11.07.2015 Views

Ramtha: Alt er sannhet - Ildsjelen

Ramtha: Alt er sannhet - Ildsjelen

Ramtha: Alt er sannhet - Ildsjelen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ramtha</strong>: <strong>Alt</strong> <strong>er</strong> <strong>sannhet</strong>Vet d<strong>er</strong>e hva ”<strong>sannhet</strong>en” <strong>er</strong>? Atdet ikke fins noen. Det betyr atalt <strong>er</strong> <strong>sannhet</strong>.Mest<strong>er</strong>: (<strong>Ramtha</strong> kall<strong>er</strong> vanligvis sinetilhør<strong>er</strong>e for ”mest<strong>er</strong>” fordi: ”hv<strong>er</strong> avd<strong>er</strong>e <strong>er</strong> mest<strong>er</strong> for d<strong>er</strong>es egen skjebne,arkitekten bak d<strong>er</strong>es eget liv og h<strong>er</strong>re id<strong>er</strong>es eget rike”.)Jeg synes jeg har tilbrakt hele livet medå gå fra den ene religionen til den andre,og i den sen<strong>er</strong>e tid fra lær<strong>er</strong> til lær<strong>er</strong>,for å forsøke å forstå hva Gud og livetdrei<strong>er</strong> seg om. Jeg <strong>er</strong> ganske forvirret,<strong>Ramtha</strong>, for alle har sin v<strong>er</strong>sjon av denrette lære. Selv om mye stemm<strong>er</strong> ov<strong>er</strong>ens,<strong>er</strong> det store forskjell<strong>er</strong>, og ofte hevd<strong>er</strong>de det stikk motsatte av hv<strong>er</strong>andre.Du sa for eksempel at ingenting <strong>er</strong> entenriktig ell<strong>er</strong> galt, og at Gud elsk<strong>er</strong> ossuansett hva vi gjør. På en måte høres detdu si<strong>er</strong> fornuftig ut, men de andre si<strong>er</strong>noe helt annet. Mye av det du si<strong>er</strong> virk<strong>er</strong>litt ”fj<strong>er</strong>nt” på en måte, fordi det skill<strong>er</strong>seg fra det jeg har lært hittil i mitt liv.Jeg <strong>er</strong> forvirret, <strong>Ramtha</strong>. Jegvet ikke hvem jeg skal tro på. Hvordanskal jeg kunne avgjøre hva som virkelig<strong>er</strong> sant - hva som <strong>er</strong> <strong>sannhet</strong>en?<strong>Ramtha</strong>: Først, mest<strong>er</strong>, hva men<strong>er</strong> dumed begrepet ”fj<strong>er</strong>nt”?Mest<strong>er</strong>: Jeg men<strong>er</strong> at man må tøye tankenesine til det ytt<strong>er</strong>ste for å forstå ell<strong>er</strong>godta mye av det du si<strong>er</strong>.”<strong>Alt</strong> <strong>er</strong> sant, mest<strong>er</strong>. Detfins ingenting som <strong>er</strong>usant, for alt <strong>er</strong> avledetfra Tanken, som <strong>er</strong> Gud.Og Gud <strong>er</strong> ikke en uttalttanke, han <strong>er</strong> alle tank<strong>er</strong>svirkelighet.”<strong>Ramtha</strong>: Ville du si at uendelighet ogevighet <strong>er</strong> ”fj<strong>er</strong>nt”?Mest<strong>er</strong>: Ja, på en måte.<strong>Ramtha</strong>: Da <strong>er</strong> min lære virkelig”fj<strong>er</strong>n”, for den bring<strong>er</strong> d<strong>er</strong>e til fj<strong>er</strong>nested<strong>er</strong> - til evighetens ytt<strong>er</strong>grense.Fortell meg, mest<strong>er</strong>, hva det <strong>er</strong> som ikke<strong>er</strong> sant?Mest<strong>er</strong>: Jo, for eksempel, innbilning,fantasi, - ting som ikke stemm<strong>er</strong> medvirkeligheten.<strong>Ramtha</strong>: Virkelig? Hva <strong>er</strong> innbilningog fantasi?Mest<strong>er</strong>: Tank<strong>er</strong> som flyr gjennom hodetditt - ting du forestill<strong>er</strong> deg i tankene.<strong>Ramtha</strong>: Er ikke disse tankene virkeligenår de flyr gjennom hodet ditt? Erde ikke virkelige i bevisstheten din? Erde ikke en <strong>sannhet</strong> i tankeform?Mest<strong>er</strong>: Jo, men de <strong>er</strong> kanskje bare sannei min egen bevissthet. De stemm<strong>er</strong>ikke nødvendigvis med <strong>sannhet</strong>en omhvordan tingene <strong>er</strong> i virkeligheten.