Nr 04 April 2011 - Eqology

eqology.com

Nr 04 April 2011 - Eqology

Tekst Morten Kristiansen/Astrid Schaug«Naturally driven»God merkevarebygging gir verdi tilSelskapet over tid. Det er en av de viktigsteaktivitetene et selskap investerer i.Morten Kristiansen, Senior Rådgiver i Dinamo DesignDet var en konkurranse, og vi varmeget takknemlige da vi endelig fikkglad meldingen om at vi hadde vunnetoppdraget med å lage et nytt varemerkefor Shine. Det er alltid en stor tillitserklæringfra et selskap når de leggersin fremtidige identitet i våre hender.Med det følger et stort ansvar som vi tarmeget alvorlig, særlig med tanke på at viogså skulle skape et nytt navn.Shine hadde allerede kulturen ogmenneskene, men ikke merkevaren. Dehar vært en fantastisk kunde – involvertog krevende gjennom hele prosessen,samtidig som de har lyttet og stolt påvår faglige kompetanse. En slik holdningfostrer gode identiteter.I dagens samfunn er merkevarebyggingessensielt. Har man ikke en unik historieå fortelle, blir det vanskelig å skapeoppmerksomhet og skille seg ut. Godmerkevarebygging gir verdi til selskapetover tid. Det er en av de viktigsteaktivitetene et selskap investerer i.Med selskapsnavnet Eqology ogproduktserien EQ har vi funnet en unikhistorie som vil differensiere selskapetfra konkurrentene og som vil skapeverdi for selskapet i fremtiden. Deter en historie som vi oppfordrer allekunder til å lære seg, fordi den sier noeom hvem Eqology er.La oss derfor gi dere et innblikk ihvordan vi har tenkt. Vi ble fort enigeom at de nordiske røttene til selskapetmåtte komme frem, fordi de er unike oggrunnleggende, og fordi de ville differensiereEqology fra deres amerikanskekonkurrenter. Vi ville derfor ikke spillepå klisjéfulle bilder av Skandinavia ogNorden, men derimot skape et uttrykksom sprang ut fra den entydige kulturenselskapet har bygget opp.For å skape en gjennomført merkevaresom dyrker en slik unik kultur, har viskapt en såkalt merkevareplattform forEqology. Denne plattformen bæres avpilarene «en grunnleggende kjerne» og«selskapets verdier».Når det gjelder den grunnleggendekjernen, ønsket vi at navnet ogmerkevaren både skulle si noe omelskapets naturfilosofi og deres fantastiskemennesker. Svaret fant vi i begrepet«naturally driven»(naturlig drevet). Det satt med én gang,og vi visste at vi her hadde et kjernebegrepsom ga mening for bedriften påulike nivåer. Det betyr at alt Eqologygjør har utgangspunkt i naturen ognaturlige prosesser, og at menneskenesom jobber for selskapet har en iboendenaturlig drivkraft – de er naturligdrevet.6 april 2011


om navnetNavnet Eqology er tatt fra EQ ogEcology. Det forteller både en historieom produktene, som alle er basert pånaturlige ingredienser, og de unikekreftene som naturen byr på, og ogsåom en bakenforliggende menneskeligintelligens og innstilling. EQ (emosjonellintelligens) og balanse, reflekterer en unikkvalitet hos de som jobber i selskapet.Om DesignetDesignet er elegant og moderne og girassosiasjoner til essensielle elementer ogdrivkrefter i naturen. Det er skandinaviskog ekte uten å bli klisjébetont, og vihåper det kommer til å skape oppmerksomhetog blest rundt selskapet.Thinkstockapril 2011 7


Ny nettbutikk8 april 2011


Om nettsideneAlle våre nettsteder har fått nyttutseende i forbindelse med navneskiftetfra Shine til Eqology. Vi har settpå nettbutikken med kundens øyneog vil i tiden fremover gjøre den endamer brukervennlig. Det er mer fokus påproduktene, og de er inndelt på enmer logisk måte.Designet er dynamisk og levendeslik som naturen vi henter våre råvarerfra.Vi håper du også vil like det.Ord fra utvikler«Som med resten av den nyeprofilen, er utseendet på de nyenettsidene klart og tydelig. Fokuseter på produktene, samtidig som dennordiske naturen ligger i bakgrunnen.Vi har også brukt proporsjonene fradet gyldne snitt (klassiske proporsjonersom går igjen i naturen) som bidrar tilat siden oppleves som balansert oghelhetlig.»Øverst: Webshop, under«produkt»Til venstre: Webshop, under ”kategorihelsekost”Slik vil «vanlige» sider se ut, som foreksempel under nyheter eller om oss.april 2011 9


livsstilTekst Astrid Schaug Foto Jorunn Aakreblinkmed EQToppdistributør Tore Aakrehar vært med selskapet i enårrekke og har en stor oglojal kundekrets, også utoverlandegrensene. Her deler hansine tanker rundt den nyeprofilen og det nye navnet,Eqology.Når man har vært lenge i sammejobb og elsker det man drivermed, er det naturlig at man ogsåblir glad i navnet på firmaet manjobber for. Det blir på en måte en del av dinegen identitet. Derfor var jeg noe skeptiskda jeg ble informert om at det skulle kommeet nytt navn. Jeg vil ikke si at alt nytt erskummelt, men man stiller seg jo automatiskspørsmål som: «Vil kundene like dette, oghvordan vil det påvirke hverdagen for meg ogalle de andre distributørene som jeg samarbeidermed?»Det skulle imidlertid vise seg at minebekymringer hadde vært helt unødvendige.Da det nye navnet ble presentert for meg,falt alle brikkene på plass. Det føltes 100%riktig. Historien rundt navnet fascinertemeg spesielt. En sammenslåing av EQ, sombetyr emosjonell intelligens, og ecology ellerøkologi, som handler om samspillet mellomlevende organismer og miljøet de lever i, varen fulltreffer i mine øyne. Dette er jo oss,tenkte jeg. Dette er produktene våre, detteer oss distributører som lever og ånder forjobben vår, og dette er selskapet. Eqologyoppsummerer det hele på en intelligent, mensamtidig enkel måte. Jeg er virkelig begeistretog stolt av det nye navnet.Da jeg skulle si navnet første gangen, måjeg innrømme at jeg slo litt krøll på sunnmørs-tunga.Men så vanskelig kan det da ikkevære, tenkte jeg. Det er jo bare å dele ordet ito, ek-ology, og da gikk det fint.Da jeg videre i presentasjonen fikk se atdet også gikk an å bruke bare EQ, tenkte jegat det kommer til og med barnebarnet vårtpå to til å klare å uttale. Stort enklere kan detikke bli.Senere i presentasjonen ble de nye pro-10 april 2011


