Nr 4 - desember - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Nr 4 - desember - Fellesforbundet

Fra vrengte polvottertil de hjemløseEn hissig telefonringing rivermeg ut av dvalen. «Har du noenmeninger å presentere fra dinutkikspost i overflødighetshornet»?En artig utfordringog det kunne være fristene åmene noe om ordbruken til EliHagen, men «den vrengte polvotten»har med sine uttalelserkarakterisert seg sjøl, så drahjelpfra meg skal hun ikke få.Av: TRULS GERHARDSENHva med utsendelsen av Tara, jentungenfra Irak, som kom til Norge for 6 år siden?Nå skal hun sendes hjem fordi hun løy dahun som 12-åring kom til verdens rikesteland! Anders Heger kommenterer dette iDagsavisen 12. november og han skrev:«Det er flaut. Flaut å være landet somklarer å mobilisere en moralsk begrunnelsefor at direktører skal ha tolv millionerog en jentunge skal ha et tvangsekteskap.Verdens beste land å være oss i.Og oss selv nok.»Og så er det jul – igjen! Det betyr glede,fritid, familie, gaver, mat, sanger, juledram,levende lys, julepynt, mat til fuglene,juleplater, julekonserter og Ole Paus.Ole Paus som dette året har spilt inn eijuleplate i Skippergata – hos de hjemløse!Var det ikke det han var denne tømmermannsønnenfra Nasaret? Han kan få sagtdet, eller sunget det, denne Paus.For det er faktisk slik at noen ikke erglade, ikke har familie, ikke har julepynteller juleplater. Kan hende det enestede har er ei fille dyppet i lynol, en urensprøytespiss, ei flaske brennevin som etresultat av langvarig tigging – også julepyntenog Ole Paus i Oslo Bymisjonslokaler i Skippergata.Ellers krangles det om hvem som har retti hvor mange barn som gruer seg til Jul.Er det justisministeren, Røde Kors, ReddBarna eller innholdet i en kronikk i Aftenposten27. november i år? Er et 300.000,200.000 eller «bare» 50.000? Om så baredet var ett barn som gruer seg til Jul erutfordringen stor nok til å bry seg omdet.Slike og liknende refleksjoner harhornbeboere tid til å utøve. Som oppegåendemennesker et sted i livet - skal ikkevi mene noe om det som skjer rundt oss?Skal ikke vi kunne kommentere uvettighetog uforstårlighet når vi opplever demi hverdagen vår? Naturligvis skal vi det!HornetpåveggenVi har plikt til å observere og vi har plikttil å si ifra.Fra veggen sender vi alle bladets lesereen oppriktig Julehilsen. Bruk Jula til enberikelse for deg sjøl, dine nære og de duvelger å øse dine aktiviteter utover.God Jul til dere alle – spesielt til desom besluttet opsjonsavtalene! Måttede sette juleribba i halsen!«Jeg sørget over at jeg ikke hadde sko– til jeg møtte en mann som ikke haddeføtter.»Bendik ble norgesmester i grafisk designBendik Andreas Høibraatengikk til topps og tok gullmedaljeni finalen i UngdomsNMi grafisk design somble arrangert på den storeYrkes- og ungdomsmessa iLillestrøm 23. – 25. oktober.Tekst: Rolf Wesenberg,Opplæringssenteret for visuell kommunikasjonFoto: Anne Cappelen GrandtBendik er 19 år, har lærekontrakt med Opplæringssenteretfor visuell kommunikasjonog er ansatt som mediegrafikerlærlinghos produksjonsbyrået Morten LundsteinGrafisk AS i Oslo. Han har gått grunnkursog VK1 medier og kommunikasjonpå Skedsmo videregående skole.UngdomsNM, som ble finansiert av GrafiskUtdanningsfond og arrangert av Opplæringssenteret,startet med en landsomfattendekvalifiseringskonkurranse i september.55 mediegrafikerlærlinger og eleverfra VK1 og VK2 medier og kommunikasjondeltok med innsendte bidrag. Blantdisse ble Bendik og fire andre mediegrafikerlærlingersamt en VK1-elev tattut til finalen på Lillestrøm.Finalen gikk over to dager med avsluttendeoppgaver hver dag.Den første dagen besto oppgaven i åredesigne en brosjyre på 20 sider forDjuice mobilabonnement. Her var det myetekst og mange bilder som skulle inn på etlite A6-format. Med 8 timer til rådighet