd,rygning, stoffer og alkoholAndet:• Arbejdstøj, personlige værnemidler• Efteruddannelse• Medarbejdermøder• MedarbejdersamtalerArbejdets udførelseOplyse om reglerNødvendige certifikater, tilladelser og uddannelsesbeviserArbejdsteknik i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og–bevægelserOplyse om tekniske hjælpemidler, løftegrejSærlig arbejdsteknik indenfor arbejdsområdetAndet:DatoAnsvarlig OKIkkerelevantMaskiner og tekniske hjælpemidler – herunder køretøjerArbejde med og brug af tekniske hjælpemidlerOplyse om eftersynBrug af personlige værnemidler, handsker, sko, advarselsklæderAndet:Stoffer og materialerInstruer i brug af stoffer og materialer for området – herunderanvendelse (og begrænsninger) og doseringOplys om arbejdspladsbrugsanvisningerOplys om bortskaffelse ved spild og restprodukterAndet:Orden og ryddelighedRengøring og vedligeholdAffaldshåndtering og –sorteringPlacering af tekniske hjælpemidlerAndet:NødhjælpAnvis førstehjælps udstyr (herunder evt. hjertestarter)– i virksomheden og i køretøjerne, hvem er førstehjælperAnvendelse af brandslukningsudstyr og beredskab– i virksomheden og i køretøjerneOplyse om nødopkald og evakueringsplaner: ring 112Oplyse om procedure for anmeldelse af arbejdsulykker ognær-ved-hændelserAndet:Ansvarlig OKIkkerele-vant-Andet

More magazines by this user
Similar magazines