<strong>Ramtha</strong>: Du vet, mest<strong>er</strong>, at alle ønsk<strong>er</strong>å vite hva <strong>sannhet</strong>en <strong>er</strong>. Men hvis <strong>sannhet</strong>enfins, hva <strong>er</strong> da alt annet som joogså <strong>er</strong> virkelig i bevisstheten?Vet du hva ”<strong>sannhet</strong>en” <strong>er</strong>? Atdet ikke fins noen. Det betyr at alt <strong>er</strong><strong>sannhet</strong>.<strong>Alt</strong> <strong>er</strong> sant, mest<strong>er</strong>. Det fins ingentingsom <strong>er</strong> usant, for alt <strong>er</strong> avledetfra Tanken, som <strong>er</strong> Gud. Og Gud <strong>er</strong> ikke24 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHET


som pass<strong>er</strong> akkurat det du treng<strong>er</strong> d<strong>er</strong>og da. Men hvis du vil avgjøre hvem avdem som fortell<strong>er</strong> <strong>sannhet</strong>en, vil du finneat alle gjør det. Det du må avgjøre, <strong>er</strong>i hvilken grad du ønsk<strong>er</strong> å bli en spesiell<strong>sannhet</strong>. For den <strong>sannhet</strong>en du aksept<strong>er</strong><strong>er</strong>,vil bli en opplevd virkelighet i livetditt.Det fins store lær<strong>er</strong>e på d<strong>er</strong>esplan, mest<strong>er</strong>. De <strong>er</strong> en slags magik<strong>er</strong>e,for de kan utføre og demonstr<strong>er</strong>e und<strong>er</strong>eog mirakl<strong>er</strong>. Men de tror fremdelespå døden ... og d<strong>er</strong>for vil de dø. Selv om”Hv<strong>er</strong>t individ bygg<strong>er</strong> sin oppfatning på bakgrunn av sine spesielle <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> og enfølelsesmessig forståelse i sjelen, som ikke bare <strong>er</strong> oppnådd i dette livet, men i løpet avalle tidlig<strong>er</strong>e liv. Følgelig vil et menneske tro at noe <strong>er</strong> sant, og et annet kanskje ikke.”en uttalt tanke, han <strong>er</strong> alle tank<strong>er</strong>s virkelighet.<strong>Alt</strong> <strong>er</strong> virkelig, for alt har førstoppstått i tanken og har en mening medå eksist<strong>er</strong>e. Det du kall<strong>er</strong> innbilning ogfantasi, <strong>er</strong> selvfølgelig virkelig, for detbestår av målbevisst tanke.Mest<strong>er</strong>: Selv når det ikke stemm<strong>er</strong> medden virkelige v<strong>er</strong>den d<strong>er</strong> ute?<strong>Ramtha</strong>: V<strong>er</strong>den ”d<strong>er</strong> ute”, som du kall<strong>er</strong>virkelig, mest<strong>er</strong>, <strong>er</strong> bare en illusjonsom <strong>er</strong> skap<strong>er</strong>v<strong>er</strong>ket til den største avalle virkelighet<strong>er</strong> - nemlig den usynligevirkeligheten som kalles tanke ogfølelse. Hvordan tror du alt i v<strong>er</strong>den”d<strong>er</strong> ute” ble til! Det ble skapt gjennominnbilning og fantasi. Så snart det bletil virkelighet i mat<strong>er</strong>iell form, ansporetdet til ytt<strong>er</strong>lig<strong>er</strong>e innbilning og fantasi,for det ene bring<strong>er</strong> frem det andre, ogbegge del<strong>er</strong> <strong>er</strong> i <strong>sannhet</strong> virkelig.<strong>Alt</strong> som <strong>er</strong> skapt i tanken, altsom eksist<strong>er</strong><strong>er</strong> i bevisstheten, <strong>er</strong> sant,mest<strong>er</strong>, enten det blir synlig i form avmat<strong>er</strong>iell virkelighet ell<strong>er</strong> ikke.Mest<strong>er</strong>: Uansett hvor und<strong>er</strong>lig det <strong>er</strong>?