Hva mener distributørene?Vi har spurt tre av våre distributører hvilke forventninger de har tilprofilendringene og hvilke fordeler de ser for seg at navnebyttetkan føre til:1. Hvilke forventninger har du til profilendringene?2. Hvilke fordeler kan navnebyttet føre til?Rannveig Wahll1. Vi som jobber med dette til daglig og selv harvært kunde i mange år, har nok både selskapet ogproduktfilosofien mer «under huden» enn de flestekundene. Vi vet hva selskapet står for og føler osstrygge på produktenes innhold og effekt. Jeg tror atden nye profilen vil gjøre det lettere, spesielt for nyekunder, å få en klar oppfattelse av hva slags selskapdette er og hvilken kvalitet de kan forvente.2. Jeg tror de som foretrekker naturlige produkter også er opptatt av å tavare på seg selv, sine nærmeste og miljøet. Derfor synes jeg det er genialtat man har kombinert emosjonell intelligens (EQ) med økologi i ett ogsamme navn. Jeg vil si at denne kombinasjonen ikke bare sier noe omproduktene og selskapet, men faktisk også om kundene våre og derespreferanser. Derfor er jeg sikker på at Eqology også vil få en plass i kundeneshjerter.Robert HeldalNaturelskeren og toppdistributøren ToreAakre lader børsa med antioksidanter –dersom en influensa skulle dukke opp.duktforpakningene vist; den ene flottere ennden andre, og alle med en klar gjenkjenneligprofil. Linjene som går igjen på alle boksenekan være hva man selv ser i dem. Jeg tenkerpå dynamikk og bevegelse. Fargene går i naturligbeige og rødt. Rødt forbinder jeg medden energien man får når man lever sunt ogfår i seg riktige næringsstoffer.Jeg gleder meg til å fortelle kundene mineat fra og med april/mai og fremover vil allehelsekostproduktene komme i ny emballasje,hjemmesiden er ny og mer brukervennlig, ogat de nå kan kalle seg Eqology-kunde!Når jeg i tillegg kan fortelle dem at flere avproduktene har fått nytt og forbedret innholdog at det har kommet et helt nytt helsekostproduktmot rynker, er jeg så spent på å hørehva de synes om alt dette, at jeg nesten ikkekan vente. – Og alle detaljene kan de i ro ogmak lese om i denne utgaven av magazinet.1. Disse endringene vil gjøre distributørjobben myeenklere. Når jeg nå kan vise frem det nye materielletog de flotte produktene, vil det være lettere å forståhva vi jobber med og hvor naturlige og bra produkteneer – både for nye distributører og nye kunder.Looken på materiellet og produktene er proft utført,og man får med én gang opplevelsen av linkenmellom natur og høyteknologisk forskning.2. Jeg synes navnet er utrolig beskrivende for produktene. Alle produktenehar jo naturlige ingredienser, hentet fra plante- og dyreriket, alt i fraartisjokk til fiskekollagen. Et navn som forbindes med begrepet økologi er joderfor veldig selvforklarende, og det tror jeg mange vil sette pris på.For min egen del, har jeg alltid følt stolthet ved å jobbe for dette selskapet,men jeg kjenner at det nye navnet faktisk gjør meg enda stoltere. Deter tidsriktig, og det ligger mer power i det.Tore Aakre1. Når selskapet har «slått på stortromma» på dennemåten, har jeg en følelse av at vi kan forvente flerespennende produkter i kjølvannet av dette. Jeg trordessuten at det nå blir lettere å komme inn på nyemarkeder, også utover Norden.2. Eqology er et fengende navn som klinger bra oggir riktige assosiasjoner til produktene og filosofienbak. Jeg liker også at man kan velge om man vilbruke hele navnet eller kortvarianten, EQ.april 2011 11


KundehistorienTekst Jenny Synnøve berg / Astrid SchaugFoto Trond BergDette var en ganske tungtid, men den skulle ikkevare evig!12 april 2011


Jenny Synnøve Bergfra Verdal i Nord-Trøndelager gift og har tre voksnebarn. Hun har skrevet tiloss om hvordan hun har fåtttilbake sitt normale liv, etterlengre tid med dårlig søvn,utbrenthet og depresjon.Et normaltliv igjenSiden 2004 hadde jeg vært plaget medhøy puls og urytme på hjertet hvergang jeg skulle ha eggløsning og menstruasjon.Det var til å leve med, menjeg sov ganske dårlig de nettene det sto på.Etter to år hadde situasjonen forverret seg,og plagene økte på. Urytmen og den høyepulsen oppstod nå også utenom eggløsningog menstruasjon. Om nattenmåtte jeg sitte og sove, og nattesøvnenvarte bare 4-5 timerhver natt. Jeg kontaktet dalegen min som bestilte timefor meg på St. Olavs hospital iTrondheim. Der gikk jeg gjennommange tester og en grundigundersøkelse av hjertet.De gikk inn i lysken og opptil hjertet med små ledningersom skulle provosere framurytme og puls. Legene fantikke noen konkret årsak tilplagene mine. De sa det kunnevære mitt lave stoffskifte, somjeg har hatt i mange år, overgangsaldereller noe muskulært.Rådet jeg fikk var å begynnemed omega-3.ProdukterJenny anbefalerNucleomegaVarenr: 1018Medlemspris: 249,- *Jeg dro hjem, lettet over at de ikke haddefunnet noe alvorlig, men samtidig skuffet overikke å ha funnet årsaken. Etter hvert ble jegutbrent og deprimert, og til slutt sykemeldt.For å få nok søvn måtte jeg begynne med sovemedisinog i tillegg beroligende for depresjonen.Dette var en ganske tung tid, men denskulle ikke vare evig! Jeg kontaktet en distributøri Shine (Red.: som nå har endret navnCoral CalcVarenr: 1023Ordinær medlemspris:149,- *NB: Se tilbud påbaksiden!* Nye priser f.o.m 1. mai.Se for øvrig prislisten s 30.til Eqology) som jeg har god kontakt med ogspurte om Shine hadde noen produkter formin situasjon. Han anbefalte Coral Calc ogNucleomega som begge skulle gjøre godt forhjertet.Ok, det er virkelig verdt å prøve, tenkte jeg.Nucleomega inneholder blant annet omega-3,som legene hadde anbefalt, men når det gjaldtCoral Calc var jeg mer usikker.Derfor tok jeg den medtil fastlegen min først for å fåhans synspunkt på innholdet.Han mente at dette produktetkunne ha en positiv effekt påhjertet mitt. Det inneholderblant annet magnesium somroer ned muskulaturen, noehjertet mitt trengte!Jeg begynte å ta tre tabletterav hver type når jeg la meg fornatten og merket fort forskjell.Ikke bare på hjertet, men uroensom jeg hadde i bena nårjeg la meg forsvant, og helekroppen falt mer til ro.For meg er disse produkteneet must hver kveld, og når jeginnimellom har puls som ikkeroer seg etter tre tabletter med Coral Calc, tarjeg en fjerde tablett, som virker så å si umiddelbart.Nucleomega og Coral Calc har gjort at jegigjen kan leve et normalt liv igjen, med familienog jobben min. – Jeg er rett og slett fantastiskfornøyd!Med vennlig hilsenJenny S. Bergapril 2011 13


