Trond Kristoffersen Generelt Regnskapsavleggelsen - Fagbokforlaget

fagbokforlaget.no
  • No tags were found...

Trond Kristoffersen Generelt Regnskapsavleggelsen - Fagbokforlaget

Trond KristoffersenFinansregnskapRegulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjonav regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven(lov av 19. november 2004) Regnskapsrapporteringinklusive årsregnskap Regulert i regnskapsloven(lov av 17. juli 1998)Generelt© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 2ØkonomiskaktivitetRegnskapsavleggelsenÅrsregnskapetFormålØkonomisk informasjon som tilfredsstillerbrukernes informasjonsbehovRettvisende bildeDokumentasjonBokføring ogregistrering© Trond KristoffersenInformasjonssystemRegnskapssystemRapporteringRegnskapsbrukerRegnskapsavslutningBokføringslovenRegnskapsloven m/flereRegulering av årsregnskapet 3Grunnleggende forutsetninger Historisk kost Bedriftens som egen økonomisk enhet Penger som måleenhet Periodevis regnskapsavleggelse© Trond KristoffersenGrunnleggende regnskapsprinsipper Transaksjonsprinsippet Opptjeningsprinsippet Sammenstillingsprinsippet Forsiktighetsprinsippet Sikringsprinsippet Kravet til beste estimat Kongruensprinsippet Konsistent og ensartet prinsippanvendelse Forutsetning om fortsatt drift God regnskapsskikkRegulering av årsregnskapet 4


Ansvarlig selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)AB ANSDeltaker ADeltaker BAS SelskapAksjeeier(e)(aksjonær)Et ansvarlig selskap er et selskap hvor deltakerne har etubegrenset, personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Ikke krav til eierinnskudd (ut over det som følger av selskapsavtalen) Både enkeltpersoner og juridiske personer kan være deltakere Selskapet er ikke et eget skattesubjekt. Skattepliktig inntekt og formuefordeles på deltakerne etter eierandel.Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne haret personlig ansvar for selskapets forpliktelser Eiernes innskudd – aksjekapitalen – skal være på minst 100 000 kroner Aksjekapitalen kan være fordelt på en eller flere aksjer Både enkeltpersoner og juridiske personer kan være eiere Selskapet er et eget skattesubjekt og betaler skatt av skattepliktig inntekt(overskudd)© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 9© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 10Aksjeselskap - organisasjonRegnskapspliktGeneralforsamlingStyreDaglig lederAdministrasjon Produksjon Lager Hovedregel, jf.regnskapsloven § 1-2 Knyttet til organisasjonsform Alle aksjeselskap og de flesteANS har regnskapsplikt Alle finansinstitusjoner harregnskapsplikt (banker,forsikringsselskap mv) Kun store enkeltpersonforetakhar regnskapsplikt (verdier over20 millioner eller minst 20ansatte/årsverk)© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 11© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 12


Innhold i årsregnskapetÅrsregnskap og skatteregnskap Regnskapsplikt betyr krav om: Bokføre og dokumentereregnskapsopplysninger i samsvarmed bokføringsloven Utarbeide årsregnskap Utarbeide årsberetning Offentliggjøre årsregnskap ogårsberetningInnsamlingMålingRapporteringSelskapsrettsligevurderingerÅrsrapport inkl.•Årsregnskap•ÅrsberetningBokføringBedriftsøkonomiskevurderingerNæringsoppgave(skatteregnskap)Skatterettsligevurderinger© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 13© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 14Årsregnskap, jf. rskl. § 3-2RevisjonspliktResultatregnskapBalanseÅrsregnskapÅrsberetningAttestRevisjonsberetningKontantstrømoppstillingResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 15© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 16