<strong>Ramtha</strong>: Selvfølgelig, for hva som <strong>er</strong>und<strong>er</strong>lig, blir kun bestemt av d<strong>er</strong>es egneholdning<strong>er</strong>. Hv<strong>er</strong> eneste tanke i hodetditt <strong>er</strong> sann, for den lev<strong>er</strong> i bevissthetendin og <strong>er</strong> d<strong>er</strong>for en del av den størstevirkeligheten, Guds Bevissthet, plattformensom alt liv spring<strong>er</strong> ut fra.La oss nå se, mest<strong>er</strong>, om vi kanhjelpe deg til å komme ut av forvirringendu <strong>er</strong> i.Gud Fad<strong>er</strong> <strong>er</strong> Tanke, all tenknings<strong>sannhet</strong>. Det fantastiske ved Gud<strong>er</strong> at han ikke kjenn<strong>er</strong> noen lov<strong>er</strong>. HvisGud hadde hatt lov<strong>er</strong>, ville han værtbegrenset. Siden Fad<strong>er</strong>en <strong>er</strong> grenseløs,gir han d<strong>er</strong>e valgmulighet<strong>er</strong> innen sinubegrensete <strong>sannhet</strong>, sin ubegrensetetanke. Fad<strong>er</strong>en har gitt d<strong>er</strong>e viljens frihettil å motta og skape fra Tanken akkuratden <strong>sannhet</strong>en d<strong>er</strong>e treng<strong>er</strong> for åkomme vid<strong>er</strong>e på d<strong>er</strong>es individuelle veitil visdom. Fad<strong>er</strong>en, Livet vil bli den<strong>sannhet</strong>en d<strong>er</strong>e skap<strong>er</strong> i tankene, slik atd<strong>er</strong>e kan oppleve og forstå den dimensjonenav Tanke som kalles Gud.Sannhet <strong>er</strong> kun det et individoppfatt<strong>er</strong> som sant. Sannhet <strong>er</strong> en mening,en holdning, en ov<strong>er</strong>bevisning omnoe som i skapende tenkning <strong>er</strong> blitten absolutt v<strong>er</strong>di. Likevel vil folks meningom én og samme ting ofte vari<strong>er</strong>eenormt. Hv<strong>er</strong>t individ bygg<strong>er</strong> sin oppfatningpå bakgrunn av sine spesielle<strong>er</strong>faring<strong>er</strong> og en følelsesmessig forståelsei sjelen, som ikke bare <strong>er</strong> oppnåddi dette livet, men i løpet av alle tidlig<strong>er</strong>eliv. Følgelig vil et menneske tro at noe<strong>er</strong> sant, og et annet kanskje ikke. De tomenneskene kan ikke forstå hv<strong>er</strong>andre,fordi de ikke <strong>er</strong> hv<strong>er</strong>andre og d<strong>er</strong>forikke del<strong>er</strong> de samme følelsesmessige<strong>er</strong>faringene.Hvilken <strong>sannhet</strong> <strong>er</strong> den riktigeav de to? Begge! Begge har fullstendigrett. For hv<strong>er</strong> av dem tolk<strong>er</strong> <strong>sannhet</strong>enpå bakgrunn av den innsikt d<strong>er</strong>es opplevels<strong>er</strong>og <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> har gitt dem. Menhvis den enes <strong>sannhet</strong> går ut på at hans<strong>sannhet</strong> <strong>er</strong> den eneste riktige, da <strong>er</strong> hanbegrenset i sin forståelse.Hv<strong>er</strong>t menneske i denne drømmenvil aksept<strong>er</strong>e og skape de <strong>sannhet</strong><strong>er</strong>det ønsk<strong>er</strong> å oppleve for sin utviklingmot visdom og fullbyrdelse av selvét,i ov<strong>er</strong>ensstemmelse med tidlig<strong>er</strong>e <strong>er</strong>faring<strong>er</strong>og egne behov. I den hensikt vilhv<strong>er</strong> og en søke de <strong>sannhet</strong>skild<strong>er</strong> somund<strong>er</strong>bygg<strong>er</strong> akkurat det han ønsk<strong>er</strong> åtro. D<strong>er</strong>for vil det finnes like mangeunike <strong>sannhet</strong><strong>er</strong> som det bor gud<strong>er</strong> pådette planet, for hv<strong>er</strong> skapning har viljen,retten og trangen til å forme <strong>sannhet</strong>enpå sin måte.Følgelig <strong>er</strong> alt d<strong>er</strong>e les<strong>er</strong> ell<strong>er</strong>hør<strong>er</strong> av en lær<strong>er</strong>, en oppfattet <strong>sannhet</strong>- hvordan han s<strong>er</strong> den, hvordan han harlært den, hvordan han har formet den,hvordan han har opplevd den. Hvis dud<strong>er</strong>for stud<strong>er</strong>te hos ti lær<strong>er</strong>e, ville duganske sikk<strong>er</strong>t bli meget forvirret, forhv<strong>er</strong> eneste <strong>sannhet</strong> ville være forskjellig.Du kan selvfølgelig finne ut at enav dem har en oppfatning av <strong>sannhet</strong>enRAMTHA <strong>er</strong> en eldgammelkrig<strong>er</strong>, <strong>er</strong>obr<strong>er</strong> og oppstegenmest<strong>er</strong> som levde for 35 000år siden.RAMTHA´s st<strong>er</strong>ke, uttrykksfulleog ofte humoristiskeforelesning<strong>er</strong> har gjortet dypt inntrykk på hundretusen<strong>er</strong>av mennesk<strong>er</strong> ov<strong>er</strong>hele v<strong>er</strong>den. Han bruk<strong>er</strong> enam<strong>er</strong>ikansk dame, JZ Knight(bildet und<strong>er</strong>), til å formidlesitt buskap gjennom en prosesssom kalles kanalis<strong>er</strong>ing.RAMTHA ble første gang utgitti USA i 1986, og ble raskten bestselg<strong>er</strong>. Boken bleov<strong>er</strong>satt til norsk og utgitt i1992 av Ellipse Forlag. Bokenhar vært utsolgt i mangeår. Dette kapittelet gjengitth<strong>er</strong> stod i den boken.<strong>Ramtha</strong>’s School ofEnlightenmentwww.ramtha.com<strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHET 25


de har oppnådd stor viten, har de ennåikke ov<strong>er</strong>kommet dødens begrensninginnen sin forståelse. De har ikke forståttat livet virkelig <strong>er</strong> en evigvarendetilstand. Hvis du aksept<strong>er</strong><strong>er</strong> d<strong>er</strong>es <strong>sannhet</strong>som <strong>sannhet</strong>en, vil du kanskje ogsåkunne bli en magik<strong>er</strong>, men du vil ogsådø. Skjønn<strong>er</strong> du?Det fins <strong>sannhet</strong> i enhv<strong>er</strong> forståelse,mest<strong>er</strong>, men det kan også finnesforedling i enhv<strong>er</strong> forståelse, fordi hv<strong>er</strong>tøyeblikk foredl<strong>er</strong> <strong>sannhet</strong>en. D<strong>er</strong>for <strong>er</strong>Gud hell<strong>er</strong> aldri i en fullkommen tilstand,men i en tilstand av å bli. Hv<strong>er</strong>tindivid utvid<strong>er</strong> kontinu<strong>er</strong>lig sin forståelsetil å omfatte stadig m<strong>er</strong> ubegrenset<strong>sannhet</strong>. Men det hans forståelse romm<strong>er</strong>i øyeblikket, <strong>er</strong> <strong>sannhet</strong>en slik hans<strong>er</strong> den.La oss ta blomsten som eksempel.Er det sant at blomsten <strong>er</strong> enknopp? Selvfølgelig. Når blomstenblomstr<strong>er</strong>, <strong>er</strong> den da en løgn<strong>er</strong> fordi denikke leng<strong>er</strong> <strong>er</strong> en knopp? Nei, Den <strong>er</strong> ien tilstand av fremskreden <strong>sannhet</strong>. Erblomsten en løgn<strong>er</strong> når bladene fall<strong>er</strong>av og ikke <strong>er</strong> m<strong>er</strong>? Hva <strong>er</strong> den da? Den<strong>er</strong> i en annen fase av sin <strong>sannhet</strong>.D<strong>er</strong>e kan lese og høre mangetyp<strong>er</strong> forkynnelse som sett<strong>er</strong> opp lov<strong>er</strong>,begrens<strong>er</strong> menneskene, del<strong>er</strong> Væren igodt og ondt, og som hevd<strong>er</strong> at Gud <strong>er</strong>”Hvis dine trosoppfatning<strong>er</strong> <strong>er</strong> begrenset, da <strong>er</strong> det din <strong>sannhet</strong>, og den <strong>er</strong> helt riktig.Hvis du tror på det ubegrensete, <strong>er</strong> det din <strong>sannhet</strong>, og den <strong>er</strong> helt riktig. Men hvis dusøk<strong>er</strong> ett<strong>er</strong> noe å tro på, tro