Foto Selma SpaSelma Spa har eksistert i 20 år og har Nordensstørste tilbud der du kan velge mellom 40 ulikebehandlinger for hele kroppen.april 2011 15


ThinkstockThinkstockFAKTAisklatring:• Gren innen klatresportensominnebærer klatringpå strukturer av is, somfrosne fosser• Regnes som farligereenn fjellklatring• Blir stadig merutbredt i Norgeapril 2011 17


Del1Dyrk dineegne urter i årTekst Anne-Mette Helland Foto Erik ThalhaugØkt bevissthet og kunnskap om ernæring, sprøytestoffer og forurensninghar gjort økologisk mat til en vinner i vår tid. I løpet av de siste ti årene er ikke dette lenger barefor «spesielt interesserte». Trenden har blitt tradisjon.Jeg kommer til å skrive litt i hvert nummerfremover, så vi sammen kan følgesesongens utvikling i urtehagen. Det blirtips og råd angående stell, gjødsel, innhøsting,oppskrifter og lagring av råvarene. Oghva gjør vi med lus og andre uønskede gjester?Urter er ikke noe nytt. Mennesker har benytteturter siden tidenes morgen. I Skandinaviafor ca tusen år siden, ble det dyrket mye urter ide forskjellige klostrene. Munker og nonner varveldig kunnskapsrike, og visste hvordan urtenekunne brukes både for å lege og forebyggesykdom. De ble også brukt til kosmetikk ogkonserveringsmidler.Om sommeren er urtehagen min et livlig sted,hvor sommerfulger, småspurv, humler og andreinsekter også høster honning og frø. Og det ernok til alle! Mange av urtene har flotte blomster,som forskjønner hagen. Når jeg luker, kjennerjeg de nydelige aromaene fra de forskjellige urtene,det er virkelig en bonus i arbeidet. Selv omdet er en stund til sommeren ennå, kan det værelurt å begynne å planlegge. Akkurat nå er det påhøy tid å så urter og grønnsaker. Tenk så deiligå kunne gå ut i hagen og hente ferske, usprøytedeurter og grønnsaker om noen måneder!Det er «kortreist mat», fulle av nydelig smak ognæring!UrtehagenI en årrekke har denhotteste øko-trenden iblandt annet USA vært ådyrke sin egen mat, selv ibyene på knøttsmåbalkonger og i vinduskarmer.Denne trendenhar nå slått rot også i vårdel av verden. Nå har dusjansen til å hive deg påbølgen, du også!Vi har vært så heldige åfå bli med en av landetsmest erfarne urtedyrkerei hennes egen urtehage.Anne-Mette Helland ertilbake i magazinet. Dennegangen med et fast månedliginnslag,«Urtehagen», om hvordandu kan dyrke dine egneurter, grønnsaker, frukt ogbær, uansett hvilken plassdu har til rådighet.Du har sikkert mottatt diverse frøkatalogeri posten allerede. På plantemarkedene bugnerdet av forskjellige frø-sorter, og det er bare åbegynne å planlegge. Det er lett å bli «revetmed», men jeg tror det er lurt å begynne medde sortene du vet du kommer til å bruke. Såkan du utvide sortimentet litt hvert år.Det er to hovedgrupper av planter – ettårigeog flerårige. Nedenfor vil jeg gå inn på hver avdisse gruppene.Ettårige planterEttårige urter og nyttevekster er noen avde plantene som bør forkultiveres inne. Detrenger litt lenger tid på å komme i gang, menda får vi også mye lenger sesong å høste på. Etbasisvalg for meg er: Tomater, agurker, squash,chili, rosmarin, kjempe kepa, rød og grønnbasilikum og sist, men ikke minst stevia.Du kan begynne med å så i små potter innei vinduskarmen, eller på en benk med mye lys.Noen har et plantelys hengende over pottene.Du kan få kjøpt billige tidsur, slik at du kanstille lampen 12 timer «på» og 12 timer «av».Slike kan du få tak i blant annet på Biltema.Har du drivhus, må du bruke en varmeovnmed termostat på denne tiden av året, spesieltså natt-temperaturen ikke kryper under 16-18>april 2011 19