Grunnleggende regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet bygger på Grunnleggendeforutsetninger Historisk kost Penger som målenhet mv. Grunnleggenderegnskapsprinsipper Vurderingsreglene Laveste verdis prinsipp MarkedsverdiprinsippetGrunnleggende regnskapsprinsipper Transaksjonsprinsippet Prinsipp for måling av transaksjonerGjelder alle typer av transaksjoner Kjøp og salg Finansielle transaksjoner Opptak og betjening av lån Innbetaling og utbetaling av egenkapitalVirkelig verdi på transaksjonstidspunktet Kostpris ved kjøp Salgsverdi eller markedsverdi ved salg© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 17© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 18TransaksjonsprinsippetTransaksjonsprinsippet Transaksjonstidspunktet - vareleveranser Transaksjonstidspunktet - tjenesterSelgerKjøperSelgerKjøperLevering - risikoens overgangfra selger til kjøperNår krav på vederlag oppstår (utførelse)© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 19© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 20


GenereltOpptjeningsprinsippet Inntekt skal resultatføres når den er opptjentTransaksjonsbasert inntekt (salgstransaksjoner) Levering av varer Ytelse av tjenester Faste oppdrag anses inntekten normalt opptjent time for timeVerdibasert inntekt Inntekten er realiserbar i et effektivt marked Markedsverdiprinsippet ved vurdering av børsnoterteverdipapirer og pengeposter i utenlandsk valuta GenereltSammenstillingsprinsippet Prinsippet bestemmer i hvilken periode utgiftene skalresultatføres:Opptjent inntekt i samsvar med opptjeningsprinsippet- Kostnad i samsvar med sammenstillingsprinsippet= Resultat (overskudd/underskudd) i periodenPrinsippet forutsetter derfor at utgiftene periodiseres(fordeles) mellom periodene© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 21© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 22SammenstillingsprinsippetSammenheng med inntekteneDirekte sammenhengIndirekte sammenhengEksempler Varekost solgte varer Gevinst/tap ved salg avdriftsmidler Avskrivninger Forbruk av lønn, strøm oglignende. Renter på lån Utgifter til markedsføring og gaver GenereltForsiktighetsprinsippet Hovedformålet med prinsippet har vært å beskyttekreditorene mot tap:Prinsippet har to sider: Eiendeler og inntekter skal ikke overvurderes Gjeld og kostnader skal ikke undervurderesDet er kommet direkte til uttrykk ved bruken av: Vurdering av omløpsmidler i samsvar med laveste verdis prinsipp iregnskapsloven § 5-2 Nedskrivning av anleggsmidler i regnskapsloven § 5-3 tredje ledd.© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 23© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 24


GenereltKongruensprinsippet Prinsippet regulerer sammenhengen mellomresultatregnskapet og balansenI loven er prinsippet formulert som:”Alle inntekter og kostnader skal resultatføres” Prinsippet innebærer at alle endringer i egenkapitalen med unntak avkapitalinnskudd og uttak, skal føres i resultatregnskapet. Periodens resultat overføres til egenkapitalen i balansen vedslutten av periodenEiendelerKongruensprinsippetBalansenEgenkapitalGjeldResultatregnskapetKostnader InntekterOverskuddOverskuddSamsvar mellom resultatetog endringen av egenkapitalenEK ved periodens begynnelse+ - resultatet i perioden= EK ved periodens slutt© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 25© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 26 GenereltGod regnskapsskikk Utarbeidelse av årsregnskapet skal foretas i samsvar med godregnskapsskikk Rettslig standard som utformes gjennom praksis, teori ogsamfunnsutviklingen for øvrig Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) utarbeider i dag norskeregnskapsstandarder Utfyller lovens bestemmelser, men gir ikke anledning til å fravikeregnskapslovens krav Dynamisk preg. God regnskapsskikk skal ivareta hensynet til utviklingen avregnskapspraksisForholdet lov, god regnskapsskikk og praksisRegnskapslovgivningGod regnskapsskikkRegnskapsstandarderRegnskapspraksis© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 27© Trond KristoffersenRegulering av årsregnskapet 28

More magazines by this user
Similar magazines