v<strong>er</strong>ken det ene ell<strong>er</strong> det andre - tro bare på deg selv!”en egen skikkelse og ikke det værendetil alt som <strong>er</strong>. All slik forkynnelse komm<strong>er</strong>fra individ<strong>er</strong> som ganske enkelt hargodtatt det som sin <strong>sannhet</strong>, og som føl<strong>er</strong>seg tvunget til å gi den vid<strong>er</strong>e til v<strong>er</strong>den.Det <strong>er</strong> d<strong>er</strong>es <strong>sannhet</strong>, mest<strong>er</strong>, og dehar ikke feil. Likevel fins det en størreog m<strong>er</strong> foredlet <strong>sannhet</strong>; den som hevd<strong>er</strong>at livet på noen måte <strong>er</strong> begrenset,har ikke kommet så langt i sin forståelsesom andre. For <strong>er</strong> Gud begrenset? Hvishan var det, mest<strong>er</strong>, ville livet ikke værtevigvarende, og du ville ikke enganghatt valgmuligheten til å bli forvirret.Jeg lær<strong>er</strong> d<strong>er</strong>e virkelig en vidund<strong>er</strong>lig<strong>sannhet</strong>, for hvem våg<strong>er</strong> å si atGud <strong>er</strong> uten lov<strong>er</strong>? Da kan han jo ikkebrukes til å kontroll<strong>er</strong>e og und<strong>er</strong>trykkeandre. Men Fad<strong>er</strong>en, den Høyeste Bevissthet,<strong>er</strong> virkelig uten begrensning<strong>er</strong>i form av lov<strong>er</strong>, dom og endelikt. Nård<strong>er</strong>e komm<strong>er</strong> så langt i d<strong>er</strong>es <strong>sannhet</strong> atden romm<strong>er</strong> denne ubegrensete forståelsen,vil d<strong>er</strong>e virkelig oppleve og forståden kjærligheten, gleden og evigefortsettelsen som Fad<strong>er</strong>en <strong>er</strong>.Man vet bare så mye som manselv ønsk<strong>er</strong> og d<strong>er</strong>for tillat<strong>er</strong> seg å vite,mest<strong>er</strong>. Det meste av kunnskapen påditt plan <strong>er</strong> bygget på frykt, kampen forå ov<strong>er</strong>leve og ensrettet tenkning. Den <strong>er</strong>bygget på fordømmelse og skille mellommennesk<strong>er</strong>. Den <strong>er</strong> bygget på ideenom at mennesket <strong>er</strong> en ”fallen” skapninguten guddommelighet. Men mennesket<strong>er</strong> Gud, mest<strong>er</strong>. Den som dømm<strong>er</strong>menneskene, dømm<strong>er</strong> Gud. Densom begrens<strong>er</strong> menneskene, begrens<strong>er</strong>Gud. Å skille menneskene fra d<strong>er</strong>esguddommelighet, <strong>er</strong> å ta guddommelighetenfra Gud.Hvis det d<strong>er</strong>e les<strong>er</strong> ell<strong>er</strong> hør<strong>er</strong>fra en lær<strong>er</strong> begrens<strong>er</strong> tenkningen d<strong>er</strong>es,begrens<strong>er</strong> det også Fad<strong>er</strong>ens tenkning.Lytt til det som blir sagt og hvordan detsies. Hvis det begrens<strong>er</strong>, atskill<strong>er</strong> ell<strong>er</strong>splitt<strong>er</strong>, da <strong>er</strong> det den snevre <strong>sannhet</strong>entil en p<strong>er</strong>son som ennå har igjen å utvikleen m<strong>er</strong> ubegrenset forståelse.Det du uunngåelig lær<strong>er</strong> avalle disse lær<strong>er</strong>ne, mest<strong>er</strong>, <strong>er</strong> at du selv<strong>er</strong> din beste lær<strong>er</strong>, for bare du vet hvasom <strong>er</strong> best for deg. Hvordan skal andrekunne vite det? De <strong>er</strong> travelt opptattmed å leve sine egne liv og betrakt<strong>er</strong><strong>sannhet</strong>en fra sitt synspunkt. Bare dukan vite hvilke opplevels<strong>er</strong> sjelen dintreng<strong>er</strong> for din egen fullbyrdelse. Baredu kan gi deg selv <strong>sannhet</strong>en, for <strong>sannhet</strong>en<strong>er</strong> selvbestemt og selvetabl<strong>er</strong>t.Sannhet finn<strong>er</strong> man