UrtehagenBruk såjord. Den er ikkelike næringsrik som vanligblomsterjord. For myenæring kan hemme veksteni startfasenbasisvalg> grader. Det kan være lurt å sette inn entønne med vann i drivhuset noen dagerfør du begynner å så. Vannet vil blivarmet opp om dagen og avgir varmeom natten. På den måten vil du sparelitt på strømmen og vannet jevner uttemperaturen, både dag og natt.Bruk såjord. Den er ikke likenæringsrik som vanlig blomsterjord.For mye næring kan hemme veksteni startfasen. Denne jorda er lett oglitt mer sandholdig. Vann jorda og laden renne av seg, før du sår. Pass påå så glissent. Hvis du ikke gjør det,får du nærmest en gressplen i hverpotte, og du har noen lange timerforan deg med å få de små plantene frahverandre.Nå er alt sådd!Den beste temperaturen i rommeter ca. 20-22 grader. Frøene er veldigsårbare i startfasen; de har ingenrøtter enda og kan lett både tørke utog drukne. Derfor er det veldig lurt ådekke pottene med et lag plastfolie,det samme som du bruker på kjøkkenettil «alt mulig». Det vil sørge forjevn fuktighet de første 2-3 ukene.Allerede etter 1-2 uker har de flesteplantene tittet opp av jorda med deto første «hjertebladene». Når dutar av plasten, kan godt jorda tørkeopp litt mellom hver vanning, ellerskan plantene lett råtne. En grei måteå vanne på i starten, kan være ensprayflaske som dusjer lett.Tomater ogagurkerChili, kjempekepa og rosmarinSquashBasilikumSteviasår jeg gjerne med frøjeg har spart fra deplantene jeg var mestfornøyd med året før.(Husk det til høsten.)Men uansett, jeg harbare to frø i hver potte.Dekk over med litt jord,ca dobbelt så mye somstørrelsen på frøet.Tomater kan jo brukestil det meste, som tomatsuppe,pålegg, i salater,som fyll i pizza og myemer. Agurk kan skjæres istaver og serveres meddipp, brukes som ingrediensi salater, agurksalattil makrell- eller laksemiddagenm.m.har mindre frø, så jeghar ikke fullt så tykt jorddekkepå disse. Ellersbruker jeg den sammefremgangsmåten somover.Chili setter en spisspå maten og er god igryteretter, pizza og rettermed litt sterk aroma.Kjempe kepa er løk-frø.Vanligvis brukes setteløk,men disse blir fantastiskstore og gode, selv omde sås fra frø. De blirstore som tennisballerog smaker vidunderlig.Rosmarin er fast følge tilalt av lam, i salater, supperog sauser.Samme fremgangsmåte,men jeg harstørre potter. Jeg brukervanlige blomsterpotter,slike som de vi vanligvisbruker i vinduskarmenetil inneplanter. Squashblir ganske fort en kraftigplante, den er varmekrevende,og bør derforforkultiveres, selv om dengror raskt.Squash kan entenbrukes rå i salater, wokesi wokretter, nydelig medfyll, gratinert i stekovnm.m.Til rød og grønn basilikum,bruker jeg ogsåher litt større, vanligeblomsterpotter. Jegvanner, lar vannet renneav og strør 15 -20 frø lettover jorda. Strø et tyntlag jord over.Basilikum og tomatpasser godt sammen imange retter, kan brukestil lam, sauser og supper.Har du food processorkan du lage basilikumpesto.Den kan blandesi pasta eller bare smørespå ristet brød. Utroliggodt!har ørsmå frø! Værforsiktig når du åpnerfrøposen - ikke nys! Jegbruker små potter, somvannes og avrennes.Ta forsiktig to frø i hverpotte. Det pleier å være10-14 frø per pakke. Strølitt lett såjord over så detdekker frøene.Stevia – det sunnesukkeret! Inneholderingen kalorier og har 0i glykemisk indeks (GI).Urten gir derfor ikkeblodsukkerhopp. Steviaer av den grunn ogsåperfekt for diabetikere.Studier viser at stevia harflere helsemessige godeegenskaper, som jegskal komme tilbake tilsenere. Til det meste somskal søtes kan du godt lastevia erstatte sukkeret,helt eller delvis.20 april 2011


Moskusendene spiser opp uønskede sneileri hagen. Her fôres de av matmor.Et ikke sjeldent skilt å møte på om mankommer på besøk til Anne-Mette.Den fem mål store hagen ligger bare ogventer på frø og vekster som snart skalplantes ut.Flerårige planterHvis du ikke har hatt urtehage før, viljeg anbefale deg å så flerårige urterogså, men de kan du vente med tilvi planter direkte i urtehagen nestemåned.For deg som allerede har urtehagemed flerårige urter, er det litt stelletter vinteren vi bør gjøre nå i april.Av de flerårige urtene har jeg noenfavoritter jeg bare må ha: Gressløk,persille (to-årig, men frøsår seg selv),luftløk, timian, oregano (bergmynte),peppermynte, asparges, jordskokk,løpstikke, sitronmelisse og ramsløk.Jeg skal skrive mer om disse senere.Disse har jeg i plantekasser i hagen.Det er ikke så mye arbeid med dempå vårparten. Jeg tar vekk fjoråretsvisne plantedeler, luker litt og leggerpå tørket hønsegjødsel og arbeiderforsiktig inn litt god kompostjord. Påmange søppelplasser kan man hente(gratis, eller til en lav pris), god kompostsom er laget av husholdningsavfall.Planlegging av urtehagePraktiske plantekasser kan du lageav ”2 toms-8 bord”, med en breddepå ca 1,5 meter og ca 3 meter lange.Kassene står oppå jorda, og jeg fyllerdem med litt grov kompostjord, såmatjord, gjerne iblandet litt sand ogtørka hønsegjødsel. Det er viktig atkassene ikke er bredere enn at du kanrekke til midten fra begge sider uten åtrø oppi kassene. Da holder jorda segporøs og lett.Jorda i kassene ligger nå på ethøyere nivå enn marka rundt. Detteer en fordel hvis det er litt kaldt omnettene, ettersom den kaldeste luftaholder seg på det laveste nivået.Jeg kan ha forskjellig type jord i deforskjellige kassene, tilpasset det somgror i dem, f.eks. mer sand i jordentil asparges og gulrot. Ekstra godtgjødslet jord til purre osv.Nå har vi begynt et spennendeprosjekt, som vil gi oss mye glede,gode sanseinntrykk, mye næring, godelukter og smaker de neste månedene!Følg med i neste nummer, da skal viblant annet begynne å plante ute.Anne mettes Tips!Lite plass?Da kan du så urter i en blomsterkassesom henges på veggen f.eks.under kjøkkenvinduet. Eller du kan så ispesielle urtekrukker.Har du en gammel sandkasse sombarna har vokst fra? Den er perfekt tilå lage urtehage av! Ta ut en del avsanden, fyll på matjord opp til kantenpå kassen. Så lager du en mindrekasse som du setter oppi den gamle,fyller den med jord til kassekanten,og sett en enda mindre kasse oppidenne, og fyller den også med jord.Da får du tre plantenivåer i høyden,som en pyramide, hvor du får plass tilen hel urtehage!april 2011 21