bledet en intens arbeidsøkt som ble avsluttetmed utskrift, renskjæring og oppklebingpå kartong. Oppgaven den andre dagen varå utforme en plakat og dekor til en T-trøyehvor temaet var FN´s tusenårsmål.Dette var nok mer takknemlige oppgaverhvor det ble større spillerom forbåde idéutvikling og kreativitet. Juryen,som ble ledet av grafisk designer AnneCappelen Grandt, hadde en krevendeoppgave med å skille de gode designløsningenefra hverandre, men det var enenstemmig jury som til slutt kåret Bendiksom en klar vinner. I juryens uttalelseheter det blant annet at - vinneren utmerkerseg spesielt ved å variere sitt uttrykketter målgruppen og tema, og har vist enevne til å spille på flere strenger.Sølvmedaljen gikk til Helene HofstadHavro som er lærling hos MediehusetGan i Oslo, mens bronsemedaljen bledelt mellom Vigdis Tøndel, lærling hosNTNU Trykk i Trondheim, og BetsyCarina Traran, lærling hos ØstlandetsBlad på Ski. Fjerdeplassen ble delt mellomLars Sæhli Karlsen, lærling hos IGM i Osloog Andreas Røen Pettersen som er VK1-elev på Gjøvik videregående skole.Til v.: : Fornøyde finalister samlet før dommen faller. Foran fra venstre VigdisTøndel, Helene Havro og Betsy Traran. Bak fra venstre: Andreas Pettersen, Lars Karlsenog Bendik Høibraaten.Under: Stolte og glade vinnere får sine medaljer av kunnskapsminister ØysteinDjupedal som syntes det var ekstra stas å få dele ut medaljer i sitt tidligere fagområde.Fors. fra side 13 - Ny giv for...de skal trykkes. I Polen avspeiler mangelenpå trykkere seg i lønnsnivået og detble sagt at arbeidsgiverne ønsker å læreopp ufaglærte som de så vil gi langt laverelønn og sparke de som er der nå påhøyere lønn.Sammarbeid på tversI gupper og i plenum diskuterte vi hvordanvi kan utvikle samarbeidet mellomtillitsvalgte over landegrensene og i særdeleshethvordan vi kan støtte våre østeuropeiskekolleger. En ting som våre polskekolleger var opptatt av var at vi i vestenskal bry oss; så lenge arbeidsgiveretror de kan gjøre som de vil uten at noenreagerer i utlandet så gjør de det. Vi kangjøre lite så lenge vi ikke får gode informasjonerom hva som foregår og derforvil god og detaljert kommunikasjon væreavgjørende. Vi diskuterte hvordan vi kanhenvende oss til utgivere som trykker iøsteuropeiske trykkerier og oppfordredem til å legge press på trykkeriene omat de skal overholde retten til fagorganiseringog velge trykkerier som overholderreglene om den frie retten til organisering.Videre diskuterte vi behovet for enform for økonomisk beredskap eller fondfor å støtte fagorganiserte som får problemerpå arbeidsplassene når de forsøker åorganisere kollegene sine. Vi ble enigeom å fortsette å diskutere hvordan vi kanhjelpe våre kolleger i de østeuropeiskelandene som ønsker å bygge opp en fagorganiseringi trykkeriene. Det sier seg selvat det vil ta noe tid før vi kommer frem tilkonkrete forslag.Arbeidet med å bygge opp en fagorganiseringi østeuropa må nødvednigvisbegynne på arbeidsplassene. Det erliten vits i å fremheve den nordiske modellenmed trepartssamarbeid når den eneparten ikke finnes. Våre østeuropeiskekolleger trenger all den støtte vi kan gidem slik at de selv kan ta tak i de problemenede har og finne sin vei til å bedre sinelønns- og arbeidsvilkår.Tommy Andersson – nestformann i detsvenske forbundet – orienterte om arbeidetmed å lage en global avtale med Quebecor.Se egen sak på side 22.NGUs utvalg for tillitsmannsarbeid iheatset og dyptrykkeriene orienterte omsitt arbeid, og det ble gitt en kort orienteringom UNI Europa grafisk sitt tillitsmannsnettverk.Avslutningsvis fikk de internasjonalegjestene en omvisning på Aller Tryk iTåstrup mens de danske kollegene fortsattemøtet med å diskutere kravene i det16 TYPOgrafiskemeddelelserTYPOgrafiskemeddelelser 17

More magazines by this user
Similar magazines