Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

eqology.com

Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

Sammendratt konsolidert oppstilling over finansiell stillingBeløp i NOK tusen Pr. 31.03.2012 Pr. 31.12.2011Varige driftsmidler 425 494Goodwill 32 537 32 537Andre immaterielle eiendeler 10 181 11 102Utsatt skattefordel 5 351 5 652Sum anleggsmidler 48 494 49 786Kundefordringer og andre fordringer 1 567 1 085Varelager 7 121 7 917Kontanter og kontantekvivalenter 1 467 1 652Sum omløpsmidler 10 155 10 654Sum eiendeler 58 649 60 440Aksjekapital 1 065 1 065Annen innskutt kapital 45 918 45 918Annen egenkapital (14 470) (14 770)Sum egenkapital 32 513 32 213Lånegjeld 5 092 4 575Utsatt skattegjeld 1 686 1 870Langsiktig gjeld 6 778 6 445Kortsiktig del av lånegjeld 2 788 3 345Leverandører og annen kortsiktig gjeld 10 592 12 343Kassekredittgjeld 5 978 6 094Sum kortsiktig gjeld 19 358 21 782Sum gjeld 26 136 28 227Sum egenkapital og gjeld 58 649 60 440Høvik, 29-mai 201210

More magazines by this user
Similar magazines