ErnæringTekst Stein FlaatrudArtisjokk og GurkemeieTo godevenner forfordøyelsenNaturterapeutStein Flaatrud er naturterapeut og driverklinikken Helhetshelse i Oslo sammen medkollega Eva B.E.Andersson.Han har undervist i vitamin- og mineralterapipå Axelsons, Skandinavias ledende skoleinnen kroppsterapi. Han har holdt kurs iernæring, mineralanalyser og mikrobiologiog utviklet helsekost produkter for ledende,internasjonale helsekostselskaper.Det sies at «alt» begynner i magen(dvs. fordøyelsen), og det erhelt korrekt. Hvis ikke fordøyelsenfungerer normalt, vil bådeabsorpsjon av næringsstoffer og utskillingenav avfallsstoffer bli skadelidende. Forikke å snakke om alle soppene, bakteriene,virus ene og parasittene som da kan få altfor gode livsbetingelser. Som alltid er detsnakk om å være i balanse. Dagens kostholdmed mye ferdigmat (med en mengdetilsetninger av alt mulig rart), sukker,«rask» stivelse (hvit ris, pasta, hvitt mel,potet, etc.) og «dårlig» fett, gir selv densterkeste fordøyelse en mengde utfordringer.Resultatet lar ikke vente på seg;candida (sopp-infeksjoner), allergier (bådemot matvarer og tilsetningsstoffer), diaré,forstoppelse, luftplager og irritert tykktarm(som i sin tur er grobunn for mer alvorligetarmlidelser). Etter manges oppfatning erdagens kosthold også en underliggendeårsak til annen allergi (høysnue, eksem ogastma) og lett irriterte slimhinner overalt ikroppen generelt. Bortsett fra det opplagte,nemlig å bedre kostholdet, finnes det noengode hjelpere vi kan bruke. Her kommervi over til de to «vennene» som overskriftenhenspeiler på, nemlig artisjokk oggurkemeie. Begge har lange tradisjoner iurtemedisinen.Artisjokk (latin: Cynara scolymus L.) frakurvplantefamilien er en dyrket plante,og kurvdekkbladenes nedre «kjøttfulle»deler og blomsterbunnen er regnet somgourmet-mat. Det er bladene vi brukeri urtemedisinen. Urten inneholder enrekke interessante virkestoffer; En rekkefenolsyrer (som koffeinsyre og klorogensyre),bitterstoffer (cynarin), en lang rekkeensymer, inulin, karotener (antioksidanter),flavonoider, kalium og magnesium.I tillegg er artisjokkgun stig for diabetikere, daden fremmer en senkningav sukkernivået i blodet.Virkningen på leveren er særdelesgunstig; både dannelsen og sekresjonenav galle øker. Avgiftningen fra lever gårraskere, og en vil fordøye fet mat bedre(noe mange sliter med). Artisjokk har enkraftig leverbeskyttende evne, og kan medfordel også brukes ved mer alvorlige lidelsersom hepatitt, skrumplever og gallesten.Som regel er det vel de «mildere» plagersom appetittløshet, kvalme, gassdannelse/oppblåsthet, irritabel tarm og forstoppelseman fokuserer på, men artisjokk har såmye mer å by på!Først vil jeg nevne at studier har vistat artisjokk har en betydelig evne til åsenke kolesterol og blodfett (triglyserider)generelt . Styrkegraden og kvaliteten påekstraktene er jo her, som ellers, sværtavgjørende for å få virkning.I tillegg er artisjokk gunstig for diabetikere,da den fremmer en senkning avsukkernivået i blodet. Videre er den svakt22 april 2011


Thinkstockurindrivende, blodrensende og urinstoffsenkende.Derfor velegnet ved flereforskjellige nyrelidelser og ypperlig ved formye eggehvite i urinen.Bivirkningene ved bruk av artisjokk erfå, men har du store gallestener kan du fåtrøbbel da den øker gallestrømmen, noesom kan føre til at stenene kan blokkere.Det sies at de som bruker blodfortynnendemedisin også bør utvise forsiktighet.Så over til «kongen» av alle urter, nemliggurkemeie. Kongetittelen er velfortjent,noe som jeg skal prøve å vise i det følgende.Gurkemeie (latin: Curcuma longa L.,engelsk: turmeric) er av ingefærfamilien ogbeslektet med ingefær (en annen fantastiskmedisinplante). Vi bruker jordstenglene/rotstokkene (rhizoma) både som mat ogmedisin. Det er en dyrket plante, somdyrkes i store mengder i India, men også iPakistan, store deler av Asia, samt Sør-Amerika og Afrika. Her hos oss kjenner viden som «det som gjør risen gul» og somen viktig ingrediens i all curry. Smaken erlett bitter, litt skarp og aromatisk. Husk åbruke hansker hvis du skal bruke den fersk,den gule fargen er ikke lett å få bort! Virkestoffeneer uendelig mange, og det forskesintenst på flere av dem. Særlig flavonoidetcurcumin er kjent, men det er også flereeteriske oljer, bitterstoff, alkaloider, sukkerstoffer,harpiks, proteiner, vitaminer ogmineraler.Det er mye spennende fra forskningenom dagen. Studier mot Alzheimer, arthrittog leversykdommer er i gang. Gurkemeiehar lange tradisjoner i Ayurvedisk medisin,og er en «hellig» urt i flere østlige tradisjoner.Noen av virkningene er komplementerendetil de som gjelder for artisjokk.Leverbeskyttende (pga curcuminetskraftige antioksidant virkning), galledrivende,karminativ (demper gass/oppblåsthet), bedrer appetitten og økerproduksjonen av magesaft (derfor gunstigved gastritt og mangel på saltsyre – noesom absolutt ikke er uvanlig). Studier harvist at det også gir effektiv beskyttelse motutvikling av gallestein. Jevne doser hverdag er bedre enn korte kurer med høyedoser.Det er mye spennende fraforskningen om dagen.Studier mot Alzheimer,arthritt og leversykdommerer i gang.Den delen av gurkemeiens mangevirkninger som jeg likevel setter høyest,er den betennelseshemmende. Alle, og damener jeg alle, har betennelsesreaksjoneri kroppen til en hver tid. Desto eldre viblir, desto fler betennelser. Leddene våreer særlig utsatt, likeledes åreveggene.Åreforkalkninger starter som oftest medinflammasjon i åreveggen.Den kraftige antioksidant virkningenav gurkemeien øker dannelsen av glutationsom igjen øker avgiftningen i cellene.Kolesterolsenkningen, og at den hindrerblodplatene i å klebe seg sammen, bidrarnok også til en gunstig beskyttelse motbl.a. åreforkalkning, astma og betennelsestilstandergenerelt. Tenk på alle som gårrundt med unødvendige kroniske smerter iledd og muskulatur.Noen bivirkninger bør nevnes ved brukav gurkemeie. Ta ikke store, terapeutiskedoser ved graviditet, da det kan føre tilsammentrekninger av livmor. Det er ikkeregistrert fosterskader eller problemer vedamming. Som hos artisjokk; forsiktig hvisdu har store gallestener som kan blokkeregallegangen. Gurkemeie i mindre doser ertrygt for de fleste, men unngå høye doserhvis du bruker blodfortynnende medisin(gurkemeie virker litt blodfortynnende denogså).Generelt sett er jeg glad i urteproduktersom er synergistisk sammensatt, dvs. at dejobber i samme retning. Da får man oftesten mye bedre og kraftigere effekt. Så da erdet vel bare å begynne å få i seg gurkemeieog artisjokk hver dag? Lykke til!Kilder: Rolv.no, Wikipedia (engelsk versjon), Weiss(Lehrbuch der Phytotherapie), M.Pedersen (NutritionalHerbology), Pamplona-Roger (Frisk av urter), Nature’sPlus og New Chapter’s kurshefter.april 2011 23


