A Heilemann Hndtering av pasientinformasjon_uk

helse.forde.no

A Heilemann Hndtering av pasientinformasjon_uk

Behandling av pasientinformasjon• Grunnkurs B, allmennmedisin• 3. mai 2011• Aadel Heilemann• Advokat – Den norske legeforening• Forhandlings- og helserettsavdelingen


Hovedtema• Taushetsplikt, taushetsrett ogopplysningsplikt• Dokumentasjonskrav ogdokumentasjonshåndteringAadel Heilemann 3. mai 2011Side 2


Hvorfor taushetsplikt?• Personer skal kunne oppsøke helsetjenesten• Pasienter skal kunne betro seg under behandling• uten frykt for:- at informasjonen spres til uvedkommende- at informasjonen blir benyttet feil• God behandling: avhengig av tillit• Tillit viktig for at alle bruker helsetjenestenAadel Heilemann 3. mai 2011Side 3


Hva er taushetsbelagt?§ 21. Hovedregel om taushetspliktHelsepersonell skal hindre at andre får adgangeller kjennskap til opplysninger om folkslegems- eller sykdomsforhold eller andrepersonlige forhold som de får vite om iegenskap av å være helsepersonell. Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 4


Mer om taushetsplikten• Unnlatelsesplikt• Aktivitetsplikt - nærmere krav til oppbevaring avjournal• En lovregulert interesseavveining – pasientensbehov for taushet mot andre personers ellerinstitusjoners behov for opplysningeneAadel Heilemann 3. mai 2011Side 5


Rt 2008 1491 Den sinte innvandreren…• En mann som var sendt fra Irland til Norge somførste asylland hadde uttalt til en psykiater at hanskulle skaffe seg hagle og ta livet av enpolitibetjent i Politiets utlendingsenhet somhadde orientert ham om at det ikke var aktuelt åsende ham tilbake til Irland slik han ønsket.Høyesterett kom til at trusler fremsatt underkonsultasjon med psykiater kan være straffbart.Uttalelser om taushetspliktens rekkevidde.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 6


Rekkevidden av taushetsplikten• Gjelder alt helsepersonell, hpl § 3• Gjelder mellom helsepersonell, hpl § 25 og § 45need to know prinsippet• Gjelder etter en pasients død• Omfatter informasjon mottatt på fritid i rollen somhelsepersonell• Gjelder ubegrenset i tid• Må foreligge unntak i lov for opphevelseAadel Heilemann 3. mai 2011Side 7


Taushetsplikten overfor politi ogdomstolene• Taushetsplikten gjelder også overfor politiet og iforbindelse med rettsprosesser, med mindreunntaksbestemmelser kommer til anvendelse• Domstolene har ikke lov å motta taushetsbelagtinformasjon• Straffeprosessloven § 119• Beslagsforbudet i straffeprosessloven § 204• Tvisteloven § 22-5Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 8


Hpl §12 Undersøkelser i forbindelse medstraffbare forhold• Lege, sykepleier eller bioingeniør skal etter anmodning fra politiet 1 ta blodprøveeller foreta lignende undersøkelse av personer som er mistenkt for straffbart forholdunder påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel når dette erhjemlet i lov 2 og kan skje uten fare.• Lege skal etter anmodning fra påtalemyndigheten foreta kroppslig undersøkelseav mistenkte i straffesak når slik undersøkelse er besluttet etterstraffeprosessloven 3 §157. Videre skal lege etter anmodning fra kriminalomsorgenforeta kroppslig undersøkelse av en innsatt i fengselsanstalt når slik undersøkelse erbesluttet etter reglene i straffegjennomføringsloven 4 §29.• Lege, sykepleier eller bioingeniør har ingen plikt til å foreta undersøkelser etterførste og annet ledd av:• 1.ektefelle, samboer, registrert partner, 5 forlovede eller av slektninger i rett opp- ellernedstigende linje, søsken eller like nær besvogrede. Likt med slektskap regnesadoptiv- og fosterforhold. 2.person som helsepersonellet har til behandling.Departementet 6 kan i forskrift 7 gi nærmere bestemmelser om plikten til å foretaundersøkelser etter denne paragrafen, og herunder fastsette bestemmelser ombegrensninger i plikten og om fritak.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 9


Rt-2005-1329. hpl § 12 jf veitrafikkl § 22 a,sammenholdt med hpl § 21• I en trafikkulykke der en person mistet livet, ble sjåførenbrakt til sykehus alvorlig skadet. Det var mistanke ompromillekjøring og overtredelse av straffeloven §239. Avuklare årsaker ble ikke rekvirert blodprøve tatt i tide, jfhelsepersonelloven §12, jf vegtrafikkloven §22a. Underhenvisning til taushetsplikten kom Høyesteretts flertall tilat helsepersonelloven §12 ikke hjemlet en rett for politiettil å kreve å få utlevert andre blodprøver som var tatt somledd i den ordinære medisinske behandling avvedkommende. Dissens 4-1.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 10


