Felles IKT-arkitektur i kommunesektoren (FAKS) - Semicolon

semicolon.no

Felles IKT-arkitektur i kommunesektoren (FAKS) - Semicolon

KommITFelles IKT-arkitektur i kommunesektorenSjefsarkitekt Rune Sandland, KS KommITKommIT


Om KS KommITProgram for IKT-samordning i kommunesektoren (KommIT) ble opprettet avKS i mai 2012Programmets visjon«En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som girinnbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg»KommIT sine oppgaver:• KommIT som nasjonal aktør for digital samordning/satsing i offentlig sektor.• KommIT som utvikler av felles IKT-arkitektur for kommunesektoren.• KommIT som kompetanseutviklingsorgan.KommIT


Veien mot FAKS (felles arkitektur i kommunal sektor)• KS etablert veiledere for lokale eKommune-planer fra 2005:– 2005 utviklet KS strategidokumentet eKommune 2009 – Det digitalespranget– 2008 blir denne videreført med eKommune 2012 – Lokal digital agenda .En plan som gjelder for fireårsperioden 2008-2012.• Revidert desember 2010• FAOS-rapporten– Satte fokus på felles arkitektur i offentlig sektor.– Kommunene så de samme utfordringene som beskrevet der.• Kommunene besluttet en egen gjennomgang rundt kommunalreferansearkitektur.KommIT


FAKS-rapporten• Resultat av et arbeid utført jan-mars 2009• Gjennomført som et forprosjekt om felles arkitektur i kommunal sektor.– Styringsgruppe med DIFI, KS og fire storkommuner– Prosjektgruppe med seks representanter fra Bergen, Bærum og KS,samt innleid prosjektleder.Mål for arbeidet:«Utarbeide et forslag til en tjenesteorientert referansearkitektur forkommunal sektor»KommIT


Innhold i faks-rapporten• Gjennomgang av tjenesteorientert arkitektur i Bergen og Bærum kommune.• Lansering av referansearkitektur for tjenesteorientering i kommunal sektorKommIT


Innhold i FAKS-rapporten• Identifiserte prioriterte områder for videre arbeid:– Prosjekt for å etablere en felles informasjonsmodell fortjenesteorientert arkitektur i kommunal sektor.– Prosjekt for å etablere det kommunale rammeverket FAKS sombeskrevet i denne rapport.KommIT


Hvordan er FAKS-rapporten benyttet?• For å sette fokus på felles arkitektur i kommunal sektor.– Vært viktig som en samlende faktor.• Kun et fåtall implementeringer av referansearkitekturen.• Som motivasjon for bruk av FAOS!KommIT


Mot etablering av KS KommIT• K10 besluttet å kravstille bruk av NKXML i sine anskaffelser der dette varrelevant.• eKommune 2012 introduserer ny visjon for eKommunen:«Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste iverden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning»• Arbeidsgruppe etablert i 2010 med representanter KRD, KS, Difi og FAD ang.tiltak som kan bidra til at kommunene blir bedre rustet til det «digitalespranget».– Anbefaling om etablering av KS KommIT.KommIT


Hvordan skal KommIT jobbe videre med dette?• Arbeide videre med konkretisering av FAKS– Tett involvere av kommuner og fylkeskommuner– Tett samarbeid med leverandørindustrien– Fokus på etablerte standarder og felleskomponenter• Delta i nasjonale arkitekturprogram• Kompetanseutviklingsprogram for bruk av kommunal IKT-arkitektur• KommIT leveransemodell for stort fokus på leveranserKommIT


Takk for oppmerksomheten.Rune.Sandland@ks.noKommIT

More magazines by this user
Similar magazines