produktomtaleTekst Astrid Schaug Illustrasjon Line bergersenQuizFinn svarene ved å lete i dettemagazinet. Svarene og vinnerenpubliseres to nummer etter.1. Hvilken urt omtales som «det sunnesukkeret»?Miks av Shineog EQ i april/maiDe fleste av våre helsekostprodukter vil i løpet av april og maiankomme lageret i ny EQ-drakt. For å gjøre denne overgangen såsmidig og god som mulig, har vi valgt å bruke april og mai som enoverl appingsperiode, før vi i juni går helt over til de nye produktene.Vi håper derfor på forståelse for at du kan komme til å motta en miksav Shine- og EQ-produkter i din april- og maiforsendelse. I juni kan duderimot se frem til at alle dine helsekostprodukter kommer i den nyeEQ-hammen.2. Hvilket år ble Shine etablert?3. Hva er det nye navnet til selskapet?4. Hvem uttaler at selskapet har «slått påstortromma»?5. Hvilke tre verdier har Eqology?6. Hvilke produkter anbefaler JennySynnøve Berg?7. Hvilke tre nye ingredienser er tilførtMultichi Energy?8. Hva heter det nye helsekostproduktet forhuden?9. Hvilke to urter mener Stein Flaatrud erspesielt bra for fordøyelsen?10. Hva er det nye navnet for Super K2?Hudpleienforblir ShineNår det gjelder hudpleieseriens EQ-fornyelse, vil det skje på et seneretidspunkt. Hudpleieproduktene vil derfor hete Shine en god stund til– minimum ut 2011.Bli med i trekningen av en EQ Life Pack – vårdesiderte bestselger! Pakken har en verdi påNOK 599,-.Send inn svarene, samt navn og adresseinnen 10. mai til quiz@eqology.noLøsning fra nr 2/2011:1. NOK 219 / 2. 2. April / 3.1322 / 4. 5 ml5. Ja / 6.B6 / 7. Frank Bjordal / 8. Jæren9. Bukspyttkjertelen / 10. Anti Age CreamGratulerer til vinneren:Johny Thorsrud fra HønefossProduktersom utgårI forbindelse med denne endringsprosessen har vi valgt å la noenprodukter utgå fra sortimentet vårt, til fordel for kommende, aktuelleprodukter. Det vil si at MultiPower Energy, Instant Herbal Slim Tea, AntiOxPro, Aquared Absorbtion Promix Total og Natural Glycemic IndexBalance vil utgå i løpet av året, men man kan fortsatt sikre seg de flesteav dem – så lenge lageret rekker.Quizen er laget av Astrid Schaug.24 april 2011


349,-Ny pris2-pack: 599,-MULTICHIENERGYMultichi Energy er produsert på en unik resept basert påurgamle tradisjoner fra Østen. Over 20 energi givendeog rensende urteekstrakter bidrar til å stabiliserekroppens balanse. Blant dem finner du russisk rot,koreansk ginseng og schisandra. Alle tre er fantastiskeurter som bidrar til økt energinivå i kroppen din.Itillegg til Multichi Energys bredeurtesammensetning har vi lagt tilde aktive ingrediensene artisjokkog gurkemeie. På denne måten kanman oppnå både ny energi og rensingav kroppen fra ett og samme produkt.Prikken over i-en har vært å leggetil en ingrediens som ofte blir omtaltsom verdens sterkeste antioksidant,nemlig acaibæret.Fordeler:• Tilfører kroppen energi• Stimulerer, renser og balansererkroppens fysiologiske prosesser• Kan styrke immunforsvaret ogstimulere sentralnervesystemet• Kan virke lett blodtrykksenkendeBruksanvisning:Dagsdose: 15 ml om morgenen,alternativt 7.5 ml x 2 eller 5 ml x 3 vedbehov. Multichi Energy er oppløst irød druejuice, og drikkes konsentrerteller blandes ut i vann eller urtete.Aktive ingredienser:Ekstrakter av: schisandra, russiskrot, ginseng, artisjokk, kolanøtt,gurkemeie , acaibær, mate, grønn te,lakrisrot, løvetann, rosmarin, kvann,rød solhatt, tranebær, matrem, aloevera, yucca, jernurt, isop, melisse,timian, sarsaparilla og grapefruktkjernekonsentrat.Pris: 349,-Pris for 2-pack: 599,-april 2011 25