Opplysningsrett –unntak fra taushetsplikten• Hpl kap 5: ulike situasjoner der plikten til taushetblir opphevet:- Samtykke fra den opplysningene gjelder, § 22- Situasjonene i § 23, f eks interesseavveiningen i nr 4- Unntak etter død, § 24- Innsyn/utlevering av journal i helsetjenesten(samarbeid om en pasient), § 25Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 11


Opplysningsrett; samtykke• § 22. Samtykke til å gi informasjon• Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for atopplysninger gjøres kjent for den opplysningene direktegjelder, eller for andre i den utstrekning den som har kravpå taushet samtykker.• For personer under 16 år gjelder reglene ipasientrettighetsloven §§ 4-4 og 3-4 annet leddtilsvarende for samtykke etter første ledd.• For personer over 16 år som ikke er i stand til åvurdere spørsmålet om samtykke av grunner som nevnt ipasientrettighetsloven § 3-3 annet ledd, kan nærmestepårørende gi samtykke etter første ledd.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 12


Andre lovbestemte unntak -opplysningsrett• § 23. Begrensninger i taushetsplikten• Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for:• 1.at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene,• 2.at opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsierhemmelighold,• 3.at opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må ansesivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt,• 4.at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentligeinteresser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre eller• 5.at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medholdav lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetspliktikke skal gjelde.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 13


Unntak etter død• Hpl § 24 Opplysninger etter en persons død:Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for atopplysninger om en avdød person gis videredersom vektige grunner taler for dette. Ivurderingen av om opplysninger skal gis, skal dettas hensyn til avdødes antatte vilje,opplysningenes art og de pårørende ogsamfunnets interesser.Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journaletter en persons død hvis ikke særlige grunnertaler mot det.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 14


Innsyn/ utlevering avpasientopplysninger i helsetjenesten• § 25. Opplysninger til samarbeidende personell• Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagteopplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendigfor å kunne gi forsvarlig helsehjelp. For elektronisk tilgang tilhelseopplysninger på tvers av virksomheter gjelderhelseregisterloven § 13 tredje og fjerde ledd.• 45. Utlevering av og tilgang til journal og journalopplysninger• Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonellsom skal yte eller yter helsehjelp til pasient etter denne lov, gisnødvendige og relevante helseopplysninger i den grad dette ernødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten på forsvarlig måte.For elektronisk tilgang til helseopplysninger på tvers av virksomhetergjelder helseregisterloven § 13 tredje og fjerde ledd. Det skal fremgåav journalen at annet helsepersonell er gitt helseopplysninger.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 15


Uberettiget tilgang til journal ihelsetjenestenForbud mot snoking i journal• Hpl § 21a Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagteopplysningerDet er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg,bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21uten at det erbegrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp ellerhar særskilt hjemmel i lov eller forskrift.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 16


Opplysningsplikt• Ikke lenger plikt eller rett til å beholde taushet• Plikt til å utlevere opplysninger når vilkårene eroppfylt• Hpl § 17, kap 6 og 7• Smittevernl § 2-3• Folketrygdl § 21-4• Staffeloven § 132Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 17


Opplysninger til HelsetilsynetHpl. § 17:Helsepersonell pålegges å varsle Helsetilsynetved uforsvarlighet (whistle blowing)Hpl. § 30: når Helsetilsynet ber om innsynAadel Heilemann 3. mai 2011Side 18


Opplysninger til barneverntjenesten• Samtykke fra pasienten event. pasientens foreldre – hpl § 22• Mistanke om omsorgssvikt, mishandling mv - hpl § 33• Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forholdsom kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.• Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av egettiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at etbarn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorligomsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12. Detsamme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorligeatferdsvansker, jf. nevnte lov § 4-24.• Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige forgjennomføringen av lov om barneverntjenester, skal helsepersonell gislike opplysninger.• I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaretfor utleveringen av slike opplysninger.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 19


Opplysninger til politietSamtykke fra pasienten – hpl § 22Ved sterke grunner - hpl § 23 nr 4Ved oppdrag som sakkyndig – hpl § 12 og § 27Ved nød - hpl § 31:Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersomdette er nødvendig for å avverge alvorlig skade påperson eller eiendom.Merk – gjelder ikke dersom skaden allerede er forvoldtAadel Heilemann 3. mai 2011Side 20


