Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere ... - Fellesforbundet

! "#$%&"'''RETT TIL RÅD OG BISTANDFagorganiserte har rett til hjelp i alle saker som har medarbeidsforholdet å gjøre. Ved konflikter medbedriftsledelsen (om lønn, ansettelses-vilkår, personligeforhold) har de tillitsvalgte på arbeidsplassen rett og plikttil å prøve å få løst floken på vegne av den organiserte.Lykkes ikke dette kan saken bringes videre tilfagforening, forbund og ofte helt til LOs juridiske kontor.AKKORDLØNNNår bedriftene leverer inn anbud anslår de hvormange timer som skal brukes på jobben.Ledelsen vil derfor alltid måle hvor forthåndverkerne arbeider, hvor lang tid hverarbeidsoperasjon tar.I tillegg til å avtale timelønn, er det derfor ogsåvanlig å benytte akkordavtaler. Blir jobben gjortpå kortere tid enn forutsatt (avtalt), blir detekstrafortjeneste (akkordoverskudd).For de tradisjonelle håndverksfagene i byggebransjen er akkordhovedlønnssystemet. Reglene finner du i Fellesoverenskomsten for byggfag kap.4. Akkordprisene / -tidene på de forskjellige arbeidsoppgavene og andrebestemmelser finner du i de enkelte fag sine akkordtariffer. I tillegg harakkordlagene rett til å avtale egne priser for arbeid som ikke er priset i tariffeneeller tillegg for andre forhold som er spesielle på den enkelte arbeidsplass.MÅLEKONTORETTromsø Bygningsarbeiderforening har et eget målekontor med ansatteoppmålere som skal gi råd til akkordlagene og akkordoppgjørene. I dag har viheltidsansatte i 4 fag, men dersom det inngås akkordavtaler i flere fag, har vi plikttil å ordne oppmåler. Dvs enten å utdanne egne eller leie inn fra andremålekontor rundt om i landet.Målekontorene finanseieres av et målegebyr som bedriftene er forpliktet å betaleinn. Gebyret er en prosentandel av akkordsummen. Dersom det ikke er andreavtaler med bedriften er gebyret i dag 4%


(%"!)(( * %!!'...Dette er noen av mest ”merkbare” forskjellene:LønnForhandlingArbeidstidUorganisert i bedriftuten tariffavtale:(Lovens bestemmelser)Ingen regel bortsett fralovbestemt minstelønn iBYGGEBRANSJEN somer lik minstelønn ettertariffIngen krav på å fåforhandle medbedriftsledelsen ut overlovens bestemmelser9 timer daglig40 timer i ukaOrganisert iFellesforbundet.I bedrift med tariffavtale:Avtalefestedelønnsbestemmelser. (I tilleggtil minstelønn etter tariff kandet avtales tillegg i såkaltesæravtaler)Rett til å forhandle både etterlovens bestemmelser og ettertariffavtalens bestemmelser7,5 timer daglig37,5 timer i ukaOvertidsbetaling 40% Fra 50% til 100%HelligdagerArbeidstøyUbekvemstilleggOppsigelserFerieUtdanningLønn kun for 1. og 17.maiIngen reglerIngen reglerI henhold til loven.Du må skaffe egenadvokat.I henhold til ferieloven:4 uker og 1 dag.10,2% feriepengerIngen støtteBetaling alle helligdagerEn mengde forskjelligebestemmelser avhengig avhvilken type jobb du harEn mengde forskjelligebestemmelser avhengig avhvilken type jobb du harI henhold til lov og avtaleverk.Du får gratis juridisk hjelp ogannen bistand gjennomforbundet5 ukers avtalefestet ferie12% feriepengerStøtte fra fond og egenopplæringsorganisasjon


%!%+Fellesforbundet TromsøBygningsarbeiderforening og målekontoretKontoradresse: Søndre Tollbodgate 69008 TromsøKontortid: Hverdager kl 08.00 - 15.00TELEFON 776 00 880FAKS 776 00 881direkte innvalgmobiltelefonleder: Roger Wangsbro 954 53 288e-post: leder.avd799@fellesforbundet.orgdaglig leder: Leif-Petter Hansen 776 00 880 976 85 386e-post: leif.petter.hansen@fellesforbundet.orgoppmålere:tømrere: Birger Mikkelsen 776 00 883 481 04 606e-post: birger.mikkelsen@fellesforbundet.orgbetong og mur: Edmund Henriksen 776 00 885 926 64 364e-post: edmund.henriksen@fellesforbundet.org

More magazines by this user
Similar magazines