produktomtaleTekst Astrid Schaug Illustrasjon Line bergersenVår bestselger, Life Pack, ble første gang introdusert i 2009.Med sin unike produktsammensetning, tuftet på energi og balanse, har denne pakkenblitt nærmest «allemannseie» blant våre kunder.Ny Life PackLife PackMULTICHI ENERGYLife PackK2 PlusLife PackNucleomegaDe to produktene som vi til nå haranbefalt å ta sammen, Multichi ogLivex, er slått sammen til ett produkt– en forbedret Multichi. I tillegg tilMultichi Energys opprinnelige, bredeurtesammensetning har vi altså lagttil de aktive ingrediensene fra Livex –artisjokk og gurkemeie. På denne måtenkan man oppnå både energi ogrensing av kroppen fra ett og sammeprodukt. Livex vil for øvrig fortsatt levesom enkeltstående produkt, både ikapsel- og tevariant. Prikken over i-enhar vært å legge til en ingrediens somofte blir omtalt som verdens sterkesteantioksidant, nemlig acaibæret.I tillegg til innholdet har vi ogsåbyttet ut plastflasken med enresirkuler bar, «energi-rød» aluminiumsflaske.Med alle disse endringene kanvi nå tilby en betydelig styrket Multichi.Super K2 har byttet navn til K2 Plus.innholdet, som er basert på 100 %naturlig råvare fra gjærede soyabønner,er derimot uendret. Produktetinneholder også vitamin D3, sombedrer opptaket av vitamin K2. D3 erfor øvrig et vitamin som vi i Norden fårfor lite av.Omfattende studier fra Nederland,Rotterdamstudien i 2004 og Kvinnestudieni 2009, viser at vitamin K2 kanbidra til å redusere kalsium i åreveggeneog samtidig øke tilførselenav kalsium til skjelettet.En av forskerne ved ett av dissestudiene (Rotterdamstudien) varDr. Leon Schurgers, som er Ph.D. ogVice President ved CardiovascularResearch Institute ved Universitetet iMaastricht. Han var vår rådgiver vedutviklingen av dette produktet.Innholdet i dette rene naturproduktet,bestående av torskemelkei pulverform, har vi ikke rikket ved.Nucleomega gir deg fortsatt «detbeste fra fisken», som rent næringstilskudd.Studier viser at kostholdsom regelmessig inneholder fisk, girhelsemessige gevinster.Produktet inneholder blant annetnukleotider, som er nødvendig fornormal vekst og utvikling. Purine ogpyrimidine nukleotider er dessuteninvolvert i nesten alle prosesser somforegår i cellene våre og spilleren hovedrolle i stoffskifte-, energi-,og reguleringsprosesser i kroppen.Nukleotider anbefales som tilskuddi barnemat og til sportsutøvere.Nukleotider er godkjent av The ScientificCommittee on Food (SCF) i EU.Både USA, Japan og Europa har godkjentbruk av nukleotider i barnemat.I tillegg inneholder Nucleomegakoenzym Q10, Omega-3 fettsyrer, samtessensielle vitaminer og mineraler.26 april 2011


kun599,-• Nå har vi løftet pakken til ethøyere nivå, ikke bare hvagjelder utseendet, men ogsåmye av innholdet.• Færre produkter – enklere fordeg.• Frem til nå har pakken beståttav fire produkter. Vi har slåttsammen to av dem, slik atpakken nå består av treprodukter. Dette har vi gjortfor å gjøre det enklere å taproduktene hver dag. I tilleggsparer vi miljøet.• Som ny Life Pack-kunde vil du iførste forsendelse motta gaveesken,med brosjyre, pose ogmålebeger. Deretter mottardu refillvarianten.• Refillvarianten inneholderkun de tre produktene, og vilderfor kunne gå rett i postkassendin.april 2011 27


kun430,-ACTIVE Collagen 2Active Collagen 2 er beriket medviktige komponenter som kan bidratil å støtte sunn og vakker hudi alle aldre:• Vitamin B5, som øker kollagensyntesen• Hyaluronsyre, som er en viktigstrukturell komponent i huden,som reduseres når vi eldes oger delvis ansvarlig for hudensfuktighet, mykhet og elastisitet• Hovedingrediensen er kollagenfra fisk.• Lav molekylvekt kollagen(200.000-300.000 molekyler perg vs det normale: 2.000-3.000molekyler per g). Dette betyr atkollagenen er spaltet ned i såsmå bestanddeler at opptaketbedres radikalt.• Høyere absorpsjon• Høyere bioaktivitet• Aktivisering direkte i huden• Kan redusere rynker og bremsealdring• Jevner ut fine linjer og rynker, ogøker hudens elastisitet• Øker fuktighetsnivået i huden• Stimulerer naturlig kollagenproduksjon• Styrker negler og hår• Metter bindevevet i huden• Forbedrer hudens utholdenhetog vitalitetingredienserEn porsjonspose Active Collagen 2inneholder:• 4.500 mg på 100% naturligfiskekollagen• 10 mg koenzym Q10• 50 mg vitamin C (askorbinsyre)• 6 mg vitamin E• 5 mg Hyaluronsyre• 3,5 mg vitamin B5• 200 μg vitamin Aapril 2011 29