ikke gjennom vitenskapeligog intellektuell forståelse,men gjennom en følelsmessig forståelse.Sannhet <strong>er</strong> en følelse, en viten;den <strong>er</strong> ikke intellektuell. Det å vite hva<strong>sannhet</strong>en <strong>er</strong> for deg, <strong>er</strong> å vite hva duføl<strong>er</strong> <strong>sannhet</strong>en <strong>er</strong>.Mest<strong>er</strong>: Men, <strong>Ramtha</strong>, hvordan kan duføle at noe <strong>er</strong> sant hvis det ikke <strong>er</strong> und<strong>er</strong>byggetav fakta, ell<strong>er</strong> kanskje <strong>er</strong> detmotsatte av det vitenskapen har funnetut?<strong>Ramtha</strong>: Mest<strong>er</strong>, ingenting kan beviseav det du kall<strong>er</strong> fakta. For fakta vil forandreseg ett<strong>er</strong> hv<strong>er</strong>t som menneskehetenutvil<strong>er</strong> seg og forandr<strong>er</strong> seg. <strong>Alt</strong> <strong>er</strong>gjetning, for virkeligheten <strong>er</strong> i kontinu<strong>er</strong>ligutvikling og skapes gjennom tankeog følelse. Fakta <strong>er</strong> bare foreløpige mat<strong>er</strong>ielleform<strong>er</strong> av kollektiv bevissthet -kollektiv tenkning som hele menneskehetentenk<strong>er</strong> og føl<strong>er</strong>.Beviset, mest<strong>er</strong>, ligg<strong>er</strong> i fornemmelsenog i følelsen, for det var detsom først gjorde fakta til virkelighet.Hva <strong>er</strong> den største virkeligheten,den største <strong>sannhet</strong>en? Ikke fakta,mest<strong>er</strong>, men følelsene som oppstår nård<strong>er</strong>e godtar fakta som virkelighet, godtarfakta som tankens <strong>sannhet</strong><strong>er</strong>. Det <strong>er</strong>et virkelig faktum. Følelsen <strong>er</strong> den størstevirkeligheten. I den ligg<strong>er</strong> all <strong>sannhet</strong>.Uansett hva du bestemm<strong>er</strong> degfor å tro, mest<strong>er</strong>, vil det bli virkelighetfor deg. Velg d<strong>er</strong>for bare det som pass<strong>er</strong>deg, det du gj<strong>er</strong>ne ønsk<strong>er</strong> å tro.Mest<strong>er</strong>: Men <strong>Ramtha</strong>, jeg skjønn<strong>er</strong> ikkehvordan det <strong>er</strong> mulig. Tidlig<strong>er</strong>e troddefor eksempel menneskene at jorden varflat. Hvis nå halvparten av sjømennenepå et skip trodde at jorden var rund, og26 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHET


halvparten trodde at den var flat, hvahend<strong>er</strong> med skipet?<strong>Ramtha</strong>: De som trodde at den var flat,mest<strong>er</strong>, kastet seg ov<strong>er</strong> bord (himmelenforby at det skulle vise seg at de haddetatt feil). De som trodde at den var rund,fortsatte reisen. Skjønn<strong>er</strong> du?De som trodde fullt og fast atjorden var flat, våget seg aldri til kantenfor å prøve den ut, for de var sikrepå at den var flat. De som trodde denvar rund, seilte rundt og rundt og rundt.De var ov<strong>er</strong>bevist om at den var rund.Likevel visste de ikke at den ikke <strong>er</strong>rund. Den <strong>er</strong> hell<strong>er</strong> flattrykt. Den revn<strong>er</strong>i sømmene, <strong>er</strong> flat-hodet og flat-bunnet,all <strong>sannhet</strong>, for <strong>sannhet</strong>en blir skapt ogutviklet gjennom tankene d<strong>er</strong>es i hv<strong>er</strong>teneste øyeblikk. Når som helst kan d<strong>er</strong>eskifte mening og tro noe annet, og likevel<strong>er</strong> begge oppfatningene sanne.Begge <strong>er</strong> virkelige prinsipp<strong>er</strong>, for de <strong>er</strong>valgmulighet<strong>er</strong> i en følelsesmessig forståelse.Det fins ingen annen virkelighetenn livet og valgmulighet<strong>er</strong>. Nård<strong>er</strong>e forstår at alt og ingenting <strong>er</strong> sant,at