Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

eqology.com

Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

Note 1 RegnskapsprinsipperDenne delårsrapporten er blitt utarbeidet i henhold til International Accounting Standard (IAS) 34«Delårsrapportering». Den inneholder ikke all den informasjon som er nødvendig til en fullstendigårsrapport og må leses i sammenheng med årsrapporten for 2011 for Eqology ASA.Eqology ASA er et allment aksjeselskap som ble stiftet den 26. august 2010.Denne delårsrapporten ble godkjent av selskapets styre 29. mai 2012. Delårsrapporten for1. kvartal 2012 er urevidert.Note 2 SegmentDriftssegmentene skal identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker)bruker når de utfører vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå.Basert på virksomhetens art har ikke ledelsen i Eqology vurdert det som nødvendig å dele virksomheteninn i ulike segmenter, og mottar således ikke rapporter fordelt på segmenter. På dettegrunnlag er det ikke rapportert segmentinformasjon. Informasjonen under er således avgrensettil den informasjon om hele virksomheten som kreves av IFRS 8 Driftssegmenter.Informasjon om omsetning per produktgruppe:Beløp i NOK tusen 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 1. kv. 11Helsekost 16 866 15 453 17 419 17 267 15 583Hudpleie 1 898 1 147 2 911 2 580 2 910Reklamemateriell, frakt etc. 2 924 5 802 1 453 2 460 281Sum 21 689 22 402 21 783 22 307 18 774Per geografisk område:Beløp i NOK tusen 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 1. kv. 11Norge 16 637 17 189 16 739 17 627 15 230Danmark 3 465 3 347 3 301 2 959 1 926Sverige 1 102 1 327 1 270 1 179 1 115Finland 485 539 473 542 503Sum 21 689 22 402 21 783 22 307 18 774Informasjon om salgsinntekter i tabellen over er basert på kundenes bosted. Konsernets varigedriftsmidler og andre driftsmidler er lokalisert i Norge. Ingen salg til enkeltkunder overstiger 10 %av totale salgsinntekter.13

More magazines by this user
Similar magazines