PrislistePRISENE GJELDER F.O.M. 1. MAI.Slik bestiller du:HelsekostVeil. prisPoengMedl. prisAntallAutoordreTilleggsordreEkstraordreInternett:eqology.no -> webshopTelefon:800 74 463Fax:67 10 21 99E-mail:kundeservice@eqology.noPostadresse:Eqology ASPostboks 231322 HøvikVelg ordretypeAutoordre= Varer du ønsker tilsendtfast hver måned (kanendres inntil 5 dager førvalgt leveringsperiode,men det må alltid ståminst ett produkt påautoordren). Frakt &eksp.gebyr på NOK 59,-tilkommer.Tilleggsordre= Varer du ønsker tilsendtén gang, sammenmed førstkommendeauto ordre.Ekstraordre= Varer du ønsker tilsendtomgående, utenomauto- ordren. Frakt &eksp.gebyr på NOK 59,-tilkommer.For EQOLOGYdistributører:For registrering av nyekundeavtaler og poeng imars, gjelder følgende frister(oss i hende senest):KUNDEAVTALER:Fredag 29. aprilkl 08.00Ekstraordre:Fredag 29. aprilkl 14.001050 Multichi Energy, 475 ml Nytt innhold! Se omtale side 25 537 31,0 3491011 Livex Tea, 120g 214 11,5 1391005 Livex, 90 kapsler 214 11,5 1391006 Echina Spray, 30 ml 106 6,0 691007 Radix, 60 tabletter 245 14,8 1591012 Green Tea, 200g 223 13,0 1451013 Cranberry Tea, 180g 223 13,0 1451015 Tropical Tea, 180g 223 13,0 1451026 Blueberry Tea, 200g 254 15,8 1651031 Rooibos Tea, 180g 254 14,0 1651018 Nucleomega, 90 kapsler 383 25,1 2491016 Fruit Power, 50 tabletter 100 5,4 651023 Coral Calc, 90 tabletter 229 14,1 1491036 Energy Bar Nytt innhold! Se omtale på eqology.no 229 10,0 1491029 Joint Relief, 90 tabletter 414 25,0 2691032 K2 Plus 398 25,0 2591033 Shacai, 15 brusetabletter 137 8,0 891034 Active Collagen², 30 porsjonsposer NYHET! 662 38,0 4301035 Nutriguard Nytt innhold! Se omtale på eqology.no 768 40,0 4991022 Bioburn 360g 429 28,4 279Ansiktspleie2001 Facial Cleansing Gel (rensegelé), 200 ml 223 12,8 1452002 Skin Tonic Freshener (ansiktsvann), 200 ml 223 12,8 1452022 Virgin Jojoba Oil (ren jojobaolje), 50 ml 260 14,7 1692004 Combinated Vital Peeling Cream (peelingkrem), 125 ml 183 11,4 1192005 Antioxidental Day Cream (dagkrem), 50 ml 183 10,4 1192006 Optimal Night Cream (nattkrem), 50 ml 183 10,4 1192030 Anti Age Cream NYHET! 506 29,0 3292007 Highly Estimated Special Cream (spesialkrem), 50 ml 337 19,7 2192008 Multi Perfection Eye Cream (øyenkrem), 15 ml 137 9,8 892009 Advanced Lipbalm Protection (leppepomade, klar), 8g 75 3,5 492028 Advanced Lipbalm Protection (leppepomade, brun), 8g 75 3,5 49Vi justerer prisene våre.De nye prisene er listet ovenfor og gjelderf.o.m. 1. mai.30 april 2011


KroppspleieVeil. prisPoengMedl. prisAntallAutoordreTilleggsordreEkstraordreMai tilbud2010 Multi Vital Shower Gel (dusjgelé), 250 ml 152 8,4 992011 Moisturizing Hand Soap (håndsåpe), 300 ml 75 3,3 492012 Optimal Body Lotion (bodylotion), 250 ml 214 12,4 1392013 Balanced Body Oil (bade-/kroppsolje), 200 ml 291 16,4 1892014 Balanced Hand Cream (håndkrem), 100 ml 152 9,4 992015 Advanced Foot Cream (fotkrem), 100 ml 183 10,8 1192016 Double Active Deo Cream (deokrem), 50 ml 152 8,8 992023 Aloe Vera Gel (aloe vera-gelé), 125 ml 214 13,3 1392024 Muscular Gel (muskelgelé), 125 ml 198 13,3 1292025 Body Shape Gel (oppstrammende gelé), 250 ml 506 31,2 329Hårpleie2018 Daily Care Shampoo (fuktighetssjampo), 250 ml 146 6,8 892019 Optimal Care Shampoo (kur-/pleiesjampo), 250 ml 152 7,8 992020 Essential Restore Conditioner (hårbalsam/kur), 250 ml 152 7,8 99Tannkrem1017 Extreme Protection Toothpaste, 75 ml 122 7,0 79mai tilbud 1:Coral Calc• Kan styrke skjelett ogtenner• Regulerer balansenmellom syre og base ikroppen• Regulerermuskelaktiviteten i hjerteog blodårerVarenr: 8001Medlemspris: 149,-Nå kun 69,-Produktpakker8018 Shacai, 4-pack á 15 brusetabletter 460 26,0 2998045 ShineCare hudpleiepakke 1.014 54,0 6598070 EQ Life Pack Nytt innhold! Se omtale side 26 922 52,0 5998071 EQ Life Pack refill Nytt innhold! Se omtale side 26 922 52,0 5998044 Multichi Energy 2-pack NYHET! 922 53,0 599Tilbehør4723 Shaker med Eqology-logo 0,0 934721 Sportsflaske med Eqology-logo 0,0 69Tilbud8001 Tilbud 1 0,0 698002 Tilbud 2 0,0 69mai tilbud 2:Radix• Kan redusere plager vedPMS og overgangsalderhos kvinner• Opprettholder dennaturlige balansenmellom østrogen ogprogesteron• Gir overskudd ogstimulerer sexlystenVarenr: 8002Medlemspris: 159,-Nå kun 69,-bestiller:Vær også oppmerksom på at flere avproduktene har fått nye, forenklede navn.Vi tar forbehold om trykkfeil.Kundenummer:Navn:april 2011 31


MaitilbudSlik fungerer tilbudene:• Tilbud 1: Handler du minst ett produkt til medlemspris, kan du bestille tilbud 1 (varenr 8001).• Tilbud 2: Handler du varer for over kr 500 til medlemspris, kan du bestille tilbud 2 (varenr 8002).• Hvilke produkter som er på tilbud 1 og 2 vil variere fra måned til måned. Likevel forblirvarenumrene uendret, slik at du kan velge å ha de fast på din auto order.• Tilbudene nedenfor gjelder for neste måneds forsendelse.mai tilbud 1:Coral Calcmai tilbud 2:Radix• Kan styrke skjelett og tenner• Regulerer balansen mellom syre og base i kroppen• Regulerer muskelaktiviteten i hjerte og blodårerVarenr: 8001Medlemspris: 149,-Nå kun 69,-• Kan redusere plager ved PMS og overgangsalderhos kvinner• Opprettholder den naturlige balansen mellomøstrogen og progesteron• Gir overskudd og stimulerer sexlystenVarenr: 8002Medlemspris: 159,-Nå kun 69,-69,-69,-bestill på eqology.no eller tlf 800 74 463

More magazines by this user
Similar magazines