Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

eqology.com

Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

Kredittrammen på selskapets kassekredittgjeld ble redusert fra NOK 9 millioner til NOK 7 millionerpr. 10. januar 2012. Den har blitt midlertidig økt til NOK 8 millioner i februar 2012, men redusert til 7mill. kroner pr. 31. mars 2012.FramtidsutsikterEqology har i 2011 investert betydelig i oppgradering av selskaps profil, produkt emballasje ogmarkedskanal, og fremstår i dag med et mer moderne konsept og kanalvalg. Selskapets nye nettbutikkble lansert i 4. kvartal 2011 og kick-off på den nye hudpleieserien 4-mai 2012. Eqologys nyehudpleieserie lanseres i midten av juni. Det forventes større trafikk og omsetning som en følge avdisse investeringene.2011 var også preget av et høyt kostnadsnivå knyttet til lansering av nytt merkenavn, logo, ogdesign- og profilering. Det forventes et lavere kostnadsnivå i 2012.RisikofaktorerEqology er utsatt for risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på selskapet. Disse risikofaktorerinkluderer økonomisk risiko, teknologisk risiko, risikoer relatert til selskapets forretningsvirksomhet,miljørisiko og risiko for endring i regelverk. Hvis noen av disse risikoene eller usikkerhetene faktiskinntreffer, vil virksomheten, driftsresultatene og den finansielle stillingen for selskapet i vesentliggrad kunne bli påvirket negativt. Eqology har relativt begrenset eksponering for finansiell risiko relaterttil konsernets finansielle instrumenter. De risikoer som er identifisert er i første omgang knyttettil markedsrisiko gjennom endring i rentebetingelser og endring i valutakurser.Selskapet drifts- og aktivitetsrisiko kan defineres som risiko for tap grunnet mislykket eller uheldigadferd, praksis eller fremgangsmåte. Selskapets forretningsvirksomhet er utsatt for konjunktursvingningerog konkurranse. Selskapets virksomhet omfatter salg og markedsføring av helsekost somer underlagt reguleringer fra offentlige myndigheter. Endringer i regelverket kan påvirke brukenav bestemte ingredienser i selskapets produkter og dermed negativt innvirke på selskapets drift.Selskapets likviditetsrisiko består av risikoen for at selskapet ikke vil klare å betale finansielle forpliktelserved forfall. I henhold til ledelsens estimater forventes det at kontantstrømmer fra operasjonelleaktiviteter vil være tilstrekkelig til å finansiere løpende drift og inngåtte finansielle forpliktelser.Selskapet har i 1. kvartal inngått en midlertidig økning av kassekreditten for å redusere likviditetsrisikoen.Den midlertidige rammen var pr. 31. mars 2012 redusert tilbake til 7 mill. kroner.7

More magazines by this user
Similar magazines