væren <strong>er</strong> det eneste som eksist<strong>er</strong><strong>er</strong>, dakan d<strong>er</strong>e bestemme d<strong>er</strong>e for å godta den<strong>sannhet</strong>en d<strong>er</strong>e selv ønsk<strong>er</strong> for å gjøred<strong>er</strong>es egne <strong>er</strong>faring<strong>er</strong>. Så lenge d<strong>er</strong>e betrakt<strong>er</strong><strong>sannhet</strong>en som absolutt, vil denog lære av dem. Da <strong>er</strong> d<strong>er</strong>e fri, for da<strong>er</strong> d<strong>er</strong>e ikke leng<strong>er</strong> und<strong>er</strong>kastet intellektuelleoppfatning<strong>er</strong> og teori<strong>er</strong> som si<strong>er</strong>d<strong>er</strong>e ”hvordan det virkelig <strong>er</strong>”. Tingene<strong>er</strong> ikke ”sånn og ikke slik”, men alt mankan tenke seg.Den <strong>sannhet</strong>en jeg gir deg,mest<strong>er</strong>, åpn<strong>er</strong> for en m<strong>er</strong> ubegrensettilværelse, for den omfatt<strong>er</strong> i bunn oggrunn alle <strong>sannhet</strong><strong>er</strong> og lar alle <strong>sannhet</strong><strong>er</strong>leve harmonisk side ved side. Når duvirkelig forstår denne <strong>sannhet</strong>en, kan dusi til deg selv: ”Min <strong>sannhet</strong> har mangeansikt<strong>er</strong>. Jeg <strong>er</strong> ikke én <strong>sannhet</strong>, men all<strong>sannhet</strong>”. Da <strong>er</strong> du ikke leng<strong>er</strong> hemmeti din livsutfoldelse ell<strong>er</strong> presset inn i en”Vær den du <strong>er</strong> - men ikke ledet av <strong>Ramtha</strong>, Buddha, Yeshua ell<strong>er</strong> noen annen lær<strong>er</strong>.Til syvende og sist kan ingen andre enn du selv lære deg om ditt guddommelige Selv.For å oppfylle din skjebne, må du bli det spesielle du <strong>er</strong>.”og den <strong>er</strong> hul. Men de som bestemt trorat den <strong>er</strong> kompakt vil aldri tro noe annet,for de vil aldri våge å trenge seg inni den for å finne ut det motsatte. Slikemennesk<strong>er</strong> har bare en begrenset forståelse- men den <strong>er</strong> like fullt riktig.Vær ubegrenset i din <strong>sannhet</strong>,mest<strong>er</strong>. Vit at din v<strong>er</strong>den <strong>er</strong> rund. Menhvis du ønsk<strong>er</strong> å være m<strong>er</strong> ubegrenseti din <strong>sannhet</strong>, vit at den <strong>er</strong> flattrykt påtoppen og i bunnen. For å bli enda m<strong>er</strong>ubegrenset, vit at den <strong>er</strong> hul. Og hvis duvil gå enda leng<strong>er</strong>, vit at jordens sentrum<strong>er</strong> bebodd - men forsøk å fortellevitenskapsmennene det.Hvis dine trosoppfatning<strong>er</strong> <strong>er</strong>begrenset, da <strong>er</strong> det din <strong>sannhet</strong>, og den<strong>er</strong> helt riktig. Hvis du tror på det ubegrensete,<strong>er</strong> det din <strong>sannhet</strong>, og den <strong>er</strong>helt riktig. Men hvis du søk<strong>er</strong> ett<strong>er</strong> noeå tro på, tro v<strong>er</strong>ken det ene ell<strong>er</strong> det andre- tro bare på deg selv! Det finnes ingenp<strong>er</strong>son, ingen sak, ingen virkelighetsom <strong>er</strong> større enn deg, for du <strong>er</strong> skap<strong>er</strong>enav all <strong>sannhet</strong>, av alle virkelighet<strong>er</strong>,du <strong>er</strong> den som bestemm<strong>er</strong> lovene i dittrike.Dette <strong>er</strong> mitt råd til hv<strong>er</strong> og enav d<strong>er</strong>e: Gå og lær av lær<strong>er</strong>ne og religionened<strong>er</strong>es helt til det kjed<strong>er</strong> d<strong>er</strong>e ell<strong>er</strong>ikke gir d<strong>er</strong>e m<strong>er</strong>. Søk så de svarenesom kjennes riktige i det inn<strong>er</strong>ste av