Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

eqology.com

Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

Eqology har i 1. kvartal 2012 opplevd god vekst i både inntekter og operasjonelle måltall som antallabonnenter og distributører sammenlignet med samme periode i fjor. Antall medlemmer i organisasjonenpr 31. mars 2012 er ca. 17 200 mot ca. 13 900 samme tid i fjor.BalansenKonsernets bokførte egenkapital pr 31. mars 2012 var 32,5 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandelpå 55,4 %. Tilsvarende tall pr 31.12.2011 var 32,21 mill. kroner og 53,3 %.Kontantstrøm og finansielle forholdKontantstrøm for første kvartal:Kontantstrøm fra driften var -0,01 mill. kroner for kvartalet, imens netto endring i kontanter, kontantekvivalenterog kassekreditt på -0,07 mill. kroner i perioden fra 31. desember 2011 til 31. mars 2012.Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var på 0 mill. kroner og skyldes lavere investeringerenn tidligere. Eqology investerte i 2011 betydelig i nytt internetthandelssystem og tilknyttet IT plattform.Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var på 0,06 mill. kroner i 1. kvartal 2012. Det skyldes nedbetalingav langsiktig banklån var på 0,56 mill. kroner. Kontantstrøm fra konvertibelt lån på 0,5 mill.kroner (eks. transaksjonskostnader) som ble utsted i 4. kvartal 2011.Konsernet hadde kontanter, kontantekvivalenter og kassekredittrekk på -4,51 mill. kroner pr. 31.mars 2012 sammenlignet med -4,44 mill. kroner pr. 31. desember 2011.Finansiering:Selskapet la i mai 2011 ut et konvertibelt obligasjonslån på 5,3 millioner som forfaller til betaling inovember 2014. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på NOK2,5 per aksje. Lånets nominelle rente er 10 % p.a.. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å kjøpetilbake lånet i november 2013 før utøvelse av opsjonene. 4,8 mill. kroner ble trukket opp i 2011. Detresterende beløpet på 0,50 mill. kroner ble tegnet og innbetalt i januar 2012.Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no AS sinEBITDA og egenkapitalandel. Eqology.no AS hadde pr. 31.12 2011 fått avkall (waiver) fra lånebetingelsenefra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12 mnd basis være5 mill. kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital). Selskapet skal ha en nyvurdering av lånebetingelsene med banken i juni 2012.6

More magazines by this user
Similar magazines