Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

eqology.com

Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

Sammendratt konsolidert oppstilling over kontantstrømmer1. kvartalBeløp i NOK tusen 2012 2 011Kontantstrøm fra driften:Resultat før skattekostnad (underskudd) 416 (6 189)Avskrivninger og amortiseringer 991 4 073Annen amortisering 18 -Endringer i eiendeler og gjeld:Kundefordringer, andre fordringer og varelager 314 166Leverandører og annen gjeld (1 750) 3 754Netto kontantstrøm fra drift (11) 1 804Investeringer i immaterielle eiendeler - (755)Investeringer i varige driftsmidler - (164)Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - (919)Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter:Nedbetaling av lån (558) (557)Utstedelse av obligasjonslån 500 -Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (58) (557)Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (69) 328Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 442) 908Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 511) 1 236Klassifisering i balansen:Kontanter og kontantekvivalenter 1 467 1 236Kassekredittgjeld (5 978) -Sum (4 511) 1 236Annen kontantstrøm informasjon:Betalte renter 159 65Sammendratt konsolidert oppstilling over endringer i egenkapitalAnnenAksje innskutt Annen SumBeløp i NOK tusen kapital egenkapital egenkapital egenkapitalEgenkapital pr. 01.01.2011 1 065 45 815 (5 986) 40 894Totalresultat for perioden - - (4 456) (4 456)Egenkapital pr 31.03.2011 1 065 45 815 (10 442) 36 438Egenkapital pr 01.01.2012 1 065 45 918 (14 770) 32 213Totalresultat for perioden - - 300 300Egenkapital pr 31.03.2012 1 065 45 918 (14 470) 32 51311

More magazines by this user
Similar magazines