d<strong>er</strong>esvesen. Sjelen d<strong>er</strong>es vet hva <strong>sannhet</strong>end<strong>er</strong>es <strong>er</strong>, og den vil fortelle d<strong>er</strong>e detgjennom følelsene. Når <strong>sannhet</strong>en følesriktig, <strong>er</strong> det sjelen som fryd<strong>er</strong> seg.Sannhet <strong>er</strong> en begrensning,mest<strong>er</strong>. Hvis man si<strong>er</strong> at noe <strong>er</strong> sant, antyd<strong>er</strong>man at det også fins u<strong>sannhet</strong>. I enstørre forståelse fins det v<strong>er</strong>ken <strong>sannhet</strong>ell<strong>er</strong> u<strong>sannhet</strong>, bare Livets evigvarendeværen i kontinu<strong>er</strong>lig utvikling. Livet <strong>er</strong>den eneste virkelighet. Fra Livet oppstårogså være det. I det øyeblikket d<strong>er</strong>e ikkeleng<strong>er</strong> kjennes ved og fest<strong>er</strong> lit til denne<strong>sannhet</strong>en, <strong>er</strong> den ikke leng<strong>er</strong> virkelig.D<strong>er</strong>for kall<strong>er</strong> man dette planet ”planetfor skapende virkelighet<strong>er</strong>”.Uansett hvilken <strong>sannhet</strong> d<strong>er</strong>eskap<strong>er</strong> i livet d<strong>er</strong>es, vær klar ov<strong>er</strong> atd<strong>er</strong>e også kan forandre den. Det somgjør d<strong>er</strong>e fri og uavhengig, <strong>er</strong> visshetenom at d<strong>er</strong>e kan tenke hva d<strong>er</strong>e vil og harfrihet til å skifte mening når d<strong>er</strong>e vil.Hvor lang tid tar det å bli lykkelig?D<strong>er</strong>e behøv<strong>er</strong> bare å tenke påglede, så vil d<strong>er</strong>e begynne å stråle. Hvorlang tid tar det å bli fortvilet? Så snartd<strong>er</strong>e begynn<strong>er</strong> å tenke på fortvilelse,blir d<strong>er</strong>e deprim<strong>er</strong>t. Hva kan d<strong>er</strong>e læreav det? At d<strong>er</strong>e kan velge om d<strong>er</strong>e vilbli det ene ell<strong>er</strong> det andre, og at d<strong>er</strong>e nårsom helst kan endre tilstand bare ved åtenke ann<strong>er</strong>ledes. Slik <strong>er</strong> friheten Fad<strong>er</strong>enelsk<strong>er</strong> d<strong>er</strong>e med. Når d<strong>er</strong>e føl<strong>er</strong>denne <strong>sannhet</strong>en i d<strong>er</strong>es indre, vil d<strong>er</strong>eov<strong>er</strong>skride d<strong>er</strong>es begrensning og oppnåguddommelighet. Når andre har latt segstyre av lov<strong>er</strong>, moral og ideal<strong>er</strong>, vil d<strong>er</strong>evære frie skapning<strong>er</strong>, for d<strong>er</strong>e vil barelytte til d<strong>er</strong>es egen <strong>sannhet</strong>.Bare husk dette: Når d<strong>er</strong>e trorat noe <strong>er</strong>, da <strong>er</strong> det. Hv<strong>er</strong> gang d<strong>er</strong>e trorpå noe, vis<strong>er</strong> det seg som en følelsesmessigvirkelighet i d<strong>er</strong>es indre. D<strong>er</strong>for<strong>er</strong> hv<strong>er</strong> og en av d<strong>er</strong>e alltid <strong>sannhet</strong>ensklippe, uansett synspunkt. Virkelighetend<strong>er</strong>e skap<strong>er</strong> for d<strong>er</strong>e selv vil alltidvære forskjellig fra alle andres. Nårandre ikke klar<strong>er</strong> å se d<strong>er</strong>es virkelighet,skyldes det bare at de <strong>er</strong> så fordypet isine egne illusjon<strong>er</strong>.Når d<strong>er</strong>e forstår hva <strong>sannhet</strong>en<strong>er</strong> og kan være alt, vil d<strong>er</strong>e ikke leng<strong>er</strong>hindre d<strong>er</strong>e selv i å oppleve alt. Da kand<strong>er</strong>e ubesværet delta i alle opplevels<strong>er</strong><strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHET 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!