Nr 4 - desember - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Nr 4 - desember - Fellesforbundet

Bilder og kvalitettekniskhjørneSom nevnt i forrige artikkelskal jeg denne gangen kommelitt inn på oppløsning på bilder.Jeg bruker Photoshop på engelsk,så en del ord og uttrykkkan nok skille seg fra dennorske versjonen.72dpi, 300dpi, lavopp, høyopp,ppi, dpi, megapixel???Hva betyr og hvilken betydninghar disse benevnelsene?Av: TERJE SVENSENAvdelingsleder PrePress, Printing ASOppløsning er den viktigste delen av billedproduksjon,dog er mange av oss uvitendeom hvordan det fungerer.Benevnelsene dpi og ppi blir vanligvisbrukt omhverandre når det gjelder det å beskriveoppløsningen på et bilde, muligensmed en overvekt av dpi-benevnelsen.Dette trass i at ppi er den korrekte beskrivelsenav oppløsningen på et bilde.PPIstår for Pixels per Inch (tommer på norskog tilsvarer 2.54cm) og beskriver antallpixler (billedpunkt) per inch i et bilde.PPI er en funksjon av det antallet pixlersom et fotoapparats sensor støtter (megapixler),samt den størrelsen bildet skalproduseres i.DPIstår for Dots per Inch og beskriverden maksimale fysiske oppløsningenpå en utskriftsenhet (printer/plotter). Printere finnes i oppløsningerfra billigmodellenes600dpi og opp til 2400dpi og høyerefor proffutgavene til trykkeriene.Bilder er som sagt bygd opp av pixler(billedpunkter) og det er disse pixlene somdikterer om hvor skarpt et bilde er, ellerhvor stort det kan printes. Jo flere pixleret bilde består av desto høyere oppløsninghar det.En generell regel er at det trengs 300ppifor et høykvalitativt trykkresultat.Om du da har et digitalkamera, hvormange megapixler trenger du da?Vel det kommer litt an på hvor stort duskal printe bildene, men ved et standard15x10cm bilde så trengs det bare 2MP forå produsere det i 300ppi.Skal du printe bilder i A4 (210x297mm)og 300ppi så trengs det et kamera på noeunder 9MP.Så et bilde består bare av et gitt antallpixler (gitt av kameraets megapixel-størrelse)i sin rene digitale form, og får førsten oppløsning når en størrelse er angittpå bildet.Disse tre variablene går hånd i hånd,vet man to av dem kan manregne seg frem til den tredje.F.eks. halverer man størrelsen pået bilde så vil oppløsningen fordobles,og omvendt.Men som alt annet kan man gå rundtdisse reglene om man ønsker.I Photoshop kan man ikke bare skaleremen også resample bildene. Dvs. atPhotoshop «låser» oppløsningen i bildet.Ved en halvering av bildets størrelse vildet beholde sin opprinnelige oppløsning(overflødige pixler blir «kastet» av Photoshop)eller man kan øke oppløsningenmens størrelsen forblir den samme(Photoshop «gjetter» seg til hva de omkringliggendepixlene skal være).I begge disse metodene er farenfor at bildet synker i kvalitet stor. Vedresampling av bildet opp vil det bli dusereog få et softere utseende. Et tips herer å resample bildet med innstillingen«Bicubic Smoother»ved forstørrelser påopptil 200% og bruke «Bicubic Sharper»ved større forstørrelser en dette samtresampling nedover. Har du behov for åresample bilder mye oppover (økestørrelsen og antallet pixler i bildet)anbefal-es det å bruke tredjeparts pluginssom f.eks. Genuine Fractals Print Proog pxl SmartScale (1600%), da disse gjørjobben noe bedre enn Photoshop. Og huskå skarpe bildet etter at det er forstørret.Ved resampling nedover mister manikke noe av kvaliteten, men får samme«problemer» som nevnt oven om dettrengs å forstørre bildet igjen senere. ICS2 har man muligheten til å bruke SmartObjects og man unngår da problemene ved åforstørre et allerede forminsket bilde opptil den originale størrelsen.Så mye å si og så liten plass. Jeg vil fortsettedenne artikkelen i neste nummer.ET EKSEMPEL TIL ETTERFØLGELSE!Norsk Tjenestemannslag, NTL, vedtok på sitt landsmøte,som nettopp er avsluttet, følgende:« NTLs INNKJØP AV VARER OG TJENESTER SKALSKJE GJENNOM VIRKSOMHETER SOM HARTARIFFESTEDE LØNNS- OG ARBEIDS-VILKÅR»Dette er et vedtak som vi i grafisk er meget fornøyd med,og som vi håper flere forbund og foreninger i fagbevegelsenvil slutte seg til.Vi innser at det ikke like lett i praksis og at slike forholdlett kan skli ut. Men vi har erfaring med at forbund i fagbevegelsenikke bare trykker i bedrifter uten tariffavtale,men også produserer fagblader og andre trykksaker utenforlandets grenser.24 TYPOgrafiskemeddelelserTYPOgrafiskemeddelelser 25

More magazines by this user
Similar magazines