KjønnslemlestelseLov om forbud mot kjønnslemlestelse § 2:• Med bøter eller fengsel inntil ett år straffesyrkesutøvere og ansatte i barnehager,barnevernet, helse- og sosialtjenesten, skoler,skolefritidsordninger og trossamfunn, somforsettlig unnlater, ved anmeldelse eller på annenmåte, å søke avverget en kjønnslemlestelse…Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 21


Til sosialtjenesten• § 32. Opplysninger til sosialtjenesten• Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom påforhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og skal av egettiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold etter å hainnhentet samtykke fra pasienten, eller så langt opplysningene ellerskan gis uten hinder av taushetsplikt etter § 21.• Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell aveget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten, når det er grunn til å troat en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det eroverveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. lov omsosiale tjenester § 6-2a. Også etter pålegg fra de organer som eransvarlige for gjennomføringen av lov om sosiale tjenester, skalhelsepersonell gi slike opplysninger.• I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal haansvaret for utleveringen av slike opplysninger.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 22


Særlig om utlevering av pasientjournal• Bruk av pasientjournalen utenfor helsetjenestener problematisk fordi det:• I svært mange tilfeller innebærer spredning av infoirrelevant for den aktuelle saken• Opplysningene ofte er nedtegnet langt tilbake i tid – tasut av sin sammenheng og dette åpner for feil bruk ogmisforståelser• Svekker hensynet til god behandling fordi opplysningerholdes tilbakeAadel Heilemann 3. mai 2011Side 24


Dokumentasjonsplikt• Plikt til å føre journal, hpl §§ 39 og 40• Skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholderelevante og nødvendige opplysninger om pasienten oghelsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendig for åoppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller medholdav lov. Journalene skal være lett å forstå for annet kvalifiserthelsepersonell.• Journalforskriften• Oppbevaring• Retting og sletting av journal, hpl § 42 og 43Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 25


Plikt til å gi innsyn• Hpl § 41: Plikt til å gi innsyn i journalen til densom har krav på det etter reglene i pasrl § 5-1.• Pasientenes innsynsrett, pasrl. § 5-1:• Rett til innsyn og kopi av journal• Rett til kortfattet forklaring av faguttrykk oglignende• Unntak når påtrengende nødvendig for åhindre fare for liv eller alvorlig helseskadeAadel Heilemann 3. mai 2011Side 26


Plikt til å gi innsyn forts.• Rett til innsyn for andre enn pasientenselv:• Representant for pasienten (evt advokat ellerannen lege)• Foreldres innsynsrett• Etter død; hovedregel er at nærmestepårørende skal gis innsynAadel Heilemann 3. mai 2011Side 27


Rt-2006-1275• Utlevering av pasientjournaler. Saken gjaldt enleges begjæring om midlertidig forføyning for å fåutlevert pasientjournaler ved flytting av sittarbeidssted fra ett legesenter til et annet.Høyesterett kom til at taushetspliktreglene ihelsepersonelloven § 21 og § 45 tilsa at denlegen som har taushetsplikt også forvalteropplysningene. Kravet til sikringsgrunn itvangsloven § 15-2 ble ansett oppfylt.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 28


Lovfestet ansvar for koordinering avinformasjon• Informasjon overfor pasient og pårørende ihelseinstitusjon - hpl § § 10, § 32 og § 33• I sykehus: Pasientansvarlig lege - speshelsetjl. §§ 3-7 og3-7a- Forskrift om pasientansvarlig lege• Koordinering av journal: Journalansvarlig - hpl § 39, 2leddAadel Heilemann 3. mai 2011Side 29


Plikten til å utpeke pasientansvarlig lege• Pasientrettighet: Forskrift om pasientansvarleg lege m.m.§ 3Dersom det ikkje er klart unødvendig, skal ansvarleg leiar i avdelinga/eininga peike ut ein pasientansvarleg lege snarast råd etter innleggingeller poliklinisk forundersøking. Pasienten skal straks få vite kven som erhans/hennar pasientansvarlege lege, og orienterast om kva oppgåver denpasientansvarlege legen har.• I psykiatriske enheter kan psykolog utpekes• Loven åpner for forskrift om pasientansvarligsykepleier – ikke gittAadel Heilemann 3. mai 2011Side 30


Hvem skal være pasientansvarlig lege ?• Pasientansvarlig lege = journalansvarlig i sykehus• Forskriften § 5:• Dersom leiaren i avdelinga/eininga trur det er tenleg, kanbehandlingsansvarleg lege også peikast ut til pasientansvarleg legeog dessutan peikast ut til å gje pasienten informasjon og ha detoverordna ansvaret for pasienten sin journal, jf. helsepersonellova §§10 og 39 andre ledd.Aadel Heilemann 3. mai 2011Side 31

More magazines by this user
Similar magazines